Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Visitation af COVID-19 patienter

Beskrivelse

Dette dokument samler alle oplysninger om hvorledes COVID-19 patienter visiteres præhospitalt i Region Nordjylland.

 

 1. 1. Fremgangsmåde

Visiterende læge skal ringe til Regional Fællesvisitation (RFV) som sædvanligt på 70237580 + 3.
 

Visitationen foretages sammen med den visiterende sygeplejerske ud fra SST-retningslinjer, der skal være særlig fokus på, om patienten kan blive i hjemmet, som beskrevet i retningslinjerne fra SST

 

Patienter med moderate til svære symptomer, med behov for umiddelbar klinisk vurdering, kontakter visiterende læge RFV, som visiterer patienten til en vurderingsklinik (tidligere sundhedsspor)

 

Alle borgere over 2 år uden symptomer eller med milde symptomer skal selv bestille tid i samfundssporet på coronaproever.dk.

    

 

 1. 2. Hvem skal isoleres:

ALLE patienter med covidsymptomer skal isoleres, også tidligere covid positive og vaccinerede patienter.

Asymptomatiske covid positive patienter skal isoleres til 7 dage efter positiv test.

Nærkontakt skal isoleres til neg. Podningssvar (tidligst 6 dage efter eksponering)

Tidligere covid positive, der IKKE har covid symptomer og ER ude af isolation igen, skal ikke isoleres.

Færdig vaccinerede mere end 14 dage efter sidste vaccine:

Nærkontakt med symptomer skal isoleres

Asymptomatiske skal ikke isoleres.

KOL exacerbation eller pneumoni betragtes som COVID-19 symptomer, og disse patienter skal isoleres.

 

 

 1. 3. Konferencekald:

  1. a. Ved tvivlstilfælde kan der foretages konferencekald med infektionsmedicinsk afdeling.

  2. b. Patienter, der kun er febrile, men ikke har nogle af de øvrige symptomer skal ikke visiteres som COVID-19 patienter.
    

 1. 4. Paramediciner vurdering

 

Formål:

Ordningens formål er at få et antal borgere vurderet og testet i egen hjem, således de ikke belaster hospitalerne.

 

Gælder båder for mobile og immobile patienter.

Læge backup AaUH: Akut medicinsk bagvagt eller Intern medicinsk bagvagt 

Læge backup RHN: Akutlægebilen i Hjørring

 

4.a Regions Hospitalet Nordjyllands optageområde:

 

Gælder dagligt fra 08:00 – 18:00. Vurderingen skal være afsluttet inden kl. 20, ellers visiteres pt. til indlæggelse/vurdering, hvis ikke pt. kan vente til næste dag.

 

AkLHjø, Paramedicinerberedskaber og akutbil Skagen/Hals kan løse opgaven.

 

 

4.b Aalborg Universitetshospitals optageområde:

 

En del af (AaUH’s) optageområde - Områder fremgår af kort i Logis IDS, og er fastsat ud fra at opgaven skal kunne løses af AkPFar, AkPHob eller AkBHal (AkLAal kan ikke løse opgaven)

 

Gælder dagligt fra 16:00 til 07:00 Vurderingen skal være afsluttet inden kl 08:00

 

Opgaver til SFV/RFV:

 1. a. Når visiterende læge ringer for at visitere en borger til klinisk vurdering og test for COVID-19 skal vi tage opgaven ind med DI B.05.10 Paramediciner tilsynResponsplan BPM.

 

 1. b. Når visiterende læge ringer for at indlægge en borger, skal vi tilbyde at, der sendes en PM ud, der vil fortage en klinisk vurdering af behov for indlæggelsen i samråd med den lægelige backup på et af hospitalerne

 

 1. c. SFV skal bede den indlæggende læge om kontaktoplysninger på patienten, samt øvrige oplysninger. Se paramediciner podning neden for.

