Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Forholdsregler for håndtering af coronavirus (COVID-19), (4.8.2)

Beskrivelse

Coronavirus er en familie af virus, der kan være årsag til alt fra milde forkølelser til alvorlige nedre luftvejsinfektioner med mulig dødelig udgang. COVID-19 forårsages af ny coronavirus (SARS-CoV-2 ).

 

COVID-19-sygdom har et meget bredt spektrum af sygdomsmanifestationer, hvor de fleste smittede kun har lette eller moderate symptomer. Personer med ny coronavirus (SARS-CoV-2 ) kan udskille virus i døgnene op til udvikling af symptomer (præsymptomatisk smitte), eller uden at udvikle symptomer (asymptomatisk smitte).

Smittemåde

SARS-CoV-2 smitter ved dråbesmitte og kontaktsmitte. Smittespredning sker via person-til-person smitte hovedsagelig ved direkte kontakt via dråbespredning fra nys eller host, samt ved indirekte kontakt fx via sekret på hænder eller fra forurenede genstande. SARS-CoV-2 kan udskilles fækalt, men denne smittevej antages ikke at have stor betydning for smittespredning.

Overlevelsestiden for SARS-CoV-2 på overflader er endnu ukendt, men der regnes med en overlevelsestid på 48 timer. Virus er følsomt over for desinfektion med ethanol.

 

Særlig forsigtighed skal udvises ved aerosolgenererende procedurer. Se afsnit om værnemidler

Inkubationstid

Inkubationstiden for COVID-19 er mellem 1 og 14 dage med en median tid omkring 5-6 dage.

Sygdomsforløb og symptomer

Der ses variable symptomer og sygdomsforløb med COVID-19. De tre typiske forløb er:

 

Mild sygdom: Det er karakteristisk, at man til at begynde med har lette symptomer. De mest almindelige initiale symptomer på COVID-19 er feber, tør hoste og træthed. Andre tidlige, men knap så hyppige symptomer, inkluderer symptomer fra øvre luftveje (tab af smags- og/eller lugtesans, stoppet næse, ondt i halsen, øjenbetændelse, sjældnere ørepine), generelle symptomer (hovedpine, muskelsmerter, rygsmerter), symptomer fra mave-tarm (appetitløshed, kvalme, opkast, diarre, mavesmerter) eller udslæt på huden. Blandt ældre plejekrævende patienter forekommer atypiske forløb med hurtigt indsættende funktionstab fx kognitivt, i gangfunktion og i ADL funktioner eller nedsat appetit, som eneste symptomer på COVID-19.

 

De fleste oplever bedring i løbet af 3-7 dage. Der kan dog i flere uger være vedvarende uspecifikke symptomer som træthed, koncentrationsbesvær og varierende temperaturforhøjelse, som forværres ved anstrengelse.

 

Moderat sygdom: Det er karakteristisk at de gradvist, over dage, udvikler symptomer på pneumoni. Mindre hyppigt ses også almen svækkelse, væskemangel, symptomer fra centralnervesystemet fx vedvarende svær hovedpine, lysskyhed og evt. nedsat kognitiv funktion og sjældent tromboembolisk sygdom.

 

Den mediane tid fra symptomdebut til indlæggelse er 6 dage, med et spænd fra 3 til 12 dage.

 

Alvorlig sygdom (intensiv behandling): Det er karakteristisk at der udvikles lungesvigt, der kan udvikle sig hurtigt hos patienter, der ellers har været stabile i timerne op til. Derudover kan forløbet kompliceres af tromboembolisk sygdom. Hvis der sker progression fra moderat til alvorlig sygdom sker det 3-8 dage efter patienten har udviklet moderat sygdom.

 

Inflammatorisk syndrom hos børn og unge: I sjældne tilfælde kan der blandt børn og unge 1-6 uger efter overstået infektion med ny SARS-CoV-2 opstå en inflammatorisk sygdomstilstand med høj feber, høj CRP, kraftige mavesmerter og evt. hjertepåvirkning. Tilstanden kaldes multisystem inflammatorisk syndrom (MIS).

