Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Forholdsregler for håndtering af coronavirus (COVID-19), (4.8.2)

Beskrivelse

Coronavirus er en familie af virus, der kan være årsag til alt fra milde forkølelser til alvorlige nedre luftvejsinfektioner med mulig dødelig udgang.

 

SARS-CoV-2, er det virus der forårsager sygdommen COVID-19, er blevet påvist i miljøprøver fra dyremarkedet i Wuhan, men smittekilden på markedet er ikke påvist. På baggrund af genetiske analyser af virus mener man, at SARS-CoV-2 er blevet introduceret til mennesker på markedet, og herefter er smittespredningen sket imellem mennesker.

 

COVID-19-sygdom har et meget bredt spektrum af sygdomsmanifestationer, hvor de fleste smittede kun har lette eller moderate symptomer på øvre luftvejsinfektion. Meget tyder på, at personer med COVID-19 smitter selv i meget tidlige sygdomsstadier.

Smittemåde

SARS-CoV-2 smitter ved dråbesmitte og kontaktsmitte. Smittespredning sker via person-til-person smitte hovedsagelig ved direkte kontakt via dråbespredning fra nys eller host, samt ved indirekte kontakt fx via sekret på hænder eller fra forurenede genstande.

Overlevelsestiden for SARS-CoV-2 på overflader er endnu ukendt, men der regnes med en overlevelsestid på 48 timer. Virus er følsomt over for desinfektion med ethanol.

 

Særlig forsigtighed skal udvises ved aerosolgenererende procedurer som trakealsugning, bronkoskopi og lignende. Se afsnit om værnemidler

Inkubationstid

Inkubationstiden for COVID-19 er mellem 2 og 12 dage med en median tid omkring 5-7 dage.

 

Sygdomsforløb

Nogle patienter – især yngre – kan have COVID-19 uden at udvikle symptomer.

For de der udvikler symptomer, er det karakteristiske, at man til at begynde med har symptomer fra svælget og øvre luftveje, alment ubehag, muskelsmerter og evt. let tør hoste, men ikke åndedrætsbe-svær. I dette stadium har patienten ofte ikke feber. Det er meget sjældent, at patienten har brug for behandling fra sundhedssystemet i dette stadie.

Der ses variable sygdomsforløb med COVID-19. De tre typiske forløb er:

Mildt forløb, som forekommer hos størstedelen af de smittede: Ovenstående symptomer forsvinde spontant i løbet af 4-6 dage og personen anses derefter for at være klinisk rask, og uden risiko for at blive alvorligt syge af COVID-19.

Moderat alvorligt forløb (hovedsageligt ældre og kronisk syge): På 4.-7. dagen efter de første symptomer fra øvre luftveje, begynder patienten at klage over åndenød. Samtidig forværres hoste, og feberen kan stige. De nedre luftveje inddrages og der tilkommer lungebetændelse med behov for understøttende behandling i form af ilt- og væskebehandling. Der er behov for indlæggelse på et hospital, men patienten klarer sig igennem infektionen uden behov for indlæggelse på intensivt afsnit.

Alvorligt forløb (hovedsageligt ældre og kronisk syge): Denne gruppe af patienter ligner de patienter med moderat alvorligt forløb, men adskiller sig fra denne gruppe ved, at patientens lungebetændelse fortsat forværres over de følgende 2-4 dage. For sådanne patienter vil behovet for supplerende iltbe-handling øges, og mange vil opleve, at de udtrættes og derfor får behov for indlæggelse på intensivt afsnit til respiratorbehandling.

Case definition

COVID-19 skal mistænkes hos personer, der opfylder følgende kriterier:

 • • Har symptomer på øvre- eller nedre luftvejsinfektion som giver mistanke COVID-19.

Nære kontakter

 • • Personer fra samme husstand som person, der har fået påvist COVID- 19

 • • Personer med direkte fysisk kontakt (fx givet hånd) til person, som har fået påvist COVID-19

 • • Personer som har haft ubeskyttet direkte kontakt med smittefarlige sekreter fra person, som har fået påvist COVID-19 fx er blevet hostet på, har berørt brugt lommetørklæde m.v.

