Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Visitation af COVID-19 patienter

Beskrivelse

Dette dokument samler alle oplysninger om hvorledes COVID-19 patienter visiteres præhospital i Region Nordjylland.

Er udarbejdet på baggrund af Sundhedsstyrelsens ”Retningslinjer for håndtering af COVID-19 i sundhedsvæsenet” 09-06-2020 (Se link i højre side af PRI) samt aftaler mellem DPV og hospitalerne

 1. 1. Fremgangsmåde

Indlæggende læge skal ringe til Regional Fællesvisitation (RFV) som sædvanligt på 70237580 + 3.
 

Visitationen foretages sammen med den visiterende sygeplejerske ud fra SST retningslinjer, der skal være særlig fokus på om patienten kan blive i hjemmet som beskrevet i retningslinjerne fra SST

 

Hvis det drejer sig om bestilling af podning af borgere med milde symptomer, skal bestilling foretages af egen læge/vagtlæge via WebReq. Patienter skal selv bestille tid på: https://www.coronaprover.dk.

 

 1. 2. Konferencekald:

  1. a. Hvis det er åbenbart, at det kan være en COVID-19 patient skal der ikke foretages konferencekald med infektionsmedicinsk afdeling.

  2. b. Hvis der ved visitator eller den indlæggende læge er tvivl, skal der foretages konferencekald med infektionsmedicinsk bagvagt.

  3. c. Patienter, der kun er febrile, men ikke har nogle af de øvrige symptomer skal ikke visiteres som COVID-19 patienter.
    

 1. 3. Paramediciner vurdering

Er genindført i RHN’s optageområde den 23/6 2020

Formål:

Ordningens formål er at få et antal borgere vurderet og testet i egen hjem således de ikke belaster RHN, Hjørring

Udførelse:

Dette gøres ved at der sendes en PM ud i borgerens hjem.

Gælder dagligt fra 08:00 – 18:00 (PM skal kunne nå at løse opgaverne inden kl. 20)

Gælder kun for borgere i RHN’s optageområder

Gælder båder for mobile og immobile patienter.

Det er samme ordning som tidligere bortset fra at læge backup nu er fra RHN (og ikke fra PLO)

Opgaverne kan løses af alle AkP og AkB ud fra geografisk placering

 

Opgaver til SFV/RFV:

 1. a. Når praktiserende læge eller vagtlæge ringer for at visitere en borger til klinisk vurdering og test for COVID-19 skal vi tage opgaven ind med DI B.05.10 Paramediciner tilsynResponsplan BPM.

 

 1. b. Når praktiserende læge eller vagtlæge ringer for at indlægge en borger, skal vi spørge om det er Ok at vi sender en PM ud der på vegne af akutmodtagelse kan fortage en klinisk vurdering inden indlæggelsen, og eventuelt undlade indlæggelse, hvis det vurderes som den rigtige løsning af læge på RHN.

 

 1. c. Vi skal bede den indlæggende læge om kontaktoplysninger på patienten.

 2. d. Hvis patienten af indlæggende læge er bedt om selv at møde op på sygehuset skal vi ringe til patienten og bede ham/hende om at afvente at der kommer en PM.

 

 1. e. Når vi har modtaget så mange opgaver, at der ikke kan nås flere inden PM har fri kl. 20, tages opgaverne igen ind på vanlig vis.

 

 1. f. PM kan i tvivlstilfælde konferere med akutlægen på RHN (97 64 29 85).

 

 1. g. Nogle af besøgene vil resulterer i indlæggelser og andre vil resulterer i at pt kan blive i hjemmet. Hvis der er behov for indlæggelse skal PM kontakte AMK-VC for at bestille transport. Transporten skal laves på samme hændelse som tilsynet.

 

 1. h. Der er indsat en ekstra paramediciner i Aalborg med base fra Hjulmagervej 18 (alle dage fra 8:00 – 20:00), øvrige paramedicinerberedskaber samt akutbil Hals og Skagen kan anvendes på samme måde. AkLAal kan ikke anvendes. I nærområdet omkring Hjørring kan AkLHjø anvendes. Paramedicinerbilerne skal arbejde i eget dækningsområde.

