Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Registrering og håndtering af patienter i forbindelse med coronavirus (COVID-19)

Telefonopkald fra patient/pårørende

Billede 5

Aflysning af patientaktivitet i forbindelse med coronavirus

OBS! Aflysningsregistrering i Bookplan med ZPP53A (Procedure aflyst pga. COVID-19). Skal suppleres med en af fire nye lokalmarkører:

 • • AFZCORO Aflyst pga. beredskab ifm. Coronavirus

 • • AFZCORV Aflyst – patient udgør en smitterisiko

 • • AFZCORP Aflyst – pt. ønske - corona

 • • AFZCORT Fremmøde omlagt til virtuel kontakt

 

Registrering af disse er obligatorisk i MAR på involverede patienter. Markøren registreres med samme dato som besøget (eller indlæggelsen) som aflyses. Markøren registreres én gang for hvert besøg som aflyses.

 

Aflysning pga. beredskab i forbindelse med coronavirus

AFZCORO anvendes når patientens tid aflyses pga.:

 • • Pladsmangel og kapacitetsproblemer

 • • Ressourceknaphed - alle slags; eks. lægeartikler eller personaleressourcer. Personaleknaphed kan opstå både ved ”udlån” og uddannelse af personale relateret til Corona, karantæne eller smitte/hjemsendelse af personale

 • • Aflysning af gruppefremmøde/hold af patienter (og andre pandemi forebyggende tiltag)

Billede 2

Patienten udgør nødvendigvis ikke selv en smitterisiko eller er ikke syg med Corona. Patienten har pga. suspendering af Udrednings og behandlingsretten IKKE ret til udvidet frit sygehusvalg.

 • • Patienten kan sættes på huskeliste i Bookplan

 • • Hvis ikke ny tid gives, sendes brev ”Coronaaflysning 1, afvent ny tid

 • • På udredningspatienter som aflyses, registreres AFX01D4 – Udr. Plan kapacitet

 • • Markøren AFZCORO skal forblive registreret på MAR

 • • Der skal ikke registreres ”ikke-ventende-markør” på denne patient

 

Aflysning idet patient udgør en smittefare eller er ekstra sårbar for smittefare

AFZCORV anvendes når patientens tid aflyses pga.:

 • • Patienten udgør en smittefare; ved at patienten har

- verificeret Corona, eller har været

- eksponeret for Corona (måske, men ikke nødvendigvis sat i karantæne)

 • • Patienten er ekstra sårbar ved smitte eller ekstra modtagelig for smitte

- kan have kronisk sygdom som gør patienten ekstra sårbar ved en COVID-infektion

- kan være i immundæmpende behandling som gør patienten ekstra modtagelig

Billede 1

Hvis patienten er aktivt ventende (på udredning/behandling/diagnostik) suppleres AFZCORV med AFV02K1 ’ikke-ventende, klinisk begrundelse, start’.

(Når sygdoms- eller karantæneperiode er slut, sætte markør ”ikke-ventende, klinisk begrundelse, slut”)

 • • Aflysningen af patienten med Corona/obs Corona betyder at patienten netop ikke ses i afdelingen. Derfor er det ikke relevant at diagnoseregistrere Corona/Obs Corona på disse

 • • Patienten kan sættes på huskeliste i Bookplan

 • • Hvis ikke ny tid gives, sendes brev ”Coronaaflysning1, afvente ny tid

 • • På udredningspatienter som aflyses, registreres AFX01D1 – Udr. Plan lægefaglige årsager

 • • Markøren AFZCORV skal forblive registreret på MAR

 

Aflysning pga. patientens ønske, relateret til Corona

AFZCORP anvendes ved aflysning hvor årsagen kan være:

 • • Patient ”tør ikke møde pga, smitterisiko”

 • • Patient må blive hjemme for at passe egne eller andres børn, og lignende årsager

AFZCORP kan eventuelt også anvendes i specialer som tager imod patientens eget initiativ om at udsætte egen tid, for at give kapacitet til Sundhedsvæsenet.

(Specialet bør tage i agt ikke unødvendigt at udskyde undersøgelser/behandlinger, som kan afvikles).

Billede 6

Hvis patienten er aktivt ventende registreres derudover efter vanlig praksis: AFV02L1 - ”ikke ventende, patientens ønske, start”.