 

 

 1. d. Hvis patienten, af visiterende læge, er bedt om selv at møde op på sygehuset, skal vi ringe til patienten, og bede denne om at afvente tilsyn af en PM i hjemmet.
  Hvis patienten af visiterende læge er blevet bedt om at afvente PM-tilsyn, og AMK ikke kan nå at løse opgaven skal SFV ringe til patienten og oplyse at der i stedet sendes en transport til hospital (Ambulance, D-bil eller COVID-taxa efter behov)

 

 1. e. Ved behov for indlæggelse, skal PM kontakte RFV for at visitere patienten til indlæggelse. Transporten skal laves på samme hændelse som tilsynet. Kopi af hændelse til visitation

 

 1. f. Paramedicinerberedskaber og AkLHjø, samt akutbil Hals kan anvendes til vurderinger. Paramedicinerbilerne skal arbejde i nærheden af eget dækningsområde

 

 1. g. Servicemålet er 2 timer, hvis ikke dette kan overholdes skal den tekniske disponent informere den sundhedsfaglige visitator på RFV.

 

 

 1. 5. Podning (udføres af paramediciner, mobillab eller testcenter Danmark (TCDK))

  1. a. Ordningen omfatter immobile borgere i eget hjem og specialsektoren, kommunale botilbud, institutioner og beboere på plejehjem, hvor der er symptomer på COVID-19 smitte eller som led i smitteopsporing, hvor der har været i tæt kontakt med smittede.

AMK-vagtcentralen skal stadig tage opgaven ind, og TD sender den videre til den instans som står for at løse pode-opgaven. TD har en særskilt instruks for hvem der skal løse hvilken opgave.

 

I nogle kommuner står kommunen selv for podning ved smitteopsporing på kommunale plejehjem.

 

  1. b. Såfremt podningsønsket skyldes at borgeren skal på plejehjem, aflastning, hospice eller indlægges skal podningerne som udgangspunkt udføres af Mobillab.

OBS mobillab poder på hverdage.

 

   • • Frederikshavn Hjørring og Brønderslev på tlf. 97 64 19 86 ml 7-15,

   • • Resten af regionen tlf. 24 45 81 15 ml 8:00-12:15

   • • Udenfor tidsrummet kan AMK kontaktes tlf. 70 23 75 95 tryk 3

   • • Mobillab poder immobile borgere med og uden symptomer. De kører til immobile borgere, hvor en person skal podes i sit hjem, kan dog godt pode et ægtepar. De kan også godt pode en enkelt beboer på et plejehjem.

   • • Indlæggende læge skal bestille Mobillab, som man bestiller andre prøver

   • • Normalt kan Mobillab først komme dagen efter de er bestilt.

 

  1. c. Hvornår er patienterne Immobile? Overvejelserne skal være fornuftige ud fra betragtningerne om:

    1. 1. Transportmulighed ved isolerede, kan det lade sig gøre at sende en Covid-taxa? (afstand, pt. skal køres hjem igen)

    2. 2. Alder og dagligt funktionsniveau?

    3. 3. Det kan være en kognitiv udfordring, der vil kunne være årsag, til at patienten skal testes i hjemmet.

 

  1. d. Der skal angives i ”bemærkninger” ved borgerere i eget hjem, hvorfor patienten er immobil f.eks.

Billede 8

 

  1. e. Podninger kan bestilles af læger, medarbejdere fra socialforvaltningen, asylcentre, fængsler, kommunale institutioner og plejehjem. se pkt. 14, 15 og 16.

 

  1. f. Der benyttes Dansk indeks C.05.11, som automatisk giver responsplan CbP.
   I opgavebilledets årsagsmarkering skal der vælges PM – Podning.

 

  1. g. Ved meldingsmodtagelse skal telefonnummer til opholdsadresse noteres i hændelsesbilledet under bemærkninger.

 

Billede 2

 

  1. h. Følgende beredskaber kan anvendes til podning:

   • • ekstra paramedicinere i Aalborg med base fra Hjulmagervej 18, når det/de ikke er optaget af vaccination

   • • øvrige paramedicinerberedskaber - skal arbejde i eget dækningsområde

   • • AkLHjø, AkLThi - skal holdes inden for byskiltet i den respektive by.