 

 1. i. Servicemålet er 2 timer, hvis ikke dette kan overholdes skal den tekniske disponent informere den sundhedsfaglige visitator på AMK-vagtcentralen.

 

 

 

 1. 4. Paramediciner Podning

  1. a. Ordningen omfatter særlige grupper af borgere, hvor vagtlæge eller egen læge mistænker COVID-19 smitte: Specialsektoren, kommunale botilbud og institutioner og beboere på plejehjem, samt borgere i eget hjem som er immobile.

  2. b. Podning bestilles af egen læge eller vagtlæge efter at have foretaget en klinisk vurdering af borgeren. Kan også bestilles af andre se pkt. 14, 15 og 16.

  3. c. De bestiller ved at kontakte RFV

  4. d. Der benyttes Dansk indeks B.05.11, og responsplan BPP

  5. e. Ved meldingsmodtagelse skal telefonnummer til bostedet noteres i hændelsesbilledet under bemærkninger.

  6. f. Der er indsat en ekstra paramediciner i Aalborg med base fra Hjulmagervej 18 (alle dage fra 8:00 – 20:00), øvrige paramedicinerberedskaber samt akutbil Hals og Skagen kan anvendes på samme måde. AkLAal kan ikke anvendes. I nærområdet omkring Hjørring kan AkLHjø anvendes. Paramedicinerbilerne skal arbejde i eget dækningsområde.

  7. g. Servicemålet er 2 timer, hvis ikke dette kan overholdes skal den tekniske disponent informere den sundhedsfaglige visitator på AMK-vagtcentralen.

 

 1. 5. Trakeostomikanyleskift i Hjørring

  1. a. Under corona epidemien kan AkLHjø køre ud for at skifte kanyle ved behov i patientens eget hjem inden for AkL’s normale område

  2. b. AkLHjø giver besked til SFV, hvis det bliver aktuelt. SFV opretter hændelse med responsplan BLÆ – findes under ’B’

 

 1. 6. Indlæggelse / klinisk vurdering – der skal foretages en vanlig visitation på AMK-vagtcentralen
   

Dette afsnit omhandler kun de der skal visiteres via AMK-vagtcentralen / Regional Fællesvisitation

Det omhandler derfor IKKE:

 • Personale

 • Patienter, der skal testes forud for indlæggelse eller ambulant behandling

 • Børn og voksne henvist af almen praksis via WebReq (Milde symptomer)

 • Borgere der skat testes i Testcenter Danmark (De hvide telte på Aalborg Kaserne, Hjørring Kaserne og Thisted Havn)

 

 

  1. a. Aalborg UH, Pandemiafsnit, Afsnit P

   1. i. Åbningstid:
    P0 (=telt) er åben for test fra 8-18 på hverdage og fra 8-16 weekend og helligdage.
    P1 (=modtagelse) er åben fra 8-18 på alle dage. Efter kl. 17 indlægges patienter i akutmodtagelsen.

   2. ii. Benyt knappen ’Akut Medicin Læge’ så informationen kommer til ATC

   3. iii. Skriv tydelig COVID i ’Indlæggelsesårsag’ i journal i IDS.

   4. iv. Oplys til indlæggende læge at der skal laves en normal henvisning til ATC.

   5. v. Sekretær i ATC sætter patienten på Cetrea og udskriver Visitationsjournalen på printer, der er på P1.

   6. vi. Hvis patienten selv kører:

    1. 1. Inden for åbningstiden: skal man parkere på en af P-pladserne nær det opstillede telt ved den gule bygning og ringe til afdelingen, når man er fremme. Man skal afvente at blive hentet.

Ring: 29 41 00 53 eller 24 65 47 98

    1. 2. Uden for åbningstiden: skal man kører til akutmodtagelsen og ringe til afdelingen, når man er fremme. Man skal afvente at blive hentet.
     Ring: 97 66 43 60

Vigtigt at patienterne får denne information.

   1. vii. Hvis det er en liggende transport:

    1. 1. Inden for åbningstiden: skal redderne ringe ca. 10 min. før de er fremme, og afvente at blive afhentet. Patienten skal afleveres ved telt, P0 / P1. Telefonnummer 97 66 38 08 påføres opgaven i IDS af SFV.

