Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Visitation af COVID-19 patienter

Beskrivelse

Dette dokument samler alle oplysninger om hvorledes COVID-19 patienter visiteres præhospitalt i Region Nordjylland.

Er udarbejdet på baggrund af Sundhedsstyrelsens ”Retningslinjer for håndtering af COVID-19 i sundhedsvæsenet” 21-10-2020 (Se link i højre side af PRI) samt aftaler mellem DPV og hospitalerne

 1. 1. Fremgangsmåde

Visiterende læge skal ringe til Regional Fællesvisitation (RFV) som sædvanligt på 70237580 + 3.
 

Visitationen foretages sammen med den visiterende sygeplejerske ud fra SST-retningslinjer, der skal være særlig fokus på, om patienten kan blive i hjemmet, som beskrevet i retningslinjerne fra SST

 

Patienter med moderate til svære symptomer, med behov for umiddelbar klinisk vurdering, kontakter visiterende læge RFV, som visiterer patienten til en vurderingsklinik (tidligere sundhedsspor)

 

Alle borgere over 2 år uden symptomer eller med milde symptomer skal selv bestille tid i samfundssporet på coronaproever.dk.

 1. 2. Konferencekald:

  1. a. Ved tvivlstilfælde kan der foretages konferencekald med infektionsmedicinsk afdeling.

  2. b. Patienter, der kun er febrile, men ikke har nogle af de øvrige symptomer skal ikke visiteres som COVID-19 patienter.
    

 1. 3. Paramediciner vurdering

Gælder kun i Regions Hospitalet Nord (RHN´s) optageområde

 

Formål:

Ordningens formål er at få et antal borgere vurderet og testet i egen hjem, således de ikke belaster RHN, Hjørring

 

Udførelse:

Dette gøres ved at der sendes en PM ud i borgerens hjem.

Gælder dagligt fra 08:00 – 18:00 (PM skal kunne nå at løse opgaverne inden kl. 20)

Gælder kun for borgere i RHN’s optageområder

Gælder båder for mobile og immobile patienter.

Læge backup er fra akut medicinsk vagthavende fra RHN

Opgaverne kan løses af alle AkP og AkB ud fra geografisk placering

 

Opgaver til SFV/RFV:

 1. a. Når visiterende læge ringer for at visitere en borger til klinisk vurdering og test for COVID-19 skal vi tage opgaven ind med DI B.05.10 Paramediciner tilsynResponsplan BPM.

 

 1. b. Når visiterende læge ringer for at indlægge en borger, skal vi tilbyde at, der sendes en PM ud, der vil fortage en klinisk vurdering af behov for indlæggelsen i samråd med Akut medicinsk vagthavende læge på RHN.

 

 1. c. Vi skal bede den indlæggende læge om kontaktoplysninger på patienten, samt øvrige oplysninger. Se paramediciner podning neden for.

 

 1. d. Hvis patienten, af visiterende læge, er bedt om selv at møde op på sygehuset, skal vi ringe til patienten, og bede denne om at afvente tilsyn af en PM i hjemmet.

 

 

 1. e. Hvis ikke PM kan nå at løse opgaven inden kl. 20, visiteres patienten, til indlæggelse/vurdering på RHN.

 

 1. f. PM kan i tvivlstilfælde konferere med akutlægen på RHN (97 64 29 85).

 

 1. g. Hvis der er behov for indlæggelse, skal PM kontakte RFV for at visitere patienten til indlæggelse. Visitation og transporten skal laves på samme hændelse som tilsynet. (Kopier opgave)

 

 1. h. Paramedicinerberedskaber og AkLHjø, samt akutbil Hals og Skagen (hvis bemandet med paramediciner) kan anvendes til vurderinger. Paramedicinerbilerne skal arbejde i eget dækningsområde.

 

 1. i. Servicemålet er 2 timer, hvis ikke dette kan overholdes skal den tekniske disponent informere den sundhedsfaglige visitator på RFV.

 

 

 

 1. 4. Paramediciner Podning

  1. a. Ordningen omfatter immobile borgere i eget hjem og specialsektoren, kommunale botilbud, institutioner og beboere på plejehjem, hvor der er symptomer på COVID-19 smitte eller som led i smitteopsporing hvor der har været i tæt kontakt med smittede.

