Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Coronavirus, instruks for håndtering af gravide og fødende, Thisted


Kvinder smittet med eller mistænkt for COVID-19 kan føde i Thisted.

Visitation til ASN følger de alm. gældende obstetriske visitationsregler.

 

Gravide kvinder som skal indlægges pga. Covid-19infektion, visiteres til Pandemiafsnittet.

 

Telefonvisitation af den gravide/fødende

Der skal ved alle telefonsamtaler spørges ind til om kvinden har symptomer på COVID-19.

 

Kun akutte obstetriske problemstillinger skal inviteres til fremmøde

Såfremt den gravide er smittet eller mistænkt smittet, og har akutte obstetriske problemstillinger skal obstetrisk bagvagt kontaktes. Det vurderes i hvert enkelt tilfælde, om den gravide har behov for kontrol med fremmøde i afdelingen.

Akutte obstetriske patienter med mistænkt smitte modtages primært på Fødestue 8. (stuen ved siden af den kommende sectiostue) (Hvis stuen er optaget, benyttes den kommende sectiostue (stue7).

 

Fødende mistænkt for COVID-19 modtages på fødestue.

 

 

Hvem bør mistænkes for COVID-19

COVID-19 skal mistænkes hos personer, der opfylder følgende kriterier

 

Symptomer på akut indsættende luftvejsinfektion med feber (≥38 grader), og enten hoste, ondt i halsen, åndenød eller andre symptomer og kliniske fund, der kan give mistanke om COVID-19.

 

Såfremt patienten har kliniske tegn på coronavirus infektion skal patienten isoleres.

(Symptomfri kvinder, som deler husstand med smittede, skal ikke isoleres).

 

Podning af obstetriske patienter for Coronavirus

 

Alle fødende skal podes for COVID-19.

Alle patienter, der forventes indlagt udover 24 timer eller skal opereres i generel anæstesi, skal podes for COVID-19.

Nyfødte og deres fædre skal ikke screenes for COVID-19.

 

Se venligst nedenstående link til afdelingens instruks for covidpodning af symptomfrie patienter:

 

http://prieditor.rn.dk/cases/EDI/EDI-2014-00025/Dokumenter/Covidpodning%20af%20symptomfrie%20patienter%20ved%20operation,%20fødsel%20eller%20indlæggelse.docx

 

 

Fødende podes af jordemoder.

Podningen er en svægpodning. Der skal opsamles sekret fra begge tonsiller samt svælgets bagvæg.

Der anvendes UTM-podepind (rødt låg og flydende medie) eller E-swap.

PCR diagnostik udføres i døgnberedskab på mikrobiologisk afdeling ved Aalborg Universitetshospital.

Prøven rekvireres i LABKA. Der er oprettet en prøve, som hedder Corona/COVID-19.

Prøveglasset markeres med rød prik.

Prøven afleveres (som alle andre podninger) i køleskabet på lab.

 

 

 

 

Øvrige undersøgelser af fødende, som mistænkes for at være smittet med COVID-19

 

Overvej BAC-test, trombocytter, Inr, HGB og infektionstal

 

 

Podning af partner til gravid kvinde

Partnere til gravide kan, selv ved milde symptomer, blive henvist til podning for COVID-19.

Henvisning af partner til podning foregår via partnerens egen læge.

Hvis partner har symptomer, der kunne være forenelige med Covid-19, men testes negativ, kan partner – såfremt milde symptomer være tilstede ved fødslen.

 

 

 

Generel rådgivning

Gravide, som kunne være smittet med Coronavirus, skal som udgangspunkt holde sig hjemme og være opmæksomme på symptomer på coronavirus. Alle planlagte undersøgelser aflyses for kendt eller mistænkt smittede, og der gøres en individuel vurdering mht hvornår de planlagte undersøgelser kan laves. Kun akutte obstetriske problemstillinger inviteres til fremmøde.

Gravide, der er nervøse pga. mistanke om smitte, informeres om følgende: ”Der er ingen tegn på overførsel af virus fra mor til barn, ligesom der heller ikke er tegn på, at virus overføres til modermælken. Der er dog endnu sparsom viden omkring hvordan coronavirus påvirker graviditet og amning.”.

 


Smittemåde

SARS-CoV-2 smitter ved dråbesmitte, kontaktsmitte og faecooralt. Smittespredning sker via person-til-person smitte hovedsagelig ved direkte kontakt ved dråbespredning fra nys eller hoste, samt ved indirekte kontakt fx via sekret på hænder eller fra forurenede genstande.

Inkubationstid

Inkubationstiden for COVID-19 er mellem 2 og 12 dage med en median tid omkring 5-7 dage.

Modtagelse af fødende og gravide smittet med COVID-19 eller symptomer herpå

 

Når en gravid/fødende med mulig Covid-19 er meldt, klargøres stuen til isolationspatient.

Sechers bord tages ud fra stuen og der opsættes afskærmning på gangen.

 

 • • Patienten hentes på parkeringspladsen ved jordemoderkonsultationen.

 • • Patienten/pårørende ifører sig mundbind og føres gennem glasdøren på afdeling D.

