Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Sengeafsnit for Gynækologi og Graviditet og coronavirus, retningslinier for håndtering af patienter

 

Beskrivelse

Praktik vedrørende undersøgelse og indlæggelse af gynækologiske og obstetriske patienter på Sengeafsnit for Gynækologi og Graviditet.

 

Målgruppe

Personale på Gynækologisk Obstetrisk afdeling, Aalborg Universitetshospital

 

Relevante koder vedrørende patienter der podes for COVID-19

 • • Bi-diagnose
  DZ115 – Screening for andre virusinfektioner

 • • DZ038PA1 - Observation pga. mistanke om COVID-19 infektion

 • • DB342A - COVID-19 infektion uden angivelse af lokalisation (anvendes ved positiv test)

 

 

Visitation til Sengeafsnit for Gynækologi og Graviditet

Gynækologiske og obstetriske patienter, der er smittede eller mistænkt smittede, meldes til og konfereres med gynækologisk bagvagt enten via pandemiafdeling, AMK eller Fødemodtagelsen.

Kun akutte gynækologiske/obstetriske problemstillinger skal inviteres til fremmøde

Gynækologisk bagvagt vurderer i hvert enkelt tilfælde, om patienten har behov for kontrol med fremmøde i afdelingen eller indlæggelse her.

 

Ikke visiterede patienter

Alle patienter, der modtages i afdelingen, adspørges ved ankomst om symptomer på COVID-19. Hvis patienter undtagelsesvis uden visitation møder op på Sengeafsnit for Gynækologi og Graviditet, og opfylder kriterier for mistanke om COVID-19, skal der iværksættes følgende forholdsregler:

 • • Bagvagt kontaktes for vurdering af, om pt skal sendes hjem eller undersøges/indlægges under isolation.

 • • Patienten undersøges på Akutstuen, og behandles kun af nødvendigt personale iført værnemidler. Se relation Værnemidler (2.2)

 • • Der udleveres kirurgisk maske, som patienten selv påsætter.

 • • Ved stabile patienter skal personalet så vidt muligt undgå tæt kontakt*.

 

 

Smittemåde og inkubationstid

Covid-19 smitter ved dråbesmitte og kontaktsmitte. Smittespredning sker via person-til-person smitte hovedsagelig ved direkte kontakt ved dråbespredning fra nys eller hoste, samt ved indirekte kontakt f.eks. via sekret på hænder eller fra forurenede genstande.

Inkubationstiden for COVID-19 er mellem 2 og 12 dage. Patienter med eksponering indenfor de seneste 14 dage er således i risiko for smitte. Patienter med symptomer på Coronavirus infektion og/eller relevant eksponering kan være smittet med Coronavirus.

 

Relevant smitte defineres som følgende:

 • • Tæt kontakt* med en person, som er bekræftet COVID-19 positiv.

 

 

 

Definition af tætte kontakter*

 • • Samme husstand.

 • • Direkte fysisk kontakt (f.eks. givet hånd).

 • • Direkte kontakt med smittefarlige sekreter f.eks. blevet hostet på, berørt brugt lommetørklæde m.v.

 • • “Ansigt-til-ansigt” inden for 2 meter i mere end 15 minutter f.eks. samtale.

 • • Sundhedspersonale som ikke har benyttet værnemidler på de foreskrevne måder.

 

 

Sygdomsforløb

Nogle patienter – især yngre – kan have COVID-19 uden at udvikle symptomer.

For de der udvikler symptomer, er det karakteristiske at man til at begynde med har symptomer fra svælget og øvre luftveje, lettere forkølelsessymptomer, alment ubehag, muskelsmerter og evt. let tør hoste, men ikke åndedrætsbesvær.

 

 

Der ses variable sygdomsforløb med COVID-19. De tre typiske forløb er:

 

 • • Mildt forløb – ses ved størstedelen af de smittede. Patienten oplever ovenstående symptomer. Disse symptomer forsvinder ofte spontant indenfor 4-6 dage uden behandling fra sundhedsvæsnet.

 • • Moderat alvorligt forløb – hovedsageligt ældre og kronisk syge. Efter de første 4-6 dage med lettere symptomer udvikles pneumoni med åndenød, svær hoste og stigende temperatur. Ofte vil der være behov for ilt- og væskebehandling under indlæggelse.

