Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Visitation af COVID-19 patienter

Beskrivelse

Dette dokument samler alle oplysninger om hvorledes COVID-19 patienter visiteres præhospitalt i Region Nordjylland.

 

 1. 1. Fremgangsmåde

Visiterende læge skal ringe til Regional Fællesvisitation (RFV) som sædvanligt på 70237580 + 3.
 

Visitationen foretages sammen med den visiterende sygeplejerske ud fra SST-retningslinjer, der skal være særlig fokus på, om patienten kan blive i hjemmet, som beskrevet i retningslinjerne fra SST

 

Patienter med moderate til svære symptomer, med behov for umiddelbar klinisk vurdering, kontakter visiterende læge RFV, som visiterer patienten til en vurderingsklinik (tidligere sundhedsspor)

 

Alle borgere over 2 år uden symptomer eller med milde symptomer skal selv bestille tid i samfundssporet på coronaproever.dk.

 

Børn under 2 år med milde symptomer skal henvises til test via egen læge.

 

 1. 2. Hvem skal isoleres:

ALLE patienter med covidsymptomer skal isoleres, også tidligere covid positive og vaccinerede patienter.

Asymptomatiske covid positive patienter skal isoleres til 7 dage efter positiv test.

Immobile borgere med symptomer på COVID-19, som ikke har behov for sundhedsfaglig vurdering.

Ikke færdig vaccineret nær kontakt

 • Skal testes 4. og 6. dag

 • Selvisolation indtil negativ test på 6. dag – og symptomfri

Færdig vaccineret nær kontakt, mere end 14 dage efter sidste vaccine:

 • Testes 4. og 6. dag

 • Nærkontakt med symptomer skal isoleres

 • Asymptomatiske skal ikke isoleres.

KOL exacerbation eller pneumoni betragtes som COVID-19 symptomer, og disse patienter skal isoleres. (alle ptt. med luftvejssymptomer og infektion isoleres og testes med hurtig test i ATC)

 1. 3. Podning ved testcenter Danmark (TCDK)) og KMA samt KBA

 

Henvis evt. til sundhed.dk, (Nordjylland, fagperson, almen praksis.)

  1. a. Test, smitteopsporing og udbrudshåndtering på plejehjem og botilbud mv.

Mistænkte COVID-19 patienter på plejehjem, botilbud og andre institutioner, der ikke vurderes kritiske syge, kan blive podet på institutionen via Testcenter Danmark (TCDK). Rekvirering af test skal ske direkte via Testcenter-Danmark (TCDK) på mailadressen TCDKPostkasse@rn.dk. Rekvirering af podnings-opgaver skal være modtaget pr. mail senest kl. 15.00, for at bestillingen kan komme på listen til den efterfølgende dag. 

  1. b. Bestilling af podning i forbindelse med immobil borger, borgeren skal på plejehjem, aflastning, akuttilbud eller hospice varetages af egen læge efter beskrivelse på Sundhed.dk. I kan henvise til Klinisk Mikrobiologisk Afdeling (KMA)Aalborg eller Klinisk Biokemisk Afdeling (KBA)Hjørring.

 

Hvis borgeren skal flyttes i weekenden kan TCDK benyttes. Her kontaktes Region Nordjyllands corona-hotline kan kontaktes på tlf. 97 64 84 63. Telefonen har åbent på hverdage kl. 8-17 og weekend/helligdage kl. 8-15.30. 


 

 

 1. 4. Trakeostomikanyleskift i Hjørring

  1. a. Under corona pandemien kan AkLHjø køre ud til kanyle skift i patientens eget hjem inden for AkL Hjø’s normale område

  2. b. AkLHjø giver besked til SFV, hvis det bliver aktuelt. SFV opretter hændelse med responsplan BLÆ – findes under ’B’

 

 1. 5. Indlæggelse / klinisk vurdering

Der skal foretages vanlig visitation via Regional Fælles Visitation

Dette afsnit omhandler kun patienter, der skal visiteres via AMK-Vagtcentralen / Regional Fællesvisitation

Det omhandler derfor IKKE:

 • Personale

 • Patienter, der skal testes forud for indlæggelse eller ambulant behandling

 • Borgere der skat testes i Testcenter Danmark, Samfundssporet

Vaccinebivirkninger

Bivirkninger efter covid vaccine kun skal udløse en akut henvisning hvis symptomerne opstår inden for 14 dage efter vaccinationen jf. Sundhedsstyrelsens vejledning.