 • • Personer med tæt kontakt “ansigt-til-ansigt” inden for 2 meter i mere end 15 minutter, fx samtale med person som har fået påvist COVID-19, eller i fly siddende 2 sæder i alle retninger

 • • Personer som har været i et lukket miljø fx et klasseværelse, mødelokale m.v. i mere end 15 mi-nutter og med mindre end 2 meters afstand fra person som har fået påvist COVID-19

 • • Sundhedspersonale og andre som har deltaget i plejen af en patient med COVID-19, og ikke har benyttet værnemidler på de foreskrevne måder

Påvisning af COVID-19

Diagnosen bekræftes ved:

Påvisning af SARS-CoV-2 i relevant prøvemateriale fra øvre eller nedre luftveje alt efter hvor patienten har symptomer

 • • Svælgpodning ved øvre luftvejssymptomer

 • • Trakealsekret ved nedre luftvejs-symptomer.

Visitation

For at undgå patienter møder uvisiterede op i akutmodtagelser mm. er det vigtigt at sikre en anamnese, der afdækker mulige ekspositioner for SARS-CoV-2.

Hvem skal isoleres

Alle patienter med symptomer på COVID-19 isoleres på enestue med lukket dør.

Akutmodtagelser/Lægevagten

Hvis patienter undtagelsesvis møder uvisiterede op i akutmodtagelser/lægevagter, og opfylder kriterier for mistanke om COVID-19 jf ovenstående, skal der iværksættes følgende forholdsregler:

 • • Patienten placeres på enestue og behandles kun af nødvendigt personale.

 • • Der udleveres kirurgisk maske, som patienten selv påsætter.

 • • Hvis muligt, skal sygehistorie og almentilstand vurderes på afstand

 • • Ved stabile patienter skal personalet så vidt muligt undgå tæt kontakt.

 • • Ved behov for direkte kontakt med patienten eller patientnære omgivelser, anvendes værnemidler (se nedenstående).

Modtagelse af patient

 • • Patienten hentes efter aftale af personale. Personale, iført værnemidler, udleverer kirurgisk maske (2.2), som patienten selv påsætter. Det kliniske personale følger patienten til isolationsstuen.

  • • Herefter kan masken fjernes

 

Udover de generelle smitteforbyggende retningslinjer (3.2) skal følgende overholdes

Isolation på enestue/kohorteisolation

 • • Patienter mistænkt for eller verificeret med COVID-19 isoleres på enestue med lukket dør.

  • • Hvis patienten ikke indlægges, skal stuen efterfølgende rengøres som ved ophævelse af isolation

  • • Ved indlæggelse skal patienten forblive isoleret.

 • • Ved behov kan patienter med verificeret Covid-19 (SARS-Cov-2) kohorteisoleres

   • • Inden kohorteisolation skal det undersøges, om patienterne har andre isolationskrævende bakterier eller virus. Hvis dette er tilfældet skal patienten fortsat være isoleret på enestue

 • • Isolationsstuen skal have eget bad og toilet eller bækkenstol.

 • • Stofbetrukne møbler, der ikke har vaskbart betræk, fjernes fra stuen (12.1.9)

 • • Unødigt udstyr fjernes fra stuen.

Adgang til stuen for personale og pårørende

 • • Der skal anvendes værnemidler som beskrevet se værnemidler ved ophold på isolationsstue

 • • Tværgående personale fx bioanalytikere og røntgenpersonale skal anvende værnemidler som beskrevet nedenfor. Personalet skal efterfølgende ikke skifte uniform med mindre den er synlig forurenet.

 • • Indgangen til stuen skal markeres med isolationsskilt, hvorpå det fremgår, hvilke værnemidler/håndhygiejnemetode der skal anvendes (bilag)

 • • For pårørendes adgang til hospitalet følges de aktuelle anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen

 • • Pårørende, der ikke har været i en risikosituation, kan opholde sig i isolationsenheden iført værnemidler

 • • I helt særlige situationer (fx terminale, gravide, v/børn), hvor den pårørende har været i en risikosituation, så skal den pårørende være i ført kirurgisk maske, når den pårørende færdes uden for isolationsenheden. Den pårørende skal hentes af personale på parkeringspladsen, hvor der udleveres kirurgisk maske, personalet fører herefter den pårørende til isolationsenheden. Når den pårørende forlader isolationsenheden, så skal den pårørende igen have udleveret maske og følges af personalet til parkeringspladsen.

