Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Præhospital - Vurdering af patienter til indlæggelse OBS COVID-19

Målgruppe og anvendelsesområde

Regionalt ansatte Paramedicinere og ambulancebehandlere.

Formål

Normalt afslutter vi ikke patienter på stedet der er visiteret af egen læge. Den aktuelle situation gør dog, at vi midlertidig dispenserer fra dette således:

Beskrivelse

Instruksen gælder kun for patienter, hvor Paramediciner/Ambulancebehandler er disponeret til en opgave, hvor der ønskes et tilsyn på grund af uklarhed om patienten med mulig COVID-19 infektion skal indbringes til sygehus eller forblive hjemme.

Opgaven har to veje ind i AMK.

 1. a. Borgeren ringer 112, den modtagende sundhedsfaglige visitator vurdere at henvendelsen drejer som om problematik som kan refereres til COVID-19

 2. b. Patientens Egen læge eller lægevagt indlægger patient med OBS Covid-19 via fælles visitation

Ved begge indgange til AMK, vil det såfremt der ikke umiddelbart vurderes livstruende problemstillinger kan der blive sendt Paramediciner/Ambulancebehandler til vurdering af patienten med henblik på indlæggelse.

Instruksen ændrer ikke på kriterier for afslutning af den præhospitale indsats for alle øvrige patientgrupper. Alle øvrige ambulanceopgaver følger normale instrukser, visitationsforhold og har lægelig konference med ALB- lægen i området.

 

Baggrund

COVID-19 pandemi har udløst behov for tilsyn af patienter i eget hjem.

Patienten har haft kontakt til 112 eller egen læge/ vagtlæge, et tilsyn indenfor 2 time

 

Symptomer som kan udløse opgaver til tilsyn er:

Åndenød, feber, hovedpine og muskelømhed.

 

Forventelig vil største delen have almindelig influenza- eller forkølelsesvira

Udførelse

Paramedicineren i føre sig værnemidler:

 • • Handsker

 • • Væskeafvisende, langarmet engangsovertrækskittel (Kirurgisk overtrækskittel)

 • • Kirurgisk maske

 • • Beskyttelsesbriller/Visir

Patienten påføre sig det udleveret almindeligt kirurgiskmundbind.

 

Patienten undersøges fysisk og der indhentes anamnese.

På baggrund af anamnese og det umiddelbare objektive indtryk foretages relevante målinger af vital parametre (puls, blodtryk, ilt-saturation, respirationsfrekvens og temperatur).

  1. I. Stetoskopi foretages udelukkende på patientens rygside.

  2. II. EKG-4/12, blodsukker og respirations frekvens efter konkret individuelle behov.

Beslutningen om patienten skal indbringes til sygehus eller forblive i hjemmet besluttes af jer, ud fra en sundhedsfaglig vurdering. Hvis I er i tvivl tages kontakt til vagthavende læge på Lungemedicinsk afdeling på telefon 9117 9397.

 

Forholdene dokumenteres i PPJ eller på ambulancejournal (papirform) jf. instruks. Der påføres initialer på vagthavende læge på Lungemedicinsk afdeling

Visitations beslutninger

 1. I. Patienten er akut syg og det er åbenlyst, at patienten har behov for sygehusbehandling.

  1. a. Paramediciner/Ambulancebehandler rekvirerer en ambulancetransport via AMK-VC ud fra den hastegrad, som patientens tilstand kræver. Det er den indbringende ambulance, som melder patienten til modtagende afdelingen. Paramediciner/Ambulancebehandler vurderer ud fra den konkrete situation ledsager behovet.

 

 1. II. Patienten er syg og der er tvivl om alvorligheden.

 1. a. Paramediciner/Ambulancebehandler kontakter, vagthavende læge på Lungemedicinsk afdeling på telefon 9117 9397 anbefaling. Herefter følges punkt I eller III.

 

 1. III. Patienten vurderes at kunne behandles i eget hjem.

  1. a. Patienten vejledes til at kontakte egen læge/ vagtlæge ved forværring.

  2. b. Patienten vejledes til at tage paracetamol, dosisanvisning se på pakningen eller medicin.dk.

 

Praksislæge åbningstid:

Efter tilsyn, ringes der til henvisende læge (telefon nummer fremgår i meldingen) med oplysningen om hvad der blev beslutte omkring patienten.

 

I lægevagtens åbningstid.

Fremgår der et telefonnummer i meldingen, kontaktes henvisende lægevagt med oplysning om, hvad der er blevet besluttet vedrørende patienten.

 

Såfremt der ikke er et nummer til henvisende læge, gælder følgende procedure:

 

Ved indlæggelse med ambulance ringes der til SFV på fællesvisitationen på telefonnummer 7023 7580 – tast 3.

 

SFV på fællesvisitationen oplyser hvor patienten skal indlægges, efter aftale med lungemedicinsk afdeling. Fællesvisitation opretter turen, og bestiller transporten.

 

Er patienten i en akut livstruende tilstand eller er der i øvrigt uopsætteligt behov for ambulancetransport, rekvireres denne via SINE opkald til AMK-VC.

 

Særlige forhold

 

Retningslinjen gælder ikke børn,

Der skelnes aldersmæssigt efter:

Optageområde Aalborg med aldersgrænse på 18 år.

Optageområde Hjørring med aldersgrænse på 15 år.