Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Tilpasning af kapaciteten i Psykiatrien i forhold til COVID-19

Beskrivelse

Af vedlagte bilag fremgår, hvilken fase Psykiatrien aktuelt er i vedrørende COVID-19 relateret klinisk prioritering.

Teksten herunder rummer en uddybende beskrivelse vedrørende aktivitetstilpasning i Psykiatrien.

 

Overordnede principper for tilpasning af aktiviteten i Psykiatrien

Sundhedsstyrelsen har den 13/3-20 i ”Notat om reduktion af hospitalsaktivitet i forbindelse med COVID-19 understreget, at der er behov for at frigøre kapacitet på landets sygehuse, dels pga. det øgede behandlingsbehov i forhold til virussmittede, dels pga. øget sygefravær blandt personalet.

 

Principper for tilpasning af aktiviteten:

 

 • • Såfremt, der opstår overvejelser om at lukke for kapacitet, skal det drøftes med Klinikledelsen og i sidste ende er det Psykiatriledelsen, der beslutter, hvorvidt områder eller funktioner skal nedlukkes for en periode.

 • • I forbindelse med, at der opretholdes så mange funktioner som muligt, kan der ved særskilt øget bemandingsbehov i et afsnit eller ved stigende sygdom blandt medarbejdere opstå behov for at supplere eller erstatte bemandingen i bestemte funktioner. I sådanne tilfælde tilstræbes, at der alle steder er bemanding svarende til minimumsbemanding/nødberedskab. Det er klinikledelsernes ansvar at sikre dette beredskab.

 • • Personale vil kunne pålægges ekstravagter og overarbejde og fx indgå i toholdsskift. Der afholdes møder ugentligt i VMU således, at såvel medarbejder- og ledelsessiden er i tæt dialog om behovet for justering af kapaciteten.

 • • Alle aktiviteter, som ikke er patientrettede (bl.a. alt uddannelse) skal så vidt muligt aflyses, så mest mulig tid bruges på patientkontakt. Dette koordineres via Team for HR og Arbejdsmiljø.

 • • Opretholdelse af bemanding sker i henhold til den prioritering af funktioner, der skitseres under ”Tilpasning af kapacitet”.

 • • Klinikkerne skal sikre registrering af patienter, der udskydes pga. COVID19- epidemien.

 

Nedenfor vises Psykiatriens plan for tilpasning af kapacitet i forhold til en mulig ændring af kapacitet i Psykiatrien.

 

Overgangen fra en fase til en anden besluttes af Psykiatriledelsen i samråd med klinikledelserne under hensyntagen til bemandingssituationen, antal smittede patienter m.v.

Faseopdeling i Psykiatrien i Region Nordjylland

Tabel 1: Faseopdeling i Psykiatrien i Region Nordjylland

Strategi

Psykiatri

Inddæmning

A1: Almindelig aktivitet

 

Inddæmning/ afbødning

 

A2: Almindelig drift under hensyntagen til begrænsning af smitterisiko

 

B1: Delvis omlægning af elektiv aktivitet

 

B2: Delvis begrænsning/aflysning af elektiv aktivitet.

 

C1: Omfattende aflysning af elektiv aktivitet.

Hurtigere udskrivninger.

Kun visitation af patienter med akutte tilstande.

 

C2: Aflysning af al elektiv aktivitet.

Udskrivning af stort set alle patienter, som ikke er på intensive sengeafsnit.

Sammenlægning af funktioner.

 

D: Aflysning af alt, som ikke er eller kunne være omfattet af psykiatrilovens bestemmelser om anvendelse af tvang eller omhandler retspsykiatrisk behandling.

 

 

Enhver beslutning om, hvorvidt udredning og behandling skal afvises, vil fortsat bero på en konkret og individuel lægefaglig vurdering og stillingtagen på relevant fagligt kompetenceniveau.

 

Den aktuelle prioritering af, hvilken fase Psykiatrien er i, fremgår af bilaget: Notat vedr. den aktuelle situation vedr. tilpasning af aktiviteten i Psykiatrien i Region Nordjylland.