Værnemidler

Værnemidler, der kan komme i brug

 • • Beskyttelsesbriller (2.2) Bemærk disse kan genbehandles i opvaskedekontaminator eller desinficeres se afklædning af værnemidler

 • • Heldækkende ansigtsvisir

 • • Kirurgisk maske (2.2)

 • • Kirurgisk maske med visir

 • • FFP3 maske (2.2). Kan ud fra et infektionshygiejniske perspektiv anvendes op til 5 timer. Masken skiftes når den er våd eller synligt forurenet.

 • • FFP2 maske. Kan ud fra et infektionshygiejnisk persepktiv anvendes op til 5 timer. Masken skiftes når den er våd eller synligt forurenet.

 • • Væskeafvisende, langærmet éngangskittel (2.2)

 • • Éngangshandsker (2.1).

Situationer hvor værnemidler anvendes

 • • Patienten er på isolationsstuen og personalet skal have fysisk kontakt med patienten eller være mindre end 2 m fra patienten. Personalet anvender handsker og engangsovertrækskittel samt kirurgisk maske og beskyttelsesbriller eller kirurgisk maske med visir

 • • Ved kontakt til patientens omgivelser/udstyr (uden kontakt til patient og >2 m fra patienten) anvender personalet handsker og engangsovertrækskittel med lange ærmer

 • • Ved aerosoldannende procedurer som eksempelvis trakealsugning, bronkoskopi, CPAP og lignende anvendes handsker, langærmet engangskittel, FFP3/FFP2 maske og beskyttelsesbriller

 • • Hvis der blot skal gives en kort besked – uden kontakt til patienten eller patientens omgivelser og patienten er > 2 m væk anvendes der ikke værnemidler

 • • Ved transport af patienten til undersøgelse eller behandling uden for isolationsstuen se Undersøgelse eller behandling uden for isolationsstuen

Påklædning af værnemidler uden for isolationsstue/ i forrum

Personale skal være instrueret i korrekt på- og aftagning af værnemidler.

Værnemidler påtages uden for stuen eller i forrum.

Der udføres håndhygiejne til en start (2.1)

Værnemidler påtages i følgende rækkefølge

 • • Langærmet éngangskittel (2.2) påtages

 • • Kirurgisk maske eller FFP3/FFP2 maske (2.2) tages på, trækkes godt ned under hagen og klemmes til over næseryggen

 • • Ansigtsdækkende visir eller beskyttelsesbriller (2.2) tages på

 • • Éngangshandsker (2.1) tages på, handsken skal dække kitlens manchet.

Husk

 • • Hold hænderne fra ansigtet

 • • Begræns kontakt med overflader

 • • Skift værnemidler hvis de bliver ødelagt eller stærkt forurenede

 • • Udfør håndhygiejne mellem skift af værnemidler

Afklædning af værnemidler

Værnemidlerne aftages på en sådan måde, at mulige forurenede flader ikke berøres.

Værnemidler kasseres som dagrenovation.

Værnemidler aftages på følgende måde afhængig af faciliteterne

I forrum

 • • Man kan med fordel aftage overtrækskittel og handsker i en og samme arbejdsgang, alternativt aftages værnemidler i følgende rækkefølge

 • • Handsker aftages og bortskaffes direkte i affaldspose

 • • Engangsovertrækskittel (krænges af så kun kitlens inderside berøres ved aftagning) og bortskaffes direkte i affaldspose

 • • Der udføres håndhygiejne (2.1)

 • • Fjern briller/visir ved at berører de rene stænger.

