Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Sengeafsnit for Gynækologi og Graviditet og coronavirus, retningslinier for håndtering af patienter

 

Beskrivelse

Praktik vedrørende undersøgelse og indlæggelse af gynækologiske og obstetriske patienter på Sengeafsnit for Gynækologi og Graviditet.

 

Målgruppe

Personale på Gynækologisk Obstetrisk afdeling, Aalborg Universitetshospital

 

Relevante koder vedrørende patienter der podes for COVID-19

 • • Bi-diagnose
  DZ115 – Screening for andre virusinfektioner

 • • DZ038PA1 - Observation pga. mistanke om COVID-19 infektion

 • • DB342A - COVID-19 infektion uden angivelse af lokalisation (anvendes ved positiv test)

 

Ved negativt COVID-19 resultat efter screeningsundersøgelse markeres svaret som set af læge. Der dikteres ikke journalnotat i MIRSK. Sekretær koder for COVID-undersøgelse.

 

Hvilke patienter podes i Sengeafsnit for Gynækologi og Graviditet?

 

Følgende patienter skal PCR podes for COVID-19:

 • • Patienter med symptomer på COVID-19 infektion.(POCT hastetest) ISOLERES*

 • • Patienter der udskrives til plejehjem, bosted, hospice o.l. podes med hastesvar indenfor 24 timer før udskrivelsen (hvis det er >48 timer siden sidste podning). Podningssvar samt symptomfrihed i 48 timer ja/nej dikteres i epikrisen, som udskrives og medsendes patienten ved udskrivelsen. Ved symptomer eller manglende testsvar tages telefonisk kontakt til kommunen ligesom dette beskrives i e-breve - PFP. Se Smitteopsporing COVID-19 (4.8.2.3) samt OBS i forhold til COVID-19, hvor testsvar mangler ved udskrivelse til kommune (rn.dk)

 

Såfremt indlagte patienter udvikler tiltagende luftvejssymptomer i løbet af indlæggelsen kan podning foretages også selv om patienten tidligere under et andet symptombillede er podet negativ. I så fald isoleres patienten indtil svar foreligger.

*Kriterier for isolation se relation: Forholdsregler for håndtering af coronavirus (COVID-19), (4.8.2), bilag: Flowchart til isolation af patienter for COVID-19 ”.

 

Laboratorie diagnostik

Diagnosen stilles på sekret fra de nedre luftvej eller svælgpodning. PCR diagnostik udføres på Mikrobiologisk Afdeling ved Aalborg Universitets Hospital.

Der tages svælgpodning med UTM-virusmedie eller e-swab. Læge eller sygeplejerske foretager podningen. Prøven rekvireres i KMA i Clinical Suite. Der vælges ”Coronavirus”, ”Podning” og ”Svælg”. Prøven godkendes, printes og label påsættes prøveglas (som andre podninger). Ved hasteprøve vælges ”Coronavirus Sars-Cov-2, influenza virus A+B og RS-Virus DNA/RNA (POCT). PTB printes og label påsættes. Prøven afleveres i elevator eller i skab udenfor KBA på 2. sal. I Columna bestilles opgaven ”POCT PCR”. Se Laboratorievejledning - COVID-19 POCT test

 

Svar på prøver

Gynækologisk læge tjekker dagligt svar og videregiver disse til patienterne enten pr brev eller telefon.

 

Positiv COVID-19

Såfremt patienten podes positiv skal indlæggelse foregå i isolation på stue 1 eller 2 på Sengeafsnit for Gynækologi og Graviditet, 8. sal. Patienten isoleres i 4 dage (asymptomatisk) eller indtil symptomophør, dog minimum 4 dage. Tilhørende toilet anvendes kun af COVID-19-positive patienter. Ved elektiv kirurgi overvejes udsættelse af operation, besked til patienten. Skal operation gennemføres trods Covid-19, informerer lægen sengeafsnittet, som planlægger herefter og informerer OP og opvågning.