Prioritering af aktivitet/funktioner

Det indgår som forudsætning for kapacitetstilpasningerne, at udrednings- og behandlingsaktiviteterne kan rangordnes i forhold til, hvor kritisk det er at holde dem i drift. Jf. tabel 2 vedr. prioritering af funktioner.

 

I takt med at der kan opstå personalemangel på grund af sygdom, vil der skulle flyttes personale fra mindre kritiske funktioner til mere kritiske funktioner. Hovedprincippet vil være, at der flyttes personale fra åbne sengeafsnit til intensive sengeafsnit og personale fra ambulante enheder til åbne eller eventuelt intensive sengeafsnit. Dette besluttes af klinikledelsen i samarbejde med afdelingsledelserne.

 

Det kan endvidere komme på tale at flytte personale fra Psykiatrien til somatikken eller behandlingsopgaver fra somatikken til Psykiatrien.

 

 

Tabel 2: Prioritering af funktioner

Prioritet

 

Funktioner - Senge

(Både voksenpsykiatri og BU)

Funktioner - Ambulant

(Både voksenpsykiatri og BU)

1

 • • Intensive/ lukkede sengeafsnit

 • • Retspsykiatriske afsnit

 • • Sengeafsnit for patienter med spiseforstyrrelser

 • • Akutmodtagelsen

 • • BU1

Ambulante funktioner, der varetager udredning og behandling for de mest syge patienter, svarende til

Kategori rød: Umiddelbart behandlingskrævende og ustabile patienter med tydelig forpinthed og akut svær funktionsnedsættelse, herunder altid patienter indenfor følgende diagnosegrupper:

 • • Psykose/ obs. psykose

 • • Retspsykiatriske patienter

 • • Sværere affektive patienter (uni- og bipolare patienter

 • • Sværere personlighedsforstyrrede

 • • Sværere spiseforstyrrelse.

2

Åbne almene sengeafsnit

Ambulante funktioner, der varetager udredning og behandling af

Kategori gul: Mellemgruppe af patienter, der kan udskydes kortevarende, men over tid får behov for udredning/ behandling.

3

 

Ambulante funktioner, der varetager udredning og behandling af

Kategori grøn: Lettere og/eller langvarige tilstande, hvor der ikke sker væsentlige ændringer over flere uger, og hvor det vurderes uden risiko at udskyde kontakt.

 

For tilpasningsplanerne gælder, at ambulant aktivitet opretholdes i så høj grad som muligt for at sikre, at patienternes tilstand ikke forværres, at der ligger faglig vurdering til grund for ændringen og, at patienterne informeres relevant om årsag til og hensigt med ændringen.

 

Behandling under indlæggelse foregår efter konkret faglig vurdering under hensyntagen til såvel kapacitet som smitterisiko.

 

De beskrevne planer skal betragtes som dynamiske og tilpasses løbende ændrede behov. Planer for omlægning og reduktion af aktivitet besluttes af Psykiatriledelsen. 

 

Der skal allokeres særlig opmærksomhed i ambulatorierne på særligt sårbare patienter, herunder vurdering af behov for hjemmebesøg. Det drejer sig om:

 

 1. A. Patienter, der er så psykisk syge, at de ikke kan undvære vores hjælp, men har svært ved at komme til os eller ikke kan deltage i video- eller telefonkonsultation.
   

 2. B. Patienter med somatisk komorbiditet, der efter Sundhedsstyrelsens definition er særligt udsatte og derfor skal minimere kontakten med andre. 

 

Disse patienter skal have besøg i hjemmet - evt. i samarbejde med kommunerne – jf. instruks om forholdsregler for udgående teams i Psykiatrien.

 

Såfremt der opstår en situation, hvor vi mangler personale til at varetage de mest kritiske funktioner (både ambulant og i sengeafsnit), omlægges aktiviteter gradvist efter nedenstående principper, hvor faserne evt. kan overlappe.

 

Fase A1: Almindelig aktivitet

I denne fase er driften i Psykiatrien upåvirket af situationen.

 

Fase A2: Almindelig drift under hensyntagen til begrænsning af smitterisiko

I denne fase opretholdes aktiviteten under hensyntagen til begrænsning af smitterisiko.

