Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Graviditet og coronavirus, retningslinjer for håndtering af gravide

 

Indhold

 

Relevante koder om graviditet og COVID-19

DZ038PA1Observation pga. mistanke om COVID-19 infektion.

DB342ACOVID-19 infektion uden angivelse af lokalisation (anvendes ved positiv test).

DO985Anden viral sygdom som komplicerer graviditet, fødsel eller barselsperiode (anvendes som bidiagnose ved påvist COVID-19).

 

Visitation i FØMO, Fødegangen og Ambulatorium for Graviditet og Ultralyd

Der skal ved alle telefonsamtaler spørges ind til, om patienten har opholdt sig i risikoområder indenfor de sidste 14 dage, eller om de har symptomer på coronavirussygdom. Gravide, som kunne være smittet med coronavirus, skal som udgangspunkt holde sig hjemme og være opmærksomme på symptomer på coronavirus. Alle planlagte undersøgelser aflyses for kendt eller mistænkt smittede, og der gøres en individuel vurdering mht. hvornår de planlagte undersøgelser kan laves. Kun akutte obstetriske problemstillinger inviteres til fremmøde.

Gravide, der er nervøse pga. mistanke om smitte, informeres om følgende: ”Der er endnu sparsom viden omkring, hvordan coronavirus påvirker graviditet og amning. Der er dog ingen tegn på intrauterin overførsel af virus fra mor til barn, ligesom der heller ikke er tegn på, at virus overføres til modermælken”.

 

Gravide med coronavirusinfektion uden obstetriske komplikationer

Gravide, der har symptomer på coronavirusinfektion men ingen akutte graviditetsrelaterede problemer, henvises til egen læge mhp. videre visitation f.eks. til infektionsmedicinsk vurdering. Ved behov for indlæggelse pga. virusinfektionen foregår dette på Pandemi Afsnittet på AUH Syd. Ved GA >25 + 0 kan der køres daglig CTG. Aktuelt er der ikke nogen tegn på intrauterin smitte fra mor til barn, og fosteret skulle således ikke være i særlig risiko, selvom mor er smittet med coronavirus. Ved begyndende respirationsinsufficiens skal man overveje, om der er behov for akut sectio mhp. at bedre mors lungekapacitet. Akut sectio foretages bedst på AUH Nord, og patienten skal derfor overflyttes der til. Beslutning omkring overflytning fra Pandemi Afsnittet og behov for forløsning må bero på en individuel vurdering - som altid inddrager, infektionsmedicinsk bagvagt, obstetrisk bagvagt, anæstesiologisk bagvagt og neonatal bagvagt.

COVID-19 øger formentlig i sig selv risikoen for tromboemboli, og derfor anbefales vægtjusteret tromboseprofylakse til alle gravide, der er indlagt med COVID-19 infektion. Efter udskrivelsen kan profylaksen ophøre, såfremt der ikke er andre risikoen faktorer. Men den gravide skal opfordres til mobilisering og god væskebalance.

Alle gravide, der har haft symptomatisk COVID-19 infektion, skal have tilbudt tilvækstscanning inkl. vand og flow 2 uger efter symptomophør. De gravide kan henvises til afdelingen enten fra Infektionsmedicinsk Afdeling eller egen læge, og vi vil herefter indkalde dem til de relevante undersøgelser.

Gravide med asymptomatisk COVID-19 skal følge vanligt rutine svangreprogram, her er ikke behov for ekstra kontroller.

For alle gravide med påvist COVID-smitte gælder, at de skal registreres lokalt. Derfor sendes en mail med CPR-nummer til overlæge Anne Sørensen (anns@rn.dk), som vil foretage denne registrering.

 

Kun akutte obstetriske problemstillinger skal inviteres til fremmøde

Såfremt den gravide er smittet eller mistænkt smittet, og har akutte obstetriske problemstillinger, skal obstetrisk bagvagt kontaktes. Det vurderes i hvert enkelt tilfælde, om den gravide har behov for kontrol med fremmøde i afdelingen.

Akutte obstetriske patienter med mistænkt eller påvist smitte modtages primært på fødestue 8. Ved flere fødende med coronavirussmitte kan fødestue 5 og 6 også tages i brug. Ved behov for indlæggelse, overflyttes patienten til isolation i sengeafsnittet (OBSE eller B11).