 • • Alvorligt forløb - hovedsageligt ældre og kronisk syge. Pneumonien forværres yderligere over de næste 2-4 dage og patienterne kan udtrættes, således at der bliver behov for respirator behandling på Intensiv Afsnittet. Størstedelen af disse patienter vil dog overleve dette forløb.

 

Til top

 

Hvilke patienter podes i Sengeafsnit for Gynækologi og Graviditet?

 

Følgende asymptomatiske patienter skal podes for COVID-19 (Ikke hastesvar):

 • • Alle patienter, der indlægges akut eller elektivt i afsnittet i >24 timer, podes. Patienter fra FØMO/Fødegang er podet derfra.

 • • Alle patienter, der skal gennemgå operativt indgreb i generel anæstesi eller rus, podes.

 • • Patienter der indlægges, og tidligere har haft COVID-19

 • • Patienter der efter indlæggelse i >48 timer udskrives til plejehjem, hospice, bosteder o.l. podes - gerne 24 timer før udskrivelse. Svar gives via egen læge, og er ikke påkrævet før udskrivelse.

 • • Relevant eksponering – uanset om patienten har kliniske symptomer på infektion eller ej podes denne på dag 0, 4, og 6 efter eksponering – se relation Smitteopsporing COVID-19 (4.8.2.3) :

  • • Tæt kontakt* med COVID-19 positiv person

 

Se i øvrigt relation: ”Screening for COVID-19 i Afdeling for Gynækologi, Graviditet og Fødsel”.

 

Følgende patienter podes med mistanke om COVID-19 (Hastesvar):

 • • Kliniske tegn på COVID-19 infektion:

Smerter i halsen, hoste, subfebrilia og almene influenzalignende symptomer. Ud fra et forsigtighedsprincip kan også milde forkølelseslignende symptomer føre til podning.

 

Såfremt indlagte patienter udvikler tiltagende luftvejssymptomer i løbet af indlæggelsen kan podning foretages også selv om patienten tidligere under et andet symptombillede er podet negativ. I så fald isoleres patienten indtil svar foreligger.

Særlige retningslinjer omkring fostermisdannelser, senabort og foetus mors

Såfremt der konstateres abort efter 12. uge, føtale misdannelser som giver anledning til udredning med TORCH-prøver eller foetus mors, skal den gravide tilbydes blodprøve med serologisk testning for antistoffer mod COVID-19 – også selvom kvinden ikke har haft symptomer. Blodprøven bestilles gerne i Akutstuen, hvis patientens første kontakt er her. Desuden skal placenta og evt. foster sendes til patologisk undersøgelse post partum.

 

Laboratorie diagnostik

Diagnosen stilles på sekret fra de nedre luftvej eller svælgpodning. PCR diagnostik udføres på Mikrobiologisk Afdeling ved Aalborg Universitets Hospital.

Der tages svælgpodning med e-swab. Læge eller sygeplejerske foretager podningen. Prøven rekvireres i KMA i Clinical Suite. Der vælges ”Coronavirus”, ”Podning” og ”Svælg”. Prøven godkendes, printes og label påsættes prøveglas (som andre podninger).

Transport kører med faste hyppige intervaller til KMA på Syd – også i weekends. Transporterne kører umiddelbart før næste opsætning af prøver, hvorfor man ikke kan sende en prøve ”hurtigere igennem” end ved brug af disse transporter. Prøven opbevares i køleskab ved KBA på 2. sal indtil forsendelse.

 

Ved behov for hastesvar- symptomatisk patient:

 • • Prøven mærkes med rødt klistermærke på podeglasset. Indtil svar foreligger, betragtes patienten som mistænkt smittet, og er derfor isoleret på enestue.

 

Ved ikke-hastesvar- asymptomatisk patient:

 • • Prøven mærkes med gult klistermærke, hvis patienten har haft tæt kontakt* med verificeret Covid-19-positiv. Indtil svar foreligger, betragtes patienten som mistænkt smittet, og er derfor isoleret på enestue.

 • • Prøven mærkes med gult klistermærke, hvis patienten blot podes forud for indlæggelse uden vurderet risiko. Patienten indlægges som vanligt uden isolation og betragtes som ikke-smittet, indtil svar kommer.