    2. 2. Uden for åbningstiden: skal man kører til akutmodtagelsen og ringe til akutmodtagelsen, når man er fremme. Man skal afvente at blive hentet.

    3. 3. Rød eller Orange præhospital triage skal altid til akutmodtagelsen

    4. 4. Patienter med eller mistænkt for COVID-19 til PCI eller trombolyse modtages via Ambulanceindgang 2 og kører derefter direkte på stuen efter påsætning af kirurgisk maske.

   2. viii. Patienter der transporteres i ambulance skal som udgangspunkt undersøges i ambulancen.
     

  1. b. Aalborg UH, Thisted

   1. i. Visitation som vanligt

   2. ii. Tager imod patienter fra egen optageområde til test, ved positivt testresultat overflyttes patienten til Pandemiafsnit i Aalborg.

   3. iii. De der køre selv, skal informeres om at parkere på Højftoftevej udfor hovedindgangen til sygehuset. Vent i bilen og ring 97650515. De vil herefter blive hentet af personalet. Vigtigt at patienterne får denne information.

   4. iv. De der bliver kørt med ambulance skal afleveres i ambulancehallen som øvrige patienter. Redderne skal ringe til akutmodtagelsen på sædvanligt telefonnummer før ankomst. (97650515)

   5. v. (Teltet på Thylandsvej 37, er til dem med milde symptomer, som er henvist via WebReq af egen læge)

   6. vi. Børn over 6 år kan podes i Thisted, men kan ikke blive vurderet i Thisted


 

  1. c. RHN Hjørring

   1. i. Visitation som vanligt for voksne

   2. ii. Tager imod patienter fra egen optageområde til test, Der er 8 pandemi sengepladser på RHN, Hjørring, hvor COVID-19 positive patienter kan indlægges

   3. iii. For de der selv kører gælder:

Klinisk vurdering og test:Den hvide container på Bispensgade foran Akutmodtagelsen” – markeret med store gule skilte ”Akutmodtagelse, indgang isolationsstue” Patienten skal vente uden for pavillonen og ringe til 97 64 11 53 ved ankomst.

Åbningstid 9:00-18:00.

Uden for åbningstiden: Patienten skal informeres om at parkere på Bispensgade udfor indgangen til Akutmodtagelsen. Vent i bilen og ring til 97 64 11 69. De vil herefter blive hentet af personale.

Vigtigt at patienterne får denne information.

   1. iv. Det skal tydeligt fremgå af Cetrea om der er tale om Podning og Klinisk Vurdering

   2. v. De der bliver kørt med ambulance skal afleveres i akutmodtagelsen som øvrige patienter. Redderne skal ringe til akutmodtagelsen på sædvanligt telefonnummer før ankomst.

 

  1. d. Aalborg UH, Nord, Børnemodtagelsen (0-17 år)

   1. i. Børn til indlæggelse meldes som vanligt jf. Regional Fællesvisitation.

   2. ii. Børn med milde symptomer, der kun skal podes skal henvises via WebReq.

   3. iii. Ambulancen melder på vanlig vis til børnemodtagelsen før ankomst.

   4. iv. For dem der kører selv aftaler børneafdelingen med forældre, at de skal køre ind og holde i blodbankgården - og blive i bilen, derpå ringe 97 66 05 00 og vente på, der kommer en læge og vurderer, om barnet skal ind.
     

  2. e. RHN Hjørring, børn (0-14 år)

   1. i. AMK-vagtcentralen skal bede Bagvagten om at ringe tilbage til forældrene, medmindre det er så akut, at patienten har behov for en kørsel A eller B. Hvis der bliver behov for transport skal Bagvagten bestille transporten på vanlig vis.

   2. ii. Bagvagt: 97 64 10 08

   3. iii. Ved transport varsles i Cetrea ”Børn og Unge” (8003 1615) – skriv tydelig COVID-19

   4. iv. Ved selvtransport skal barnet til afdeling 505 – der er sat skilte op ved Bispensgade. Der parkeres i afmærket P-bås og der ringes til afdelingen på telefon (9764 1033), herefter bliver man afhentet af personalet.
    Vigtigt at patienterne får denne information.

