Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Visitation af COVID-19 patienter

Beskrivelse

Dette dokument samler alle oplysninger om hvorledes COVID-19 patienter visiteres præhospital i Region Nordjylland.

Er udarbejdet på baggrund af Sundhedsstyrelsens ”Retningslinjer for håndtering af COVID-19 i sundhedsvæsenet” 25-03-2020 (Se link i højre side af PRI)

 1. 1. Fremgangsmåde

Indlæggende læge skal ringe til Regional Fællesvisitation (RFV) som sædvanligt på 70237580 + 3
 

Visitationen foretages sammen med den visiterende sygeplejerske ud fra SST retningslinjer, der skal være særlig fokus på om patienten kan blive i hjemmet som beskrevet i retningslinjerne fra SST

 

 1. 2. Konferencekald:

  1. a. Hvis det er åbenbart at det kan være en COVID-19 patient skal der ikke foretages konferencekald med infektionsmedicinsk afdeling.

  2. b. Hvis der ved visitator eller den indlæggende læge er tvivl, skal der foretages konferencekald med infektionsmedicinsk afdeling
   (KODE 701 8-20 på hverdage 9-20 i weekenden, ellers infektionsmedicinsk bagvagt)

  3. c. Patienter, der kun er febrile, men ikke har nogle af de øvrige symptomer skal ikke visiteres som COVID-19 patienter
    

 2. 3. Paramediciner vurdering

  1. a. Ordningen omfatter voksne som er mistænkt for COVID-19, og som ikke selv er i stand til at komme til vurdering på Aalborg UH, RHN Hjørring eller THI.

  2. b. Ordningen anvendes både ved visitationer, som foretages i forbindelse med 112 opkald og ved Regional Fællesvisitation

  3. c. Der indsættes en ekstra paramediciner i Aalborg med base fra Hjulmagervej 18, øvrige paramedicinerberedskaber samt akutbil Hals kan anvendes på samme måde. Akutlægebilerne kan ikke anvendes. Ved behov kan der indsættes endnu en. Paramedicinerbilerne skal arbejde i eget dækningsområde.

  4. d. Servicemålet er 2 timer, hvis ikke dette kan overholdes skal den tekniske disponent informere den sundhedsfaglige visitator på AMK-vagtcentralen.

  5. e. Hvis det ved visitationen ikke er åbenlyst at patienten enten skal indlægges eller kan blive hjemme kan der afsendes en paramediciner for at undersøge patienten.

  6. f. Der benyttes Dansk indeks B.05.10, og responsplan BPM.
   Der skal udover vurderingen også foretages podning.

  7. g. Ved meldingsmodtagelse skal dette noteres i hændelsesbilledet under bemærkninger:

   1. i. Borgerens telefonnummer

   2. ii. Rekvirerende læges telefonnummer

   3. iii. Lægen skal give besked til patienten om at svare telefonen, når den ringer – den kan være paramedicineren

  8. h. Paramedicineren træffer på baggrund af undersøgelse af patienten beslutning om der er behov for indlæggelse og kun ved tvivlsspørgsmål konfererer de med lungemedicinerne. De ældre og kronikerne bør konfereres med lungemedicinerne.

  9. i. Hvis patient skal blive hjemme:

   1. i. Hændelsen annulleres

  10. j. Hvis indlæggelse:

   1. i. Paramediciner kontakter RFV

   2. ii. Transportopgaven skal laves på samme hændelse som Paramediciner tilsyn.

  11. k. Er patienten livstruet rekvireres kørsel A via SINE, og patienten behandles som en 112 patient.

Der er link til paramedicinernes instruks til højre i dette pri-dokument

 

 1. 4. Paramediciner Podning

  1. a. Ordningen omfatter særlige grupper af borgere, hvor vagtlæge eller egen læge mistænker COVID-19 smitte: Specialsektoren, kommunale botilbud og institutioner og beboere på plejehjem. Kan også omfatte borgere i eget hjem som er immobile.

  2. b. Podning bestilles af egen læge eller vagtlæge efter at have foretaget en klinisk vurdering af borgeren.

  3. c. De bestiller ved at kontakte RFV

  4. d. Der benyttes Dansk indeks B.05.11, og responsplan BPP

  5. e. Ved meldingsmodtagelse skal dette noteres i hændelsesbilledet under bemærkninger:

   1. i. Telefonnummer til kontakt på bosted

 

 1. 5. Trakeostomikanyleskift i Hjørring

  1. a. Under corona epidemien kan AkLHjø køre ud for at skifte kanyle ved behov i patientens eget hjem inden for AkL’s normale område

  2. b. AkLHjø giver besked til SFV, hvis det bliver aktuelt. SFV opretter hændelse med responsplan BLÆ – findes under ’B’

 

 1. 6. Indlæggelse / vurdering – der skal foretages en vanlig visitation på AMK-vagtcentralen
   

  1. a. Aalborg UH, Pandemiafsnit, Afsnit P

   1. i. Benyt knappen ’Akut Medicin Læge’ så informationen kommer til ATC

   2. ii. Skriv tydelig COVID i ’Indlæggelsesårsag’ i journal i IDS.

   3. iii. Oplys til indlæggende læge at der skal laves en normal henvisning til ATC.

   4. iv. Sekretær i ATC sætter patienten på Cetrea og udskriver Visitationsjournalen på printer, der er på P1.

   5. v. Hvis patienten selv kører, skal man parkere på en af P-pladserne foran det opstillede telt ved den gule bygning og ringe til afdelingen på telefon 97 66 39 08, når man er fremme. Man skal afvente at blive hentet. Vigtigt at patienterne får denne information.

