Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Ambulant fysioterapi til præmature børn med gestationsalder <32 uger ved korrigeret alder 9 og 18 måneder

 

 1. 1. Beskrivelse

1.1 Patientgruppe

Instruksen retter sig mod præmature børn med gestationsalder (GA) <32 uger, som har været indlagt på Neonatalafdelingen, Regionshospital Nordjylland, Hjørring samt til deres forældre. Børnene tilbydes efter udskrivelse en ambulant fysioterapeutisk undersøgelse i Fysio- og Ergoterapi på Regionshospital Nordjylland, Hjørring ved korrigeret alder 9 og 18 måneder. Instruksen omhandler denne ambulante opfølgning.

Børnene er kendetegnet ved, at de er født med et umodent centralnervesystem (CNS), en umoden sanseintegration og et umodent bevægemønster. De er sarte overfor påvirkninger fra omgivelser og kan have specifikke behov i form af eksempelvis ro, tryghed, struktur og forudsigelighed. De er endvidere kendetegnet ved, at cirka 50% af børnene har en udvikling indenfor normalområdet, mens cirka 50% får vanskeligheder i større eller mindre grad indenfor psykomotorisk udvikling (1-3).

1.2 Overordnet fremgangsmåde

Læger på Neonatalafdelingen henviser til fysioterapi med henblik på rutinemæssig undersøgelse og opfølgning ved fysioterapeut.

Fysioterapeuter og læger tilknyttet Neonatalafdelingen følger børnene til rutinemæssige undersøgelser, indtil barnet er 5 år. Barnet er tidligere undersøgt af fysioterapeut ved cirka 6-8 uger korrigeret alder (https://pri.rn.dk/Sider/19001.aspx) og undersøges igen ved 9 og 18 måneder (denne instruks) samt ved 3 og 5 år (https://pri.rn.dk/Sider/11659.aspx og https://pri.rn.dk/Sider/11486.aspx)

Lægerne undersøger børnene ved korrigeret alder 5 og 13 måneder.

Børn med behov for tættere opfølgning vurderes oftere ved læge og/eller fysioterapeut.

Forældrene har mulighed for at kontakte fysioterapeuten i opfølgningsperioden med spørgsmål relateret til barnets sansemotoriske udvikling.

1.3 Før patientkontakt

1.3.1 Specielle journaloplysninger og oplysninger fra tværfaglige samarbejdspartnere

Fysioterapeuten indhenter oplysninger fra barnets journal om barnets udvikling og forløb siden sidste kontakt

1.4 Fysioterapeutisk undersøgelse

1.4.1 Formål

Formålet med den fysioterapeutiske undersøgelse er

 • • at vurdere og følge børnenes sansemotoriske udvikling 0-18 måneder

 • • at afklare eventuelle problemstillinger med henblik på at foretage en tidlig indsats tilpasset barnets individuelle behov

 • • at afklare behov for andre tiltag, eksempelvis opfølgning i Neuropædiatrisk Team

 • • sammen med forældrene og eventuelt andre voksne omkring barnet at igangsætte en positiv proces i barnets dagligdag til støtte for barnets udvikling, eksempelvis ekstra støtte i dagpleje

 • • Undersøgelsen ved korrigeret alder 9 og 18 måneder består af observation, test og oplysninger fra forældrene.

 

1.4.2 Indhold

I anamnesen klarlægger fysioterapeuten

 • • barnets udvikling siden sidste undersøgelse

 • • barnets trivsel, spise- og soverytme, reaktionsmønstre

 • • barnets sansebearbejdning

 • • barnets ressourcer og begrænsninger

 

Observation af barnets adfærd

I undersøgelsen er der fokus på barnets opmærksomhed, kontakt, nysgerrighed og forståelse i henhold til alder. Endvidere er der fokus på barnets reaktion på håndtering og sansepåvirkning.