Akutmodtagelser/Lægevagten

Hvis patienter undtagelsesvis møder uvisiterede op i akutmodtagelser/lægevagter, og opfylder kriterier for mistanke om COVID-19 jf ovenstående, skal der iværksættes følgende forholdsregler:

 • • Patienten placeres på enestue og behandles kun af nødvendigt personale.

 • • Der udleveres kirurgisk maske, som patienten selv påsætter.

 • • Hvis muligt, skal sygehistorie og almentilstand vurderes på afstand

 • • Ved stabile patienter skal personalet så vidt muligt undgå tæt kontakt.

 • • Ved behov for direkte kontakt med patienten eller patientnære omgivelser, anvendes værnemidler (se nedenstående).

Modtagelse af patient

 • • Patienten hentes efter aftale af personale. Personale, iført værnemidler, udleverer kirurgisk maske, se retningslinje Værnemidler (2.2), som patienten selv påsætter. Det kliniske personale følger patienten til isolationsstuen/rød zone.

  • • Patienten kan fjerne masken, hvis patienten er ført til isolationsstue med lukket dør

  • • Patienten beholder masken på, hvis patienten er ført til rød zone i afklaringsenhed (telt). I rød zone i afklaringsenheden (telt) kan masken kun fjernes, når der foretages svælgpodning

Påvisning af COVID-19

Diagnosen bekræftes ved:

Påvisning af SARS-CoV-2 i relevant prøvemateriale fra øvre eller nedre luftveje alt efter hvor patienten har symptomer

 • • Svælgpodning ved øvre luftvejssymptomer

 • • Trakealsekret ved nedre luftvejs-symptomer og intuberede patienter.

Hvem skal isoleres

Ved indlæggelse og ambulant undersøgelse og behandling isoleres:

 • • Alle patienter med verificeret COVID-19

 • • Alle patienter der er mistænkt for COVID-19 – uanset vaccinationsstatus

Ved asymptomatiske patienter, der testes positiv for COVID-19, isolation i 4 dage efter positiv test.

Hvis en asymptomatisk patient testes positiv for COVID-19 efter overstået, bekræftet COVID-19, bør et positivt testresultat tolkes som følgende:

 • • Tidligere påvist COVID-19 < 8 uger siden: Det positive testresultat tilskrives inaktivt virus RNA. Patienten skal ikke isoleres

 • • Tidligere påvist COVID-19 > 8 uger siden: Det kan ikke udelukkes at det positive testresultat skyldes reinfektion, hvorfor patienten ud fra et forsigtighedsprincip skal isoleres.

Ovenstående forudsætter at personen, som minimum er at betragte som rask ift. sin tidligere COVID-19 infektion.

Hos immunkompromitterede patienter, bør tolkning af et positivt testresultat < 8 uger efter overstået infektion med COVID-19 bero på en konkret sundhedsfaglig vurdering.

Smitteopsporing

Når der er to eller flere sammenhængende smittetilfælde med COVID-19 i en afgrænset gruppe (arbejdsfællesskab/patienter i et afsnit) inden for et afgrænset tidsrum (4 døgn), så håndteres det som et udbrud.

 • • Det betragtes ikke som et udbrud hvis:

  • • Der er kendt smittekilde i privatlivet

  • • En patient er testet positiv ved indlæggelsen

  • • Patienter, der har ligget på samme stue, hvor det er sandsynliggjort, at den ene er smittet af den anden

Udbrudshåndteringen iværksættes uanset om den positive er fundet ved PCR-test eller antigen-test (selvtest)

Det er afdelingsledelsen i samarbejde med Infektionshygiejnen, der er ansvarlig for at foretage smitteopsporingen på afdelingen jf retningslinjen Smitteopsporing COVID-19 (4.8.2.3).

 

Udover retningslinjen Generelle smitteforbyggende forholdsregler (3.2) skal følgende overholdes

Isolation på enestue/kohorteisolation

Patienten isoleres på enestue med lukket dør.

  • • Hvis patienten ikke indlægges, skal stuen efterfølgende rengøres og desinficeres som ved ophævelse af isolation

  • • Ved indlæggelse skal patienten forblive isoleret.

