Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Sekretær - Nord - Håndtering af Tjekskema: Mammacancer / mammabiopsi for patienter henvist fra praksis og mammografiscreeningen

Formål

For at sikre, at de korrekte kræftpakkekoder/markører er påsat mammografiundersøgelser foretaget i pakkeforløb, er der oprettet et tjekskema i EasyViz med navnet Tjekskema: Mammacancer / mammabiopsi.

Beskrivelse

Der findes 5 forskellige indgange til brystkræftpakken:

 • Henvisninger fra Radiologisk Screeningsamb.

 • Henvisninger fra praksis.

 • Henvisninger fra Mammakirurgisk Afdeling.

 • Interne henvisninger.

 • Henvisninger fra Onkologisk Afdeling, obs. recidiv efter sygdomsfri periode.

Patienter henvist med metastaser fra anden primær cancer må ikke have brystkræftpakkekoder. Følgende startmarkør anvendes i stedet.

cid:image003.png@01D5B4B6.29FB72D0

Flowdiagrammerne, hvor det kan ses, hvem der skal sætte de forskellige punkter, findes her:

https://personalenet.rn.dk/HjaelpTil/IT/vejledninger/DetPatientadministrativeSystem/Patientregistrering/VidenHaandbog/Sider/Kræftpakker.aspx

Prioritering

 1. 1. Screeningspatienter, dvs. henvisninger fra:
  - Aalborg Universitetshospital, Alb Radiologisk screenings amb
  - Regionshosp Nordjylland Ven, Hjr Radiologisk Screeningsamb
  - Aalborg Universitetshospital, Alb Thy/Mors Rad. Screening

 2. 2. Henvisninger fra praksis (kræftpakkeforløb).

 3. 3. Henvisninger fra praksis (ikke kræftpakkeforløb).

Find undersøgelser på tjekskemaet

RIS

Gå ind i RIS under Konference.

Billede 3

 

Vælg Tjekskema: Mammacancer / mammabiopsi i Profil (gul pil).

Billede 1

 

Screeningspatienter kan findes ved at afgrænse med ”scr” i kolonnen ”Henvisende instans”.

Billede 13

 

Tryk i kolonnen Us færdig til de ældste står først.

Billede 30

 

 

 

Henvisninger fra praksis (kræftpakkeforløb) kan eventuelt findes på følgende måde:

Skriv ”blå” i kolonnen Flag og kig i kolonnen Henvisende instans for at finde undersøgelserne fra praksis.

Billede 31

 

Henvisninger fra praksis (ikke kræftpakkeforløb) kan eventuelt findes på følgende måde:

Klik i kolonnen Henvisende instans en enkelt gang, og alle henvisninger fra praksis står øverst.

Kig i kolonnen Us færdig for at se, hvilke der er ældst.

 

Håndtering af tjekskemaet

For alle på tjekskemaet gælder, at de skal åbnes med kiggeadgang (se ikonet nedenfor – eller markér undersøgelsen og tryk Alt + Å).
Billede 9

Følgende skal tjekkes:

Henvisningsfanen

 • Er der tale om et pakkeforløb (se i Generel note)?
  Hvis ja:
  * Er der blåt flag på? Hvis ikke, sættes blåt flag på.

Beskrivelsesfanen

 • Er der endelig beskrivelse? Hvis ikke, bliver den stående på listen, og man går videre til den næste.

 • Er der taget biopsi (fremgår det ikke tydeligt i beskrivelsen, fremgår det af registreringerne)?
  Hvis ja:
  * Er der kun tale om en cyste, som er tømt, uden at der er sendt noget til Patologisk Institut? Patienten afsluttes til henvisende instans via KTP-listen.
  * Er der taget biopsi og sendt noget til Patologisk Institut? Patienten får svar hos Mammakir. Amb.

 • Er patienten viderehenvist til Mammakir. Amb. f.eks. på grund af yderligere undersøgelser i form af MR-mammografi, vacuumbiopsi/stereotaksi m.v. (dette skulle helst stå i beskrivelsen – ellers kan man se det i Bookplan).
  Billede 27

Registreringsfanen

 • Se om der er brugt en forkert ZPP-kode (f.eks. må ZPP38 – aflyst af andre årsager – aldrig bruges, da denne kode kun må bruges ved tarmkræftscreeninger). I nedenstående tilfælde er der brugt ZPP38D, som er en kode, der bruges ved arbejdsnedlæggelse på sygehuset!
  cid:image001.png@01D40A28.FB4F39F0

Der kan typisk vælges ZPP38O i stedet, men ellers kan linjen også helt slettes:

Billede 26

 

Hvis registreringerne ikke er korrekte, skal de tilrettes. Husk at tjekke, om rettelserne er kommet med over fra RIS til PAS (hvis der er lavet indskrivninger, skal AM, DIA ophæves, inden rettelserne laves – se nedenfor under punktet PAS - KTP ). Oftest er det nødvendigt at genstarte for at få oplysninger fra RIS til PAS.

