Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

SOP Håndtering Intensiv COVID-19 patienter med hypoxæmisk svigt

Baggrund

COVID-19 patienter, som indlægges på intensivt afsnit med moderat til svært hypoxæmisk respiratorisk svigt, skal følge de sædvanlige retningslinjer for respirationsunderstøttende behandling, dog med særlige tiltag for at minimere smitterisiko for personale.

 • • High-flow

  • Flow MAX 29 liter/min her benyttes almindelige værnemidler også ved brug af PEP fløjte

  • Flow >30 liter/min her skal benyttes FFP2 eller FFP3 maske

 • • Non-invasive ventilation, her skal benyttes FFP2 eller FFP3 maske

  • FFP2 og FFP3 masker skal også anvendes ved intermitterende CPAP behandling

 • • Invasiv ventilation

  • FFP2 eller FFP3 maske ved intubation/sugning/andre årsager, hvor det lukkede system brydes

Initiale strategi ved behov for intubation og respiratorbehandling

Ventilationsmodus

 • • Volumekontrolleret ventilation

 • • Tidalvolumen: 6 ml per kg idealvægt

 • • PEEP: 6 – 10 cmH2O

 • • FiO2 til PaO2 8-12 kPa (SpO2 90-96 %) tilpasses til igangværende klinisk studie (HOT-COVID), hvis patienten er inkluderet

Sedation

 • • Initielt infusion Propofol og infusion Remifentanil

 • • Ved behov for yderligere sedation kan ændres til Infusion Midazolam og infusion Fentanyl

 • • Ved dyssynkroni med samtidig svære oxygeneringsproblemer er der indikation for relaksation, hvor varighed skal tilstræbes at være så kort som muligt

 • • RASS lægeordineres afhængig af graden af det hypoxæmiske respiratoriske svigt

Antibiotika behandling

 • • Der gives ikke profylaktisk antibiotika

 • • Patienterne er i en øget risiko for bakterielle superinfektioner, og skal gennemdyrkes på mindste kliniske mistanke

 • • Antibiotika ordineres i samråd med infektionsmedicinsk bagvagt, som dagligt (formiddag) tilser patienterne på intensivt afsnit

Steroid behandling

Tablet Dexamethason 6 mg/i.v. Dexavit 8 mg (4 mg Dexavit indeholder 3.33 mg dexamethason) dagligt i 10 dage, ofte opstartet på Infektionsmedicinsk afdeling. Ved hastig progression og/eller kontraindikation for IL-6 hæmmer dosis i udvalgte tilfælde, øges til tablet Dexamethason 12 mg/i.v. Dexavit 16 mg i samråd med bagvagt infektionsmedicinsk afdeling

Remdesivir

 • • I.v. Remdesivir 200 mg dagligt i 5 dage, hvis påbegyndt på Infektionsmedicinsk afdeling. Opstart kontraindiceret hvis patienten indlægges på intensivt afsnit med svær hypoxæmisk respiratorisk svigt

Øvrige væsentlige kontraindikationer er eGFR <30 og ALAT >5 x øvre normalgrænse
 

IL-6 hæmmer

 • • I.v. Tocilzumab/Baricitinib 8 mg/kg legemsvægt (max. 800 mg) som éngangsordination over 60 minutter

 • • Relative kontraindikationer er immundefekt, co-infektion, divertikulose, leversygdom eller ALAT/ASAT > 1.5 x øvre normalgrænse

 • • OBS! Maskerer super-infektion med manglende feber, ingen stigning i CRP og neutropeni

  • • Daglig procalcitonin og lav tærskel for mikrobiologisk diagnostisk og bredspektret antibiotika

Anti-trombotisk behandling

 • • S.c. Fragmin 5000 IE dagligt som standard

Kontinuerlig monitorering af endtidal (Et)CO2, idet et fald i EtCO2 og en stigende forskel mellem arteriel PaCO2 og endtidal PCO2 er en prediktor for klinisk betydende lungeemboli hos den cirkulatorisk stabile patient

Sugning

 • • Foregår i lukkede systemer

Bugleje

Monitering

 • • Standard hæmodynamisk monitoring

 • • Tilstræbe middel arterietryk (MAP) = 65 mmHg. Arteriepunktur efter behov

  • PaO2/FiO2 noteres på skema og anvendes som monitorering af graden af det akutte hypoxæmiske respiratoriske svigt

 • • Venepunktur fra CVK mindst én gang dagligt

 • • Rtg. af thorax/CT-thorax ved indikation

Efterfølgende strategi for respiratorbehandling

 

 

Moderat lungesvigt (PaO2/FiO2 13-27 kPa)

Svær lungesvigt (PaO2/FiO2 < 13 kPa)

Behandlingsmål

SpO2 90-96 %; pH 7,35-7,45; P-plateau <30 cmH2O

Permissiv hypoxæmi og hyperkapni kan være nødvendig

SpO2 88%; pH 7,15-7,30;

tilstræbe P-plateau <30 cmH2

Driving pressure (ΔP)(P-plateau - PEEP) < 15 cmH2O)

Respiratormodus

Volumen kontrolleret

Volumenkontrolleret

Tidalvolumen (Vt)

6 ml/kg idealvægt

̴6 ml/kg idealvægt

PEEP

5-10 cmH2O

10-24 cmH2O eller sv.t. P-plateau 30 cmH2O

Respirationsfrekvens

12-16/minut

20-35/min-juster til pH >7,25

I:E

1:2

1:1 Obs auto-PEEP

PS

Justeres for den enkelte patient

 

 

 • • Ventilationsmodus kan ændres, såfremt patientens tilstand forværres, og det skal altid ske i samråd med bagvagt på intensivt afsnit

 

 • • Ved PaO2/FiO2 <20 kPa skal bugleje vælges, hvis IKKE iværksatte tiltag har effekt inden for 3 timer

 

 • • Patienterne har initialt en øget risiko for barotraume, hvorfor APRV ikke er første valg

Øvrige tiltag

Væskebalance

 • • Hvis patienten er hæmodynamisk stabil (med eller uden vasopressor behandling) bør man tilstræbe neutral til negativ væskebalance – evt. ved hjælp af kontinuerlig dialyse (CRRT)

Ernæring

  • • Startes indenfor de første dage efter indlæggelse på intensiv efter gældende rekommendationer

Ventilation i bugleje

Mobilisering

 • • Mobiliseres snarest muligt efter afdelingens gældende regler

 • • Patienter på spontan ventilation skal anvende PEP fløjte og skal gives intermitterende CPAP. HUSK FFP2/FFP3 masker ved CPAP

Forskning

 • • Kan inkluderes i afdelingens kliniske studier

ECMO

 • • Refraktær hypoxi/hyperkapni

 • • Kontakt ECMO-vagt Skejby Sygehus via omstillingen (7845 0000)

Ved problemer overvej

 • • Ved Plateau >30 cmH2O: Overvej abdominal kompartment eller pleura-exudat

 • • Ved P-peak >>P-plateau overvej øget luftvejsmodstand: Sekret, astma, KOL, ødem

 • • Ved lav oxygenering (PaO2/SpO2/SaO2) overvej nedsat pulmonal perfusion eller ventilations-perfusions mismatch: Øg evt. middelarterie tryk (MAP) og/eller cardiac output (CO)

 • • Ved pH <7.20 overvej metabolisk komponent