HUSK markering vaccinebivirkning i IDS.

 

 1. 6. Aalborg UH, Pandemi

 

   • • Vurdering og eventuel indlæggelse foretages via ATC
    Lægen sender henvisning til ATC.
    Benyt knappen
    ’Pandemi AaUH’

Skriv tydelig COVID i ’Indlæggelsesårsag’ i journal i IDS.
ATC, vælges i modtagested i journalen.

 

   • • Hvis patienten selv kører:
    Skal man kører til akutmodtagelsen (ATC) og ringe til afdelingen, når man er fremme. Man skal afvente at blive hentet.
    Ring:
    97 65 61 40. Vigtigt at patienterne får denne information.

 

   • • Patienter med eller mistænkt for COVID-19 til PCI eller trombolyse modtages via Ambulanceindgang 2 og kører derefter direkte på stuen efter påsætning af kirurgisk maske.

 1. 7. Aalborg UH, Thisted

   • • Visitation som vanligt, tager også imod patienter der er COVID-19 positive (16/12/21)

 

Hvis patienten selv kører, skal informeres om at parkere på Højftoftevej udfor hovedindgangen til sygehuset. Vent i bilen og ring 97 65 05 15. De vil herefter blive hentet af personalet. Vigtigt at patienterne får denne information.

 

   • • Hvis det er liggende transport, skal de afleveres i ambulancehallen som øvrige patienter. Redderne skal ringe til akutmodtagelsen på sædvanligt telefonnummer før ankomst. (97 65 05 15)

 

   • • (Det Hvide Hus Højtoftevej 2, 7700 Thisted, er til dem med milde symptomer, som er henvist via WebReq af egen læge)

 

   • • Børn mellem 0 og 6 år kan podes, men kan ikke blive klinisk vurderet i Thisted


 1. 8. RHN Hjørring

   • • Visitation som vanligt for voksne, hvor egen læge/vagtlæge har begrundet COVID-19 mistanke, og pt. skal ses nu.

 

   • • Tager imod patienter fra egen optageområde til test, Der er 8 pandemi sengepladser på RHN, Hjørring, hvor COVID-19 positive patienter kan indlægges

 

   • • Hvis patienten selv kører:

 

Klinisk vurdering og test:

 

Patienten skal informeres om at parkere på Bispensgade udfor indgangen til Akutmodtagelsen.

Vent i bilen og ring til 97 64 11 69. De vil herefter blive hentet af personale.

Vigtigt at patienterne får denne information

 

   • • Det skal tydeligt fremgå af Cetrea om der er tale om Podning og Klinisk Vurdering, og hvor patienten møder Akutmodtagelse

 

   • • Hvis det er liggende transport: skal afleveres i akutmodtagelsen som øvrige patienter. Redderne skal ringe til akutmodtagelsen på sædvanligt telefonnummer før ankomst.

 1. 9. BØRN og Unge:

  1. a. Aalborg UH, Nord, Børnemodtagelsen (0-17 år)

   • • Børn med milde symptomer under 2 år, der kun skal podes skal henvises via WebReq og podes i P0 (hal foran medicinerhuset)

   • • Børn til indlæggelse meldes som vanligt jf. Regional Fællesvisitation.

   • • Ambulancen melder på vanlig vis til børnemodtagelsen før ankomst.

   • • For dem der kører selv aftaler børneafdelingen med forældre, at de skal køre ind og holde i blodbankgården - og blive i bilen, derpå ringe 97 66 05 00 og vente på, der kommer en læge og vurderer, om barnet skal ind.

  1. b. RHN Hjørring, børn (0-17 år)

   • • Børn med milde symptomer under 2 år, der kun skal podes skal henvises via WebReq og podes i vurderingsklinikkerne.