   • • akutbil Hals – skal holdes i det normale dækningsområde

   • • Testcenter Danmark – TCDK

   • • Mobillab (KMA – Hjørring eller KBA – Aalborg)


Massepodninger på plejehjem skal TD forsøge at afgive til TCDK

 

  1. i. Opgaverne udføres normalt dagen efter de er bestilt, hvis de bestilles inden kl. 13:45, ellers på 2. dagen efter bestilling.
   Vigtigt med forventningsafstemning ved bestilling

 

 1. 6. Trakeostomikanyleskift i Hjørring

  1. a. Under corona pandemien kan AkLHjø køre ud til kanyle skift i patientens eget hjem inden for AkL Hjø’s normale område

  2. b. AkLHjø giver besked til SFV, hvis det bliver aktuelt. SFV opretter hændelse med responsplan BLÆ – findes under ’B’

 

 1. 7. Indlæggelse / klinisk vurdering

Der skal foretages vanlig visitation via Regional Fælles Visitation

Dette afsnit omhandler kun patienter, der skal visiteres via AMK-Vagtcentralen / Regional Fællesvisitation

Det omhandler derfor IKKE:

 • Personale

 • Patienter, der skal testes forud for indlæggelse eller ambulant behandling

 • Borgere der skat testes i Testcenter Danmark, Samfundssporet

7.a Vaccinebivirkninger

Bivirkninger efter covid vaccine kun skal udløse en akut henvisning hvis symptomerne opstår inden for 14 dage efter vaccinationen jf. Sundhedsstyrelsens vejledning. HUSK markering vaccinebivirkning i IDS.

 

7.b Aalborg UH, Pandemi

 

   • • Vurdering og eventuel indlæggelse foretages via ATC
    Lægen sender henvisning til ATC.
    Benyt knappen
    ’Pandemi AaUH’

Skriv tydelig COVID i ’Indlæggelsesårsag’ i journal i IDS.
ATC, vælges i modtagested i journalen.

 

Klinisk vurdering (ikke oplagt indlæggelse) skal bookes i Bookplan:

ATC Akutamb-Vurderingsklinikken

 

 

   • • Hvis patienten selv kører:
    Skal man kører til akutmodtagelsen (ATC) og ringe til afdelingen, når man er fremme. Man skal afvente at blive hentet.
    Ring:
    97 65 61 40. Vigtigt at patienterne får denne information.

 

   • • Patienter med eller mistænkt for COVID-19 til PCI eller trombolyse modtages via Ambulanceindgang 2 og kører derefter direkte på stuen efter påsætning af kirurgisk maske.

 

 

   • • Hvis patienter skal afhentes i P0, P2 eller P3 skal ambulancen parkerer ved ambulanceindgangen til medicinerhuset, for at undgå der køres smittebærende patienter for meget rundt i huset.

7.c Aalborg UH, Thisted

   • • Visitation som vanligt

 

   • • Tager imod patienter fra egen optageområde til test, ved positivt testresultat overflyttes patienten til Pandemiafsnit i Aalborg.

 

   • • Thisted kan godt se ptt. med positiv-COVID til vurdering eller f.eks. røntgen af hofte ved mistanke om brud. Men er der et oplagt indlæggelsesbehov, så skal de til Aalborg. (Det er clearet med afsnitsledelsen den 15/1-2021)

 

   • • Hvis patienten selv kører, skal informeres om at parkere på Højftoftevej udfor hovedindgangen til sygehuset. Vent i bilen og ring 97 65 05 15. De vil herefter blive hentet af personalet. Vigtigt at patienterne får denne information.

 

   • • Hvis det er liggende transport, skal de afleveres i ambulancehallen som øvrige patienter. Redderne skal ringe til akutmodtagelsen på sædvanligt telefonnummer før ankomst. (97 65 05 15)

 

   • • (Det Hvide Hus Højtoftevej 2, 7700 Thisted, er til dem med milde symptomer, som er henvist via WebReq af egen læge)

 

   • • Børn mellem 0 og 6 år kan podes, men kan ikke blive klinisk vurderet i Thisted


 

7.d RHN Hjørring

   • • Visitation som vanligt for voksne, hvor egen læge/vagtlæge har begrundet COVID-19 mistanke, og pt. skal ses nu.

 

   • • Tager imod patienter fra egen optageområde til test, Der er 8 pandemi sengepladser på RHN, Hjørring, hvor COVID-19 positive patienter kan indlægges

 

   • • Hvis patienten selv kører:

 

Klinisk vurdering og test:

 

Patienten skal informeres om at parkere på Bispensgade udfor indgangen til Akutmodtagelsen.

Vent i bilen og ring til 97 64 11 69. De vil herefter blive hentet af personale.

