Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Visitation/indkaldelse af patienter til forundersøgelse i Ambulatorium for Børn og Unge, Regionshospital Nordjylland

Beskrivelse

I Ambulatorium for Børn og Unge, Regionshospital Nordjylland modtages alle nye henvisninger fra egen læge, praktiserende børnelæger og andre sygehusafdelinger.

Henvisninger indgår så vidt muligt elektronisk, men kan forekomme med almindelig post også.

Lægesekretæren klargør henvisningen i elektronisk visitation:

  • • Udfylder henvisningsdiagnose efter at have gennemgået henvisningen

  • • Tjekker, om der er behov for yderligere oplysninger fra henvisende læge f.eks. behov for tolk (sprog?)

  • • Tjekker, at patienten er fra vores optageområde

  • • Tjekker, at patientens alder er </= 15 år

  • • Indsætter frasen ”visitationsfrase” og skriver evt. oplysninger, der kan være relevant for visitator

  • • Ændrer status til ”klar til visitering” og tildeler ”læge”

Visitator tager stilling til følgende i elektronisk visitation:

  • • Patientrettigheder (findes i ”rullegardinet” i elektronisk visitation)

  • • Udfylder visitator med 4-cifret kode

  • • Udfylder frasen med de relevante oplysninger (i vititationsnotatet i elektronisk visitation)

  • • Ændrer status til visiteret og tildeler til sekretær

 

Efter visitering bookes en tid til patienten og der sendes brev med oplysning om tid, indeholdende patientrettigheder.

Tolk

Såfremt patienten har behov for tolk, rekvireres denne som fremmødetolk. Sprog, tolketype samt ordrenummer fra tolkebureauet skrives ind i kommentarfeltet i BookPlan.

Indkaldelser sendes via Digital Post, hvor relevante bilag tilføjes.

Sekretær tjekker, om der foreligger journal fra tidligere og hvis der gør, fremskaffes denne. Såfremt den findes, skriver sekretær note herom i BookPlan.

For de patienter der er tilmeldt nem-SMS, vil de desuden modtage en SMS forud for den planlagte tid. Denne afsendes automatisk.

Ventetider i Ambulatorium for Børn og Unge opdateres månedligt. Se ventetider på https://www.mitsygehusvalg.dk/

Definition af begreber

Elektivt: Planlagt i modsætning til akut/subakut.

Visitator: Primært ledende overlæge, men ellers øvrige speciallæger efter rul.

Målgruppe – modtagelse

Patienter der skal visiteres/indkaldelse til forundersøgelse i Ambulatorium for Børn og Unge.

Formål

At skabe klarhed over arbejdsgange, der relaterer sig til modtagelse og visitering af henvisninger til Ambulatorium for Børn og Unge, Regionshospital Nordjylland.

At sikre ambulante patienter indkaldes til udredning eller behandling og at patienterne modtager nødvendig lovpligtig information.

At sikre, at modtagelsen af elektivt henviste patienter er rettidig, planlægges og udføres med respekt for patientens tid, ønske og behov under de givne lovmæssige og lokale rammer.

 

Referencer

https://rn.dk/sundhed/patient-i-region-nordjylland/dine-rettigheder-som-patient

https://www.mitsygehusvalg.dk/

https://personalenet.rn.dk/AndreIntranet/sundhed/Sider/SpecifikBIlag.aspx