 • • Jordemoder er iført værnemidler, den fødende transporteres i kørestol så berøring med vægge og dørhåndtag.

 • • Fødende tages til klargjort fødestue. Gravide, der ikke er i fødsel vurderes på modtagelsen.

Den fødende skal IKKE bære mundbind under fødslen. (Personale og ledsager skal bære mundbind)

Pårørende behandles ud fra samme isolationsprincipper som patienten.

 

Er en pårørende til en fødende syg, må den pårørende ikke være med til fødslen. Syge pårørende skal blive hjemme. Kvinden opfordres til at medbringe rask støtteperson.

 

Der må kun være én pårørende med til fødslen.

 

Der skal være så få til stede under fødslen som muligt.

Begræns færdsel ind og ud af stuen.

 

Følgende principper gælder for fødslen

 • • Kontiunerlig CTG under aktiv fødsel pga. mulig let øget risiko for asphyxi.

 • • Under fødslen måles TOKS en gang i timen. Saturationen skal være > 94

 • • Skalpelektrode, skalplaktat og cup-forløsning kan anvendes.

 • • Spinal og epidural analgesi kan anvendes. Det anbefales at anlægge en tidlig epidural for at mindske behovet for generel anæstesi og mindske luftvejshåndtering i tilfælde af akut sectio.

 • • Sechers bord hentes til stuen så tæt på fødslen som muligt.

 • • Umiddelbart inden fødsel afvaskes den fødendes hænder, arme, bryster og mave med vand og sæbe. Dette for at mindske virusmængden, således vi reducerer smitterisikoen for barnet. (se s. 3,Efter fødsel)

 

 

Fødestuen rengøres efter samme principper som ved isolation pga. MRSA. Der kan rekvireres rengøring af isolationsstuer om natten via Columna.

 

Covid 19 øger risikoen for thrombose. Gravide kvinder der indlægges i graviditeten skal behandles med Fragmin 5000 IE dagligt så længe de er immobiliserede.

Valg af fødestue

Førstevalg af fødestue til obs-Covid patient er fødestue 1 eller 2. Er disse ikke ledige, anvendes stue 8.

 

Ved brug af fødestue 8

Portør skifter lejet på fødestue 8 ud med fødelejet fra modtagelsen i mellemfløjen, hvis det ønskes af jdm. og bringer CTG-app. bækkenstol samt diverse borde til stuen. Portøren henter Sechers-bord fra kælderen (så tæt på fødslen som muligt). Diverse udstyr til fødslen står på den kommende sectiostue 7.

 

 

Hygiejniske overvejelser og værnemidler for personale

Virusload (mængden af vira) er af betydning for sværhedsgrad af sygdom. Det er derfor vigtigt, at man træffer de fornødne hygiejniske foranstaltninger for at begrænse virusload, også på isolationsstuen.

Ved forventeligt brug af børnebord bør dette først tages på isolationsstuen så tæt på forløsningen som muligt.

Jordemoderen/obstetrikeren vil ved berøring af kvinden få viruskontaminerede handsker. Virusload vil stige med stigende antal berøringer og længden heraf, hvilket skal tages i betragtning ved forløsningen af barnet.

Så vidt muligt lægges barnet først på mors bryst, når mors hænder, arme, bryst og mave er afvasket med vand og sæbe.


Værnemidler oa
.

Ved direkte patientkontakt, og under fødsel ved al ophold på fødestue/isolationsstue, bør personalet bære smittebeskyttelsesudstyr i form af:

• Handsker

• Væskeafvisende, langærmet engangsovertrækskittel (blå)

• Kirurgisk maske og

• Visir/beskyttelsesbriller.

Personalet bør være oplært, og en del af personalet bør have erfaring i brug af isolationsstuer samt i brug af beskyttelsesudstyr, herunder korrekt på- og aftagning af værnemidler.

Det er kun ved aerosolproducerende procedurer som fx intubation og anden håndtering af luftveje, trakealsugning, bronkoskopi m.v.at personalet bør bære FFP2 eller FFP3 maske.

 

Hjemmefødsel

Hjemmefødsel er aktuelt ikke en mulighed under denne pandemi.

 

Akut sectio/Rød blødning

Meldes som vanligt på 50112. Oplys til receptionisten, at det drejer sig om en isolationspatient.

Receptionisten orienterer op-koordinator om, at patienten er isolationspatient.

 

Patienten køres ad korteste vej til OP, patienten/pårørende skal have mundbind på under transporten. Når patienten køres på OP, skal alle døre ind til de andre stuer holdes lukkede og de andre patienter være bag de lukkede døre.

Portør skal kun have værnemidler på, hvis han fx skal løfte patienten (dvs. have direkte kontakt med patienten). Sengegavle skal aftørres med sprit inden transporten.
 

Efter fødsel

Mor og barn forbliver sammen efter fødslen. Forældrene anvender mundbind og god håndhygiejne. Amning anbefales. Forud for amning afvaskes brystet med sæbe og vand (ikke sprit). Hvis mor har symptomer, anbefales rask pårørende at være primær omsorgsperson.

