Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Visitation til N1 rehabiliteringspladser (ommærkede pladser) og N1 særlige pladser

Beskrivelse

Visitation til N1 rehabiliteringspladser (ommærkede pladser)

På N1 i Brønderslev er 4 pladser ændret til rehabiliteringspladser, som patienter kan visiteres til ved en intern visitationsprocedure i Psykiatrien.

Rehabiliteringspladserne er almindelige psykiatriske sengepladser. I Psykiatriens administrative håndbog findes baggrundsnotat om etablering af rehabiliteringspladserne med bl.a. uddybende beskrivelse af behandlingsindsats, forskellen ml. de særlige pladser og rehabiliteringspladserne samt om visitation.

 

Målgruppe for rehabiliteringspladserne (ommærkede pladser)

Målgruppen for rehabiliteringspladserne er:

 • • Patienter som behandles i voksenpsykiatrien (både Klinik Psykiatri Nord og Klinik Psykiatri Syd), som vurderes at have behov for en længerevarende indlæggelse med en intensiv og helhedsorienteret behandlings- og rehabiliteringsindsats

 • • Patienter hvor det lægefagligt vurderes, at et sådant behandlingsophold er relevant for patienten og at der er et udviklingspotentiale

 • • Patienter, der vurderes at være eller i risiko for at blive til fare for andre og uforudsigelig i sin adfærd, herunder patienter, der har dom til behandling eller er i risiko for at få dom samt patienter, hvor anvendelse af tvang formodes at kunne forebygges

 • • Patienter der ønsker indlæggelse og er motiveret for behandling

 • • Patienter over 18 år

 

Behandlingsindsats på rehabiliteringspladserne (ommærkede pladser)

På N1 tilbydes en længerevarende indlæggelse med en intensiv og helhedsorienteret behandlings- og rehabiliteringsindsats samt misbrugsbehandling.

 

Den samlede behandling på afsnittet skal understøtte patienten i at:

 • • Mestre egen situation

 • • Varetage egenomsorg, herunder have kendskab til somatiske og psykiatriske symptomer

 • • Øge de sociale kompetencer

 • • Fungere bedre socialt

 • • Bevare og gerne udbygge netværk

 • • Finde motivation til forandring

 

Fremgangsmåde ved intern visitation til rehabiliteringsplads (ommærkede pladser)

Overflytning til en rehabiliteringsplads på N1 sker ved fremsendelse af skriftlig anmodning til visitations-udvalget for rehabiliteringspladserne. Anmodning skal aftales med og godkendes af klinikkens ledende overlæge.

 

Anmodningen udfyldes i EPJ ved brug af fraser som hentes ind i Journalnotat (Højreklik – tryk ”Indsæt standardtekst” – søg på Henvisning til Rehab N1). Fraserne er overskrifter, som skal udfyldes ved anmodningen. Journalnotatet printes til PDF og vedhæftes mail, der sendes til saerligepladser.visitation@rn.dk.

 

Kravet om skriftlig anmodning/henvisning betyder samtidig, at overflytning til en rehabiliteringsplads ikke kan foregå akut.

 

Hvis visitationskriterierne til de særlige pladser (psykiatrilovens § 42 c) er opfyldt, bør det overvejes, om patienten i stedet kan visiteres til en særlig plads, jf. nedenfor.

 

Visitation til N1 særlige pladser

Indlæggelse på de særlige pladser sker altid på baggrund af handlekommunens afgørelse om visitation, og det er handlekommunen, der afholder størstedelen af udgiften ved indlæggelse.

Visitation til De særlige pladser i Psykiatrien (DSP) sker som hovedregel på baggrund af en anmodning fra patientens handlekommune. Et visitationsforum med såvel regional som kommunal repræsentation behandler anmodningen og sender indstilling til kommunen. Herefter træffer kommunen afgørelse om visitation. Læs mere om visitationsprocessen, visitationskriterier og Visitationsforum på Psykiatriens hjemmeside.

 

Psykiatrien har også mulighed for at igangsætte visitationsprocessen ved at anmode Visitationsforum om at indstille en patient til visitation til en særlig plads. Det er herefter patientens handlekommune, der træffer afgørelse om visitation – også når anmodningen kommer fra Psykiatrien.

 

Af hensyn til patientens behandlingsforløb, visitationsprocessen og det gode samarbejde mellem Psykiatrien og kommunen bør Psykiatrien kun anmode om visitation efter forudgående drøftelse med kommunen. Udgangspunktet vil være, at drøftelsen med kommunen fører til, at kommunen selv sender anmodning til Visitationsforum. Kun undtagelsesvist vil det være Psykiatrien, der sender anmodning til Visitationsform om en indstilling. Fremgangsmåden beskrives i det følgende.

