Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Videregivelse af oplysninger til Familieretshuset

 

Beskrivelse Psykiatrien har i flere tilfælde modtaget anmodning om udtalelse til Familieretshuset til brug for en sag om forældremyndighed. Notatet beskriver kort baggrund og regler for videregivelse af oplysninger til Familieretshuset i særlige sager.

 

Familieretshusets opgaver

Familieretshuset har til opgave at behandle sager om familier i bred forstand, fx sager om skilsmisse, forældremyndighed, bopæl og samvær.

 

Når Familieretshuset skal behandle disse sager, starter de med at visitere og inddele dem i følgende kategorier efter bestemmelserne i familieretshuslovens §§ 5-7:

  • • § 5 er ”enkle sager” – ukomplicerede sager og uden tvist

  • • § 6 er ”mindre enkle sager” – sager, hvor der kan være visse uenigheder

  • • § 7 er ”komplekse sager efter forældreansvarsloven” - sager, der kræver en særlig indsats


Se evt.
Familieretshusloven

 

Særlig regel om udveksling af oplysninger i komplekse sager i Familieretshuset (§ 7-sager)

§ 7-sager er sager, der kræver en særlig indsats, og de er kendetegnede ved fx et meget højt og vedvarende konfliktniveau, tilstedeværelse af flere samtidige problematikker, herunder i et vist omfang socialretlige problemstillinger, og en eller flere risikofaktorer. Derfor håndteres disse sager særskilt i familieretshuset og bl.a. i tæt samarbejde med andre myndigheder, særligt de sociale myndigheder.

I § 7-sagerne er der en særlig adgang til at udveksle oplysninger med andre myndigheder, herunder sygehuse, når det er nødvendigt af hensyn til barnet, jf. Familieretshuslovens § 30:

 

§ 30. Under Familieretshusets behandling af en § 7-sag kan Familieretshuset, kommunale myndigheder, sundhedsmyndigheder, autoriserede sundhedspersoner, politiet og anklagemyndigheden indbyrdes udveksle oplysninger om rent private forhold vedrørende barnets og parternes personlige og familiemæssige forhold, hvis udvekslingen må anses for nødvendig af hensyn til afdækningen af, hvad der er bedst for barnet.

Stk. 2. Udveksling af oplysninger efter stk. 1 kan ske ved afholdelse af møder.

Stk. 3. Familieretshuset kan videregive rettens afgørelse i sagen til de myndigheder, med hvem der er udvekslet oplysninger efter stk. 1, hvis det er nødvendigt for disse myndigheders beskyttelse af barnets bedste.

 

Familieretshuset kan i henhold til § 30 indhente oplysninger om barnets, forældrenes og andre nært knyttede personers (fx forældres evt. partnere) private forhold.

Baggrunden for særreglen om udveksling af oplysninger er at sikre, at alle relevante oplysninger om barnet er til rådighed for Familieretshuset ved undersøgelsen af, hvad der er bedst for barnet i den konkrete situation i relation til forældremyndighed, barnets bopæl og samvær.

Familieretshuset har ikke pligt til at søge at indhente samtykke inden udvekslingen af oplysninger.

 

Psykiatriens videregivelse af oplysninger

Den særlige regel om adgang til at udveksle oplysninger gælder kun i § 7-sagerne. Det skal derfor fremgå af anmodningen, at det drejer sig om en § 7-sag, og alternativt er der behov for, at Familieretshuset bekræfter, at de sagsbehandler sagen efter § 7 i Familieretshusloven. Anmodning og evt. bekræftelse journaliseres.

Det følger af forvaltningsloven, at Psykiatrien er forpligtet til at videregive disse oplysninger, når de er af betydning for Familieretshuset.

De oplysninger, som kan udveksles, er kun de oplysninger som ”må anses for nødvendig af hensyn til afdækningen af, hvad der er bedst for barnet”.

 

Der er i § 7-sagerne hjemmel til at videregive oplysninger uden først at indhente samtykke. Men hvis Psykiatrien er i løbende kontakt med patienten, bør patienten som hovedregel orienteres om anmodningen og anmodes om samtykke. Ved orienteringen bør fremgå, at vi er forpligtet til at give de relevante oplysninger, uanset samtykke.

 

Hvis patienten samtykker, sker videregivelsen efter § 43, stk. 1. Hvis Familieretshuset i forbindelse med anmodningen oplyser, at borgeren til dem har givet samtykke til indhentning af oplysninger i Psykiatrien, kan dette lægges til grund, og sundhedspersonen skal ikke bede patienten om samtykke. Kravet i § 44, stk. 1, om skriftligt samtykke kan i den situation fraviges. I stedet journaliseres Familieretshusets oplysning om samtykke.

 

Hvis der ikke er samtykke fra patienten, sker Psykiatriens videregivelse af oplysninger med hjemmel i sundhedslovens § 43, stk. 2, nr. 1, jf. familieretshusloven § 30.

 

§ 43. Med patientens samtykke kan sundhedspersoner til andre formål end behandling videregive oplysninger om patientens helbredsforhold og andre fortrolige oplysninger til sundhedspersoner, myndigheder, organisationer, private personer m.fl.

Stk. 2. Videregivelse af de i stk. 1 nævnte oplysninger kan uden patientens samtykke ske, når

1) det følger af lov eller bestemmelser fastsat i henhold til lov, at oplysningen skal videregives og oplysningen må antages at have væsentlig betydning for den modtagende myndigheds sagsbehandling,

 

Formål

At sikre korrekt håndtering af henvendelser fra Familieretshuset med anmodning om oplysninger.

 

Referencer