Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Fysioterapi til præmature børn med gestationsalder < 32 uger under og efter indlæggelse på Neonatalafdelingen

 

1. Beskrivelse

1.1. Patientgruppe

Instruksen retter sig mod præmature børn med gestationsalder (GA) < 32 uger, der har været indlagt på Neonatalafdeling 12 og 13, Regionshospital Nordjylland, Hjørring, har kendskab til fremgangsmåden for indholdet af og rammerne for fysioterapeutisk undersøgelse og samt deres forældre. Børnene tilbydes efter udskrivelse ambulant opfølgning i Fysio- og Ergoterapi på Regionshospital Nordjylland, Hjørring.

Børnene er kendetegnet ved, at de er født med et umodent centralnervesystem (CNS), en umoden sanseintegration og et umodent bevægemønster. De er sarte overfor påvirkninger fra omgivelser, og de kan have specifikke behov i form af eksempelvis ro, tryghed, struktur og forudsigelighed. Cirka 50% af børnene har en udvikling indenfor normalområdet, mens cirka 50% får vanskeligheder i større eller mindre grad indenfor psykomotorisk udvikling (1-3).

 

1.2. Overordnet fremgangsmåde

Læger på Neonatalafdelingen henviser til ambulant fysioterapi med henblik på rutinemæssig undersøgelse og opfølgning efter udskrivelse. Fysioterapeuten undersøger barnet første gang, når det er ca. 6-8 uger korrigeret alder (denne instruks).

Med baggrund i undersøgelsen videregiver fysioterapeuten sine observationer til forældrene og vejleder dem omkring indsatser i forhold til barnets udvikling og trivsel. Fysioterapeuten informerer om den videre ambulante opfølgning og forældrenes mulighed for at ringe, hvis de har spørgsmål omkring barnets udvikling og trivsel. Yderligere fysioterapeutisk indsats iværksættes ved behov.

Præmature børn med en GA < 32 uger tilbydes yderligere ambulante rutinemæssige opfølgninger ved korrigeret alder 9 og 18 måneder (link til kliniske instrukser; ”Fysioterapi til præmature børn med en gestationsalder < 32 uger ved korrigeret alder 9 og 18 mdr.”) samt ved 3 år og 5 år (link til instrukserne ”Ambulant ergoterapi og fysioterapi til præmature børn med en gestationsalder < 32 uger ved 3 år” samt ”Ambulant ergoterapi og fysioterapi til præmature børn med en gestationsalder < 32 uger ved 5 år”.)

 

1.3. Før patientkontakt

1.3.1. Specielle journaloplysninger og oplysninger fra tværfaglige samarbejdspartnere

Fysioterapeuten indhenter oplysninger fra barnets journal om

 • • fødsels- og neonatale forløb, herunder fødselsvægt og GA samt andre væsentlige forhold

 • • forældre/barn-relation

 • • observationer fra plejepersonale

 

1.4. Fysioterapeutisk undersøgelse

1.4.1. Formål

Formålet med den fysioterapeutiske undersøgelse er at vurdere det præmature barns sansemotoriske udvikling samt eventuelle andre problemstillinger som eksempelvis foretrukken hovedrotation eller behov for øget kropslig afgrænsning med henblik på at tilpasse det fysioterapeutiske tilbud til det enkelte barns behov. Undersøgelsen bidrager til at vurdere behov for andre tiltag eksempelvis ekstra opfølgning ved fysioterapeut eller visitering til Neuropædiatrisk Team.

 

1.4.2. Indhold

Der tages udgangspunkt i testen Test of Infant Motor Performance (TIMP) til undersøgelse af det præmature barns psykomotoriske udvikling. Testen er i flere studier og systematiske reviews fundet valid til vurdering af det præmature barns funktionsevne (level 1) (4-7) .

Inden undersøgelsen orienterer fysioterapeuten forældrene om formålet med testen og om deres rolle under udførelse af testen.