  • • Flergangsvisir/fyrværkeribrille rengøres således:

   • • Påtagning af rene handsker

   • • Desinficeres med en ethanolbaseret desinfektionsserviet

   • • Hvis synligt forurenet rengøres med sæbevandsklud

  • • Beskyttelsesbrille med aftageligt visir rengøres således:

   • • Visir adskilles fra brillestangen

   • • Der udføres håndhygiejne (2.1)

   • • Påtagning af rene handsker

   • • Brillestang og visir desinfeceres med ethanolbaseret desinfektionsserviet

   • • Hvis brillestang/visir er synligt forurenet rengøres de med en sæbevandsklud

   • • og desinficeres herefter

   • • Visir og brillestang samles igen og lægges tilbage på rullebord med værnemidler

  • • Der udføres håndhygiejne (2.1)

  • • Grib i nederste og dernæst øverste bånd eller elastik og fjern masken, bortskaffes direkte i affaldspose

  • • Der udføres håndhygiejne (2.1)

 

Uden forrum

  • • Man kan med fordel aftage overtrækskittel og handsker i en og samme arbejdsgang, alternativt aftages værnemidler i følgende rækkefølge

    • • Handsker aftages og bortskaffes direkte i affaldspose på isolationsstuen

   • • Engangsovertrækskittel (krænges af så kun kitlens inderside berøres ved aftagning) og bortskaffes direkte i affaldspose på isolationsstuen

   • • Der udføres håndhygiejne (2.1)

Isolationsstuen forlades

  • • Der udføres håndhygiejne (2.1)

  • • Fjern briller/visir ved at berører de rene stænger, rengøring af disse se under forrum

  • • Der udføres håndhygiejne (2.1)

  • • Grib i nederste og dernæst øverste bånd eller elastik og fjern masken, bortskaffes direkte i affaldspose

  • • Der udføres håndhygiejne (2.1)

 

For bortskaffelse af affald se afsnit om affald.

Undersøgelse eller behandling uden for isolationsstuen

 • • Det er vigtigt at informere modtagende afsnit for at sikre fortsættelse af isolationsregim

 • • Patienten transporteres iført rent tøj og kirurgisk maske, sengelinned skiftes umiddelbart før transporten

 • • Umiddelbart før transporten desinficeres sengeheste samt sengegavle. Ved transport i kørestol skal denne være synligt ren og håndtag desinficeres inden transport. Se afsnit om desinfektion. Det medfølgende personale skal derfor ikke anvende personlige værnemidler (2.2) under transporten. Der skal udføres håndhygiejne (2.1) efter transporten

 • • Hvis patienten selv kan gå:

  • • Skal patienten anvende kirurgisk maske

  • • Transportruten skal tilrettelægges således at patienten ikke kommer nær andre patienter, og ikke berører omgivelserne

  • • Patienten skal altid følges af personale.

 • • Patientens journal må ikke anbringes i patientens seng

 • • Ved direkte patientkontakt, f.eks. løft, anvendes værnemidler (2.2)

 • • Patienten føres direkte til undersøgelses- og behandlingsstue uden ophold i ventefaciliteter

 • • Udstyr inden for 2 meters afstand til patienten fjernes eller tildækkes

 • • Rengøring efter undersøgelse/behandling

  • • Vandrette patientnære flader rengøres

  • • Kontaktpunkter f.eks. håndtag, lejeoverflader, stolesæder, armlæn, som patient og personale har været i kontakt med, rengøres og desinficeres. Se afsnit om desinfektion

  • • Gulve pletdesinficeres efter spild og rengøres.

Håndtering af patienter der er i frivillig/pålagt karantæne eller hjemmeisolation som af anden årsag har behov for undersøgelse/behandling på hospital

Ved modtagelse af en patient til undersøgelse/behandling fra karantæne/isolation i hjemmet gælder følgende

 

 • • Det er vigtigt at informere modtagende afsnit for at sikre fortsættelse af isolationsregime

 • • Patienten hentes efter aftale af personale. Personale, iført værnemidler, udleverer kirurgisk maske (2.2), som patienten selv påsætter. Det kliniske personale følger patienten til isolationsstuen.

  • • Herefter kan masken fjernes

 • • Herefter følges forholdsreglerne for isolation på enestue.

 • • Rengøring efter undersøgelse/behandling

  • • Vandrette patientnære flader rengøres

  • • Kontaktpunkter f.eks. håndtag, lejeoverflader, stolesæder, armlæn, som patient og personale har været i kontakt med, rengøres og desinficeres. Se afsnit om desinfektion

  • • Gulve pletdesinficeres efter spild og rengøres.