 

  1. b. Som alternativ til paramedicinerpodning, udføres der også podning af immobile borgere i eget hjem af Mobillab (Frederikshavn Hjørring og Brønderslev på tlf 97 64 19 86 ml 7-15, Resten af regionen tlf 24 45 81 15 ml 8-12:15)

 

  1. c. Hvornår er patienterne Immobile? Overvejelserne skal være fornuftige ud fra betragtningerne om:

    1. 1. Transportmulighed ved isolerede, kan det lade sig gøre at sende en Covid-taxa? (afstand, pt. skal køres hjem igen)

    2. 2. Alder og dagligt funktionsniveau? (hvis pt selv kan handle, er de måske ikke kandidater til podning i hjemmet)

    3. 3. Det kan være en kognitiv udfordring, der vil kunne være årsag, til at patienten skal testes i hjemmet.

 

  1. d. Der skal angives i ”bemærkninger” ved borgerere i eget hjem, hvorfor patienten er immobil ex.

Billede 8

 

  1. e. Podninger kan bestilles af læger, medarbejdere fra socialforvaltningen, asylcentre, fængsler og plejehjem. se pkt. 14, 15 og 16.

 

  1. f. Der benyttes Dansk indeks C.05.11, og responsplan CbP, OBS cpr følger ikke automatisk med over i opgavebilledet. Hvis der efterfølgende rettes i hændelsen – eller trykkes Gem, så forsvinder cpr fra opgaven

 

  1. g. Ved meldingsmodtagelse skal telefonnummer til opholdsadresse noteres i hændelsesbilledet under bemærkninger. Billede 2

 

  1. h. På podninger, hvor der kun er en eller max 3 patienter (en husstand) skrives egen læges ydernummer og klinik navn i bemærkningsfeltet, findes ved at klikke på det blåi ”ved siden af cpr i IDS (CAD).

 

Billede 3

 

Billede 4

Ydernummer kan copy and pastes.

 

Billede 7

  1. i. Der er indsat ekstra paramedicinere i Aalborg med base fra Hjulmagervej 18 (alle dage fra 8:00 – 20:00). Øvrige paramedicinerberedskaber og AkLHjø (nærområde), samt akutbil Hals og Skagen kan anvendes på samme måde. Paramedicinerbilerne skal arbejde i eget dækningsområde.

 

  1. j. Servicemålet er 24 timer, hvis ikke dette kan overholdes skal den tekniske disponent informere den sundhedsfaglige visitator på RFV.

 

  1. k. Ordningen omfatter ikke immobile Raske, der ikke er en del af smitteopsporing eller har symptomer. Dette skulle være meldt ud til praksislæger via Nord-Kap den 10/11/2020. De skal afvente det tilbud der bliver etableret til dem.

 

 1. 5. Trakeostomikanyleskift i Hjørring

  1. a. Under corona pandemien kan AkLHjø køre ud til kanyle skift i patientens eget hjem inden for AkL Hjø’s normale område

  2. b. AkLHjø giver besked til SFV, hvis det bliver aktuelt. SFV opretter hændelse med responsplan BLÆ – findes under ’B’

 

 1. 6. Indlæggelse / klinisk vurdering – der skal foretages en vanlig visitation på AMK-vagtcentralen (Vurderingsklinik, tidligere sundhedssporet)
   

Dette afsnit omhandler kun de der skal visiteres via AMK-vagtcentralen / Regional Fællesvisitation

Det omhandler derfor IKKE:

 • Personale

 • Patienter, der skal testes forud for indlæggelse eller ambulant behandling

 • Borgere der skat testes i Testcenter Danmark, Samfundssporet (De hvide telte på Aalborg Kaserne, Hjørring Kaserne og Thisted Havn)

 

 

  1. a. Aalborg UH, Pandemiafsnit, Afsnit P

 

   1. i. Åbningstid:
    Vurderingsklinik (P0 teltet) er åben for test fra 8-18 på hverdage og fra 8-16 weekend og helligdage. (flyttes fra 3/12 til ny testhal foran Medicinerhuset)
    P1 (=modtagelse) er åben fra 8-18 på alle dage. Efter kl. 17 indlægges patienter i akutmodtagelsen.

Hvis det er sundhedsmæssigt forsvarligt skal patienter modtages i åbningstiden

 

   1. ii. Benyt knappen ’Pandemi AaUH’ så informationen kommer til Pandemiafsnittet og til ATC

 

   1. iii. Skriv tydelig COVID i ’Indlæggelsesårsag’ i journal i IDS.

 

   1. iv. Oplys til indlæggende læge at der skal laves en normal henvisning til ATC.