 

Hvilke gravide kan være smittet med coronavirus?

Coronavirus smitter ved dråbesmitte og kontaktsmitte. Smittespredning sker via person-til-person smitte, hovedsagelig ved direkte kontakt ved dråbespredning fra nys eller hoste, samt ved indirekte kontakt f.eks. via sekret på hænder eller fra forurenede genstande.

Inkubationstiden for COVID-19 er mellem 2 og 12 dage. Gravide med eksponering indenfor de seneste 14 dage er således i risiko for smitte.

Gravide med symptomer på coronavirusinfektion og/eller relevant eksponering kan være smittet med coronavirus.

 

Relevant eksponering defineres som følgende:

 • • Tæt kontakt* med en person, som er bekræftet COVID-19 positiv.

 • • Tæt kontakt med mink.

 

Definition af tætte kontakter

 • • Samme husstand.

 • • Direkte fysisk kontakt (f.eks. kram).

 • • Direkte kontakt med smittefarlige sekreter f.eks. blevet hostet på, berørt brugt lommetørklæde m.v.

 • • “ansigt-til-ansigt” inden for 1 meter i mere end 15 minutter f.eks. samtale.

 • • Sundhedspersonale som ikke har benyttet værnemidler på de foreskrevne måder.

 • • Passagerer i fly siddende 2 sæder til alle sider.

 

Symptomer på coronavirusinfektion

Mildt forløb – ses ved størstedelen af de smittede

Lettere forkølelsessymptomer. Symptomer fra svælg og øvre luftveje. Alment ubehag og muskelsmerter. Tør hoste. Disse symptomer forvinder ofte spontant indenfor 4-6 dage uden behandling fra sundhedsvæsnet.

 

Moderat alvorligt forløb – hovedsageligt ældre og kronisk syge

Efter de første 4-6 dage med lettere symptomer udvikles pneumoni med åndenød, svær hoste og stigende temperatur. Ofte vil der være behov for ilt og væskebehandling under indlæggelse.

 

Alvorligt forløb - hovedsageligt ældre og kronisk syge

Pneumonien forværres yderligere over de næste 2-4 dage, og patienterne kan udtrættes, således at der bliver behov for respiratorbehandling på Intensiv Afsnittet. Størstedelen af disse patienter vil dog overleve dette forløb.

 

Hvilke obstetriske patienter skal podes for coronavirus?

Podning på indikation:

 • • Kliniske tegn på COVID-19 infektion.

 • • Relevant eksponering.

Såfremt patienten podes positiv (eller indtil der er svar på podningen), skal indlæggelse foregå i isolationsregime. Ved negativ podning kan patienten indlægges på almindeligt sengeafsnit (B11 eller OBSE). Såfremt indlagte patienter udvikler tiltagende luftvejssymptomer i løbet af indlæggelsen, kan podning foretages, også selv om patienten tidligere, under et andet symptombillede, er podet negativ.

 

Screening af alle asymptomatiske fødende + gravide der skal indlægges mere end 24 timer

For at begrænse nosokomiel smittespredning fra asymptomatiske patienter skal der foretages test for COVID-19 ved svælgpodning. Denne podning foretages enten af læge eller jordemoder i det modtagende afsnit. Svælgpodning foregår efter almindelige infektionshygiejniske forholdsregler. Dvs. at proceduren foregår uden brug af værnemidler. Hvis stænk og sprøjt ikke kan undgås, anvendes værnemidler.

 

Følgende obstetriske patienter skal podes ved ankomst til hospitalet:

 • • Fødende kvinder.

 • • Elektivt sectio.

 • • Partus provocatus medicamentalis.

 • • Obstetriske patienter der skal indlægges mere end 24 timer.

 

Disse asymptomatiske patienter skal som udgangspunkt ikke isoleres, med mindre de har relevant eksponering for COVID-19 eller har haft tæt kontakt til mink. Såfremt der kommer positiv podning, skal patienten isoleres i 7 dage - dette kan evt. være selv-isolering i hjemmet. Hvis der opstår symptomer, skal isolation dog foregå indtil 48 timer efter symptomophør.