 • • Når patienten forlader isolationsenheden, så skal patienten igen have udleveret maske og følges af personalet til parkeringspladsen.

Udstyr anvendt på isolationsstuen

Til patientbehandling bør der anvendes éngangsudstyr. Flergangsudstyr bringes til skyllerum i plastpose med henblik på rengøring og desinfektion i instrumentopvasker

Ved behov for kemisk desinfektion kan følgende anvendes

 • • Et spritholdigt middel (ethanol 70-85%), som efter påføring efterlades til indtørring

 • • Alternativt kan et klorholdigt middel med koncentration på minimum 1000 ppm klor. Den desinficerende effekt opnås ved at holde emnerne fugtige i minimum 2-10 minutter (se producentens anvisning).

 • • Der anbefales brug af engangs rektaltermometre. Anvendes flergangs rektaltermometre (8.6) henstandsdesinficeres termometret med Sekucept Aktiv. Termometret holdes dækket i 15 minutter i en 4% opløsning.

Mobilt medicinsk udstyr anvendt på isolationsstuen

Mobilt medicinsk udstyr kan være fx ultralydsudstyr, scannere og røntgenudstyr

 • • Udstyr, som ikke opbevares fast på stuen, rengøres og desinficeres, inden det forlader stuen

 • • Se desinfektion

 

Såfremt der ikke er plads til at udføre rengøring og desinfektion på isolationsstuen eller i forrum/sluse, gøres følgende:

 • • Håndtag/kontaktpunkt (til transport) på det anvendte udstyr desinficeres

 • • Værnemidler aftages og der udføres håndhygiejne (2.1) se afsnit om afklædning af værnemidler

 • • Udstyret skal umiddelbart efter det har forladt isolationsstuen transporteres til et egnet rum hvor det rengøres desinficeres. Transporten kan foregå uden anvendelse af værnemidler.

 • • Der udføres håndhygiejne og påtages nye værnemidler inden rengøring og desinfektion påbegyndes.

Affald

 • • Affald emballeres i plastpose, som lukkes på stuen og bortskaffes som almindelig dagrenovation. Dette gælder fx værnemidler, emballage, tørre forbindinger

 • • Stikkende eller skærende affald samt éngangsmateriale indeholdende blod, pus eller vævsvæske, som vil dryppe ved sammenpresning, skal bortskaffes som klinisk risikoaffald, henholdsvis i kanyleboks eller gul affaldssæk, som medbringes på isolationsstuen.

 

Bortskaffelse af affald fra isolationsstue

Anbring en affaldssæk på stativ i forrummet/på gangen uden for isolationsstuen

 

På stuen

  • • Alt affald puttes i affaldspose, der lukkes.

  • • Affald tages med ud fra sengestuen, hver gang denne forlades.

 

Hvor der er forrum

  • • Affaldspose lægges i affaldssæk på stativet

  • • Værnemidler aftages og lægges i affaldssækken (se afsnit afklædning af værnemidler)

  • • Der udføres håndhygiejne

  • • Affaldssækken lukkes og transporteres til afhentningssted.

 

Uden et forrum

  • • Værnemidler i form af kittel og handsker aftages på isolationsstuen (se afsnit afklædning af værnemidler)

  • • Affaldsposen og værnemidler lægges i affaldssæk på stativ, der står uden for isolationsenheden

  • • Der udføres håndhygiejne

  • • Affaldssæk lukkes og transporteres til afhentningssted

Snavsetøj

Linned og øvrige tekstiler skal vaskes ved minimum 80 graders vask.

 

Bortskaffelse af snavsetøj fra isolationsstue

Anbring en snavsetøjspose på stativ i forrummet/på gangen uden for isolationsstuen

 

På stuen

  • • Alt snavsetøj puttes i en plasticpose der lukkes sammen uden knude eller lægges på nederste hylde på rullebord

  • • Snavsetøjet tages med ud fra sengestuen, hver gang denne forlades.

