Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Transport og perioperativ håndtering af obs. Corona og Covid-19 syge patienter

Formål

At sikre bedst mulig infektionshygiejne og mest effektive forløb for patienter indlagt på pandemiafsnit ifm transport til operationsgang eller skanninger.

Målgruppe

Patienter indlagt på pandemiafsnit P1, P2, P3 med behov for kirurgi eller CT-/MR-skanning.

Fremgangsmåde

Ved kirurgi

Patienter meldes til kirurgi jf. vanlige rutiner med oplysning om at patienten befinder sig i et pandemiafsnit.

Herfra melder anæstesilæge videre til vagthavende læge på intensiv pandemiafsnit med henblik på præoperativ forberedelse.

Såfremt det er lægefagligt forsvarligt SKAL kirurgi afvente svar på corona-udredning mhp. at patienten kan afisoleres ifm transport til operationsgangen, eller overføres til stationært afsnit forud for kirurgi.

Ved uopsættelig kirurgi håndteres både mistænkte og bekræftede Covid-19 syge ens.

Præoperativt tilsyn udføres af vagthavende læge på intensiv pandemiafsnit, skemaet følger patienten og der gives telefonisk besked om særlige forhold.

I det tilfælde hvor patienten kan afisoleres forud for kirurgi overgås på dette tidspunkt til vanlige procedurer.

Såfremt der er verificeret Covid-19 sygdom eller ved uopsættelig kirurgi arbejdes med en målsætning om at sikre mindst mulig kontaminering af operationsstuen og dermed flest mulig procedurer udført i det intensive pandemiafsnit.

Således vil patienter med behov for arteriekanyle, CVK, epidural- eller smertekateter fortrinsvis få dette lagt på intensive pandemiafsnit forud for overflytning til operationsgangen.

Patienterne overflyttes til operationsgangen forud for intubation.

Ekstubation bør foregå i egnede lokaler, dvs. undertryksrum, hvorfor patienten som udgangspunkt overflyttes intuberet til intensiv pandemiafsnit mhp. snarlig vækning eller videre terapi i intensiv regi.

Såfremt der kommer negativt svar på corona-udredning mens patienten er på operationsgangen kan patienten umiddelbart afisoleres.

Ved skanning

Skanninger koordineres mellem vagthavende læge intensiv pandemiafsnit og bagvagt afd. R. Som udgangspunkt udføres kun scanninger på patienter med afklaret coronastatus eller et uopsætteligt behov.

Det påhviler vagthavende læge på det intensive pandemiafsnit at sikre at patienten er forberedt til transport, samt følge patienten til slusen for overlevering.

Det påhviler bagvagt afd. R at sikre at fornødent personel står til rådighed for at ledsage patienten til skanningen, dette personel møder patienten i slusen.

Der udpeges en anæstesisygeplejerske baseret på tilgængelighed og belastning i anæstesiafsnittene. Såfremt der skal gennemføres MR-skanning anvendes som udgangspunkt sygeplejerske fra K-anæstesi.

Ved transport

Hvilket personale der ledsager patienten besluttes i hvert enkelt tilfælde af bagvagt afd. R.

Patienten transporteres på ”hjuletræ”, dette leveres af anæstesisygeplejerske til slusen, hvorfra personalet på det intensive pandemiafsnit henter det og tilkobler patienten.

Patienten tages af personale på intensiv pandemiafsnit til sluse og overtages derfra af operationsgangpersonale iført værnemidler jf. instruks. Der medbringes FFP3 masker.

Patient bærer mundbind når patienten ikke er intuberet.

Anæstesipersonalet medbringer medicin og udstyr til intubation – altid McGrath!

Ved returtransport følges patienten ligeledes til slusen af operationsgangspersonale og overdrages dér til personale på intensiv pandemiafsnit.

SOSA på intensiv pandemiafsnit rengør ”hjuletræ”, kasserer alt engangsudstyr og stiller det i slusen, samt adviserer anæstesisygeplejerske når det er klar til afhentning.

Særligt angående AHA-patienter

Den postoperative observation bør for alle patienter i denne gruppe foregå i regi af det intensive pandemiafsnit i et tidsrum der sigter til at sikre at eventuel progression i organdysfunktion konstateres og adresseres. Her naturligvis særligt fokus på respirationssvigt, men både kredsløbssvigt og nyresvigt kan medføre uhensigtsmæssig overhydrering såfremt man forsøger at håndtere dette i stationært afsnit.

Derudover følges AHA-retningslinjen så tæt som muligt hvorfor disse patienter monitoreres med EV-1000, denne følger ikke patienten fra intensiv pandemiafsnit, men der anvendes det stykke udstyr der står i Opv. 1 og vil forblive der indtil videre.

 

 

Billede 2