Ved behov kan patienter med verificeret Covid-19 (SARS-CoV-2) kohorteisoleres

  • • Inden kohorteisolation skal det undersøges, om patienterne har andre isolationskrævende bakterier eller virus. Hvis dette er tilfældet skal patienten fortsat være isoleret på enestue

 • • Isolationsstuen skal have eget bad og toilet eller bækkenstol.

 • • Stofbetrukne møbler, der ikke har vaskbart betræk, fjernes fra stuen

 • • Unødigt udstyr fjernes fra stuen.

Adgang til stuen for personale og pårørende

 • • Der skal anvendes værnemidler som beskrevet, se afsnit om værnemidler, ved ophold på isolationsstue

 • • Tværgående personale fx bioanalytikere og røntgenpersonale skal anvende værnemidler som beskrevet nedenfor. Personalet skal efterfølgende ikke skifte uniform med mindre den er synlig forurenet.

 • • Indgangen til stuen skal markeres med isolationsskilt, hvorpå det fremgår, hvilke værnemidler/håndhygiejnemetode der skal anvendes (bilag)

 • • For pårørendes adgang til hospitalet følges de aktuelle anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen

  • • De pårørende skal være iført værnemidler, når de opholder sig i isolationsenheden

  • • Hvis den pårørende har COVID-19 skal de pårørende hentes af personale på parkeringspladsen, hvor der udleveres kirurgisk maske, personalet fører herefter den pårørende til isolationsenheden. Når den pårørende forlader isolationsenheden, så skal den pårørende i fortsat have maske på og følges af personalet til parkeringspladsen.

Værnemidler

Værnemidler, der kan komme i brug

 • • Beskyttelsesbriller, se retningslinje Værnemidler (2.2). Bemærk disse kan genbehandles i instrumentopvasker eller desinficeres, se afsnit om afklædning af værnemidler

 • • Heldækkende ansigtsvisir

 • • Kirurgisk maske type II, se retningslinje Værnemidler (2.2). (Typer IIR anvendes primært af det kirurgiske team, når der er risiko ved stænk med artierielblødning)

 • • Kirurgisk maske typer II med visir

FFP3 maske, se retningslinje Værnemidler (2.2). Bemærk, at personale, der benytter FFP-3 maske, sammenlagt kun må arbejde 3 timer med denne maske pr. døgn. Masken skiftes, når den er våd eller synligt forurenet.

 • • FFP2 maske. Bemærk, at personale, der benytter FFP-2 maske, sammenlagt kun må arbejde 3 timer med denne maske pr. døgn. Masken skiftes, når den er våd eller synligt forurenet.

 • • Væskeafvisende, langærmet éngangskittel , se retningslinje Værnemidler (2.2)

 • • Éngangshandsker, se retningslinje Håndhygiejne (2.1).

 • • Personale der kommer tilbage på arbejde, efter overstået COVID-19 infektion, skal følge ovenstående i forhold til brug af værnemidler

Situationer, hvor værnemidler anvendes

 • • Patienten er på isolationsstuen og personalet skal have fysisk kontakt med patienten eller være mindre end 2 m fra patienten. Personalet anvender handsker og engangsovertrækskittel samt kirurgisk maske og beskyttelsesbriller eller kirurgisk maske med visir

 • • Ved kontakt til patientens omgivelser/udstyr (uden kontakt til patient og >2 m fra patienten) anvender personalet handsker, engangsovertrækskittel med lange ærmer og kirurgisk maske

 • • Ved aerosoldannende procedurer anvendes handsker, langærmet engangskittel, FFP3/FFP2 maske og beskyttelsesbriller

 • • Hvis der blot skal gives en kort besked – uden kontakt til patienten eller patientens omgivelser og patienten er > 2 m væk, anvendes der kirurgisk maske

 • • Ved ophold i rød zone anvendes handsker og engangsovertrækskittel samt kirurgisk maske og beskyttelsesbriller/visir eller kirurgisk maske med visir. Ved aerosoldannende procedurer anvedes der FFP2/FFP3 maske i stedet for kirurgisk maske

