Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Coronavirus, retningslinjer for håndtering af gravide og akutte Gyn-Obs patienter RHN

Beskrivelse

Opdateret 31. marts 2020

Visitation til Fødegangen og Gyn-Obs akutstue

 

Gravide med mistænkt smitte eller smittede med Covid19, uden akutte behandlingskrævende obstetriske problemer, henvises til egen læge mhp. afklaring af smittestatus.

 

Gravide i 2. og 3. trimester og 14 dage post partum sættes af forsigtighedsgrunde i gruppen af corona-smittede, hvor der er øget risiko for komplikationer.

 

Ved spørgsmål fra patienter vedr. behov for svælg podning for Coronavirus følges sundhedsstyrelsens anbefalinger (se link) eller henvises til egen læge/vagtlæge.

 

Gravide, der er nervøse pga. mistanke om smitte, informeres om følgende: ”Der er endnu sparsom viden om, hvordan coronavirus påvirker graviditet og amning. Der er dog ingen tegn på overførsel af virus fra mor til barn, ligesom der heller ikke er tegn på, at virus overføres til modermælken”.

 

Kun akutte obstetriske og gynækologiske problemstillinger skal fremmøde

 

Såfremt den gravide eller gynækologiske patient er smittet eller mistænkt smittet med coronavirus, og har akutte obstetriske eller gynækologiske problemstillinger, skal Gynækologisk/obstetrisk bagvagt kontaktes af personalet. Det vurderes i hvert enkelt tilfælde, om den gravide har behov for kontrol med fremmøde i afdelingen.

 

Ved fremmøde skal alle mistænkt smittede, og/eller er syge med coronalignende symptomer, diagnosticeres, se afsnit om laboratorie diagnostik.

 

Modtagelse af obstetriske og gynækologiske patienter smittet eller mistænkt smittet med COVID-19

 

Alle obstetriske patienter som er smittede eller mistænkt smittede modtages på Akutstuen ved Gyn OP

 • • Jordemoder/sygeplejerske og læge er iført værnemidler.

 • • Patienten skal hentes på parkeringspladsen ved indgang 8

 • • Patienten udstyres med mundbind og føres via korteste vej til Akutstuen ved Gyn OP

 • • Pårørende bliver i bilen. Skal der pårørende med, behandles ud fra samme isolationsprincipper som patienten.

 

 

 

Akutte obstetriske og akutte gynækologiske patienter, som er smittede eller mistænkt herfor, modtages primært på Akutstuen, ved Gyn OP. Patienten hentes ved indgang 8 af jordemoder (obs fødsel)/sygeplejerske, iført værnemidler. Ved øvre luftvejssymptomer udleveres kirurgisk maske til patienten. Kun patienten tages med ind.

 

Akutte obstetriske (ikke-fødende) og gynækologiske patienter, som ikke er smittede eller mistænkt herfor, modtages på akutstue 7, afd. 504.

 

Akutte gynækologiske patienter, mistænkt for Covid19, som skal indlægges på 108, skal på 404, indtil svar på podning. Når podesvar foreligger sendes patienten på 108. Patienter med Covid19 i isolation.

 

Akutte obstetriske (ikke-fødende) og puerperale patienter, mistænkt for Covid19, som skal indlægges, skal på 504, indtil svar på podning, i isolation. Patienter med Covid19 fortsætter i isolation.

 

 

Fødende, vurderet i fødsel på akutstuen, smittet med coronavirus eller mistænkt herfor, får mundbind på (heldragt ikke nødvendig) og modtages på fødestue i Kvinde-Barn huset i isolation. Hvis den mistænkt smittede gravide ikke er i fødsel, sendes hun i hjem i afventen på fødsel, efter hun er halspodet.

 

Ved behov for indlæggelse efter fødslen, smittet eller mistænkt smittet med coronavirus, isolationsstue på 504.

 

 

Fødsel, smittet fødende

 

Ved fødsler er jordemoder og andet personale på stuen iført værnemidler. Følgende principper gælder for fødslen

 • • Kontinuerlig CTG under aktiv fødsel pga. mulig let øget risiko for asphyxi.

 • • Skalpelektrode, skalplaktat og cup-forløsning kan anvendes.

 • • Spinal og epidural analgesi kan anvendes, gerne tidligt profylaktisk

Fødestuen rengøres efter samme principper som ved isolation pga. MRSA.

Pårørende med symptomer kan ikke være med til fødsel.

 

Hjemmefødsel er ikke en mulighed.

Dette skyldes behov for kontinuerlig CTG hos smittede eller mistænkt smittede, samt en øget risiko for smitte af personalet tilstede ved en hjemmefødsel.

 

Akut sectio/Stor blødning, smittet fødende

 

Grad 1 sectio/Grad 2 sectio - aktiver ’’grad/grad 2 sectio knap’’, ring til sygepleje-buffer (40694) og meld corona isolation.

Patienten køres ad korteste vej fra isolationsstue til Sectiostuen. Patienten/pårørende skal have mundbind på under transporten.

Portør anvender værnemidler, hvis der er direkte patientkontakt f.eks. ved patientløft.

 

Ved Grad 3/Stor blødning: ring Sgpl. Buffer (40694) og meld corona isolation, derefter forholdsregler som ovenfor beskrevet og vanlig smitterisikoprocedure (som ved MRSA)

 

Barsel, smittet fødende

 

Der tilskyndes ambulant fødsel, såfremt dette er muligt.