For personale, som har haft tæt kontakt med en asymptomatisk patient, som senere podes positiv, gælder, at de skal testes for COVID-19 på 0., 4. og 6. dagen efter eksponering. De skal isoleres, indtil der foreligger svar på 4. dags testen. Desuden skal der tages kontakt til Infektionshygiejnen mhp. tiltag i forhold til smitteopsporing.

For yderligere information omkring screening for COVID-19 blandt asymptomatiske patienter på obstetriske og gynækologiske patienter se instruks ”Screening for COVID-19 i Afdeling for Gynækologi, Graviditet og Fødsel”.

 

Laboratorie diagnostik

Diagnosen stilles ved PCR diagnostik på sekret fra de nedre luftveje eller svælgpodning. Ved podning i svælget er det vigtigt, at der podes fra svælgets bagvæg og den ene mandel uden at berøre tungen eller mundhulen. Der anvendes testmateriale UTM eller E-swab, som ligger tilgængeligt på alle modtageafsnit. Prøven rekvireres via Clinical Suite via KMA. Der er oprettet en prøve som hedder Corona/COVID-19, og der printes labels til podningsglasset.

PCR-undersøgelsen udføres på Mikrobiologisk Afdeling ved Aalborg Universitets Hospital. Alle podninger i vores afdelinger samles i køleskabet på Klinisk Biokemisk afdeling på 2. sal her på Sygehus Nord. Der afhentes prøver fra Nord kl. 5.45, 8.45, 13.15, 18.15. og 22.15. Man skal ikke ringe til mikrobiologisk vagthavende ved behov for akut svar. Prøveglasset kan markeres med gul seddel, men der bliver ikke kørt ekstra analyser.

 

 

Modtagelse af obstetriske patienter smittet med COVID-19

Alle obstetriske patienter, som er smittede eller mistænkt smittede, modtages på Fødestue 8.

Jordemoder og læge er iført værnemidler*.

Patienten skal hentes på parkeringspladsen.

Patienten udstyres med mundbind og føres via korteste vej til Fødestuen 8.

Pårørende behandles ud fra samme isolationsprincipper som patienten.

Der foretages svælgpodning og patienten indlægges i isolationsafsnittet, indtil svar på podning.

Ved negativt svar kan patienten flyttes til OBSE.

 

Relevante værnemidler til sundhedspersonale*

Der bruges værnemidler som ved vanlig isolation for f.eks. MRSA. Det vil sige anvendelse af lyseblå dragter, handsker, normale mundbind og visir/beskyttelsesbriller. De specielle FFP-3 ansigtsmasker anvendes udelukkende ved hosteprovokerende procedurer f.eks. svælgsugning.

 

Fødsel ved mistænkt eller bekræftet COVID-19 smitte

Ved fødsler er jordemoder og andet personale på stuen iført værnemidler. Jordemoder anvender grøn vandtæt OP-kittel, det øvrige personale anvender lyseblå kittel, som ovenfor beskrevet.

Den fødende behøver ikke at anvende maske på fødestuen, såfremt personalet anvender relevante værnemidler. Men såfremt den fødende flyttes til andre afsnit f.eks. OP eller barselsafsnit, skal patienten anvende maske under transporten.

Hvis barnefar har symptomer på COVID-19 eller er testet positiv indenfor 7 dage, kan en anden omsorgsperson være med til fødslen – men barnefar skal live hjemme. Barnefar kan dog deltage i fødslen, hvis han har været symptomfri i >48 timer.

Følgende principper gælder for fødslen:

 • • Den fødende inviteres til afdelingen allerede i latensfasen.

 • • Podning for COVID-19 foretages. Podning skal dog ikke udføres, hvis den gravide har været COVID-19-positiv indenfor 8 uger, idet testen i så fald vil være falsk positiv pga. inaktivt virus RNA.

 • • Ved tidligere positiv test og symptomfrihed >48 timer gælder, at den gravide kan føde uden isolation.

 • • Der tages følgende blodprøver: BAC-test, hæmoglobin og koagulationstal.

 • • Kontinuerlig CTG under aktiv fødsel pga. mulig let øget risiko for asfyksi.

 • • Skalpelektrode, skalplaktat og cup-forløsning kan anvendes.

 • • Spinal og epidural analgesi samt lattergas kan anvendes.

 • • Der tilrådes tidlig epidural blokade, således at man kan reducere behovet for generel anæstesi og luftvejshåndtering i tilfælde af akut sectio.