 

Negativ COVID-19

Ved negativt podesvar (ved mistænkt COVID-19, relevant eksponering eller tidligere positiv COVID-19) vurderer læge ophævelse af isolationen, og patienten kan indlægges på Sengeafsnit for Gynækologi og Graviditet.

 

Særlige retningslinjer omkring fostermisdannelser, senabort og foetus mors

Såfremt der konstateres abort efter 12. uge, føtale misdannelser som giver anledning til udredning med TORCH-prøver eller foetus mors, skal den gravide tilbydes blodprøve med serologisk testning for antistoffer mod COVID-19 – også selvom kvinden ikke har haft symptomer. Blodprøven bestilles gerne i Akutstuen, hvis patientens første kontakt er her. Desuden skal placenta og evt. foster sendes til patologisk undersøgelse post partum.

 

Smittemåde og inkubationstid

Covid-19 smitter ved dråbesmitte og kontaktsmitte. Smittespredning sker via person-til-person smitte hovedsagelig ved direkte kontakt ved dråbespredning fra nys eller hoste, samt ved indirekte kontakt f.eks. via sekret på hænder eller fra forurenede genstande.

Inkubationstiden for COVID-19 er mellem 1 og 14 dage. Patienter med eksponering indenfor de seneste 14 dage er således i risiko for smitte. Patienter med symptomer på Coronavirus infektion og/eller relevant eksponering kan være smittet med Coronavirus.

 

Relevant eksponering

 

Sygdomsforløb

Nogle patienter – især yngre – kan have COVID-19 uden at udvikle symptomer.

 

 

Der ses variable sygdomsforløb med COVID-19. De tre typiske forløb er:

 

 • • Mildt forløb – ses ved størstedelen af de smittede. De mest almindelige initiale symptomer på COVID-19 er feber, tør hoste og træthed. Andre tidlige, men knap så hyppige symptomer, inkluderer symptomer fra øvre luftveje (tab af smags- og/eller lugtesans, stoppet næse, ondt i halsen, øjenbetændelse, sjældnere ørepine), generelle symptomer (hovedpine, muskelsmerter, rygsmerter), symptomer fra mave-tarm (appetitløshed, kvalme, opkast, diarre, mavesmerter) eller udslæt på huden. Blandt ældre plejekrævende patienter forekommer atypiske forløb med hurtigt indsættende funktionstab fx kognitivt, i gangfunktion og i ADL funktioner eller nedsat appetit, som eneste symptomer på COVID-19.

De fleste oplever bedring i løbet af 3-7 dage. Der kan dog i flere uger være vedvarende uspecifikke symptomer som træthed, koncentrationsbesvær og varierende temperaturforhøjelse, som forværres ved anstrengelse.

 

 • • Moderat alvorligt forløb – hovedsageligt ældre og kronisk syge. Det er karakteristisk at de gradvist, over dage, udvikler symptomer på pneumoni. Mindre hyppigt ses også almen svækkelse, væskemangel, symptomer fra centralnervesystemet fx vedvarende svær hovedpine, lysskyhed og evt. nedsat kognitiv funktion og sjældent tromboembolisk sygdom.

Den mediane tid fra symptomdebut til indlæggelse er 6 dage, med et spænd fra 3 til 12 dage.

 

 • • Alvorligt forløb - hovedsageligt ældre og kronisk syge. Det er karakteristisk, at der udvikles lungesvigt, der kan udvikle sig hurtigt hos patienter, der ellers har været stabile i timerne op til. Derudover kan forløbet kompliceres af tromboembolisk sygdom. Hvis der sker progression fra moderat til alvorlig sygdom sker det 3-8 dage efter patienten har udviklet moderat sygdom.

Til top

 

Visitation til Sengeafsnit for Gynækologi og Graviditet

Gynækologiske og obstetriske patienter, der er smittede eller mistænkt smittede, meldes til og konfereres med gynækologisk bagvagt enten via pandemiafdeling, AMK eller Fødemodtagelsen. AMK informerer patienten om at ringe til sengeafsnittet, når hun er i ambulancegang.