   • • Konferencekald til Forvagt: 97 64 10 09

   • • Ved transport varsles i Cetrea ”Børn og Unge”

   • • Ved selvtransport skal barnet til afdeling 505 – der er sat skilte op ved Bispensgade. Der parkeres i afmærket P-bås og der ringes til afdelingen på telefon (97 64 11 69), herefter bliver man afhentet af personalet.
    Vigtigt at patienterne får denne information.

 

   • • Ved liggende transport skal barnet via akutmodtagelsen

Se link i højre side over teststeder i Region Nordjylland

 

 1. 10. Modtagelse af andre akutte patienter

Hvis den primære problemstilling ikke er forenelig med COVID-19 symptomer, med der stadig er symptomer forenelig med COVID-19, skal patienterne visiteres af RFV efter normale retningslinjer, og det skal fremgå af bemærkninger i IDS at patienten er smittet eller mistænkt for COVID-19 således alle præhospitale enheder informeres.

Hvis disse patienter selv transporterer sig til Akutmodtagelse på Aalborg UH skal de ved ankomst ringe 97 66 43 60 og afvente at blive hentet i bilen.

Vigtigt at patienterne får denne information.

 

Undtagelser herfra:

 • • Hæmatologiske patienter indlægges via hæmatologisk ambulatorium i dagtiden på hverdage elles via akutmodtagelsen.

 • • Onkologiske patienter modtages i Onkologisk Akutmodtagelse (byg 5 – D1)

 1. 11. Gyn. akutstue Aalborg UH, Nord

Kontakt gyn. bagvagt. Hvis patienten skal ses, skal der ringes på sengeafdelingen (97 66 30 93) når patienten er ved ambulanceindgangen, hvorefter patienten vil blive afhentet.

Vigtigt at patienterne får denne information.

 

 1. 12. Andre matrikler

Bemærk at der ikke modtages patienter med COVID-19 eller mistænkt for COVID-19 på matriklerne i Hobro, Farsø eller Frederikshavn medmindre det er en overflytning fra et andet hospital.

 

 1. 13. Reddere skal ringe til patienter før ankomst ved kørsel B, C og D

Ved meldingsmodtagelse på AMK-vagtcentralen er det derfor nødvendigt at få nummeret oplyst og notere det i bemærkningsfeltet på Logis IDS.

 

 1. 14. Lungetransplanterede patienter obs COVID-19

Patienter, som er lungetransplanterede, skal ikke modtages samme steds som andre muligt COVID-inficerede patienter. Lungemedicinsk Bagvagt kontaktes

 

 1. 15. Podning af hjemløse

Medarbejdere fra socialforvaltningen kan bestille podning af hjemløse.

Henvises til TCDK mailadressen TCDKPostkasse@rn.dk

 1. 16. Podning af indsatte i fængsler, arresthuse og asylcenter (Ranum)

Test af beboere eller indsatte efter konstateret COVID-19-tilfælde i fængsel/arrest eller asylcenter.

Henvises til TCDK mailadressen TCDKPostkasse@rn.dk.

 

 • • Indsatte og beboere uden CPR: Kontakt Sekretariatet for Akutmodtagelse og Traumecenter for tildeling af oprettelse af erstatnings-CPR i Region Nordjylland på tlf.: 97 65 61 11 (åbent døgnet rundt, kan også benyttes af lægevagten). Når du ringer, bedes du have fornavn, efternavn og fødselsdato parat.

 

 1. 17. Podning af asymptomatiske beboere og frontpersonale på institutioner ved smittetilfælde hos personale og/eller beboer

Ledelsen på en institution kan bestille podning af beboere, hvis der er et udbrud.

Henvises til TCDK mailadressen TCDKPostkasse@rn.dk.

 1. 18. Turister og andre udlændinge uden dansk CPR

Se link i højre side

 

 1. 19. Udlændinge- og Integrationsministeriet, Hjemrejsestyrelsen, som anmoder om undersøgelse for COVID-19 forud for udsendelse af udlændinge.

Her løser nærmeste paramediciner opgaven. Brug CbP. Husk at få kontakt oplysninger.

----------------------
 

HUSK COVID-19 markering på alle hændelser der er COVID-19 relateret.

 

 

 

Billede 10