 

   1. v. Sekretær i ATC sætter patienten på Cetrea og udskriver Visitationsjournalen på printer, der er på P1.

 

   1. vi. Hvis patienten selv kører:

    1. 1. Inden for åbningstiden: skal man parkere på en af P-pladserne nær det opstillede telt, ved den gule bygning og ringe til afdelingen, når man er fremme. Man skal afvente at blive hentet.

Ring: 29 41 00 53 eller 24 65 47 98

 

    1. 2. Uden for åbningstiden eller hele døgnet hvis patienten skal direkte i ATC: skal man kører til akutmodtagelsen og ringe til afdelingen, når man er fremme. Man skal afvente at blive hentet.
     Ring:
     97 66 43 60

Vigtigt at patienterne får denne information.

 

   1. vii. Hvis det er en liggende transport:

    1. 1. Inden for åbningstiden: skal redderne ringe ca. 10 min. før de er fremme, og afvente at blive afhentet. Patienten skal afleveres ved telt, P1. Telefonnummer 97 66 39 08 påføres opgaven i IDS af SFV.

 

    1. 2. Uden for åbningstiden: skal man kører til akutmodtagelsen og ringe til akutmodtagelsen, når man er fremme. Man skal afvente at blive hentet.

 

    1. 3. Rød eller Orange præhospital triage skal altid til akutmodtagelsen

 

    1. 4. Patienter med eller mistænkt for COVID-19 til PCI eller trombolyse modtages via Ambulanceindgang 2 og kører derefter direkte på stuen efter påsætning af kirurgisk maske.

 

   1. viii. Patienter der transporteres i ambulance, skal som udgangspunkt undersøges i ambulancen. Det er aftalt med P1 at klinisk vurdering foretages i ambulancen af bagvagt, og at opgaven prioriteres således ambulancen hurtigst muligt kan frigives eller køre patienten retur

  1. b. Aalborg UH, Thisted

   1. i. Visitation som vanligt

 

   1. ii. Tager imod patienter fra egen optageområde til test, ved positivt testresultat overflyttes patienten til Pandemiafsnit i Aalborg.

 

   1. iii. Tager ikke imod Covid-19 patienter, som er kendt positiv. De skal til Aalborg. Hvis tvivl om indlæggelsesbehov kan en Covid-19 patient vurderes i Thisted.

 

   1. iv. Hvis patienten selv kører, skal informeres om at parkere på Højftoftevej udfor hovedindgangen til sygehuset. Vent i bilen og ring 97 65 05 15. De vil herefter blive hentet af personalet. Vigtigt at patienterne får denne information.

 

   1. v. Hvis det er liggende transport, skal de afleveres i ambulancehallen som øvrige patienter. Redderne skal ringe til akutmodtagelsen på sædvanligt telefonnummer før ankomst. (97 65 05 15)

 

   1. vi. (Det Hvide Hus Højtoftevej 2, 7700 Thisted, er til dem med milde symptomer, som er henvist via WebReq af egen læge)

 

   1. vii. Børn mellem 0 og 6 år kan podes, men kan ikke blive klinisk vurderet i Thisted


 

  1. c. RHN Hjørring

   1. i. Visitation som vanligt for voksne

 

   1. ii. Tager imod patienter fra egen optageområde til test, Der er 8 pandemi sengepladser på RHN, Hjørring, hvor COVID-19 positive patienter kan indlægges

 

   1. iii. Hvis patienten selv kører:

 

Klinisk vurdering og test:Den hvide pavillon på Bispensgade foran Akutmodtagelsen” – markeret med store gule skilte ”Akutmodtagelse, indgang isolationsstue” Patienten skal vente uden for pavillonen og ringe til 97 64 11 53 ved ankomst.

Åbningstid 9:00-18:00.

 

Uden for åbningstiden: Patienten skal informeres om at parkere på Bispensgade udfor indgangen til Akutmodtagelsen. Vent i bilen og ring til 97 64 11 69. De vil herefter blive hentet af personale.

Vigtigt at patienterne får denne information

Hvis det er sundhedsmæssigt forsvarligt skal patienter modtages i åbningstiden

.

   1. iv. Det skal tydeligt fremgå af Cetrea om der er tale om Podning og Klinisk Vurdering

 

   1. v. Hvis det er liggende transport: skal afleveres i akutmodtagelsen som øvrige patienter. Redderne skal ringe til akutmodtagelsen på sædvanligt telefonnummer før ankomst.