Kun akutte gynækologiske/obstetriske problemstillinger skal inviteres til fremmøde

Gynækologisk bagvagt vurderer i hvert enkelt tilfælde, om patienten har behov for kontrol med fremmøde i afdelingen eller indlæggelse her.

Ikke visiterede patienter

Alle patienter, der modtages i afdelingen, adspørges ved ankomst om symptomer på COVID-19. Hvis patienter undtagelsesvis uden visitation møder op på Sengeafsnit for Gynækologi og Graviditet, og opfylder kriterier for mistanke om COVID-19, skal der iværksættes følgende forholdsregler:

 • • Bagvagt kontaktes for vurdering af, om pt skal sendes hjem eller undersøges/indlægges under isolation.

 • • Patienten undersøges på Akutstuen, og behandles kun af nødvendigt personale iført værnemidler. Se relation Værnemidler (2.2)

 • • Der udleveres kirurgisk maske, som patienten selv påsætter.

 • • Ved stabile patienter skal personalet så vidt muligt undgå tæt kontakt*.

 

Logistik ved undersøgelse og indlæggelse

Modtagelse:

Patienten modtages på Akutstuen eller stue 0 til undersøgelse. Undersøgelsesstuen og tilhørende badeværelse tømmes forud for modtagelse, for alt løst inventar som patienten kommer < 2 m i nærheden af. Gardiner og forhæng fjernes ikke. Ved behov for indlæggelse, foregår dette i isolation på enestue på Sengeafsnit for Gynækologi og Graviditet, 8. sal.

 

Patienten ankommer:

Når patienten ankommer, bringes hun direkte ind på isolationsstuen. Patienten skal bære masken på vej til stuen. Der anvendes kun værnemidler udover maske ved behov for direkte kontakt <2 m til patienten, f.eks. ved løft. Ellers holdes afstand >2 m til patienten.

 

Stuer til COVID-19 ptt:

Der må kun ligge 1 patient, der mistænkes for Covid-19 på én stue ad gangen. Patienter mistænkt for Covid-19 indlægges først på stue 1 på Sengeafsnit for Gynækologi og Graviditet, 8.sal. OBS: en mistænkt smittet Covid-19 pt må IKKE dele toilet med andre. Anvend bækkenstol. Bekræftes tilfælde af Covid-19 diagnose hos patient, der skal forblive indlagt, indlægges hun på stue 2, 8. sal. Covid-19 positive patienter, må gerne ligge flere sammen. Tilhørende toilet anvendes KUN af Covid-19-positive patienter. En konstateret smittet pt må dele toilet med andre konstateret smittede ptt.

(der er lavet skilte ” obs Covid-19 ”og ”konstateret Covid-19”) Indlægges flere patienter mistænkt for/bekræftet COVID-19 smittede, end der kan være i isolation på 8. sal, tages 9. sal i brug. I så fald kontaktes afsnitsledende sygeplejerske Kathrine Eskildsen og ledende overlæge Ole Mathiesen.

 

Hjemsendelse af patient:

Hvis patienten med mistænkt/positiv COVID-19 ”kun” skal tilses, og derefter sendes hjem igen, skal pt bære kirurgisk maske retur. Sygeplejersken behøver ikke anvende andre værnemidler end maske, hvis afstand > 2 m til patienten kan holdes. Skal patienten transporteres i kørestol eller seng, skal håndtag/sengegavl desinficeres med sprit inden transport. Personalet behøver ikke anvende andre værnemidler end maske. Kun ved behov for direkte kontakt, f.eks. ved løft. Patienten må under transporten ikke komme nærmere end 2 m fra andre patienter, og ikke berøre omgivelser.

 

Hvis en indlagt patient viser sig positiv for COVID-19 samt i tilfælde af nære kontakter blandt personale:

Se:

 

 

Til top

Adgang til stuen for personale og pårørende

 • • Personale på stuen skal begrænses til det fagligt forsvarlige. Så vidt muligt skal kun 1 plejepersonale tilgå stuen pr vagt.