 • • Ved transport af patienten til undersøgelse eller behandling uden for isolationsstuen, se afsnit Undersøgelse eller behandling uden for isolationsstuen

Aerosoldannende procedurer

Følgende procedurer er aerosoldannende og der skal anvendes FFP2/FFP3 maske og øjenbeskyttelse ved opholde nærmere end 2 meter

 • • Intubering/ekstubering og procedurer som manuel ventilation, brug af larynxmaske, brug af åbent trakealsug og kortvarig frakobling fra respirator (kan ske ved hoste og forflytning fra ryg til bugleje)

 • • Hjertelungeredning. Hjertemassage og brug af defibrillator alene betragtes ikke som en aerosoldannende procedure.

 • • Non-invasiv ventilation (NIV)/CPAP/BiPAP

 • • Tracheotomiprocedure (anlæggelse)

 • • Trakeostomiprocedurer (åbent sug, seponering)

 • • Bronchoskopi

 • • ”High flow” nasal ilt/atmosfærisk luft (high flow nasal cannula (HFNC) med flow rate på 30-60 l/min.

 • • Induceret sputum

 • • Højhastigheds-oscillerende ventilation

 • • Kirurgi og post-mortem procedurer i patientens luftveje, hvor der anvendes højhastigheds-roterende instrumenter/udstyr

Følgende procedurer er IKKE aerosoldannende og der anvendes kirurgisk maske og øjenbeskyttelse ved ophold nærmere end 2 m

 • • Medicingivning via nebulisering

 • • Svælgpodning

 • • ”Low flow” nasal ilt/atmosfærisk luft (low flow nasal cannula (LFNC)

 • • Trachealsugning (lukket sug)

 • • Lungefysioterapi, brug af PEP-fløjte

 • • Lungefunktionsundersøgelse

 • • Undersøgelse og behandling af patienter med dysfagi

Påklædning af værnemidler uden for isolationsstue/i forrum

Personale skal være instrueret i korrekt på- og aftagning af værnemidler.

Værnemidler påtages uden for stuen eller i forrum.

Der udføres håndhygiejne til en start, se retningslinje Håndhygiejne (2.1)

Værnemidler påtages i følgende rækkefølge

 • • Langærmet éngangskittel påtages, se retningslinje Værnemidler (2.2)

 • • Kirurgisk maske eller FFP3/FFP2 maske tages på, trækkes godt ned under hagen og klemmes til over næseryggen, se retningslinje Værnemidler (2.2)

 • • Ansigtsdækkende visir eller beskyttelsesbriller tages på, se retningslinje Værnemidler (2.2)

 • • Éngangshandsker tages på, handsken skal dække kitlens manchet, se retningslinje Håndhygiejne (2.1)

Husk

 • • Hold hænderne fra ansigtet

 • • Begræns kontakt med overflader

 • • Skift værnemidler, hvis de bliver ødelagt eller forurenede

 • • Udfør håndhygiejne mellem skift af værnemidler

Afklædning af værnemidler

Værnemidlerne aftages på en sådan måde, at mulige forurenede flader ikke berøres.

Værnemidler kasseres som dagrenovation.

Kan der ikke holdes over 2 meters afstand til patienten skal maske/visir aftages udenfor isolationnsstuen.

Værnemidler aftages på følgende måde afhængig af faciliteterne

Man kan med fordel aftage overtrækskittel og handsker i en og samme arbejdsgang, alternativt aftages værnemidler i følgende rækkefølge

 • • Handsker aftages og bortskaffes direkte i affaldspose

 • • Engangsovertrækskittel (krænges af så kun kitlens inderside berøres ved aftagning) og bortskaffes direkte i affaldspose

 • • Der udføres håndhygiejne, se retningslinje Håndhygiejne (2.1)

 • • Fjern briller/visir ved at berøre de rene stænger.