 • • Prøven mærkes med gult klistermærke, hvis patienten tidligere har haft COVID-19. Patienten isoleres indtil negativt svar foreligger.

 

Svar på prøver

Gynækologisk læge tjekker dagligt svar og videregiver disse til patienterne enten pr brev eller telefon.

 

Positiv COVID-19

Såfremt patienten podes positiv eller har været udsat for relevant eksponering skal indlæggelse foregå i isolation på stue 1 eller 2 på Sengeafsnit for Gynækologi og Graviditet, 8. sal. Tilhørende toilet anvendes kun af COVID-19-positive patienter. Ved elektiv kirurgi overvejes udsættelse af operation, besked til patienten. Skal operation gennemføres trods Covid-19, informerer lægen sengeafsnittet, som planlægger herefter og informerer OP og opvågning.

Ved positivt svar skal bagvagten kontakte konstitueret ledende overlæge Annemette Jørgensen .

 

Negativ COVID-19

Ved negativt podesvar (ved mistænkt eller tidligere positiv COVID-19) vurderer læge ophævelse af isolationen, og patienten kan indlægges på Sengeafsnit for Gynækologi og Graviditet.

 

Logistik ved undersøgelse og indlæggelse

Modtagelse:

Patienten modtages på Akutstuen til undersøgelse. Akutstuen og tilhørende badeværelse tømmes forud for modtagelse, for alt løst inventar som patienten kommer <1m i nærheden af. Ved behov for indlæggelse, foregår dette i isolation på enestue på Sengeafsnit for Gynækologi og Graviditet, 8. sal.

 

Patienten ankommer:

Når patienten ankommer til hospitalet, hentes hun udendørs. Sygeplejersken og evt portør modtager Covid-19 pt i ambulancegangen. Der anvendes kun værnemidler ved behov for direkte kontakt <1 m til patienten, f.eks. ved løft. Ellers holdes afstand >1-2 m til patienten. Der medbringes kirurgisk maske til patienten. Patienten skal bære masken på vej til stuen. Man kan med fordel bruge bagindgangen (elevator mod Vest). Gangareal og venteværelse skal holdes fri for andre patienter/personaler under transport til stuen.

 

Stuer til COVID-19 ptt:

Der må kun ligge 1 patient, der mistænkes for Covid-19 på én stue ad gangen. Patienter mistænkt for Covid-19 indlægges først på stue 1 på Sengeafsnit for Gynækologi og Graviditet, 8.sal. OBS: en mistænkt smittet Covid-19 pt må IKKE dele toilet med andre. Anvend bækkenstol. Bekræftes tilfælde af Covid-19 diagnose hos patient, der skal forblive indlagt, indlægges hun på stue 2, 8. sal. Covid-19 positive patienter, må gerne ligge flere sammen. Tilhørende toilet anvendes KUN af Covid-19-positive patienter. En konstateret smittet pt må dele toilet med andre konstateret smittede ptt.

(der er lavet skilte ” obs Covid-19 ”og ”konstateret Covid-19”) Indlægges flere patienter mistænkt for/bekræftet COVID-19 smittede, end der kan være i isolation på 8. sal, tages 9. sal i brug. I så fald kontaktes afsnitsledende sygeplejerske Kathrine Eskildsen og konstitueret ledende overlæge Annemette Jørgensen.

 

Hjemsendelse af patient:

Hvis patienten med mistænkt/positiv COVID-19 ”kun” skal tilses, og derefter sendes hjem igen, skal pt bære kirurgisk maske retur. Sygeplejersken behøver ikke anvende værnemidler, hvis afstand >1-2 m til patienten kan holdes. Patienten skal følges retur til ambulancegangen. Skal patienten transporteres i kørestol eller seng, skal håndtag/sengegavl desinficeres med sprit inden transport. Personalet behøver ikke anvende værnemidler. Kun ved behov for direkte kontakt, f.eks. ved løft. Patienten må under transporten ikke komme nærmere end 1-2 m fra andre patienter, og ikke berøre omgivelser.

 

Hvis en indlagt patient viser sig positiv for COVID-19 samt i tilfælde af nære kontakter blandt personale:

Se: Screening for COVID-19 i Afdeling for Gynækologi, Graviditet og Fødsel .