 

Kompetence

Den lægefaglige direktør kan anmode Visitationsforum efter indstilling fra den behandlingsansvarlige overlæge.

 

Samarbejde med patient og kommune

Indlæggelse på DSP kan kun ske med patientens samtykke. Patienten skal være orienteret om DSP, behandling mv. og skal være motiveret for et ophold. Desuden skal han/hun opfylde visitationskriterierne, jf. psykiatrilovens § 42 c og beskrevet på hjemmesiden. På hjemmesiden findes også en pjece om DSP målrettet patienter (Se bilag)

 

Psykiatriens personale skal undlade at tale med en patient om DSP, uden det først er drøftet med patientens handlekommune, fx i rammen af Patientens Team. Det er kommunen, der skal træffe afgørelse om visitation, og derfor er det vigtigt altid at inddrage kommunen.

 

Hvis kommunen selv beslutter at sende anmodning til Visitationsforum, bør Psykiatriens personale være imødekommende og behjælpelig med at fremskaffe oplysninger om psykisk sygdom, behandling i Psykiatrien og oplysninger til brug for vurdering af farlighedskriteriet. Der henvises til anmodningsskemaet i bilag for beskrivelse af nødvendige oplysninger til brug for visitationen. Se desuden nedenfor om videregivelse af oplysninger.

 

Fremgangsmåde/proces

 • • Afklaring: Det overvejes, om visitationskriterierne er opfyldt, undersøges om patienten er motiveret og ønsker at samtykke, samt om kommunen er behørigt involveret, jf. ovenstående. Herunder at det er afklaret, om kommunen selv vil sende anmodning.

 • • Beslutning: Behandlingsansvarlig overlæge beslutter at indstille til lægefaglig direktør at anmodning fremsendes til Visitationsforum. Behandlingsansvarlig overlæge kan inden beslutning forelægge sagen for lægefaglig direktør ved kortfattet belysning af patientanamnese og tidligere behandlingsindsatser.

 • • Udfylde anmodningsskema: Socialrådgiver indhenter de nødvendige oplysninger og udfylder anmodningsskemaet (Se bilag).

OBS: samme krav til udfyldelse af skemaet, som kommunen. Der kan være behov for at indhente eksempelvis oplysninger om sociale forhold fra handlekommunen. (Se om indhentning af oplysninger herunder)

 • • Fremsendelse: Behandlingsansvarlig overlæge sender udfyldt anmodningsskema med relevante bilag til lægefaglig direktør, cc klinikkens ledende overlæge, med indstilling om at anmodningen sendes til Visitationsforum. I fremsendelsesmail beskrives den forudgående involvering af handlekommunen og baggrunden for, at anmodning sendes af Psykiatrien og ikke kommunen.

Lægefaglig direktør videresender anmodningen til Visitationsforum.

 

Indhentning og videregivelse af oplysninger

Der er en særlig hjemmel i psykiatrilovens § 42 h til at handlekommune, region og visitationsforum kan indhente relevante oplysninger til brug for visitation til DSP. Det omfatter både helbredsoplysninger og sociale oplysninger fra sygehusafdelinger, ambulant psykiatri, kommuner, privatpraktiserende sundhedspersoner mv. Og disse skal videregive oplysningerne, hvis det er nødvendigt af hensyn til at vurdere, om patienten kan visiteres til DSP.

 

Trods denne særlige hjemmel til at indhente oplysninger uden patientens samtykke, skal samtykke altid søges indhentet. En anmodning om visitation til DSP skal ske i samarbejde med patienten.

 

Definition af begreber

Visitationsforum for særlige pladser: Visitationsforum behandler anmodninger og udarbejder indstilling til handlekommuner om visitation til DSP. Visitationsforum består af 3 faste medlemmer (en repræsentant for DSP, en psykiatrisk speciallæge og en socialfaglig konsulent) samt 1-2 ad hoc medlemmer (den kommunale sagsbehandler og den tilsynsførende fra Kriminalforsorgen, hvis patienten har behandlingsdom).

 

Visitationsudvalg for rehabiliteringspladserne: Visitationsudvalget består af lægefaglig direktør for Psykiatrien, overlæge eller anden repræsentant fra N1, samt ledende overlæge fra anmodende område.

 

Målgruppe – modtagelse

Sundhedspersonale og socialrådgivere.

 

Formål

 • • At sundhedspersonale og socialrådgivere har kendskab til mulighed og procedure for at indstille en patient til N1 særlige pladser

 • • At sundhedspersonale og socialrådgivere kender fremgangsmåde for intern visitation til N1 rehabiliteringspladser

 

Referencer

Kapitel 12 a i psykiatriloven, lovbekendtgørelse nr. 185 af 1. februar 2022

Psykiatriens hjemmeside om visitation til de særlige pladser