 • • TOKS med blodtryk, puls, temperatur og saturation x 1 i timen (evt. mere ved svært påvirket patient).

 • • Feber under fødslen håndteres på vanlig vis, dvs. med profylaktisk antibiotika og post partum indlæggelse til observation.

 • • Maternel saturation skal holdes over 94 %. Der kan gives supplerende ilttilskud efter konference med anæstesilæge.

 • • Ved moderat påvirket almentilstand skal der føres væskeskema mhp. at undgå overhydrering, som kan forværre lungesymptomerne.

 • • Ved svært påvirket almentilstand pga. COVID-19 infektion skal patienten håndteres individuelt i et tæt samarbejde mellem infektionsmediciner, anæstesilæge og obstetrisk bagvagt. Forløsning kan evt. overvejes mhp. at bedre moderens respiration.

 • • Efter fødslen kan barnet lægges ved moderens bryst, dog skal mors mave, bryst og arme afvaskes med vand og sæbe.

 • • Hvis den fødende aktuelt eller tidligere i graviditeten er podet positiv for COVID-19, så skal placenta altid sendes til histopatologisk undersøgelse post partum. På henvisningen skal der tydeligt markeres, at den fødende er testet positiv for COVID-19.

 • • COVID-19 virker hyperkoagulerende, og derfor skal post partum tromboseprofylakse overvejes, især ved andre samtidige risikofaktorer, se instruks ”Trombose/emboli

 • • Fødestuen rengøres efter samme principper som ved isolation pga. MRSA.

 

Hjemmefødsel er ikke en mulighed for gravide med kendt eller mistænkt coronavirus smitte. Dette gælder også, hvis andre end den gravide i husstanden er syge med coronavirus. Baggrunden for dette er behov for kontinuerlig CTG samt en øget risiko for smitte af personalet ved arbejde i hjemmet.

 

Sectio/rød blødning ved mistænkt eller bekræftet COVID-19 smittet

Akut sectio/rød blødning

Rødt sectio - aktiver ”rødt sectio knap”, ring til OP-koordinator (6 32 95) og meld coronaisolation.

Patienten køres ad korteste vej til isolationsstue på OP.

Patienten/pårørende skal have mundbind på under transporten.

Portør anvender værnemidler, hvis der er direkte patientkontakt f.eks. ved patientløft.

Sengegavle skal afvaskes med klorklud inden transporten.

Personalet på OP-stuen iføres værnemidler: Kittel, handsker, mundbind og visir. Operatør, operationssygeplejerske og jordemoder anvender vanlig grøn kittel. Øvrigt personale anvender lyseblå kittel.

 

Elektivt sectio

Samme procedure som beskrevet ovenfor, dog foretages operationen om muligt som sidste operation på dagen.

 

Barsel ved mistænkt eller bekræftet COVID-19 smitte

B11/ NEO orienteres hurtigst muligt i tilfælde af, at patienten og/eller barnet skal indlægges efter fødslen. Der er dog ikke belæg for, at barnet får alvorlig sygdom, hvis det smittes i forbindelse med fødsel eller barsel. Derfor anbefales ambulant fødsel med let telefonisk adgang til fødestedet (Telefonnummer til B11 noteres på informationsbrevet til forældrene), indenfor de første 3 uger efter fødslen.

Pædiatrisk vagthavende tilser barnet inden udskrivelsen. Der udleveres skriftligt materiale med beskrivelse af vigtige symptomer at bemærke ved barnet. Der anbefales ikke rutinemæssig podning af barnet efter fødslen. Dette udelukkende ved symptomer.

Brev til forældre

Brev til forældre på engelsk

 

Idet COVID-19-infektion øger risikoen for venøs tromboemboli, skal der gøres en individuel risikovurdering af den gravide mhp. tromboseprofylakse efter fødslen. COVID-19 skal opfattes som en enkeltfaktor i denne vurdering, og skema for risikovurdering fra PRI-instruks om tromboemboli i graviditeten kan anvendes. Se instruks Trombose/emboli.