 

Hvor der er forrum

  • • Posen/snavsetøjet lægges i snavsetøjspose på stativet

  • • Værnemidler aftages og lægges i affaldssækken (se afsnit afklædning af værnemidler)

  • • Der udføres håndhygiejne

  • • Ved brug af rullebord desinficeres dette

  • • Snavsetøjsposen lukkes og transporteres til afhentningssted.

 

Uden et forrum

  • • Værnemidler i form af kittel og handsker aftages på isolationsstuen (se afsnit afklædning af værnemidler)

  • • Værnemidler lægges i affaldssæk på stativ, der står uden for isolationsenheden

  • • Posen/snavsetøjet lægges i snavsetøjsposen på stativet

  • • Ved håndtering af snavsetøj uden brug af plastpose anvendes handsker

  • • Der udføres håndhygiejne

  • • Ved brug af rullebord desinficeres dette

  • • Snavsetøjsposen lukkes og transporteres til afhentningssted

 

Snavsetøjspose på stativ kan ved store mængder snavsetøj køres ind i isolationsenheden for at afhente snavsetøjet, men må ikke stå på isolationsstuen.

Snavsetøjsposen må ikke forurenes på ydersiden af hensyn til det personale, der skal håndtere den efterfølgende.

 

Bestik og service

Almindelig service og bestik anvendes

 • • Efter brug anbringes bestik og service direkte i opvaskemaskine eller madvogn/afryddervogn, som kun håndteres af personale.

 • • Der anvendes éngangshandsker (2.1) ved håndtering af snavset bestik og service.

Dokumenter og IT-udstyr

 • • Patientens journal og andre dokumenter bør ikke medbringes i isolationsstuen

 • • Nødvendige observationsskemaer kan opbevares i plastlommer, der ikke tages ud fra stuen, men kasseres efter brug

 • • Mobile IT-enheder med pc’er, tablets, pda’er og mobiltelefoner skal rengøres og desinficeres dagligt, hvis de opbevares på stuen

  • • Udstyr, som ikke opbevares fast på stuen, rengøres og desinficeres, inden det forlader stuen.

 • • Se afsnit om desinfektion

Laboratorieprøver

 • • Der medtages kun de nødvendige prøvetagningsglas

 • • Undgå at forurene prøvetagningsmateriale på ydersiden

 • • Der anvendes éngangsstaseslange eller patientbundet flergangsstaseslange, der kasseres efter endt isolation.

Ophævelse af isolation

Ophævelse af isolation foretages kun af Infektionsmedicinsk lægefagligt personale og sker tidligst 48 timer efter sidste symptom hos patienten.

 • • Ved ophør af isolation, men fortsat behov for indlæggelse, skal patienten efter bad iføres rent tøj

 • • Seng og sengebord rengøres og desinficeres

 • • Patientens ejendele rengøres og desinficeres, hvis det er muligt. De ejendele, der ikke er mulige at desinficere, opbevares i tætte plastposer i patientens skab

 • • Stuen rengøres og desinficeres se afsnit Rengøring og desinfektion efter ophævelse af isolation

Rengøring og desinfektion

Desinfektion

Varmedesinfektion foretrækkes, hvor det er muligt.

Ved behov for kemisk desinfektion kan følgende anvendes

 • • Et spritholdigt middel (f.eks. ethanol 70-85%), som efter påføring efterlades til indtørring

 • • Alternativt kan et klorholdigt middel med koncentration på minimum 1000 ppm klor anvendes. Den desinficerende effekt opnås ved at holde emnerne fugtige i minimum 2-10 minutter (se producentens anvisning)

Daglig rengøring og desinfektion

 • • Ved rengøring samt håndtering af tekstiler og affald skal personalet anvende værnemidler som øvrigt personale. Se afsnit om værnemidler

 • • Medtag kun det mest nødvendige udstyr på stuen.

 • • Sengestue inkl. gulv, inventar, udstyr samt bad og toilet rengøres dagligt med almindelige rengøringsmidler

 • • Efterfølgende desinficeres kontaktpunkter (f.eks. håndtag, sengehest, vandhaner, toiletsæder, toiletskylleknap, klokkesnor, fjernbetjeninger og kontakter til lys og på inventar)

 • • Rengøringsudstyr

 • • Desinficeres

 • • Flergangsklude og mopper emballeres i plastpose, som lukkes

 • • Efter endt rengøring, og inden stuen forlades, aftages værnemidler og der udføres håndhygiejne (2.1).

