Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Coronavirus, retningslinjer for håndtering af gravide og akutte Gyn-Obs patienter RHN

 

Opdateret 3. maj 2020

Visitation til Fødegangen og Gyn-Obs akutstue

 

Gravide med mistænkt smitte eller smittede med Covid-19, uden akutte behandlingskrævende obstetriske problemer, henvises til egen læge mhp. afklaring af smittestatus.

 

Gravide i 2. og 3. trimester og 14 dage post partum sættes af forsigtighedsgrunde i gruppen af corona-smittede, hvor der er øget risiko for komplikationer.

 

Ved spørgsmål fra patienter vedr. behov for svælg podning for Coronavirus følges sundhedsstyrelsens anbefalinger (se link) eller henvises til egen læge/vagtlæge.

 

Gravide, der er nervøse pga. mistanke om smitte, informeres om følgende: ”Der er endnu sparsom viden om, hvordan coronavirus påvirker graviditet og amning. Der er dog ingen tegn på overførsel af virus fra mor til barn, ligesom der heller ikke er tegn på, at virus overføres til modermælken”.

 

Kun akutte obstetriske og gynækologiske problemstillinger skal fremmøde

 

Såfremt den gravide eller gynækologiske patient er smittet eller mistænkt smittet med coronavirus, og har akutte obstetriske eller gynækologiske problemstillinger, skal Gynækologisk/obstetrisk bagvagt kontaktes. Det vurderes i hvert enkelt tilfælde, om den gravide har behov for kontrol med fremmøde i afdelingen.

 

Ved fremmøde skal alle mistænkt smittede, og/eller er syge med coronalignende symptomer, diagnosticeres, se afsnit om laboratorie diagnostik.

 

Modtagelse af obstetriske og gynækologiske patienter smittet eller mistænkt smittet med COVID-19

 

Alle obstetriske patienter som er smittede eller mistænkt smittede modtages på Akutstuen ved Gyn OP

 • • Jordemoder/sygeplejerske og læge er iført værnemidler.

 • • Patienten skal hentes på parkeringspladsen ved indgang 8

 • • Patienten udstyres med mundbind og føres via korteste vej til Akutstuen ved Gyn OP

 • • Pårørende bliver i bilen. Skal der pårørende med, behandles ud fra samme isolationsprincipper som patienten.

Akutte gynækologiske patienter, som er smittede eller mistænkt herfor, modtages primært på Akutstuen, ved Gyn OP. Patienten hentes ved indgang 8 af sygeplejerske, iført værnemidler. Ved øvre luftvejssymptomer udleveres kirurgisk maske til patienten. Kun patienten tages med ind.

 

Der svælgpodes med fuldt værneudstyr.

 

Akutte gynækologiske patienter, mistænkt for Covid-19, som skal indlægges på 108/504, skal på 404, indtil svar på podning. Når podesvar foreligger sendes patienten på 108/504. Patienter med Covid-19 i isolation.

 

Akutte obstetriske (ikke-fødende) og puerperale patienter, mistænkt for Covid-19, som skal indlægges, skal på 504, indtil svar på podning, i isolation. Patienter med Covid-19 fortsætter i isolation.

 

Fødende, vurderet i fødsel på akutstuen, smittet med coronavirus eller mistænkt herfor, får mundbind på (heldragt ikke nødvendig) og modtages på fødestue i Kvinde-Barn huset i isolation. På isolationsstuen kan den fødende tage mundbind af, personalet bærer værnemidler i henhold til reglerne for isolation.

 

Partner med Covid-19 kan ikke deltage, men erstattes af anden primærperson.

Partner med milde symptomer, kan ikke deltage, medmindre testet negativ for coronavirusinfektion.

Partner med svære symptomer, kan ikke deltage, trods testet negativ for coronavirus.

 

Hvis den mistænkt smittede gravide ikke er i fødsel, sendes hun i hjem i afventen på fødsel, efter hun er svælgpodet. Ved denne podning bruges fuldt værneudstyr.

 

Ved behov for indlæggelse efter fødslen, smittet eller mistænkt smittet med coronavirus, isolationsstue på 504.

 

 

Modtagelse af obstetriske og gynækologiske patienter, som ikke er smittet eller mistænkt smittet med COVID-19

 

Gynækologiske og obstetriske patienter, der skal indlægges, svælgpodes. Dette gælder også fødende.