 

Ved barselsindlæggelse: Mor og barn forbliver samlet efter fødslen. Mor anvender mundbind og god håndhygiejne. Amning anbefales. Rask pårørende opfattes også som smittede, og skal derfor isoleres. Såfremt mor har symptomer på coronavirus infektion anbefales rask pårørende at være primær omsorgsperson f.eks. en rask far.

 

Afsnit 504 eller kuvøsestuen orienteres hurtigst muligt i tilfælde af, at patienten og/eller barnet skal indlægges efter fødslen.

 

 

Smittemåde

 

SARS-CoV-2 smitter ved dråbesmitte og kontaktsmitte. Smittespredning sker via person-til-person smitte hovedsagelig ved direkte kontakt ved dråbespredning fra nys eller hoste, samt ved indirekte kontakt f.eks. via sekret på hænder eller fra forurenede genstande.

 

Der er ikke kendt smitte fra mor til foster, der er ikke kendt smitte ved amning.

 

Hvilke gravide kan være smittet med coronavirus?

 

Inkubationstiden for COVID-19 er mellem 2 og 12 dage.

 

Gravide med eksponering indenfor de seneste 14 dage er således i risiko for smitte – og de skal opfattes som smittede, indtil der er svar på deres podning, også selv om de ikke har symptomer.

 

Gravide i 2. og 3. trimester med øvre luftvejssymptomer podes.

 

Eksponering for smitte defineres som følgende:

 • • Tæt kontakt* med en person, som enten er smittet eller mistænkt smittet.

Definition af tætte kontakter*

 • • Samme husstand.

 • • Direkte fysisk kontakt (f.eks. givet hånd).

 • • Direkte kontakt med smittefarlige sekreter f.eks. blevet hostet på, berørt brugt lommetørklæde m.v.

 • • “ansigt-til-ansigt” inden for 2 meter i mere end 15 minutter f.eks. samtale.

 • • Sundhedspersonale som ikke har benyttet værnemidler på de foreskrevne måder.

 • • Personer som har været i et lukket miljø fx et klasseværelse, mødelokale m.v. i mere end 15 minutter og med mindre end 2 meters afstand fra person som har fået påvist COVID-19

 • • Sundhedspersonale og andre som har deltaget i plejen af en patient med COVID-19, og ikke

 • • Passagerer i fly siddende 2 sæder til alle sider.

 

Symptomer på COVID-19 infektion

 • • Feber (≥38 grader). Og/eller

 • • Hoste, ondt i halsen eller åndenød.

 

Laboratorie diagnostik

 

Laboratorie diagnostik udføres efter vurdering af gynækologisk læge. Der foretages halspodning ved øvre luftvejssymptomer, nedre luftvejssymptomer kontakt medicinsk bagvagt. Podningen sendes i vanligt virusmedie. Podningen sendes til Klinisk Biokemisk som står for videre håndtering.

Diagnosen stilles på sekret fra de nedre luftvej alternativt svælgpodning.

 


Se link

https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Haandtering-af-COVID-19/Haandtering-af-COVID-19_Gravide-og-foedende.ashx?la=da&hash=BD0822DF5734C399B16BD744C20EBBA2B420FE40

 

Jordemoderambulatorium, Ambulatorium for Graviditet og Ultralyd, Gynækologisk ambulatorium

Gravide med mistænkt coronavirus smitte enten pga. symptomer eller relevant exponering aflyses fra planlagt kontrol, og der lægges en ny plan, når deres smittestatus er kendt. Typisk kan kontrollen foregå to døgn efter symptomophør.

 

Uopsættelige kontroller varetages på Akutstuen ved Gyn Op – efter grundig planlægning med personalet.

 

Uopsættelige gynækologiske kontroller, eller pakkeforløb, af corona-smittede eller mistænkte herfor, gennemføres på Akutstuen på Gyn Op.

 

Uvisiterede patienter

Hvis patienter undtagelsesvis møder uvisiterede op på fødegangen, og opfylder kriterier for coronavirussmitte, skal der iværksættes følgende forholdsregler:

 • • Patienten udstyres med mundbind.

 • • Patienten føres til Akutstuen ved gyn OP (Er hun fødende, tages hun med på isolationsfødestue i Kvinde-Barn Huset)

 • • Personale iføres værnemidler og tilser patienten.

 • • Ikke-akutte obstetriske problemstillinger sendes hjem.

 • • Hvis kriterierne er opfyldt udredes/podes for Corona virus

 

Relevante links

Sundhedsstyrelsens retningslinjer for Corona virus

https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Retningslinjer-for-haandtering-af-COVID-19

 

https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Retningslinjer-marts/Retningslinje_sundhedsvaesen_COVID-19_12_03_20.ashx?la=da&hash=5D9780785B76216F12BE11BDAA79126F502D5B7F

 

https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Haandtering-af-COVID-19/Haandtering-af-COVID-19_Gravide-og-foedende.ashx?la=da&hash=BD0822DF5734C399B16BD744C20EBBA2B420FE40

 

RCOG retningslinjer for Coronavirus infektion i graviditeten

https://www.rcog.org.uk/globalassets/documents/guidelines/coronavirus-covid-19-virus-infection-in-pregnancy-2020-03-09.pdf