Spild af organisk materiale

 • • Ved spild med blod, vævsvæsker, sekreter og ekskreter optørres først med absorberende materiale

 • • Derefter rengøres med vand og sæbe

 • • Til slut desinficeres med et spritholdigt middel (ethanol 70-85%), som efter påføring efterlades til indtørring

 • • Alternativt kan et klorholdigt middel med koncentration på minimum 1000 ppm klor. Den desinficerende effekt opnås ved at holde emnerne fugtige i minimum 2-10 minutter (se producentens anvisning).

Rengøring og desinfektion efter ophævelse af isolation

 • • Kontaktpunkter og vandrette flader på stue og toilet/baderum rengøres og desinficeres. Se afsnit om desinfektion

 • • Lodrette flader og gulve rengøres som vanligt

 • • Toiletrulle kasseres

 • • Èngangsudstyr, der har ligget fremme på sengestuen under isolationen, kasseres

 • • Linned, som patienten har adgang til, fjernes fra skab på stuen

 • • Rengøringsudstyr

 • • Rengøres og desinficeres efterfølgende. Se afsnit om desinfektion

 • • Flergangsklude og mopper emballeres i plastpose før anbringelse i snavsetøjspose.

Seng, dyne, pude, forhæng, møbelbetræk og gardiner

 • • Dyne, pude, sengeforhæng og møbelbetræk sendes til vask i snavsetøjspose

 • • Aftørbar pude rengøres og desinficeres

 • • Seng og madras rengøres og desinficeres efterfølgende, inden disse flyttes fra isolationsenheden, eller når isolationsregimet ophæves. Se afsnit om desinfektion

 • • Gardiner sendes til vask ved synlig forurening

 • • Stofbetrukne møbler, som ikke har vaskbart betræk (12.1.9), anbringes i karantæne. Varighed aftales med Infektionshygiejnen.

Apparatur og medicinske flergangsartikler

 • • Ved ophævelse af isolation skal apparatur og medicinske flergangsartikler rengøres og desinficeres i afsnittets instrumentopvasker eller rengøres og desinficeres manuelt efterfølgende

 • • Mundtermometre er patientbundne. Det desinficeres med en ethanolbaseret desinfektionsserviet. Hvis termometeret er synligt forureninget rengøres det med en sæbevandsklud og desinficeres herefter. Det opbevares i lukket beholder. Når patienten udskrives henstandsdesinficeres af termometret med Sekusept Aktiv, hvor termometret holdes dækket i 15 minutter i en 4% opløsning se retningslinjen Digitale termometre (8.6)

 • • Rektaltermometre desinficeres som beskrevet i retningslinjen Digitale termometre (8.6).

Se afsnit om desinfektion.

Hjælpemidler

 • • Hjælpemidler udlånt fra Hjælpemiddeldepotet skal, inden disse flyttes fra isolationsheden, rengøres og desinficeres

 • • Der skal foreligge en aftale om, hvilken personalegruppe, der skal foretage rengøring og desinfektion af hjælpemidler.

Se afsnit om desinfektion.

Procedure ved mors

 • • Ved istandgørelse og transport til kapellet opretholdes isolationsretningslinjen

 • • Kapelpersonalet orienteres.

Definition af begreber

COVID-19 er en ny sygdom hos mennesker. Sygdommen skyldes en ny type af coronavirus.

SARS-CoV-2 er det virus der forårsager sygdommen COVID-19

Målgruppe

Alt personale på Regionens hospitaler.

Formål

Forebygger smittespredning af COVID-19.

Referencer

Sundhedsstyrelsen -  Retningslinjer for håndtering af COVID-19

Hentet 19-03-2020

SSI.dk – Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer (NIR) om supplerende forholdsregler ved infektioner og bærertilstand i sundhedssektoren.

Hentet 27-02-2020.

SSI.dk - Notat: Midlertidige anbefalinger for prioriteret brug af ansigtsmasker samt andre værnemidler med fokus på Covid-19 tilfælde. Version 2, 24.3.2020.

Hentet 25-03-2020

SST.dk