 

Akutte patienter uden symptomer på Covid-19 modtages på Akutstuen, Stue 7, 504.

 

Procedure ved positiv test fra asymptomatiske patienter/fødende

 

Såfremt der kommer positiv podning, skal den asymptomatiske patient isoleres i 7 dage – dette kan evt. være selv-isolering i hjemmet. Hvis der opstår symptomer, skal isolation dog foregå indtil 48 timer efter symptomophør. Om muligt skal indgreb udsættes indtil isolationsophør. Hvis ikke indgrebet kan udsættes, f.eks. elektivt sectio, skal patienten indlægges i isolation og indgrebet udføres med foreskrevne værnemidler.

 

Procedure for eksponeret personale, asymptomatiske patienter/fødende, testet positiv

 

Personale, der har haft tæt kontakt med en asymptomatisk patient, som testes positiv, skal testes for Covid-19 på 4., 6. og 8. dagen efter eksponering. Personalet skal ikke isoleres eller sygemeldes, såfremt de er asymtomatiske og testen er negativ.

 

 

Igangsætning

 

Igangsætning (pp med) af fødsel foregår uden partners tilstedeværelse. Når fødslen er i gang, kan partner deltage i henhold til nedenstående.

Ved igangsætningens start svælgpodes.

Ved mistænkt smittede eller smitte bæres værnemidler svarende til Covid-19-proceduren på isolationsstue.

Ved raske bruges vanlige værnemidler.

 

Fødsel, ikke-smittet eller mistænkt smittet fødende

 

Hvis den fødende ikke er mistænkt smittet eller smittet med Covid-19, udføres vanlig hygiejne og bruges vanlige værnemidler, under fødslen

 

Den fødende svælgpodes ved ankomst.

 

 

Fødsel, smittet eller mistænkt smittet fødende

 

Ved fødsler er jordemoder og andet personale på stuen iført værnemidler. Følgende principper gælder for fødslen

 • • Kontinuerlig CTG under aktiv fødsel pga. mulig let øget risiko for asphyxi.

 • • Skalpelektrode, skalplaktat og cup-forløsning kan anvendes.

 • • Spinal og epidural analgesi kan anvendes, gerne tidligt profylaktisk

Fødestuen rengøres efter samme principper som ved isolation pga. MRSA.

 

Den fødende i isolation behøver ikke mundbind.

 

Partner med Covid-19 kan ikke deltage, men erstattes af anden primærperson.

Partner med milde symptomer, kan ikke deltage, medmindre testet negativ for coronavirusinfektion. Partner med svære symptomer, kan ikke deltaget, trods negativ podning.

 

Hjemmefødsel

 

Hjemmefødsel gennemføres efter vanlige hygiejneforskrifter.

Der svælgpodes ikke ved hjemmefødsel.

 

Hjemmefødsel kan ikke gennemføres ved Covid 19 i hjemmet.

 

Akut sectio/Stor blødning, smittet eller mistænkt smittet fødende

 

Grad 1 sectio/Grad 2 sectio - aktiver ’’grad/grad 2 sectio knap’’, ring til sygepleje-buffer (40694) og meld corona isolation.

Patienten køres ad korteste vej fra isolationsstue til Sectiostuen. Patienten/pårørende skal have mundbind på under transporten.

Portør anvender værnemidler, hvis der er direkte patientkontakt f.eks. ved patientløft.

 

Ved Grad 3/Stor blødning: ring Sgpl. Buffer (40694) og meld corona isolation, derefter forholdsregler som ovenfor beskrevet og vanlig smitterisikoprocedure (som ved MRSA)

 

Barsel, smittet eller mistænkt smittet fødende

 

Der tilskyndes ambulant fødsel, såfremt dette er muligt.

 

Ved barselsindlæggelse: Mor og barn forbliver samlet efter fødslen. Mor anvender mundbind og god håndhygiejne. Amning anbefales. Rask pårørende opfattes også som smittede, og skal derfor isoleres. Såfremt mor har symptomer på coronavirus infektion anbefales rask pårørende at være primær omsorgsperson f.eks. en rask far.

 

Afsnit 504 eller kuvøsestuen orienteres hurtigst muligt i tilfælde af, at patienten og/eller barnet skal indlægges efter fødslen.