  • • Heldækkende ansigtsvisir kasseres

  • • Beskyttelsesbrille med aftageligt visir genbehandles således:

   • • Visir adskilles fra brillestangen og kasseres

   • • Brillestang genbehandles i instrumentopvasker

   • • Alternativt desinfeceres med ethanolbaseret desinfektionsserviet

     • − Der udføres håndhygiejne, se retningslinje Håndhygiejne (2.1)

     • − Påtagning af rene handsker

     • − Brillestang desinfeceres med ethanolbaseret desinfektionsserviet

     • − Hvis brillestang er synligt forurenet rengøres de med en sæbevandsklud

og desinficeres herefter

  • • Der udføres håndhygiejne, se retningslinje Håndhygiejne (2.1)

  • • Grib i nederste og dernæst øverste bånd eller elastik og fjern masken, bortskaffes direkte i affaldspose

  • • Der udføres håndhygiejne, se retningslinje Håndhygiejne (2.1)

For bortskaffelse af affald se afsnit om affald.

Undersøgelse eller behandling uden for isolationsstuen

 • • Det er vigtigt at informere modtagende afsnit for at sikre fortsættelse af isolationsregime

 • • Patienten transporteres iført rent tøj og kirurgisk maske, sengelinned skiftes umiddelbart før transporten

 • • Umiddelbart før transporten desinficeres sengeheste samt sengegavle. Ved transport i kørestol skal denne være synligt ren og håndtag desinficeres inden transport. Se afsnit om desinfektion. Det medfølgende personale skal derfor ikke anvende personlige værnemidler under transporten, se retningslinje Værnemidler (2.2). Der skal udføres håndhygiejne, se retningslinje Håndhygiejne (2.1), efter transporten

 • • Hvis patienten selv kan gå:

  • • Skal patienten anvende kirurgisk maske

  • • Patienten skal altid følges af personale.

 • • Patientens journal må ikke anbringes i patientens seng

 • • Ved direkte patientkontakt, fx løft, anvendes værnemidler, se retningslinje Værnemidler (2.2)

 • • Patienten føres direkte til undersøgelses- og behandlingsstue uden ophold i ventefaciliteter

 • • Udstyr inden for 2 meters afstand til patienten fjernes eller tildækkes

 • • Rengøring efter undersøgelse/behandling

  • • Vandrette patientnære flader rengøres

  • • Kontaktpunkter fx håndtag, lejeoverflader, stolesæder, armlæn, som patient og personale har været i kontakt med, rengøres og desinficeres. Se afsnit om desinfektion

  • • Ved spild af organisk materiale rengøres og desinficeres.

Særligt for patienttransport, hvor der pågår procedurer med høj risiko for aerosoldannelse (fx high-flow iltterapi)

  • • Vælg så vidt muligt det mindst trafikerede tidspunkt for transport og den mindst trafikerede rute

  • • Alt personale, som er < 2 meter fra patientens luftveje anvender handsker, langærmet overtrækskittel, FFP2/3 maske og øjenbeskyttelse

  • • Transporten ledsages af minimum én ren hjælper, som skal betjene de nødvendige knapper, håndtag og døråbnere samt sikre, at alle andre end transportholdet holder > 2 meters afstand

  • • Umiddelbart efter transporten har passeret, rengøres og desinficeres kontaktpunkter i en 2 meters radius af patienten de steder, hvor transporten har holdt stille (fx i og udenfor elevatoren).

Håndtering af patienter der er i hjemmeisolation som af anden årsag har behov for undersøgelse/behandling på hospital

Ved modtagelse af en patient til undersøgelse/behandling fra isolation i hjemmet gælder følgende

 • • Det er vigtigt at informere modtagende afsnit for at sikre fortsættelse af isolationsregime

 • • Patienten hentes efter aftale af personale. Personale, iført værnemidler, udleverer kirurgisk maske, se retningslinje Værnemidler (2.2), som patienten selv påsætter. Det kliniske personale følger patienten til isolationsstuen.

  • • Herefter kan masken fjernes

 • • Herefter følges forholdsreglerne for isolation på enestue.

 • • Rengøring efter undersøgelse/behandling

  • • Vandrette patientnære flader rengøres

  • • Kontaktpunkter fx håndtag, lejeoverflader, stolesæder, armlæn, som patient og personale har været i kontakt med, rengøres og desinficeres. Se afsnit om desinfektion

  • • Ved spild af organisk materiale rengøres og desinficeres.