Vigtigt at patienterne får denne information

 

   • • Det skal tydeligt fremgå af Cetrea om der er tale om Podning og Klinisk Vurdering, og hvor patienten møder Akutmodtagelse

 

   • • Hvis det er liggende transport: skal afleveres i akutmodtagelsen som øvrige patienter. Redderne skal ringe til akutmodtagelsen på sædvanligt telefonnummer før ankomst.

Bivirkning til vaccinationer skal markeres med: vaccinebivirkning i IDS

7.1 BØRN og Unge:

7.1a Aalborg UH, Nord, Børnemodtagelsen (0-17 år)

   • • Børn med milde symptomer under 2 år, der kun skal podes skal henvises via WebReq og podes i P0 (hal foran medicinerhuset)

   • • Børn til indlæggelse meldes som vanligt jf. Regional Fællesvisitation.

   • • Ambulancen melder på vanlig vis til børnemodtagelsen før ankomst.

For dem der kører selv aftaler børneafdelingen med forældre, at de skal køre ind og holde i blodbankgården - og blive i bilen, derpå ringe 97 66 05 00 og vente på, der kommer en læge og vurderer, om barnet skal ind.
 

7.1b RHN Hjørring, børn (0-17 år)

   • • Børn med milde symptomer under 2 år, der kun skal podes skal henvises via WebReq og podes i vurderingsklinikkerne.

 

   • • Konferencekald til Forvagt: 97 64 10 09

 

   • • Ved transport varsles i Cetrea ”Børn og Unge”

   • • Ved selvtransport skal barnet til afdeling 505 – der er sat skilte op ved Bispensgade. Der parkeres i afmærket P-bås og der ringes til afdelingen på telefon (97 64 11 69), herefter bliver man afhentet af personalet.
    Vigtigt at patienterne får denne information.

 

   • • Ved liggende transport skal barnet via akutmodtagelsen

Se link i højre side over teststeder i Region Nordjylland

 

 1. 8. Modtagelse af andre akutte patienter

Hvis den primære problemstilling ikke er forenelig med COVID-19 symptomer, med der stadig er symptomer forenelig med COVID-19, skal patienterne visiteres af RFV efter normale retningslinjer, og det skal fremgå af bemærkninger i IDS at patienten er smittet eller mistænkt for COVID-19 således alle præhospitale enheder informeres.

 

 

Hvis disse patienter selv transporterer sig til Akutmodtagelse på Aalborg UH skal de ved ankomst ringe 97 66 43 60 og afvente at blive hentet i bilen.

Vigtigt at patienterne får denne information.

 

Undtagelser herfra:

 • • Hæmatologiske patienter indlægges via hæmatologisk ambulatorium i dagtiden på hverdage elles via akutmodtagelsen.

 • • Onkologiske patienter modtages i Onkologisk Akutmodtagelse (byg 5 – D1)

 1. 9. Gyn. akutstue Aalborg UH, Nord

Kontakt gyn. bagvagt. Hvis patienten skal ses, skal der ringes på sengeafdelingen (97 66 30 93) når patienten er ved ambulanceindgangen, hvorefter patienten vil blive afhentet.

Vigtigt at patienterne får denne information.

 

 1. 10. Andre matrikler

Bemærk at der ikke modtages patienter med COVID-19 eller mistænkt for COVID-19 på matriklerne i Hobro, Farsø eller Frederikshavn medmindre det er en overflytning fra et andet hospital.

 

 1. 11. Reddere skal ringe til patienter før ankomst ved kørsel B, C og D

Ved meldingsmodtagelse på AMK-vagtcentralen er det derfor nødvendigt at få nummeret oplyst og notere det i bemærkningsfeltet på Logis IDS.

 

 1. 12. Lungetransplanterede patienter obs COVID-19

Patienter, som er lungetransplanterede, skal ikke modtages samme steds som andre muligt COVID-inficerede patienter. Lungemedicinsk Bagvagt kontaktes

 

 1. 13. Podning af hjemløse

Medarbejdere fra socialforvaltningen kan bestille podning af hjemløse.

De skal ringe til Regional Fælles Visitation.

Podningen udføres af de ressourcer der er beskrevet i afsnit 5 h

 1. 14. Podning af indsatte i fængsler, arresthuse og asylcenter (Ranum)

For at få foretaget test af beboere eller indsatte efter konstateret COVID-19-tilfælde i fængsel/arrest eller asylcenter, skal ledelsen kontakte AMK-vagtcentral på 70237580 - 3.