Kvinden udskrives ambulant til hjemmet, hvis det er muligt – dette gælder også for 1. gangs fødende. Opfølgende hjemmebesøg aflyses, patienten kontaktes telefonisk.

Kvinden medgives brev om COVID-19 symptomer hos nyfødte. Kvinden må ringe til barselsgangen i 3 uger efter fødslen (jfv. SST´s vejledning).

 

Kvinder med behov for indlæggelse, isoleres sammen med barnet på stue 7 i mellemfløjen (alternativt st. 8 med eget toilet) med de dertil hørende regler for isolation. Barnefaderen eller medmoderen kan, hvis de er raske, være medindlagt og er underlagt principperne for isolation.

 

COVID-19 øger risikoen for thrombose. Kvinder med Covid-19 infektion og immobilisering skal behandles med Fragmin 5000 IE dagligt. Det gælder ved alle kejersnit og ved immobilisering efter vaginal fødsel. Når kvinden er mobiliseret kan fragmin seponeres.

Observation af nyfødte af COVID-19 smittede mødre

Det raske nyfødte barn født af COVID-19 positiv mor, skal ikke testes efter fødsel.

Det syge nyfødte barn testes kun for COVID-19, såfremt det har symptomer. Denne beslutning foretages af pædiater.

 

Tegn på COVID-19 smitte hos nyfødte:

 • • Manglende suttelyst

 • • Tiltagende gylpetendens

 • • Slaphed

 • • Påskyndet respiration

 • • Udsættende vejrtrækning

 • • Besvær med at trække vejret

 • • Manglende udskillelser

 • • Hoste

 • • Sekretion fra næsen eller øjnene

 • • Barnet virker irritabelt

 • • Temp over 37,5 eller under 36,0 rectalt

 

Fosterdød og foetus mors

Såfremt der konstateres fosterdød efter normal 1. trimesterscanning (nakkefoldssacnning) eller foetus mortus senere i graviditeten, skal der sammen med øvrige TORCH-prøver testes for Covid-19 (SARS-CoV-2). Såfremt der diagnosticeres misdannelser, som giver anledning til TORCH-prøver, skal der ligeledes testes for Covid-19 (SARS-CoV-2).

 

Der skal ikke testes for Covid-19 ved isoleret polyhydramnios.

 

Besøgende

Der modtages IKKE besøgende i mellemfløjen.

 

Ambulante kontakter

f.eks. PKU og hørescreening foretages på fødestue 8.

Ambulant blodprøvetagning foregår på fødestue 8.

Ambulant CTG foregår på fødestue 8.
Fødestue 8 er bestykket med et gynækologisk leje, som kan bruges til ambulante undersøgelser.

 

Jordemoderkonsultation

Kvinder der udviser symptomer på COVID-19 smitte, skal blive hjemme og kontakte egen læge med henblik på videre udredning. Der lægges en ny plan når smittestatus er kendt.
 

Svangreambulatoriet

Gravide med mistanke om smitte af coronavirus aflyses i svangreambulatoriet, og der lægges en ny plan, når deres smittestatus er kendt. Dette er også gældende for planlagt ultralydsscanninger.

Gravide, der er smittede med coronavirus, aflyses, og det besluttes i det enkelt tilfælde, hvordan fremtidige kontroller kan planlægges. Uopsættelige kontroller varetages via fødegangen (Fødestue 8).
 

Uvisiterede patienter

Hvis patienter undtagelsesvis møder uvisiterede op, og opfylder kriterier for mistanke om coronavirus, skal der iværksættes følgende forholdsregler:

 • • Patienten placeres på enestue, der kun behandles af nødvendigt personale.

 • • Der udleveres kirurgisk maske, som patienten selv påsætter.

 • • Hvis muligt, skal sygehistorie og almentilstand vurderes på afstand.

 • • Ved stabile patienter skal personalet så vidt muligt undgå tæt kontakt.

 • • Ved behov for direkte kontakt med patienten eller patientnære omgivelser, anvendes værnemidler (se nedenstående).

Foetus mortus, fosterdød efter 12 uge samt gravide hvor der er fundet misdannelser hos fosteret.

Mor testes for COVID-19. Se instruks Foetus mortuus samt Sen abort (2. trimester abort)

Der er ikke indikation for at teste for COVID-19 ved polyhydramnios.

 

 

 

Link til Sundhedsstyrelsens retningslinjer for Corona virus

https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Retningslinjer-for-haandtering-af-COVID-19

 

Link til infektionshygiejnens retningslinjer
Forholdsregler for håndtering af coronavirus (COVID-19), (4.8.2)

 

Link til DSOG og jordemoderforeningens anbefalinger

https://www.dsog.dk/s/Klinisk-vejledning-vedroren-de-handtering-af-COVID-19-gravide-fdende-og-barslende-kvinder-version-3.pdf

 

Link til de britiske anbefalinger for fødende og gravide:

https://www.rcog.org.uk/globalassets/documents/guidelines/coronavirus-covid-19-virus-infection-in-pregnancy-2020-03-09.pdf

 

Thisted, den 21. april 2020