Billede 28

 

PAS – KTP

Se PRI-dokumentet ”Sekretær – Registrering – KTP-listen for mammapatienter fra praksis og mammografiscreeningen”.

Tjek koderne/markørerne. Se PRI-dokumentet ”Sekretær – Nord – Markører for brystkræftpakker” for nærmere information omkring markører.
 

Hvis undersøgelsen er færdigregistreret på KTP-listen, og der skal ændres i registreringer i markørbilledet, skal færdigregistreringen først ophæves:

 

Gå i AM, DIA + Enter.

Indtast CPR-nummer + Enter.

Indtast det relevante tal for det forløb, registreringen drejer sig om (se på datoen = den dag, undersøgelsen er foretaget) + Enter.

Billede 35 Billede 19
Ret J til N + Enter (
HUSK AT RETTE N TILBAGE TIL J, NÅR ALLE RETTELSER ER FORETAGET).

Billede 33Billede 29

Tryk Shift + F11.

Ret registreringerne i markørbilledet.

Tryk F1 til du er i den ambulante hovedmenu.

Skriv DIA + Enter.

Ret N til J + Enter.

Billede 34Billede 23

Eksempel på markørregistrering – kræftpakken afkræftes:

Billede 20

 

Eksterne henvisninger er ”født” med AFV01A3. Markøren skal slettes, da der kun skal være én startmarkør = AFV01A1A.

FORKERT REGISTRERING

Billede 2

Eksempel på markørregistrering – patienten udebliver/aflyser tid:

Patienten har fået en tid 26.02.20. Først ser markørregistreringen således ud:

Billede 12

Patienten udebliver/aflyser, og markørregistreringen skal nu se således ud – har aflysningen forbindelse til Corona-virus henvises til PRI-dokumentet ”Sekretær – Registrering – Aflysninger af elektive undersøgelser på grund af Corona-virus”:

Billede 16

B-punktet (AFB01B) ændres til 26.02.20, hvor patienten har fået en ny tid.
Der sættes en AFV02L1 (gammel IPØ) 24.02.20, hvor patienten oprindelig havde en tid.

Der sættes en AFV02L2 26.02.20, hvor patienten har fået ny tid.

Der sættes automatisk en AFX01D3 (som er dato og klokkeslæt for, hvornår sekretæren registrerer AFV02L1).

Bemærk: Hvis patienten igen udebliver eller udsætter tiden, skal datoen for AFB01B ændres til den nye dato, og det samme gør sig gældende for AFV02L2.

PAS – både henvisninger fra screeningen samt eksterne henvisere

Er undersøgelsen endnu ikke kørt igennem KTP-listen, gøres dette, og svaret sendes til egen læge, jf. PRI-dokumentet ”Sekretær – Registrering – KTP-listen for mammapatienter fra praksis og mammografiscreeningen”.

Vær opmærksom på følgende:

 

Hvis patienten er viderehenvist til Mammakir. Amb., skal vores venteforløb kobles sammen med venteforløbet hos Mammakir. Amb.. Der skal derfor stå således i AM, UDA
Billede 4
Er henvisningen allerede kørt igennem KTP, og der ikke står ovenstående, men i stedet
Billede 6
eller
Billede 7

er det nødvendigt at gå i AM, DIA og sige N til færdig + Enter.
Billede 8
Tryk Shift + F2 og ret SA eller PL til VF + 80015190 + Enter + F1.

Billede 10
Gå tilbage i AM, DIA og sig J til færdig + Enter.

Billede 11

Hvis denne boks kommer frem trykkes Enter.

Billede 5

RIS – både undersøgelser fra screeningen samt eksterne henvisere

Når alt er, som det skal være, skal undersøgelsen fjernes fra tjekskemaet på følgende måde:

 

Tryk på Konference nederst til højre eller dobbeltklik på den pågældende undersøgelse.
Billede 14

Tryk Konfereret.
Billede 15

 

Målgruppe

Patienter med mistanke om brystkræft.