 

  1. d. Aalborg UH, Nord, Børnemodtagelsen (0-17 år)

   1. i. Børn med milde symptomer under 2 år, der kun skal podes skal henvises via WebReq og podes i vurderingsklinikkerne.

   2. ii. Børn til indlæggelse meldes som vanligt jf. Regional Fællesvisitation.

   3. iii. Ambulancen melder på vanlig vis til børnemodtagelsen før ankomst.

   4. iv. For dem der kører selv aftaler børneafdelingen med forældre, at de skal køre ind og holde i blodbankgården - og blive i bilen, derpå ringe 97 66 05 00 og vente på, der kommer en læge og vurderer, om barnet skal ind.
     

  2. e. RHN Hjørring, børn (0-14 år)

   1. i. Børn med milde symptomer under 2 år, der kun skal podes skal henvises via WebReq og podes i vurderingsklinikkerne.

 

   1. ii. AMK-vagtcentralen skal bede Bagvagten om at ringe tilbage til forældrene, medmindre det er så akut, at patienten har behov for en kørsel A eller B. Hvis der bliver behov for transport, skal Bagvagten bestille transporten på vanlig vis.

 

   1. iii. Corona vagt 8-18 på hverdage 97 64 25 67 øvrig tid Bagvagt: 97 64 10 08

 

   1. iv. Ved transport varsles i Cetrea ”Børn og Unge” (8003 1615) – skriv tydelig COVID-19

 

   1. v. Ved selvtransport skal barnet til afdeling 505 – der er sat skilte op ved Bispensgade. Der parkeres i afmærket P-bås og der ringes til afdelingen på telefon (97 64 10 33), herefter bliver man afhentet af personalet.
    Vigtigt at patienterne får denne information.

 

   1. vi. Ved liggende transport skal barnet via akutmodtagelsen

Se link i højre side: Alle Teststeder i Region Nordjylland

 1. 7. Udgået

 

 1. 8. Modtagelse af andre akutte patienter

Hvis den primære problemstilling ikke er forenelig med COVID-19 symptomer, med der stadig er symptomer forenelig med COVID-19, skal patienterne visiteres af RFV efter normale retningslinjer, og det skal fremgå af bemærkninger i IDS at patienten er smittet eller mistænkt for COVID-19 således alle præhospitale enheder informeres.

 

KOL exacerbation eller pneumoni betragtes som COVID-19 symptomer, og disse patienter skal, hvis det er deres primære problem, til P1 i dennes åbningstid, ellers til akutmodtagelsen

 

Hvis disse patienter selv transporterer sig til Akutmodtagelse på Aalborg UH skal de ved ankomst ringe 97 66 43 60 og afvente at blive hentet i bilen.

Vigtigt at patienterne får denne information.

 

Undtagelser herfra:

 • • Hæmatologiske patienter indlægges via hæmatologisk ambulatorium i dagtiden på hverdage elles via akutmodtagelsen.

 • • Onkologiske patienter modtages i Onkologisk Akutmodtagelse (byg 5 – D1)

 1. 9. Gyn. akutstue Aalborg UH, Nord

Kontakt gyn. bagvagt. Hvis patienten skal ses, skal der ringes på sengeafdelingen (97 66 30 93) når patienten er ved ambulanceindgangen, hvorefter patienten vil blive afhentet.

Vigtigt at patienterne får denne information.

 

 1. 10. Udgået

 

 1. 11. Andre matrikler

Bemærk at der ikke modtages patienter med COVID-19 eller mistænkt for COVID-19 på matriklerne i Hobro, Farsø eller Frederikshavn medmindre det er en overflytning fra et andet hospital.

 

 1. 12. Reddere skal ringe til patienter før ankomst ved kørsel B, C og D

Ved kørsel B, C og D skal redderne ringe til patienten før ankomst til afhentningsstedet, når dette er et privat hjem. De skal spørge til om der er symptomer på COVID-19. Dette gælder uanset om der på forhånd er mistanke om COVID-19 eller ej.

Ved meldingsmodtagelse på AMK-vagtcentralen er det derfor nødvendigt at få nummeret oplyst og notere det i bemærkningsfeltet på Logis IDS.

 

 1. 13. Lungetransplanterede patienter obs COVID-19

Patienter, som er lungetransplanterede, skal ikke modtages samme steds som andre muligt COVID-inficerede patienter. Lungemedicinsk Bagvagt kontaktes

 

 1. 14. Podning af hjemløse

Medarbejdere fra socialforvaltningen kan bestille podning af hjemløse.