Podningen udføres af de ressourcer der er beskrevet i afsnit 5 h

 

Ved mistanke om udbrud i et asylcenter eller i et lukket fængsel/arrest skal følgende procedure således følges:

 • • Hvis der er tale om flere indsatte eller beboere med symptomer, laves på forhånd en liste med oplysninger på dem, der skal testes:

  • Institutionens telefonnummer

  • Navne på personer der skal testes[1]

  • CPR[2]

 • • Institutionsleder, egen læge/tilknyttet læge eller vagtlæge kontakter Regionens Fælles Visitation på 70237595 tast 3.

 • • Test aftales med RFV og Podningen udføres af de ressourcer der er beskrevet i afsnit 5 h

 • • Svar kommer til indsatte/beboere på sundhed.dk samt til rekvirerende læge.

 • • Indsatte og beboere uden CPR: Kontakt Sekretariatet for Akutmodtagelse og Traumecenter for tildeling af oprettelse af erstatnings-CPR i Region Nordjylland på tlf.: 97 65 61 11 (åbent døgnet rundt, kan også benyttes af lægevagten). Når du ringer, bedes du have fornavn, efternavn og fødselsdato parat.

 

 1. 15. Podning af asymptomatiske beboere og frontpersonale på institutioner ved smittetilfælde hos personale og/eller beboer

Ledelsen på en institution kan bestille podning af beboere, hvis der er et udbrud.

Hvis der er mere end én, der skal testes udfyldes CPR kun på én af personerne.

Der skrives antal personer der skal testes i Årsag feltet ex.

Billede 1

 

Personale som er på arbejde, kan blive testet samtidig med beboerne. Øvrigt personale henvises til personalepodning på nærmeste hospital (Aalborg UH Syd, Aalborg UH Thisted eller RHN, Hjørring)

 

I nogle tilfælde skal de samme podes igen efter 7 dage – det skal institutionen selv bestille.

 

 1. 16. Akutlægehelikopter

Akutlægehelikopteren kan ikke transportere patienter, der er mistænkt eller har fået konstatere COVID-19, men den kan disponeres, således der kommer en læge frem til patienten. Afhængig af omstændighederne kan lægen vælge at køre med ambulance ind til hospitalet.

Hvis der er behov for helikoptertransport fra en ikke landfast ø skal SAR rekvireres gennem HEMS-desk.

Der er udarbejdes visitationsskema der skal anvendes.

SAR skal derefter til Århus UH, Skejby for at hente EpiShuttle og personale – dette løser SAR direkte med Skejby. I disse situationer kan Akutlægehelikopter også rekvireres som hurtigste læge, SFV vurderer behovet.

 

 1. 17. Interhospitale overførsel af COVID-19 patienter

 • • Paramediciner
  Paramedicinerne kan ledsage ikke intuberede patienter fra Farsø til Aalborg UH.
  Gælder Paramediciner fra AkP eller fra ambulance

 • • Akutlægebil
  Akutlægebilerne har fået respirator og kan derfor ledsage intuberede patienter fra Farsø til Aalborg UH eller fra RHN Hjørring til Aalborg UH.

 • • Bestilling via AMK
  Der ringes til AMK på 70 23 75 18
  Der anvendes DI:
  A.05.03
  SFV tilpasser responsplanen med enten AkL eller AkP

 • • A2 hændelser, når den ene AkL er optaget med overførsel af COVID-19 patient
  TD skal sende AkP i stedet for AkL til A2 hændelser inden for det område som normalt dækkes af AkL. Der kan anvendes de normale AkP beredskaber eller de ekstra der er oprettet under corona epidemien.

 1. 18. Turister og andre udlændinge uden dansk CPR

Se link i højre side

 

 1. 19. Udlændinge- og Integrationsministeriet, Hjemrejsestyrelsen, som anmoder om undersøgelse for COVID-19 forud for udsendelse af udlændinge.

 • • Det er aftalt at disse test, som formentlig er få, skal udføres af den paramediciner der er tættest på opgaven.

 

 

----------------------
 

HUSK COVID-19 markering på alle hændelser der er COVID-19 relateret.

 

 

 

Billede 10