   5. v. Ved liggende transport skal barnet via akutmodtagelsen

Se Bilag: Test for COVID-19 – hvem, hvor og hvordan?

 

 1. 7. Udgået

 1. 8. Modtagelse af andre akutte patienter

Hvis den primære problemstilling ikke er forenelig med COVID-19 symptomer, med der stadig er symptomer forenelig med COVID-19, skal patienterne visiteres af RFV efter normale retningslinjer, og det skal fremgå af bemærkninger i IDS at patienten er smittet eller mistænkt for COVID-19 således alle præhospitale enheder informeres.

 

KOL exacerbation eller pneumoni betragtes som COVID-19 symptomer, og disse patienter skal, hvis det er deres primære problem, til P1 i dennes åbningstid, ellers til akutmodtagelsen

 

Hvis disse patienter selv transporterer sig til Akutmodtagelse på Aalborg UH skal de ved ankomst ringe 97 66 43 60 og afvente at blive hentet i bilen.

Vigtigt at patienterne får denne information.

 

Undtagelser herfra:

 • • Hæmatologiske patienter indlægges via hæmatologisk ambulatorium i dagtiden på hverdage elles via akutmodtagelsen.

 • • Onkologiske patienter modtages i Onkologisk Akutmodtagelse (byg 5 – D1)

 1. 9. Gyn. akutstue Aalborg UH, Nord

Kontakt gyn. bagvagt. Hvis patienten skal ses skal der ringes på sengeafdelingen (97663093) når patienten er ved ambulanceindgangen, hvorefter patienten vil blive afhentet.

 1. 10. Infektionsmedicinsk afdeling

Infektionsmedicinsk afdeling indgår fra 30/4 2020 igen på lige fod med øvrige medicinske afdelinger i forhold til fordeling af ikke specialespecifikke medicinske patienter

 1. 11. Andre matrikler

Bemærk at der ikke modtages patienter med COVID-19 eller mistænkt for COVID-19 på matriklerne i Hobro, Farsø eller Frederikshavn medmindre det er en overflytning fra et andet hospital.

 1. 12. Reddere skal ringe til patienter før ankomst ved kørsel B, C og D

Ved kørsel B, C og D skal redderne ringe til patienten før ankomst til afhentningsstedet, når dette er et privat hjem. De skal spørge til om der er symptomer på COVID-19. Dette gælder uanset om der på forhånd er mistanke om COVID-19 eller ej.

Ved meldingsmodtagelse på AMK-vagtcentralen er det derfor nødvendigt at få nummeret oplyst og notere det i bemærkningsfeltet på Logis IDS.

 1. 13. Lungetransplanterede patienter obs COVID-19

Patienter, som er lungetransplanterede, skal ikke modtages samme steds som andre muligt COVID-inficerede patienter.

Lungemedicinsk Bagvagt kontaktes

 1. 14. Podning af hjemløse

Medarbejdere fra socialforvaltningen kan bestille podning af hjemløse.

De skal ringe til Regional Fælles Visitation.

Podningen udføres af Paramediciner.

 1. 15. Podning af indsatte i fængsler, arresthuse og asylcenter (Ranum)


For at få foretaget test af beboere eller indsatte efter konstateret COVID-19-tilfælde i fængsel/arrest eller asylcenter, skal ledelsen kontakte AMK-vagtcentral på
70237580 tast 3. Beboerne/indsatte testes via paramedicinerordningen.
 

Ved mistanke om udbrud i et asylcenter eller i et lukket fængsel/arrest skal følgende procedure således følges:

 • • Hvis der er tale om flere indsatte eller beboere med symptomer, laves på forhånd en liste med oplysninger på dem, der skal testes:

  • Institutionens telefonnummer

  • Navne på personer der skal testes[1]

  • CPR[2]

 • • Institutionsleder, egen læge/tilknyttet læge eller vagtlæge kontakter Regionens Fælles Visitation på 70237595 tast 3.

 • • Test aftales med Fælles Visitation og paramediciner kører ud og tester indsatte/beboere med symptomer.

 • • Svar kommer (til indsatte/beboere på sundhed.dk samt) til rekvirerende læge.