 • • Patienten kan evt. sættes på huskeliste i Bookplan

 • • Hvis ikke ny tid gives, sendes brev ”Coronaaflysning 1, afvent ny tid

 • • På udredningspatienter som aflyses, registreres AFX01D3 – Udr. Plan patientens ønske

 • • Markøren AFZCORP skal forblive registreret på MAR

 

Fremmøde omlagt til virtuel kontakt

Flere specialer kan omlægge nogle af de planlagte besøg til telefon- eller videokonsultationer. Der er i dette tilfælde tale om at den aflyste aktivitet erstattes med en anden.

AFZCORT anvendes når

 • • Patientens besøg af den ene eller anden grund (jævnfør alle ovennævnte) skal aflyses, men kan erstattes med en reel telefonkonsultation eller en videokonsultation

Bemærk: Samtale mellem sekretær og patienten om evt. aflysning m.v. udgør ikke en telefonkonsultation.

Billede 8

Det planlagte besøg aflyses i Bookplan, og ligeså i PAS.

Der registreres dertil markør AFZCORT samme dato.

Den virtuelle kontakt kan foregå både på samme dato, som oprindelige planlagte fremmøde, men kan også planlægges til anden dag.

I den forbindelse registreres besøgsart 50 med procedure BVAA33A. Relevant notat gøres, som vanligt.

 • • Når patienten ombookes og ”indkaldes” til virtuel kontakt ? der sendes brev ”Coronaaflysning 2, telefonaftale i stedet”/”Coronaaflysning 4, videosamtale i stedet”

 • • Hvis den virtuelle kontakt erstatter et første udredningsbesøg må markør AFV01B - ”udredning start” registreres manuelt

 • • Markøren AFZCORT skal forblive registreret i MAR

 

Registreringsvejledning – når der er mistanke om/påvist coronavirus

Der er oprettet nye diagnoser relateret til coronavirus:

 • • DZ038PA1 – Obs. pga. mistanke om 2019-nCoV-infektion

 • • DB342A – 2019-nCoV-infektion uden angivelse af lokalisation

 • • DB972A – 2019-nCoV svær akut respiratorisk syndrom

 

Registrering af ambulante patienter mistænkt for coronavirus

Patienter, der ses i ambulant regi, som er mistænkt for coronavirus og hvor der eventuelt podes for dette, skal registreres med henvisningsdiagnose DZ038PA1 Observation pga. mistanke om 2019-nCoV-infektion samt diagnoseregistreres efter nedenstående retningslinje.

 

Registrering af patient, som indlægges på grund af mistanke om eller hvor der er påvist coronavirus

 

HVF-registrering:

Når patienten indlægges på grund af mistanke om coronavirus registreres:

 • ➢ Henvisningsdiagnose: DZ038PA1 Observation pga. mistanke om 2019-nCoV-infektion

Billede 1

 

HVF-registrering:

Når patienten indlægges og coronavirus er påvist ved indlæggelsen registreres:

 • ➢ Henvisningsdiagnose: DB342A 2019-nCoV-infektion uden angivelse af lokalisation eller DB972A 2019-nCoV svær akut respiratorisk syndrom

Billede 1

Billede 1

 

 

Procedureregistrering:

Nedenstående registrering gælder både hvis patienten i forvejen er indlagt på sygehuset (henvist under anden henvisningsdiagnose) og mistanke om coronavirus opstår under indlæggelsen, og hvis patienten indlægges på mistanke coronavirus og patienten podes for coronavirus.

Hvis patienten podes, på grund af mistanke om coronavirus, registreres procedurekoderne

 • ➢ ZZ7098 Podning fra svælg

 • ➢ ZX992PO Podning ved pandemi

Billede 9

 

Ved negativt resultatet af podningen registreres med procedurekode ZX992AP (når virustest foreligger)

Billede 1

 

Ved positivt resultat af podningen registreres procedurekode ZX992P (når virustest foreligger)

Billede 1

 

Diagnoseregistrering:

Når patient indlægges/indskrives diagnosticeret med eller på grund af mistanke om coronavirus uden anden problemstilling:

Ved bekræftet mistanke om coronavirus og ingen anden problemstilling registreres aktionsdiagnose:

 • ➢ DB342A 2019-nCoV-infektion uden angivelse af lokalisation eller

 • ➢ DB972A 2019-nCoV svær akut respiratorisk syndrom

Billede 1

 

Ved afkræftet mistanke om coronavirus og podning og ingen anden problemstilling registreres:

 • ➢ Aktionsdiagnose DZ038PA1 +

 • ➢ Tillægskode ZZ5650

Billede 3

 

Når patient indlægges/indskrives med lidelse uden relation til corona, men enten er diagnosticeret med eller under mistanke for coronavirus

Ved bekræftet mistanke om coronavirus, men hvor korrekt registrering af patientens forløb er anden aktionsdiagnose, registreres DB342A eller DB297A som bidiagnose:

Billede 1

 

Ved afkræftet mistanke om coronavirus, men hvor korrekt registrering af patientens forløb er anden aktionsdiagnose og hvor patienten i forløbet har været udredt for mistanke om coronavirus (og som ikke er påvist) registreres som nedenfor.

Billede 4

Så vidt patientens corona-status ikke afklares under indlæggelsen, udelades tillægskode ZZ5650 - ”Aktuel mistanke om sygdom afkræftet”

 

Registreringsvejledning – når der er tale om screening for coronavirus

Disse patienter skal ikke registreres med diagnose ”obs. Covid”.

Patienter, som er asymptomatiske og podes for coronavirus registreres med:

 • ➢ Relevant aktionsdiagnose (registreres når denne foreligger og senest i forbindelse med udskrivelse)

 • ➢ Bi-diagnose = DZ115A Screening for Covid-19 (registreres når denne foreligger og senest i forbindelse med udskrivelse)

 • ➢ Hvis patienten findes positiv tilføjes Covid-diagnose som bi-diagnose (DB342A - 2019-nCoV-infektion uden angivelse af lokalisation eller DB972A - 2019-nCoV svær akut respiratorisk syndrom)

 • ➢ Frivilligt kan dertil registreres procedurekode ZZ7098 Podning fra svælg

 • ➢ Det er ikke nødvendigt på disse patienter at registrere koder for podetagning i procedurebilledet.

 

På medindlagte/raske ledsagere registreres screening for coronavirus således:

 • ➢ Patient indlægges på afdelingskode 8001 9430 (afdeling O1) og 8001 9431 (afdeling O2) som vanligt

 • ➢ Bi-diagnose = DZ115A Screening for Covid-19 (registreres når denne foreligger og senest i forbindelse med udskrivelse – også på denne afdelingskode)

 • ➢ Hvis patienten findes positiv tilføjes Covid-diagnose som bi-diagnose (DB342A - 2019-nCoV-infektion uden angivelse af lokalisation eller DB972A - 2019-nCoV svær akut respiratorisk syndrom)

 • ➢ Frivilligt kan dertil registreres procedurekode ZZ7098 Podning fra svælg

 • ➢ Det er ikke nødvendigt på disse patienter at registrere koder for podetagning i procedurebilledet.

 

Fraser (til brug når patient kontakter os):

Frase nr. 130: ”Telefonisk samtale på foranledning af COVID-10-beredskab. Den aftalte tid aflyses, og der bookes ny tid efter karantæneperioden”

 

Frase nr. 131:”Telefonisk samtale på foranledning af COVID-19-beredskab. Patient udgør en potentiel smitterisiko men bør ses. Ansvarlig overlæge for fagområde kontaktes med henblik på det videre forløb og foranstaltninger. Patient orienteres af fagområdets læge herom” 

 

Frase nr. 132:”Telefonisk samtale på foranledning af COVID-19-beredskab. Patients pårørende opfylder IKKE kriterierne for smittekilder og kan frit komme på besøg/ledsage patient til hospitalet”

 

Frase nr. 133:”Telefonisk samtale på foranledning af COVID-19-beredskab. Patients pårørende udgår en potentiel smitterisiko, og kan således IKKE komme på besøg/ledsage patient til hospitalet med mindre der findes lægefaglig vurdering herfor. Overlæge fra fagområde er kontaktet med henblik på stillingtagen her til”

 

Frase nr. 134:”Telefonisk samtale på foranledning af COVID-19-beredskab. Henvist til coronahotline og/eller coronasmitte.dk”

Yderligere fraser:

Frase nr. 135:”Patientens tid aflyses grundet generel COVID-19 nedlukning”

 

Frase nr. 136:”Patientens tid aflyses efter eget ønske grundet COVID-19-situationen”

Målgruppe – modtagelse

Ortopædkirurgiens lægesekretærer.

Formål

At sikre ensartethed på tværs af ortopædkirurgiske matrikler samt sikkerhed i opgaveløsning.