Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Stikuheld. Forholdsregler mod smitte med hepatitis B & C, Aalborg Universitetshospital

For bedømmelse af risiko for smitte med hiv og taktik for dette, se link

Indhold

Generelt

Den gennemsnitlige risiko for smitte efter stik på et instrument forurenet med blod, som med sikkerhed er inficeret med det relevante virus angives som

for hepatitis B: 6-30 %

for hepatitis C: 2 %

for hiv: 0,3 %

Smitterisiko

Smitterisiko foreligger definitionsmæssigt ved uheld med eksposition for blod eller sekreter (men ikke sekreter, som ikke er blodtilblandede) fra HBV- eller HCV-positiv person eller person, som stærkt må mistænkes at være inficeret med et af disse vira (se nedenstående Risikogrupper). Eksponeringen kan ske ved penetrerende hudlæsion med spidst eller skærende instrument, som har været brugt hos HBV- eller HCV-smittet, og ved kontaminering via ikke-intakt hud, slimhinder eller øjne. Smitterisiko foreligger endvidere ved stikuheld ved håndtering af tilfældigt fundne kanyler under forhold, som sandsynliggør, at kanylen er efterladt af stofmisbruger. Desuden regnes eksposition for blod fra laboratoriets multikanalanalyseudstyr for at medføre smitterisiko for både HBV og HCV

Stik på andre uidentificerede kanyler (også fra ”kanyleboks”) anses derimod ikke for at medføre betydende risiko.

Risikogrupper

Hepatitis B

 • ● Intravenøse stofmisbrugere

 • ● Indvandrere fra højrisikoområder

 • ● Ikterus uden påvist årsag

 • ● Patienter med Downs syndrom samt andre mentalt retarderede, der bor på institution

 • ● Homoseksuelle med mange seksualpartnere.

Hepatitis C

 • ● Intravenøse stofmisbrugere

 • ● Indvandrere fra højrisikoområder

 • ● Ikterus uden påvist årsag

 • ● Hæmofilipatienter

 • ● Patienter i hæmodialyse

 • ● Tidligere multitransfunderede patienter

Andre risikofaktorer

 

 • ● Kanyle fundet under forhold, som sandsynliggør, at kanylen er efterladt af stofmisbruger

 • ● Blod fra laboratoriets multikanalanalyseudstyr

 

Praktisk

 • ● Foretag altid skylning/afvaskning med vand og sæbe (i øjne, mund og næse skylles med vand

 • ● Hudlæsioner påføres et spritholdigt middel (f.eks. ethanol 70-85% eller jodsprit 2,5%) 2 gange

 • ● Snarest efter uheldet (indenfor 48 timer af hensyn til evt. vaccination) henvender den eksponerede sig til Skadestuen

 

Skadejournalen SKAL skrives som klik-journal

(Clinial Suite/Kliniske oversigter/Notater - efter klik på “tandbørsten” til højre udfor kontinuationer vælges Stikuheld, således at klikjournalen kommer til at indeholde oplysninger i form af

 • ● Skadebeskrivelse

 • ● Skadelidtes hepatitis B vaccinationsstatus, og hvorvidt der er taget HBsAb efter afsluttet vaccination.

 • ● Om skadelidte er gravid

 • ● Smittekildens risiko for at have HBV, HCV eller hiv.

Drejer det sig om en arbejdsskade, anmodes skadelidte om at henvende sig til sin arbejdsleder eller arbejdsmiljørepræsentant for at få uheldet anmeldt som en arbejdsskade.

 

Journaloptagende læge dikterer som skadenotat, at der er udfyldt klikjournal, hvor diagnosen DZ205 benyttes. Herefter opretter sekretæren i Skade/modtagelsen en meddelelsesopgave til infektionsmedicinsk sekretariat mhp evt. yderligere opfølgning.

 

Har skadelidte ikke forud for stikuheldet gennemført de tre HBV grundvaccinationer, eller er grundvaccination gennemført, men immunitet ikke demonstreret ved påvisning af HBsAb >10, tilbydes 1. vaccination/boostervaccination imod HBV i Skadestuen. Den, som giver vaccinen, har pligt til at registrere den i Det danske Vaccinationsregister via FMK online.

 

Hvis der ud fra klikjounalen ikke mistænkes aktuel smitterisiko:

For sygehusansatte: Den skadelidte vil blive indkaldt af infektionsmedicinsk afdeling til de resterende vaccinationer efter 1 og 6 måneder. Regionshospitalet Nordjylland og Thisted sygehus færdigvaccinerer dog selv eget personale.

For ikke-sygehusansatte: Ved fortsat jobmæssig risiko for smitte påhviler (videre-)vaccination arbejdsgiveren, spørg din leder/arbejdsmiljørepræsentant. Færdigvaccination foregår i de fleste tilfælde hos egen læge – for ikke-jobrelateret stikuheld muligvis mod egenbetaling.

 

Mistænkes smitterisiko, gøres følgende:

I tvivlstilfælde kan konfereres med infektionsmedicinsk bagvagt.

 • ● Skadelidte får akut taget ”Stikuheldsprofil” (indeholder HBsAg, HBsAb, HCVAb samt HIVAb)

 • ● Hvis muligt, undersøges smittekilden efter samtykke med samme stikuheldsprofil (for at fastslå, om vedkommende har været smittefarlig).

 • ● Når blod til analyser er udtaget, gives umiddelbart 1. dosis hepatitis B-vaccine , med mindre immunitet efter fuld vaccinationsserie i forvejen er demonstreret ved måling af HBsAb >10 . Sygehusansatte, Aalborg bliver herefter indkaldt af infektionsmedicinsk afdeling til de resterende vaccinationer efter 1, 2, og 12 måneder. For ikke-sygehusansatte varetages vaccinationen af egen læge og betales af Region Nordjylland.

 • ● Den, som giver vaccinen, har pligt til at registrere denne i Det danske Vaccinationsregister via FMK online.

 

Alle analyser rekvireres som rutineanalyser og mærkes ”stikuheld”.

Opfølgning

Alle eksponerede, som har fået taget blodprøver, vil få svar fra infektionsmedicinsk afdeling, Aalborg Universitetshospital. Her vil blive informeret om evt. videre tiltag (yderligere blodprøver, stillingtagen til behov for videre vaccination etc.). Øvrige skadelidte vil kun blive kontaktet, såfremt infektionsmedicinsk. afd. finder specifik indikation for dette.