Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Visitation til De Særlige Pladser i Psykiatrien

Beskrivelse

Visitation til De særlige pladser i Psykiatrien (DSP) sker som hovedregel på baggrund af en anmodning fra patientens handlekommune. Visitationsforum behandler anmodningen og sender indstilling til kommunen. Herefter træffer kommunen afgørelse om visitation. Læs mere om visitationsprocessen, visitationskriterier og Visitationsforum på Psykiatriens hjemmeside.

Psykiatrien har også mulighed for at igangsætte visitationsprocessen ved at anmode Visitationsforum om at indstille en patient til visitation til DSP. Det er herefter patientens handlekommune, der træffer afgørelse om visitation – også når anmodningen kommer fra Psykiatrien.

Af hensyn til patientens behandlingsforløb, visitationsprocessen og det gode samarbejde mellem Psykiatrien og kommunen bør Psykiatrien kun anmode om visitation efter forudgående drøftelse med kommunen. Udgangspunktet vil være, at drøftelsen med kommunen fører til, at kommunen selv sender anmodning til Visitationsforum. Kun undtagelsesvist vil det være Psykiatrien, der sender anmodning til Visitationsform om en indstilling. Fremgangsmåden beskrives i det følgende.

Kompetence

Den lægefaglige direktør kan anmode Visitationsforum efter indstilling fra den behandlingsansvarlige overlæge.

 

Samarbejde med patient og kommune

Indlæggelse på DSP kan kun ske med patientens samtykke. Patienten skal være orienteret om DSP, behandling mv. og skal være motiveret for et ophold. Desuden skal han/hun opfylde visitationskriterierne, jf. psykiatrilovens § 42 c og beskrevet på hjemmesiden. På hjemmesiden findes også en pjece om DSP målrettet patienter (Se bilag 1).

Psykiatriens personale bør som udgangspunkt undlade at tale med en patient om DSP, uden det først er drøftet med patientens handlekommune, fx i rammen af Patientens Team. Det er kommunen, der skal træffe afgørelse om visitation, og derfor er det vigtigt altid at inddrage kommunen. Der skal desuden være opmærksomhed på at undgå konflikt mellem patient og kommune omkring visitationsspørgsmålet.

Hvis kommunen selv beslutter at sende anmodning til Visitationsforum, bør Psykiatriens personale være imødekommende og behjælpelig med at fremskaffe oplysninger om psykisk sygdom, behandling i Psykiatrien og oplysninger til brug for vurdering af farlighedskriteriet. Der henvises til anmodningsskemaet i bilag 2 for beskrivelse af nødvendige oplysninger til brug for visitationen. Se desuden nedenfor om videregivelse af oplysninger.

Fremgangsmåde/proces

  • • Afklaring: Det overvejes, om visitationskriterierne er opfyldt, undersøges om patienten er motiveret og ønsker at samtykke, samt om kommunen er behørigt involveret, jf. ovenstående. Herunder at det er afklaret, om kommunen selv vil sende anmodning.

  • • Beslutning: Behandlingsansvarlig overlæge beslutter at indstille til lægefaglig direktør at anmodning fremsendes til Visitationsforum. Behandlingsansvarlig overlæge kan inden beslutning forelægge sagen for lægefaglig direktør ved kortfattet belysning af patientanamnese og tidligere behandlingsindsatser.
     

  • • Udfylde anmodningsskema: Socialrådgiver indhenter de nødvendige oplysninger og udfylder anmodningsskemaet (Se bilag 2).
    OBS: samme krav til udfyldelse af skemaet, som kommunen. Der kan være behov for at indhente eksempelvis oplysninger om sociale forhold fra handlekommunen. (Se om indhentning af oplysninger herunder)

  • • Fremsendelse: Behandlingsansvarlig overlæge sender udfyldt anmodningsskema med relevante bilag sendes til lægefaglig direktør med indstilling om at anmodningen sendes til Visitationsforum. Den forudgående dialog med handlekommunen skal fremgå af indstillingen.

Lægefaglig direktør videresender anmodningen til Visitationsforum.

Indhentning og videregivelse af oplysninger

Der er en særlig hjemmel i psykiatrilovens § 42 h til at handlekommune, region og visitationsforum kan indhente relevante oplysninger til brug for visitation til DSP. Det omfatter både helbredsoplysninger og sociale oplysninger fra sygehusafdelinger, ambulant psykiatri, kommuner, privatpraktiserende sundhedspersoner mv. Og disse skal videregive oplysningerne, hvis det er nødvendigt af hensyn til at vurdere, om patienten kan visiteres til DSP.

Trods denne særlige hjemmel til at indhente oplysninger uden patientens samtykke, skal samtykke altid søges indhentet. En anmodning om visitation til DSP skal ske i samarbejde med patienten.

Definition af begreber

Visitationsforum: Visitationsforum behandler anmodninger og udarbejder indstilling til handlekommuner om visitation til DSP. Visitationsforum består af 3 faste medlemmer (en repræsentant for DSP, en psykiatrisk speciallæge og en socialfaglig konsulent) samt 1-2 ad hoc medlemmer (den kommunale sagsbehandler og den tilsynsførende fra Kriminalforsorgen, hvis patienten har behandlingsdom).

 

Målgruppe – modtagelse

Sundhedspersonale og socialrådgivere.

Formål

  • • At sundhedspersonale og socialrådgivere har kendskab til muligheden for at indstille en patient til de særlige pladser

  • • At sundhedspersonale og socialrådgivere kender fremgangsmåde for anmodning og indstilling til DSP.

 

Referencer

Kapitel 12 a i psykiatriloven, lovbekendtgørelse nr. 936 af 2. september 2019

Psykiatriens hjemmeside om visitation til de særlige pladser