 • • Når patienten forlader isolationsenheden, så skal patienten igen have udleveret maske og følges af personalet til parkeringspladsen.

Udstyr anvendt på isolationsstuen

Til patientbehandling bør der anvendes éngangsudstyr. Flergangsudstyr bringes til skyllerum i plastpose med henblik på rengøring og desinfektion i instrumentopvasker

Ved behov for kemisk desinfektion kan følgende anvendes

 • • Et spritholdigt middel (ethanol 70-85%), som efter påføring efterlades til indtørring

 • • Alternativt kan et klorholdigt middel med koncentration på minimum 1000 ppm klor. Den desinficerende effekt opnås ved at holde emnerne fugtige i minimum 2-10 minutter (se producentens anvisning)

 • • Der anbefales brug af engangs rektaltermometre. Anvendes flergangs rektaltermometre, se retningslinje Digitale termometre (8.6), henstandsdesinficeres termometret med Sekucept Aktiv. Termometret holdes dækket i 15 minutter i en 4% opløsning.

Mobilt medicinsk udstyr anvendt på isolationsstuen

Mobilt medicinsk udstyr kan være fx ultralydsudstyr, scannere og røntgenudstyr

 • • Udstyr, som ikke opbevares fast på stuen, rengøres og desinficeres, inden det forlader stuen

 • • Se afsnit om desinfektion

 

Såfremt der ikke er plads til at udføre rengøring og desinfektion på isolationsstuen eller i forrum/sluse, gøres følgende:

 • • Håndtag/kontaktpunkt (til transport) på det anvendte udstyr desinficeres

 • • Værnemidler aftages og der udføres håndhygiejne, se retningslinje Håndhygiejne (2.1), se afsnit om afklædning af værnemidler

 • • Udstyret skal umiddelbart efter det har forladt isolationsstuen transporteres til et egnet rum hvor det rengøres desinficeres. Transporten kan foregå uden anvendelse af værnemidler.

 • • Der udføres håndhygiejne og påtages nye værnemidler inden rengøring og desinfektion påbegyndes.

Affald

 • • Affald emballeres i plastpose, som lukkes på stuen og bortskaffes som almindelig dagrenovation. Dette gælder fx værnemidler, emballage, tørre forbindinger

 • • Stikkende eller skærende affald samt éngangsmateriale indeholdende blod, pus eller vævsvæske, som vil dryppe ved sammenpresning, skal bortskaffes som klinisk risikoaffald, henholdsvis i kanyleboks eller gul affaldssæk, som medbringes på isolationsstuen.

Bortskaffelse af affald fra isolationsstue

Anvend handsker når affald skal transporteres til afhentningssted.

Snavsetøj

 • • Snavsetøj skal lægges i snavsetøjspose på stuen. Snavsetøjsposen lukkes herefter og opbevares i skyllerum/affaldsrum. Alternativt kan snavsetøjspose kan stå i isolationsenheden, hvor snavsetøjsposen lukkes og skiftes mindst én gang i døgnet

 • • Stærkt forurenet eller vådt snavsetøj pakkes i tørt linned eller i plastpose, før det placeres i snavsetøjsposen.

 • • Anvend handsker når snavsetøjsposen skal transporteres til afhentningssted.

Bestik og service

Almindelig service og bestik anvendes

 • • Efter brug anbringes bestik og service direkte i opvaskemaskine eller madvogn/afryddervogn, som kun håndteres af personale.

 • • Der anvendes éngangshandsker, se retningslinje Håndhygiejne (2.1), ved håndtering af snavset bestik og service.

Dokumenter og IT-udstyr

 • • Patientens journal og andre dokumenter bør ikke medbringes i isolationsstuen

 • • Nødvendige observationsskemaer kan opbevares i plastlommer, der ikke tages ud fra stuen, men kasseres efter brug

 • • Mobile IT-enheder med pc’er, tablets, pda’er og mobiltelefoner skal rengøres og desinficeres dagligt, hvis de opbevares på stuen

  • • Udstyr, som ikke opbevares fast på stuen, rengøres og desinficeres, inden det forlader stuen.