 

Mor har lettere symptomer og kendt eller mistænkt coronavirus

Der tilskyndes ambulant fødsel hos gravide med coronavirussmitte, såfremt dette er muligt – også hos førstegangsfødende. Mor og barn forbliver samlet efter fødslen. Mor anvender mundbind og god håndhygiejne. Amning anbefales, og brystet skal afvaskes med vand og sæbe før hver amning. Denne procedure fastholdes indtil mor har været symptomfri i 48 timer.

Raske pårørende opfattes også som smittede.

 

Mor har svære symptomer og kendt eller mistænkt coronavirus

Såfremt mor har svære symptomer på coronavirusinfektion, anbefales en rask pårørende at være primær omsorgsperson for barnet f.eks. en rask far. Raske pårørende opfattes også som smittede, og skal derfor isoleres med barnet ved behov for indlæggelse. Dog anbefales også i denne situation ambulant fødsel.

 

Indlæggelse på neonatal

Idet Neonatalafsnittet rummer syge nyfødte og for tidligt fødte børn, så har coronavirus syge forældre som udgangspunkt ikke adgang til dette afsnit. Det betyder, at nyfødte indlagt på Neonatalafsnittet kan holdes adskilt fra coronavirus syge forældre indtil 48 timer efter symptomophør. I denne periode kan rask pårørende evt. tage rollen som omsorgsperson for barnet. Pårørende fra husstanden og det nyfødte barn opfattes som potentielt smittede – selvom de ikke har symptomer.

Der vil i alle tilfælde blive fortaget en individuel vurdering, som tager hensyn til barnets sygdom/særlige risiko, familiens samlede situation og risiko for smitte til andre indlagte og personalet. Således vil forældre med produktive symptomer (f.eks. hoste), eller forældre der svært syge af coronavirus ikke kunne være på Neonatalafsnittet. Hvis forældrene kun har milde symptomer, vil de så vidt muligt blive isolere sammen med barnet. Alle retningslinjerne, knyttet til kontakt mellem forældre og barn, kan fraviges efter skøn ved livstruende sygdom hos enten forældre eller barn, eller hvis der gælder andre særlige forhold

 

Særlige retningslinjer omkring fostermisdannelser, senabort og foetus mors

Såfremt der konstateres abort efter 12. uge, føtale misdannelser som giver anledning til udredning med TORCH-prøver eller foetus mors, skal den gravide tilbydes blodprøve med serologisk testning for antistoffer mod COVID-19 – også selvom kvinden ikke har haft symptomer. Desuden skal placenta og evt. foster sendes til patologisk undersøgelse post partum.

 

 

Uvisiterede patienter

Hvis patienter undtagelsesvis møder uvisiterede op i FØMO/Fødegang, og opfylder kriterier for coronavirussmitte, skal der iværksættes følgende forholdsregler:

Patienten udstyres med mundbind.

Patienten føres til isolationsstuen, Fødestue 8.

Jordemoder og læge iføres værnemidler, og tilser patienten.

Ikke-akutte obstetriske problemstillinger sendes hjem.

Svælgpodning ved behov for indlæggelse

 

Relevante

Sundhedsstyrelsens retningslinjer for håndtering af Corona virus for gravide og fødende

https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Haandtering-af-COVID-19/Haandtering-af-COVID-19_Gravide-og-foedende.ashx?hash=BD0822DF5734C399B16BD744C20EBBA2B420FE40&la=da

 

 

Retningslinjer fra Jordemoderforeningen og DSOG

https://static1.squarespace.com/static/5467abcce4b056d72594db79/t/5e7bc8ea68c169737be678d3/1585170671601/Klinisk+vejledning+vedrorende+han+dtering+af+COVID-19+-+gravide+f%C3%B8dende+og+barslende+kvinder+-+JdmF+og+DSOG+-+version+2_+25.3.2020.pdf

 

Information til gravide om COVID-19 fra SST

https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Informationsmateriale/Gode-raad-til-gravide.ashx?la=da&hash=0B2F268C0F1A0B574989FEBDEF4823387B279207

 

Sundhedsstyrelsens retningslinjer for håndtering af COVID-19 i sundhedsvæsnet (Opdateret d. 21/4)

https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Retningslinjer/Retningslinjer-for-haandtering-af-COVID-19.ashx?la=da&hash=BE6BE868AA53E335DD6F7003AD134D5E5D8AD122

 

Brev til forældre:

 

Billede 2

 

Brev til forældre på engelsk:

 

Billede 1