 • • Der kan generelt ikke medfølge pårørende til undersøgelse eller under indlæggelse. Dette kan kun fraviges undtagelsesvist og kun efter aftale med bagvagten i helt specielle situationer. Pårørende, som opholder sig i isolationsenheden, betragtes som isolerede sammen med patienten og må kun opholde sig i isolationsenheden.

 

 

Transport til OP eller andre afdelinger

Hvis patienten skal transporteres til andre afdelinger/operationsgang skal hun bære kirurgisk maske under transporten. Patienten iføres rent tøj og sengelinned umiddelbart inden transporten. Patienten føres direkte til undersøgelses- og behandlingsstue uden ophold i ventefaciliteter. Portør og OP/modtagende afsnit adviseres tydeligt om patientens isolationsstatus. Sengegavle skal afvaskes med sprit eller klorklud inden transporten. Personale behøver ikke anvende andre værnemidler end maske under transport, hvis ikke behov for direkte kontakt f.eks. ved løft.

 

Til top

 

Relevante værnemidler til sundhedspersonale – se relation Værnemidler (2.2)

Der bruges værnemidler som ved vanlig isolation for f.eks. MRSA:

 • • Lyseblå/lysegul/hvide væskeafvisende overtrækskittel

 • • Handsker

 • • Mundbind (kirurgiske masker)

 • • Beskyttelsesbriller (stængler genanvendes, rengøres i instrumentkoger. Alternativt kan de rengøres med vand/sæbe klud og derefter sprittes af. Visir kan ligeledes sprittes af og genanvendes, ved manglende leverance.)

(De specielle FFP3/FFP2 ansigtsmasker anvendes udelukkende ved aerosolproducerende procedurer, ikke nødvendige ved svælgpodning.)

 

 

Situationer hvor værnemidler anvendes

 • • Når personalet skal have fysisk kontakt med patienten eller være < 2 m fra patienten, anvendes alle værnemidler.

 • • Ved kontakt med patientens omgivelser/udstyr (uden kontakt til patient og >2 m fra patienten) anvendes handsker, kirurgisk maske og langærmet overtrækskittel.

 • • Hvis der blot skal gives en kort besked, stilles medicinglas o.l. – uden kontakt til patienten eller patientens omgivelser og patienten er >2 m væk, anvendes kirurgisk maske.

Se i øvrigt ”Transport til OP og andre afdelinger”.

Ophævelse af isolation

Ophævelse af isolation må foretages af bagvagt ved symptomophør (dog tidligst efter 4 døgn) eller efter negativt podesvar.

Har patienten aldrig været positiv for COVID-19, indlægges hun på almindelig sengestue på 8. sal uden øvrige forholdsregler. Seng og sengestue rengøres på almindelig vis.

 

Har patienten tidligere været positiv for COVID-19, men er nu symptomfri/podet negativ gøres følgende:

 • • Ved ophør af isolation, men fortsat behov for indlæggelse, skal patienten efter bad iføres rent tøj. Patienten indlægges på almindelig sengestue på Sengeafsnit for Gynækologi og Graviditet, 8. sal.

 • • Seng og sengebord rengøres og desinficeres

 • • Patientens ejendele rengøres og desinficeres, hvis det er muligt. De ejendele, der ikke er mulige at desinficere, opbevares i tætte plastposer i patientens skab

 • • Stuen rengøres og desinficeres

 

 

Rengøring af stuen

Ved rengøring af Akutstue/isolationsstue kontaktes rengørings helpdesk på 65650. Beskriv tydeligt at det drejer sig om en isolationsstue.

 

 

På-/aftagning af værnemidler, affaldshåndtering, rengøring af udstyr, elektronisk udstyr m.v. - se relation Forholdsregler for håndtering af coronavirus (COVID-19), (4.8.2)

 

Til top

 

Henvendelse fra pressen

Hvis pressen henvender sig, kontaktes ledende overlæge Ole Mathiesen, som derefter kontakter pressekonsulent Ninette Zacho Bradsted på tlf 41314739.

 

 

Referencer

og

https://www.sst.dk/da/corona