Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Iltambulatoriet - Arbejdsgang

 

 

 

 

Kriterier for henvisning til ilt-ambulatoriet

Alle patienter med en verificeret kronisk non-malign lungesygdom, som opfylder kriterierne for Long Term Oxygen Therapy (LTOT), se faktaboks 1 følges i ilt-ambulatoriet, dog primært patienter med KOL, da interstitielt lungesyge med behov for LTOT ofte følges i ambulatoriet for interstilielle lungesygdomme, ligesom patienter med interstitiel lungesygdom med evt. behov for Ambulatory Oxygen (ilt i forbindelse med fysisk aktivitet) primært vurderes i ambulatoriet her. Patienter med ilt-behov pga Hortons hovedpine, støtteilt i palliativ sammenhæng og iltbehov af andre årsager end lungemedicinske følges ikke i ambulatoriet. Patienter tilhørende Aalborg Universitetshospitals optageområde (se bilag 1) kan henvises fra praktiserende læge, Udredningsklinikken, lungemedicinsk afdeling 6V og andre sengeafdelinger i regionen. Hvis patienten ikke er i ilt-behandling og henvises fra egen læge med henblik på påbegyndelse af iltbehandling skal det fremgå af henvisningen at kriterierne for ilt-behandling er opfyldt; alternativt returneres henvisningen med ønske om at få anamnesen udbygget med disse informationer. Der henvises i øvrigt til DLS’ instruks for iltbehandling. Hos patienter, som er sat i ilt-behandling i forbindelse med en indlæggelse vil rekvisitionen på www.vitalaire.dk indebære indtastning af patientens postnummer og der vil månedligt foregå dobbeltcheck af, om alle lungemedicinske patienter i ilt-behandling har et opfølgningsforløb

Booking foretages af sekretær

 

Ilt-ambulatoriets opgaver

 • • Vurdering af om der fortsat er behov for iltbehandling

 • • Vurdering af om ilt-doseringen er korrekt

 • • Vurdering af behov for behandlingsoptimering

 • • Vurdering af behov for palliativ indsats

 • • Inhalationscheck

 • • Vurdering af ernæringstilstand

 • • Vurdering af behov for respiratoriske støttefunktioner, så som High-Flow og Non-invasiv ventilation

 

Patientforløb

Patienten indkaldes via E-post. Hos de patienter, hvor det er vurderet, at der skal tages arteriel blodprøve i Klinisk Biokemisk regi, rekvireres dette. Patienten er adviseret om at benytte iltbehandling i forbindelse med det ambulante besøg

En patient, som er kronisk respirationsinsufficient er per se en patient med palliativt behov. Afhængigt af, hvor patienten er i sit terminale forløb skiftes fokus efterhånden fra aktiv KOL-behandling til behandling med primært palliativt fokus. Neden for beskrives tiltag, som varetages hos patienter, hvor aktiv KOL-behandling stadig er indiceret

 

Besøg

Patienten møder KOL-sygeplejerske og der foretages

 

  1. a. Saturationsmåling og evt arteriel blodprøve med vurdering af arterielle blodgasser

  2. b. Adheræns til ilt-behandling

  3. c. Spirometri

  4. d. Højde, vægt

  5. e. Rygeadfærd

  6. f. MRC og CAT-score

  7. g. Inhalationscheck

  8. h. Ernæringsvejledning

  9. i. Afklaring af vaccinationsstatus

  10. j. Vurdering om henvisning til KOL-rehabilitering

  11. k. Stillingtagen til behov for telemedicinsk støttefunktion

  12. l. Stillingtagen til behov for instruktion i sekretmobilisation

  13. m. Der afdækkes behov for exacerbationsforebyggelse, ændring i inhalationsmedicinsk behandling m.v.

 

Lægen har i forbindelse med sygeplejerskekonsultation konsulent-funktion. Lægen afdækker i samarbejde med sygeplejersken

 

 1. a. Evt. komorbiditet og vurdering af behov for yderligere tiltag i den forbindelse

 2. b. Stillingtagen til udredningsprogram i forbindelse med evt volumenreduktion.

Derudover varetager lægen

 1. c. Ændring i inhalationsmedicinsk behandling

 2. d. Ændring i medicinsk exacerbationsforebyggelse

Ordination af ilt er delegeret til specialist-sygeplejersken

For at leve op til de kvalitetskrav, der er gældende for KOL patienter, skal der ved hver konsultation i KOL ambulatoriet foretages følgende registreringer og ved behov gives følgende tilbud

 

Registreringer

Tilbud

Rygestatus

Rygestop

Vægtændring

Diætvejledning (alle)

BMI

Individuel diætbehandling (BMI>30)

Ernæringsterapi (BMI<20)

FEV1

Råd om motion (let sygdom)

Fysisk træning (moderat sygdom)

MRC dyspnø grad

Rehabilitering (MRC≥3)

 

Råd om vaccination

 

Program for efterfølgende konsultationer

Patienter, som nyligt er påbegyndt behandling med LTOT eller vurdering ustabile skal fornyet konsultation ske efter 3 mdr. Ellers ses patienterne i konsultationen hver 6.-12 mdr. Ovenfor anførte vurdering foretages ved hver ambulante besøg. Der foretages årligt et kontrol rtg af thorax, som vurderes af lægen tilknyttet ambulatoriet

 

Afslutning

En del af de patienter, som er påbegyndt ilt-behandling under en hospitalsindlæggelse har ikke behov for længerevarende behandling

Såfremt patienterne ophører med at benytte ilten forud for planlagt kontrol kan de kontakte sekretariatet; der vil i givet fald blive ordineret ambulant arteriel blodgas analyse uden ilt-tilskud og patienten vil efterfølgende få tilbudt en telefonkonsultation med henblik på stillingtagen til seponering/fortsættelse af iltbehandling

I fald ilt-behandling seponeres noteres dette i journalen og sekretæren vil kontakte iltfirmaet med henblik på afhentning af materiel hos patienten. Hvis ilten seponeres afsluttes patienten i ilt-ambulatoriet. Lægen skal tage stilling til om pt. efterflg skal ses i KOL-ambulatoriet eller fortsat kontrol skal ske hos egen læge. I fald patienten afsluttes skal man huske at en patient, som i forbindelse med akut sygdom får hypoxisk svigt er en sårbar patient og afsluttende notat til egen læge skal indeholde:

 • • Råd om håndtering af exacerbationer

 • • Råd om potentielle yderligere tiltag i forhold til inhalationsmedicinsk behandling

 • • Særlige foci hos denne patient (Ex – fokus på evt komorbiditet, vægt etc)

 • • Vurdering af om der er behov for snarlig iværksættelse af/opfølgning på palliativ behandling af patienten

 

 

Patienter med behov for hjemme-behandling med high flow

Patienter med KOL og behov for kronisk ilt-behandling og samtidig hjemmebehandling med high-flow følges i ilt ambulatoriet. Det noteres i henvisningen, hvis patienten benytter high-flow, således at der kan tages hensyn til dette i konsultationen.

 

Ved konsultationen afdækkes

 • • Adheræns til behandling

 • • Revurderinger af flow- og ilttilskud

 • • Evt. problemer i behandlingen, vurderet af patienten

 

Der henvises i øvrigt til DLS’ instruks om high-flow behandling i hjemmet.