 

I anamnese klarlægger fysioterapeuten

 • • barnets trivsel

 • • spise- og soverytme

 • • barnets udvikling og kontakt

 • • forældrenes oplevelse af fødsel og barnets neonatale forløb

 

TIMP

Testen indeholder to dele, hvor fysioterapeuten indledningsvis observerer barnets spontan motorik og efterfølgende håndterer barnet under udførelse af de enkelte items i testen. Testen vurderer blandt andet barnets evne til

 • • postural kontrol

 • • selektiv kontrol

 • • midtlinje alignment

 • • kvalitet af bevægelse

 

Under udførelse af testen er fysioterapeuten opmærksom på

 • • barnets hoved- og kropsfacon med fokus på symmetri

 • • barnets sansereaktioner, signaler og samspil

 • • barnets kontakt, opmærksomhed, tolerancetærskel og klarhed i signaler

 

1.4.3. Konklusion

Fysioterapeuten konkluderer på undersøgelsen ud fra vurdering af barnets reaktioner på undersøgelsen og udregning af TIMP score med henblik på at vurdere, om barnet præsterer gennemsnitlig, under gennemsnittet eller meget under gennemsnittet for alderen.

Med baggrund i ovennævnte vurderer fysioterapeuten behovet for

 • • rådgivning og vejledning til forældre

 • • ekstra opfølgning ved fysioterapeut udover de rutinemæssige ambulante opfølgninger

 • • eventuel deltagelse af fysioterapeut ved kontrol i Neonatalambulatoriet

 • • udarbejdelse af genoptræningsplan

 • • henvisning til Neuropædiatrisk Team i samarbejde med børnelæge

 

1.5. Fysioterapeutisk behandling

1.5.1. Formål

Formålet med den fysioterapeutiske indsats er at inddrage barnets forældre og eventuelt andre voksne i håndtering og stimulation af barnet i henhold til at

 • • styrke barnets sansemotoriske udvikling

 • • forebygge uhensigtsmæssige bevægemønstre

 • • understøtte barnets ressourcer

 

1.5.2. Indhold 

Ambulant instruktion af forældre

Fysioterapeuten giver i forbindelse med TIMP testen forældrene instruktion i håndtering, lejring og stimulation, som er specifikt tilpasset det enkelte barns behov og udarbejder eventuelt stimulationsforslag, hvor der med tegninger og tekst vises specifikke ideer til, hvordan forældrene kan understøtte barnets motoriske udvikling.

 

Litteraturstudier påpeger vigtigheden af tidlig intervention med fokus på motorisk udvikling til patientgruppen, helst inden børnene er seks måneder gamle, Den bedste effekt i forhold til barnets udviklingsmuligheder er, når interventionen tager udgangspunkt i barn-forældre relation og i barnets udvikling (2,8).

 

1.6. Relevant tværfagligt samarbejde

Fysioterapeut samarbejder med

 • • læge og plejepersonale omkring udredning, indsats og opfølgning.

 • • neuropædiatrisk Team i forhold til børn med forventet varig funktionsnedsættelse

 • • sundhedsplejerske

 • • kommunal ergoterapeut eller fysioterapeut 

 

2. Formål 

Formålet med instruksen er at beskrive den fysioterapeutiske undersøgelse og behandling til præmature børn under og efter indlæggelse på Neonatalafdelingen med henblik på at

 • • sikre, at forældre oplever ensartethed, kvalitet og sammenhæng i forløbet

 • • sikre kvaliteten af de fysioterapeutiske ydelser

 • • sikre, at alle fysioterapeuter i pædiatrisk team, Regionshospital Nordjylland, Hjørring, har kendskab til fremgangsmåden for indholdet af og rammerne for fysioterapeutisk undersøgelse og indsats til præmature under og efter indlæggelse på Neonatalafdelingen fra Neonatalafdelingen

 

3. Definition af begreber

Behandling: Undersøgelse, diagnosticering, sygdomsbehandling, fødselshjælp, genoptræning, sundhedsfaglig pleje samt forebyggelse og sundhedsfremme i forhold til den enkelte patient (9)

 

Opfølgning: I denne instruks betyder opfølgning den tilbagemelding der er til forældre og andre relevante parter af undersøgelsesresultater og eventuelle behov for yderligere tiltag, der tilbydes på baggrund af undersøgelsesfundene. Derudover henviser opfølgning til det ambulante opfølgningsforløb på Regionshospital Nordjylland, Hjørring, har kendskab til fremgangsmåden for indholdet af og rammerne for fysioterapeutisk undersøgelse og, som tilbydes præmature børn og deres forældre.