 • • Indsatte og beboere uden CPR: Kontakt Sekretariatet for Akutmodtagelse og Traumecenter for tildeling af oprettelse af erstatnings-CPR i Region Nordjylland på tlf.: 97 65 61 11 (åbent døgnet rundt, kan også benyttes af lægevagten). Når du ringer, bedes du have fornavn, efternavn og fødselsdato parat.

 

 1. 16. Podning af asymptomatiske beboere og frontpersonale på institutioner ved smittetilfælde hos personale og/eller beboer

Ledelsen på en institution kan bestille podning af beboere, hvis der er et udbrud.

Ved bestilling oplyses CPR på dem der skal podes og de tastes i IDS på én hændelse

Hvis der er flere end 10 der skal testes aftales det i stedet, at der er en liste med CPR-numre tilstede på institutionen. Personale som er på arbejde kan blive testet samtidig med beboerne. Øvrigt personale henvises til personalepodning på nærmeste hospital (Aalborg UH Syd, Aalborg UH Thisted eller RHN, Hjørring)

I nogle tilfælde skal de samme podes igen efter 7 dage – det skal institutionen selv bestille.

 1. 17. Akutlægehelikopter

Akutlægehelikopteren kan ikke transportere patienter, der er mistænkt eller har fået konstatere COVID-19, men den kan disponeres, således der kommer en læge frem til patienten. Afhængig af omstændighederne kan lægen vælge at køre med ambulance ind til hospitalet.

Hvis der er behov for helikoptertransport fra en ikke landfast ø skal SAR rekvireres gennem HEMS-desk.

Der er udarbejdes visitationsskema der skal anvendes.

SAR skal derefter til Århus UH, Skejby for at hente EpiShuttle og personale – dette løser SAR direkte med Skejby. I disse situationer kan Akutlægehelikopter også rekvireres som hurtigste læge, SFV vurderer behovet.

 1. 18. Interhospitale overførsel af COVID-19 patienter

  1. a. Paramediciner
   Paramedicinerne kan ledsage ikke intuberede patienter fra Farsø til Aalborg UH.
   Gælder Paramediciner fra AkP eller fra ambulance

  2. b. Akutlægebil
   Akutlægebilerne har fået respirator og kan derfor ledsage intuberede patienter fra Farsø til Aalborg UH eller fra RHN Hjørring til Aalborg UH.

  3. c. Bestilling via AMK
   Der ringes til AMK på 70237518
   Der anvendes DI:
   A.05.03
   SFV tilpasser responsplanen med enten AkL eller AkP

  4. d. A2 hændelser, når den ene AkL er optaget med overførsel af COVID-19 patient
   TD skal sende AkP i stedet for AkL til A2 hændelser inden for det område som normalt dækkes af AkL. Der kan anvendes de normale AkP beredskaber eller de ekstra der er oprettet under corona epidemien.

 1. 19. Turister med COVID-19 symptomer

Udenlandske turister med symptomer på COVID-19 skal henvende sig telefonisk til nærmeste læge/vagtlæge, hvis de skal testes for COVID-19, imens de befinder sig i Region Nordjylland. 
Lægevagten har mulighed, som ellers, for at henvise turisten til praksis dagen efter, når der ikke er noget akut i det.

For at lave en rekvisition for test på WebReq, skal der oprettes et erstatnings-CPR-nummer. Man kontakter sekretariatet for Akutmodtagelse og Traumecenter for tildeling / oprettelse af erstatnings-CPR i Region Nordjylland på tlf.: 97 656111. Sekretariatet er åbent døgnet rundt.
Læs mere her
 
Der opfordres til at turistens telefonnr. anføres i rekvisitionskommentaren
 
Turisten informeres om selv at bestille tid til prøven på regionens hotline tlf. 97 64 84 63 hverdage kl 8-17 og weekend/helligdage kl. 8-15.  
 
Svar på prøven gives hverdage kl. 10-12  via samme nummer (mulighed for udvidelse, hvis presset bliver stort)
 
Ydelsen for denne telefoniske visitation er 0101+1002+2401 og der skal ikke anvendes nogen form for forsikringspapirer. 
 
Turister
uden symptomer og uden CPR kan testes i samfundssporets testfaciliteter ved at der oprettes ID og prøvetagning på teststedet, hvor turister kan møde frem uden forudgående aftale.