De skal ringe til Regional Fælles Visitation.

Podningen udføres af Paramediciner.

 1. 15. Podning af indsatte i fængsler, arresthuse og asylcenter (Ranum)

For at få foretaget test af beboere eller indsatte efter konstateret COVID-19-tilfælde i fængsel/arrest eller asylcenter, skal ledelsen kontakte AMK-vagtcentral på 70237580 - 3. Beboerne/indsatte testes via paramedicinerordningen.
 

Ved mistanke om udbrud i et asylcenter eller i et lukket fængsel/arrest skal følgende procedure således følges:

 • • Hvis der er tale om flere indsatte eller beboere med symptomer, laves på forhånd en liste med oplysninger på dem, der skal testes:

  • Institutionens telefonnummer

  • Navne på personer der skal testes[1]

  • CPR[2]

 • • Institutionsleder, egen læge/tilknyttet læge eller vagtlæge kontakter Regionens Fælles Visitation på 70237595 tast 3.

 • • Test aftales med RFV og paramediciner kører ud og tester indsatte/beboere med symptomer.

 • • Svar kommer til indsatte/beboere på sundhed.dk samt til rekvirerende læge.

 • • Indsatte og beboere uden CPR: Kontakt Sekretariatet for Akutmodtagelse og Traumecenter for tildeling af oprettelse af erstatnings-CPR i Region Nordjylland på tlf.: 97 65 61 11 (åbent døgnet rundt, kan også benyttes af lægevagten). Når du ringer, bedes du have fornavn, efternavn og fødselsdato parat.

 

 1. 16. Podning af asymptomatiske beboere og frontpersonale på institutioner ved smittetilfælde hos personale og/eller beboer

Ledelsen på en institution kan bestille podning af beboere, hvis der er et udbrud.

Ved bestilling oplyses CPR på dem der skal podes og de tastes i IDS på én hændelse.

 

Hvis der er flere end 5 der skal testes aftales det i stedet, at der er en liste med CPR-numre tilstede på institutionen.

Der skrives antal personer der skal testes i Årsag feltet ex.

Billede 1

 

Personale som er på arbejde, kan blive testet samtidig med beboerne. Øvrigt personale henvises til personalepodning på nærmeste hospital (Aalborg UH Syd, Aalborg UH Thisted eller RHN, Hjørring)

 

I nogle tilfælde skal de samme podes igen efter 7 dage – det skal institutionen selv bestille.

 

 1. 17. Akutlægehelikopter

Akutlægehelikopteren kan ikke transportere patienter, der er mistænkt eller har fået konstatere COVID-19, men den kan disponeres, således der kommer en læge frem til patienten. Afhængig af omstændighederne kan lægen vælge at køre med ambulance ind til hospitalet.

Hvis der er behov for helikoptertransport fra en ikke landfast ø skal SAR rekvireres gennem HEMS-desk.

Der er udarbejdes visitationsskema der skal anvendes.

SAR skal derefter til Århus UH, Skejby for at hente EpiShuttle og personale – dette løser SAR direkte med Skejby. I disse situationer kan Akutlægehelikopter også rekvireres som hurtigste læge, SFV vurderer behovet.

 

 1. 18. Interhospitale overførsel af COVID-19 patienter

 • • Paramediciner
  Paramedicinerne kan ledsage ikke intuberede patienter fra Farsø til Aalborg UH.
  Gælder Paramediciner fra AkP eller fra ambulance

 • • Akutlægebil
  Akutlægebilerne har fået respirator og kan derfor ledsage intuberede patienter fra Farsø til Aalborg UH eller fra RHN Hjørring til Aalborg UH.

 • • Bestilling via AMK
  Der ringes til AMK på 70 23 75 18
  Der anvendes DI:
  A.05.03
  SFV tilpasser responsplanen med enten AkL eller AkP

 • • A2 hændelser, når den ene AkL er optaget med overførsel af COVID-19 patient
  TD skal sende AkP i stedet for AkL til A2 hændelser inden for det område som normalt dækkes af AkL. Der kan anvendes de normale AkP beredskaber eller de ekstra der er oprettet under corona epidemien.

 1. 19. Turister og andre udlændinge uden dansk CPR

Se link i højre side: Alle Teststeder i Region Nordjylland

 


HUSK COVID-19 markering på alle hændelser der er COVID-19 relateret.

 

 

 

Billede 10