 

Korrigeret alder: Barnets kronologiske alder minus de uger, barnet er født for tidligt (10)

 

Kronologisk alder: Det antal måneder eller år der er gået siden fødselstidspunktet.

 

Psykomotorisk udvikling: Grovmotorik, finmotorik, perception, kognition samt adfærd i forhold til barnets alder (11).

 

Sansemotorisk udvikling: I denne instruks defineres sansemotorisk udvikling som barnets evne til sansebearbejdning samt grov- og finmotorisk udvikling.

 

4. Referencer

1. Fjørtoft T, Evensen KAI, Oberg GK, Songstad NT, Labori C, Silberg IE, et al. High prevalence of abnormal motor repertoire at 3 months corrected age in extremely preterm infants. Eur J Paediatr Neurol. 2016;20(2):236–42.

 

2. Hughes AJ, Redsell SA, Glazebrook C. Motor Development Interventions for Preterm Infants: A Systematic Review and Meta-analysis. Pediatrics [Internet]. 2016;138(4):e20160147–e20160147. Available from: http://pediatrics.aappublications.org/cgi/doi/10.1542/peds.2016-0147

 

3. Blauw-Hospers CH, Hadders-Algra M. A systematic review of the effects of early intervention on motor development. Dev Med Child Neurol [Internet]. 2005 Jun [cited 2017 Nov 27];47(6):421–32. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15934492

 

4. Craciunoiu O, Holsti L. A Systematic Review of the Predictive Validity of Neurobehavioral Assessments During the Preterm Period. Phys Occup Ther Pediatr. 2017;37(3):292–307.

 

5. Ustad T, Helbostad JL, Campbell SK, Girolami GL, Jørgensen L, Øberg GK, et al. Test–retest reliability of the Test of Infant Motor Performance Screening Items in infants at risk for impaired functional motor performance. Early Hum Dev [Internet]. 2016 Feb [cited 2017 Nov 27];93:43–6. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26780152

 

6. Campbell SK, Kolobe TH, Wright BD, Linacre JM. Validity of the Test of Infant Motor Performance for prediction of 6-, 9- and 12-month scores on the Alberta Infant Motor Scale. Dev Med Child Neurol. 2002;44(4):263.

 

7. Campbell S. The Test of Infant Motor Performance (TIMP) 3.0. Version 5. Chicago; 2005.

 

8. Spittle a, Orton J, Anderson P, Boyd R, Lw D, Spittle A, et al. Early developmental intervention programmes post-hospital discharge to prevent motor and cognitive impairments in preterm infants ( Review ) Early developmental intervention programmes post-hospital discharge to prevent motor and cognitive impairments in . 2012;(12):1–33.

 

9. IKAS. Den Danske Kvalitetsmodel, Akkrediteringsstandarder for sygehuse, 2. version. 2012.

 

10. Videnscenter for tidligt fødte børn, Rigshospitalet. Definitioner [Internet]. 2017 [cited 2017 Nov 27]. Available from: https://www.rigshospitalet.dk/afdelinger-og-klinikker/julianemarie/videnscenter-for-tidligt-foedte-boern/om-tidligt-foedte/Sider/Definitioner.aspx

 

11. B. Roed, H. Agerholm. Roed B, Agerholm H. Udvikling af den ergo- og fysioteraputiske indsats ved 3 års undersøgelsen af for tidligt fødte børn med gestationsalder ≤ 32. uge. Kvalitetsudviklingsprojekt, Ergoterapi- og fysioterapiafdelingen, Aalborg Sygehus. 2002.