Bayley Scales of Infant and Toddler Development, Third Edition (Bayley III)

Den fysioterapeutiske undersøgelse tager udgangspunkt i Bayley lll (1), som er en standardiseret test for alsidig vurdering af spædbørns og mindre børns udvikling. Barnets korrigerede alder udregnes, og startpunktet i testen bestemmes herudfra. I undersøgelsen er der fokus på de grov- og finmotoriske færdigheder, som scores systematisk på skalascoren for Bayley lll. Desuden vurderes kvaliteten af barnets bevægelser ved de grovmotoriske færdigheder og aktiviteter samt barnets balance, koordination og evne til motorisk planlægning.

1.4.3 Konklusion

Der konkluderes på undersøgelserne, og med baggrund heri vurderer fysioterapeuten behov for

 • • vejledning til forældre i henhold til barnets behov

 • • opfølgning ved fysioterapeut udover de rutinemæssige ambulante opfølgninger

 • • deltagelse af fysioterapeut ved kontrol i Neonatalambulatoriet

 • • udarbejdelse af genoptræningsplan

 • • anden tværfaglig indsats eksempelvis kontakt til kommune vedrørende dobbeltplads i dagpleje

 • • henvisning til Neuropædiatrisk Team i samarbejde med børnelæge

 

1.5 Fysioterapeutisk behandling

Den fysioterapeutiske indsats retter sig mod børn, hvor der ved den forudgående undersøgelse og samtale med forældre ses tegn på forsinket udvikling.

1.5.1 Formål

Formålet med den fysioterapeutiske indsats er at forbedre barnets forudsætninger for aktivitet og deltagelse i hverdagen gennem inddragelse af barnets forældre, og eventuelt andre voksne, med udgangspunkt i barnets ressourcer og udvikling. Derudover er formålet at udarbejde en handleplan, som understøtter barnets sansemotoriske udvikling.

1.5.2 Indhold

Vejledning

Fysioterapeut vejleder barnets forældre i forhold til individuelle stimulationsforslag rettet mod barnets ressourcer og vanskeligheder samt eventuel udarbejdelse af stimulationsforslag, hvor der med tegninger og tekst vises specifikke ideer til, hvordan forældrene kan understøtte barnet motoriske udvikling.

 

 

Individuel fysioterapeutisk behandling

Fysioterapeut kan tilbyde individuel behandling af børn med betydelige problemstillinger i et kortere forløb som en del af udredningen på Regionshospital Nordjylland, Hjørring

Behandlingen kan indeholde

 • • stimulation af motorisk og sansemotorisk funktion eksempelvis bevægeovergange og støttefunktion

 • • udspænding af kontrakt muskulatur

 

 

Ved behov for længerevarende og hyppig behandling hos specialiserede fysioterapeuter på Regionshospital Nordjylland, Hjørring kan fysioterapeuten udarbejde specialiseret genoptræningsplan.

Kan behandlingen varetages i kommunalt regi, kan fysioterapeut udarbejde en almen genoptræningsplan.

Litteraturstudier påpeger vigtigheden af tidlig intervention til patientgruppen, helst startende inden børnene er 6 måneder gamle, med fokus på motorisk udvikling (Level 1) (3). Den bedste effekt i forhold til barnets udviklingsmuligheder er, når interventionen tager udgangspunkt i barn-forældre relation samt barnets udvikling (Level 1) (4).

1.6 Relevant tværfagligt samarbejde

Fysioterapeuten samarbejder med

 • • læge og plejepersonale om barnets udredning, indsats og opfølgning

 • • Neuropædiatrisk Team ved børn med forventet varig funktionsnedsættelse

 • • dagplejer, pædagog eller sundhedsplejerske om information og vejledning med henblik på fælles indsats

 • • kommunal ergoterapeut og/eller fysioterapeut

 

2 Definition af begreber

Behandling: Undersøgelse, diagnosticering, sygdomsbehandling, fødselshjælp, genoptræning, sundhedsfaglig pleje samt forebyggelse og sundhedsfremme i forhold til den enkelte patient (5).