 • • Se afsnit om desinfektion

Laboratorieprøver

 • • Der medtages kun de nødvendige prøvetagningsglas

 • • Undgå at forurene prøvetagningsmateriale på ydersiden

 • • Der anvendes éngangsstaseslange eller patientbundet flergangsstaseslange, der kasseres efter endt isolation.

Ophævelse af isolation

Ophævelse af isolation foretages kun af lægefagligt personale og sker efter symptomophør dog tidligst efter 4 dage efter positiv test. Ved asymptomatiske patienter kan isolationen ophæves 4 dage efter positiv test.

Ved ophør af isolation, men fortsat behov for indlæggelse.

 • • Skal patienten efter bad iføres rent tøj

 • • Seng og sengebord rengøres og desinficeres

 • • Patientens ejendele rengøres og desinficeres, hvis det er muligt. De ejendele, der ikke er mulige at desinficere, opbevares i tætte plastposer i minimum 48 timer i patientens skab.

 • • Stuen rengøres og desinficeres, se afsnit om Rengøring og desinfektion efter ophævelse af isolation

Rengøring og desinfektion

Desinfektion

Varmedesinfektion foretrækkes, hvor det er muligt.

Ved behov for kemisk desinfektion kan følgende anvendes

 • • Et spritholdigt middel (fx ethanol 70-85%), som efter påføring efterlades til indtørring

 • • Alternativt kan et klorholdigt middel med koncentration på minimum 1000 ppm klor anvendes. Den desinficerende effekt opnås ved at holde emnerne fugtige i minimum 2-10 minutter (se producentens anvisning)

Daglig rengøring og desinfektion

 • • Ved rengøring samt håndtering af tekstiler og affald skal personalet anvende værnemidler som øvrigt personale. Se afsnit om værnemidler

 • • Medtag kun det mest nødvendige udstyr på stuen.

 • • Sengestue inkl. gulv, inventar, udstyr samt bad og toilet rengøres dagligt med almindelige rengøringsmidler

 • • Efterfølgende desinficeres kontaktpunkter (fx håndtag, sengehest, vandhaner, toiletsæder, toiletskylleknap, klokkesnor, fjernbetjeninger og kontakter til lys og på inventar)

 • • Rengøringsudstyr

 • • Desinficeres

 • • Flergangsklude og mopper emballeres i plastpose, som lukkes

 • • Efter endt rengøring, og inden stuen forlades, aftages værnemidler og der udføres håndhygiejne, se retningslinje Håndhygiejne (2.1).

 

I afsnit, hvor der foregår aerosoldannende procedurer, skal vandrette flader og kontaktpunkter inden for 2 m afstand fra patientens hoved rengøres og desinficeres én gang i hver vagt og altid ved synlig forurening.

Spild af organisk materiale

 • • Ved spild med blod, vævsvæsker, sekreter og ekskreter optørres først med absorberende materiale

 • • Derefter rengøres med vand og sæbe

 • • Til slut desinficeres med et spritholdigt middel (ethanol 70-85%), som efter påføring efterlades til indtørring

 • • Alternativt kan et klorholdigt middel med koncentration på minimum 1000 ppm klor. Den desinficerende effekt opnås ved at holde emnerne fugtige i minimum 2-10 minutter (se producentens anvisning).

Rengøring og desinfektion efter ophævelse af isolation

 • • Kontaktpunkter og vandrette flader på stue og toilet/baderum rengøres og desinficeres. Se afsnit om desinfektion

 • • Lodrette flader og gulve rengøres som vanligt

 • • Toiletrulle kasseres

 • • Èngangsudstyr, der har ligget fremme på sengestuen under isolationen, kasseres

 • • Linned, som patienten har adgang til, fjernes fra skab på stuen

 • • Rengøringsudstyr

 • • Rengøres og desinficeres efterfølgende. Se afsnit om desinfektion

 • • Flergangsklude og mopper emballeres i plastpose før anbringelse i snavsetøjspose.