 

 

Til top

Adgang til stuen for personale og pårørende

 • • Personale på stuen skal begrænses til det fagligt forsvarlige. Så vidt muligt skal kun 1 plejepersonale tilgå stuen pr vagt.

 • • Der kan generelt ikke medfølge pårørende til undersøgelse eller under indlæggelse. Dette kan kun fraviges undtagelsesvist og kun efter aftale med bagvagten i helt specielle situationer. Pårørende, som opholder sig i isolationsenheden, betragtes som isolerede sammen med patienten og må kun opholde sig i isolationsenheden.

 

 

Transport til OP eller andre afdelinger

Hvis patienten skal transporteres til andre afdelinger/operationsgang skal hun bære kirurgisk maske under transporten. Patienten iføres rent tøj og sengelinned umiddelbart inden transporten. Patienten føres direkte til undersøgelses- og behandlingsstue uden ophold i ventefaciliteter. Portør og OP/modtagende afsnit adviseres tydeligt om patientens isolationsstatus. Sengegavle skal afvaskes med sprit eller klorklud inden transporten. Personale behøver ikke anvende værnemidler under transport, hvis ikke behov for direkte kontakt f.eks. ved løft.

 

Til top

 

Relevante værnemidler til sundhedspersonale – se relation Værnemidler (2.2)

Der bruges værnemidler som ved vanlig isolation for f.eks. MRSA:

 • • Lyseblå/lysegul væskeafvisende overtrækskittel

 • • Handsker

 • • Mundbind (kirurgiske masker)

 • • Beskyttelsesbriller (stængler genanvendes, rengøres i instrumentkoger. Alternativt kan de rengøres med vand/sæbe klud og derefter sprittes af. Visir kan ligeledes sprittes af og genanvendes, ved manglende leverance.)

(De specielle FFP-3 ansigtsmasker anvendes udelukkende ved aerosolproducerende procedurer, ikke nødvendige ved svælgpodning).)

 

 

Situationer hvor værnemidler anvendes

 • • Når personalet skal have fysisk kontakt med patienten eller være < 2 m fra patienten, anvendes alle værnemidler.

 • • Ved kontakt med patientens omgivelser/udstyr (uden kontakt til patient og >2 m fra patienten) anvendes handsker og langærmet overtrækskittel.

 • • Hvis der blot skal gives en kort besked, stilles medicinglas o.l. – uden kontakt til patienten eller patientens omgivelser og patienten er >1 m væk, anvendes der ikke værnemidler.

Se i øvrigt ”Transport til OP og andre afdelinger”.

Ophævelse af isolation

Ophævelse af isolation må foretages af bagvagt efter negativt podesvar.

Har patienten aldrig været positiv for COVID-19, indlægges hun på almindelig sengestue på 8. sal uden øvrige forholdsregler. Seng og sengestue rengøres på almindelig vis.

 

Har patienten tidligere været positiv for COVID-19, men er nu rask/podet negativ gøres følgende:

 • • Ved ophør af isolation, men fortsat behov for indlæggelse, skal patienten efter bad iføres rent tøj. Patienten indlægges på almindelig sengestue på Sengeafsnit for Gynækologi og Graviditet, 8. sal.

 • • Seng og sengebord rengøres og desinficeres

 • • Patientens ejendele rengøres og desinficeres, hvis det er muligt. De ejendele, der ikke er mulige at desinficere, opbevares i tætte plastposer i patientens skab

 • • Stuen rengøres og desinficeres

 

 

Rengøring af stuen

Ved rengøring af Akutstue/isolationsstue kontaktes rengørings helpdesk på 65650. Beskriv tydeligt at det drejer sig om en isolationsstue.

 

 

På-/aftagning af værnemidler, affaldshåndtering, rengøring af udstyr, elektronisk udstyr m.v. - se relation Forholdsregler for håndtering af coronavirus (COVID-19), (4.8.2)

 

Til top

 

Henvendelse fra pressen

Hvis pressen henvender sig kontaktes konstitueret ledende overlæge Annemette Jørgensen på tlf 22438186 som derefter kontakter pressekonsulent Ninette Zacho Bradsted på tlf 41314739.

 

 

Referencer

og

https://www.sst.dk/da/corona