Opfølgning: I denne instruks betyder opfølgning den tilbagemelding der er til forældre og eventuelt andre relevante parter af undersøgelsesresultater og eventuelle behov for yderligere tiltag, der tilbydes på baggrund af undersøgelsesfund. Derudover henviser opfølgning til det ambulante opfølgningsforløb på Aalborg Universitetshospital, som tilbydes præmature børn og deres forældre.

Korrigeret alder: barnets kronologiske alder minus de uger, barnet er født for tidligt (6).

Kronologisk alder: det antal måneder eller år der er gået siden fødselstidspunktet.

Psykomotorisk udvikling: grovmotorik, finmotorik, perception, kognition samt adfærd i forhold til barnets alder (7).

Sansemotorisk udvikling: I denne instruks defineres sansemotorisk udvikling som barnets evne til sansebearbejdning samt grov- og finmotorisk udvikling.

Skalascore for Bayley III test: Når børn testes med Bayley III test, udregnes en skalascore. En score på 1-5 angiver vanskeligheder indenfor området, 6 angiver usikkerhed indenfor området, mens 7-19 angiver alderssvarende færdigheder indenfor området (4).

3 Formål

Formålet med instruksen er at beskrive den fysioterapeutiske behandling til præmature børn med gestationsalder < 32 uger ved korrigeret alder 9 og 18 måneder med henblik på at

 • • sikre, at forældre oplever ensartethed, kvalitet og sammenhæng i forløbet

 • • sikre kvaliteten af de fysioterapeutiske ydelser

 • • sikre, at alle fysioterapeuter i Fysio- og Ergoterapi, Regionshospital Nordjylland, Hjørring, med særligt fokus på fysioterapeuter i Pædiatrisk Team, har kendskab til fremgangsmåden for, indholdet af og rammerne for fysioterapeutisk undersøgelse og indsats til præmature børn med gestationsalder < 32 uger ved korrigeret alder 9 og 18 måneder

 

4 Referencer

 1. 1. Bayley N. Bayley Scales of Infant and Toddler Development® Third edition. Pearson; 2006.

 

 1. 2. Fjørtoft T, Evensen KAI, Oberg GK, Songstad NT, Labori C, Silberg IE, et al. High prevalence of abnormal motor repertoire at 3 months corrected age in extremely preterm infants. Eur J Paediatr Neurol. 2016;20(2):236–42.

 

 1. 3. Hughes AJ, Redsell SA, Glazebrook C. Motor Development Interventions for Preterm Infants: A Systematic Review and Meta-analysis. Pediatrics [Internet]. 2016;138(4):e20160147–e20160147. Available from: http://pediatrics.aappublications.org/cgi/doi/10.1542/peds.2016-0147

 

 1. 4. Spittle a, Orton J, Anderson P, Boyd R, Lw D, Spittle A, et al. Early developmental intervention programmes post-hospital discharge to prevent motor and cognitive impairments in preterm infants ( Review ) Early developmental intervention programmes post-hospital discharge to prevent motor and cognitive impairments in . 2012;(12):1–33.

 

 1. 5. IKAS. Den Danske Kvalitetsmodel, Akkrediteringsstandarder for sygehuse, 2. version. 2012.

 

 1. 6. Videnscenter for tidligt fødte børn, Rigshospitalet. Definitioner [Internet]. 2017 [cited 2017 Nov 27]. Available from: https://www.rigshospitalet.dk/afdelinger-og-klinikker/julianemarie/videnscenter-for-tidligt-foedte-boern/om-tidligt-foedte/Sider/Definitioner.aspx

 

 1. 7. B. Roed, H. Agerholm. Roed B, Agerholm H. Udvikling af den ergo- og fysioteraputiske indsats ved 3 års undersøgelsen af for tidligt fødte børn med gestationsalder ≤ 32. uge. Kvalitetsudviklingsprojekt, Ergoterapi- og fysioterapiafdelingen, Aalborg Sygehus. 2002.

 

5 Bilag

Bilag 1: Præmatur 9 mdr Bayley grovmotorik + obs

Bilag 2: Præmatur 18 mdr Bayley grovmotorik og obs