Når en patient flyttes ud af en kohorteisolationenhed

 • • De materialer der kan relateres til patienten kasseres, altså de patientnære ting

 • • De værnemidler som personalet anvender f.eks æske med handsker, hvor de tilgår indholdet rent kan forblive i kohorteisolationsenheden sålænge den pågår med samme type isolation.

Ved nedlæggelse af kohorteisolationsenheden kasseres alt, der har været på stuen.

Seng, dyne, pude, forhæng, møbelbetræk og gardiner

 • • Dyne, pude, sengeforhæng og møbelbetræk sendes til vask i snavsetøjspose

 • • Aftørbar pude rengøres og desinficeres

 • • Seng og madras rengøres og desinficeres efterfølgende, inden disse flyttes fra isolationsenheden, eller når isolationsregimet ophæves. Se afsnit om desinfektion

 • • Gardiner sendes til vask ved synlig forurening

 • • Stofbetrukne møbler, som ikke har vaskbart betræk, anbringes i karantæne. Varighed aftales med Infektionshygiejnen.

Apparatur og medicinske flergangsartikler

 • • Ved ophævelse af isolation skal apparatur og medicinske flergangsartikler rengøres og desinficeres i afsnittets instrumentopvasker eller rengøres og desinficeres manuelt efterfølgende

 • • Mundtermometre er patientbundne. Det desinficeres med en ethanolbaseret desinfektionsserviet. Hvis termometeret er synligt forureninget rengøres det med en sæbevandsklud og desinficeres herefter. Det opbevares i lukket beholder. Når patienten udskrives henstandsdesinficeres af termometret med Sekusept Aktiv, hvor termometret holdes dækket i 15 minutter i en 4% opløsning se retningslinjen Digitale termometre (8.6)

 • • Rektaltermometre desinficeres som beskrevet i retningslinjen Digitale termometre (8.6)

Se afsnit om desinfektion.

Hjælpemidler

 • • Hjælpemidler udlånt fra Hjælpemiddeldepotet skal, inden disse flyttes fra isolationsheden, rengøres og desinficeres

 • • Der skal foreligge en aftale om, hvilken personalegruppe, der skal foretage rengøring og desinfektion af hjælpemidler.

Se afsnit om desinfektion.

Procedure ved mors

 • • Ved istandgørelse af afdøde med mistænkt eller påvist Covid-19 anvendes værnemidler i form af handsker og langærmet engangsovertrækskittel.

 • • Såfremt der skal udføres procedurer, der indebærer risiko for stænk og sprøjt til ansigtet med luftvejssekret, bør der anvendes kirurgisk maske type II og øjenbeskyttelse i form af beskyttelsesbriller eller visir.

 • • Ved transport til kapellet iføres den afdøde rent tøj og rent sengelinned. Umiddelbart før transporten desinficeres sengeheste samt sengegavle.

 • • Kapelpersonalet orienteres.

Definition af begreber

 • • COVID-19 er en ny sygdom hos mennesker. Sygdommen skyldes en ny type af coronavirus.

 • • SARS-CoV-2 er det virus der forårsager sygdommen COVID-19

 • • Rød Zone er områder hvor personalet altid anvender værnemidler. Rød zone kan være etableret på sengeafsnit, hvor patienterne er verificerede med COVID-19, og på afklaringsenheder (fx telt).

Målgruppe

Alt personale på Regionens hospitaler.

Formål

Forebygger smittespredning af COVID-19.

Referencer

Sundhedsstyrelsen - Retningslinjer for håndtering af COVID-19 i sundhedsvæsenet

Hentet 14-03-2022

SSI.dk – Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer (NIR) om supplerende forholdsregler ved infektioner og bærertilstand i sundhedssektoren.

Hentet 14-03-2022

SSI.dk - Infektionshygiejniske retningslinjer for håndtering af patienter/borgere med mistænkt eller bekræftet COVID-19 i sundhedssektoren

Hentet 14-03-2022

 

SSI.dk - Notat om aerosolgenererende procedurer i luftveje på patienter med mistænkt eller bekræftet COVID-19

Hentet 14-03-2022