 

 

Smittemåde

 

SARS-CoV-2 (navnat på det specifikke virus, der giver sygdommen Covid-19) smitter ved dråbesmitte og kontaktsmitte. Smittespredning sker via person-til-person smitte hovedsagelig ved direkte kontakt ved dråbespredning fra nys eller hoste, samt ved indirekte kontakt f.eks. via sekret på hænder eller fra forurenede genstande.

 

Der er ikke kendt smitte fra mor til foster, der er ikke kendt smitte ved amning.

 

Hvilke gravide kan være smittet med coronavirus?

 

Inkubationstiden for Covid-19 er mellem 2 og 12 dage.

 

Gravide med eksponering indenfor de seneste 14 dage er således i risiko for smitte – og de skal opfattes som smittede, indtil der er svar på deres podning, også selv om de ikke har symptomer.

 

Gravide i 2. og 3. trimester med øvre luftvejssymptomer podes.

 

Eksponering for smitte defineres som følgende:

 • • Tæt kontakt* med en person, som enten er smittet eller mistænkt smittet.

Definition af tætte kontakter*

 • • Samme husstand.

 • • Direkte fysisk kontakt (f.eks. givet hånd).

 • • Direkte kontakt med smittefarlige sekreter f.eks. blevet hostet på, berørt brugt lommetørklæde m.v.

 • • “ansigt-til-ansigt” inden for 2 meter i mere end 15 minutter f.eks. samtale.

 • • Sundhedspersonale som ikke har benyttet værnemidler på de foreskrevne måder.

 

Symptomer på Covid-19 infektion

 • • Feber (≥38 grader). Og/eller

 • • Hoste, ondt i halsen eller åndenød.

 

Laboratorie diagnostik

 

Der foretages halspodning ved øvre luftvejssymptomer, nedre luftvejssymptomer kontakt medicinsk bagvagt. Podningen sendes i vanligt virusmedie. Podningen sendes til Klinisk Biokemisk som står for videre håndtering.

Diagnosen stilles på sekret fra de nedre luftvej alternativt svælgpodning.

 

 

Jordemoderambulatorium, Ambulatorium for Graviditet og Ultralyd, Gynækologisk ambulatorium

Gravide med mistænkt coronavirus smitte enten pga. symptomer eller relevant exponering aflyses fra planlagt kontrol, og der lægges en ny plan, når deres smittestatus er kendt. Typisk kan kontrollen foregå to døgn efter symptomophør.

 

Uopsættelige gynækologiske eller obstetriske kontroller, for eksempel pakkeforløb, af corona-smittede eller mistænkte herfor, gennemføres på Akutstuen på Gyn Op.

 

Uvisiterede patienter

 

Hvis patienter undtagelsesvis møder uvisiterede op på fødegangen, og opfylder kriterier for coronavirussmitte, skal der iværksættes følgende forholdsregler:

 • • Patienten udstyres med mundbind.

 • • Patienten føres til Akutstuen ved gyn OP (Er hun fødende, tages hun med på isolationsfødestue i Kvinde-Barn Huset)

 • • Isolationstiltag gennemføres og opretholdes til podesvar

 • • Personale iføres værnemidler og svælgpoder patienten.

 • • Ikke-akutte obstetriske problemstillinger sendes hjem.

 

 

Relevante links

Sundhedsstyrelsens retningslinjer for Corona virus

https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Haandtering-af-COVID-19/Haandtering-af-COVID-19_Gravide-og-foedende.ashx?la=da&hash=BD0822DF5734C399B16BD744C20EBBA2B420FE40

 

https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Retningslinjer-for-haandtering-af-COVID-19

 

DSOG/Jordemoderforeningens anbefaling

https://static1.squarespace.com/static/5467abcce4b056d72594db79/t/5e99598d486b6753ba7579bb/1587108244624/Klinisk+vejledning+vedroren+de+h%C3%A5ndtering+af+COVID-19+-+gravide+f%C3%B8dende+og+barslende+kvinder+-+version+3.pdf

 

RCOG retningslinjer for Coronavirus infektion i graviditeten

https://www.rcog.org.uk/globalassets/documents/guidelines/coronavirus-covid-19-virus-infection-in-pregnancy-2020-03-09.pdf