   6. vi. Hvis transporten foregår med ambulance skal redderne ringe til 97 66 39 08 ca. 10 min. før de er fremme, og afvente at blive afhentet. Patienten skal afleveres ved telt, som er ambulanceindgang til P1. Telefonnummer påføres opgaven i IDS af SFV. Patienter der transporteres i ambulance skal som udgangspunkt undersøges i ambulancen.
     

  2. b. Aalborg UH, Thisted

   1. i. Visitation som vanligt

   2. ii. Tager imod patienter fra egen optageområde til test, ved positivt testresultat overflyttes patienten til Pandemiafsnit i Aalborg.

   3. iii. De der køre selv, skal informeres om at parkere på Højftoftevej udfor hovedindgangen til sygehuset. Vent i bilen og ring 97650515. De vil herefter blive hentet af personalet. Vigtigt at patienterne får denne information.

   4. iv. De der bliver kørt med ambulance skal afleveres i ambulancehallen som øvrige patienter. Redderne skal ringe til akutmodtagelsen på sædvanligt telefonnummer før ankomst. (97650515)
     

  3. c. RHN Hjørring

   1. i. Visitation som vanligt for voksne

   2. ii. Tager imod patienter fra egen optageområde til test, Der er 8 pandemi sengepladser på RHN, Hjørring, hvor COVID-19 positive patienter kan indlægges

   3. iii. De der kører selv og ankommer efter 18:00 og inden 09:00, skal informeres om at parkere på Bispensgade udfor indgangen til Akutmodtagelsen. Vent i bilen og ring til 97 64 11 69. De vil herefter blive hentet af personale.

   4. iv. De der kører selv og ankommer mellem 09:00 og 18:00 skal henvende sig i teltet der står på Aage Holms Vej (Nær hovedindgangen)

Vigtigt at patienterne får denne information.

   1. v. De der bliver kørt med ambulance skal afleveres i ambulancehallen som øvrige patienter. Patienterne skal på sengeafsnit 404. Redderne skal ringe til akutmodtagelsen på sædvanligt telefonnummer før ankomst.

 

  1. d. Aalborg UH, Nord, Børnemodtagelsen (0-17 år)

   1. i. Feber børn og børn med respirative symptomer skal meldes til børne coronavagten 97 66 69 25

   2. ii. Ambulancen melder på vanlig vis til børnemodtagelsen før ankomst

   3. iii. For dem der kører selv aftaler børne corona vagten med forældre at de skal køre ind og holde i blodbankgården - og blive i bilen, derpå ringe 97 66 05 00 og vente på, der kommer en læge og vurderer, om barnet skal ind.
     

  2. e. RHN Hjørring, børn (0-14 år)

   1. i. Mellem kl. 08:00 og 15:00 skal AMK-vagtcentralen sikre sig at Børne Coronavagten ringer tilbage til forældrene, medmindre det er så akut, at patienten har behov for en kørsel A eller B. Hvis der bliver behov for transport skal Børne Coronavagten bestille transporten på vanlig vis.

   2. ii. Børne Coronavagten: 97 64 29 53

   3. iii. Ved transport varsles på vanlig i Cetrea – skriv tydelig COVID-19

   4. iv. Både ved selvtransport og ambulancetransport skal barnet til afdeling 505 – der er sat skilte op ved Bispensgade. Der parkeres i afmærket P-bås og der ringes til afdelingen på telefon (9764 1033), herefter bliver man afhentet af personalet. Vigtigt at patienterne får denne information.

 1. 7. Visitationspatienter og 112 patienter

Patienter der triageres rød af ambulancetjenesten skal ikke visiteres som COVID-19 patient.

Patienter med rød triage modtages i sædvanlige lokaliteter, hvor personalet benytter værnemidler. Ambulance underretter i forbindelse med transporten modtagende personale med henblik på mulighed for, at modtagepersonalet kan træffe relevante forholdsregler inden ankomst.

 

Patienter til PCI eller trombolyse modtages som vanligt ved ambulanceindgang 2 og kører derefter direkte på stuen efter påsætning af kirurgisk maske.

 

 

 1. 8. Modtagelse af akutte patienter (ikke rød triage)

​Hvis patienten er kendt med eller mistænkt for COVID-19 sygdom og skal på sygehuset af anden årsag, modtages patienten i pandemibygningen (Bygning 14) afsnit P1. Relevante specialer tilkaldes af P1. Regional Fælles visitation skal ikke varsle andre specialer.

Undtagelser herfra:

 Hæmatologiske patienter modtages i Hæmatologisk Akutmodtagelse (Pavillon)

 Onkologiske patienter modtages i Onkologisk Akutmodtagelse (byg 5 – D1)

 

 1. 9. Gyn. akutstue Aalborg UH, Nord

Kontakt gyn bagvagt. Hvis patienten skal ses skal der ringes på sengeafdelingen (97663093) når patienten er ved ambulanceindgangen, hvorefter patienten vil blive afhentet.

 1. 10. Infektionsmedicinsk afdeling

Medicinske patienter, som ikke er specialepatienter til Infektionsmedicinsk Afdeling, skal visiteres til andre medicinske afdelinger

 1. 11. Andre matrikler

Bemærk at der ikke modtages patienter med COVID-19 eller mistænkt for COVID-19 på matriklerne i Hobro, Farsø eller Frederikshavn.

 1. 12. Reddere skal ringe til patienter før ankomst ved kørsel B, C og D

Ved kørsel B, C og D skal redderne ringe til patienten før ankomst til afhentningsstedet, når dette er et privat hjem. De skal spørge til om der er symptomer på COVID-19. Dette gælder uanset om der på forhånd er mistanke om COVID-19 eller ej.

Ved meldingsmodtagelse på AMK-vagtcentralen er det derfor nødvendigt at få nummeret oplyst og notere det i bemærkningsfeltet på Logis IDS.