Henvisninger håndteres både Central Visitationen og af ambulatorier efter gældende udrednings- og behandlingsret jf. beskrivelsen for fasen (se bilag).  Udrednings- og forsamtaler kan foregå via fremmøde, video eller telefon under hensyntagen til patientens ønsker og en faglig vurdering af, om udredningen kan gennemføres under den givne form.

 

Alle ambulatorier har etableret akutfunktion for indskrevne patienter, således patienterne kan tage kontakt ved akutte problematikker. Dette med henblik på at reducere antallet af kontakter i skadestuen af kendte patienter og dermed en reduktion af potentiel smitterisiko.

Ambulant aktivitet opretholdes under hensyntagen til begrænsning af smitterisiko. Fremmøde- og hjemmebesøg kan omlægges til telefon- eller video i det omfang, det vurderes fagligt muligt i forhold til at opretholde og kvalitetssikre behandlingsforløb.

Ved indlæggelse i Psykiatrien skal patienten forinden udspørges om symptomer på COVID-19 og podes i henhold til retningslinjen for podning ved indlæggelse. Ved mistanke/påvist COVID-19 følges Psykiatriens retningslinje vedr. podning og isolation.

Fase B1: Delvis omlægning af elektiv aktivitet

I denne fase vurderes der ikke at være grundlag for at reducere udrednings- og behandlingskapaciteten. Men der startes planlægning af kommende faser og omlægning af hensyn til smitterisiko påbegyndes.

 

Så vidt muligt omlægges fysisk kontakt til digital kontakt ved eksempelvis telefon eller video.

Så vidt mulig erstatte ambulante besøg af telefon- og video-kontakter i alle ambulatorier. Hvis muligt, kan indledende vurderinger forsvarligt foretages via video/skype.

 

Det anbefales så vidt muligt også at omlægge gruppesamtaler til individuelle digitale kontakter.

Triagering/vurdering af nyhenviste patienter foregår i samarbejde mellem ambulatorier og Central Visitation under hensyntagen til samlet kapacitet (f.eks. mange sygemeldinger i ambulatorier eller sengeafsnit) og prioritering.

 

Ambulante kontakter kan efter konkret lægefaglig vurdering udskydes men ikke aflyses.

 

Ambulatorierne tager telefonisk kontakt til nyhenviste patienter som alternativ til vanlig udredning, hvor der foretages konkret faglig vurdering af, hvorvidt det findes forsvarligt at udskyde udredning – og den endelige plan herfor laves ved den telefoniske kontakt.

 

I det omfang, det er muligt, begrænses kontakt til Psykiatrisk Skadestue. Alle ambulatorier opretter lokal akutfunktion, således at Psykiatrisk Skadestue ikke får opgaver med akut vurdering af ambulant indskrevne patienter. Således at kontakt til psykiatrisk skadestue for ambulante begrænses til de patienter der har behov for indlæggelse.

 

Øvrige handlinger:

Alle enheder begynder at planlægge overgangen til næste fase (fase B2), herunder planlægge eventuelle flytninger af medarbejdere til mere kritiske funktioner og forberede patientinformation.

 

Fase B2: Delvis begrænsning/aflysning af elektiv aktivitet

I denne fase påbegyndes neddrosling af kapacitet. Dels for at sikre, at de enkelte ambulatorier og sengeafsnit fortsat kan håndtere egne patienter i en situation, hvor enheden skal drives med minimumsbemanding, dels for at muliggøre, at personale kan flyttes til funktioner, som er mere kritiske at opretholde i fuld drift.

 

I denne fase kan der fortsat udskydes kontakt til de mest syge patienter og for mindre syge aflyses kontakter efter konkret lægefaglig vurdering. Der kan prioriteres vedrørende indlagte patienter i form af hurtigere udskrivninger.

 

Der foretages en gennemgang af kontakt til allerede kendte patienter med kritisk vurdering af, hvorvidt der kan laves yderligere omlægning - også selv om kontakten ikke kan få samme kvalitet som ved fysisk fremmøde.

 

Triagering/vurdering af nyhenviste patienter foregår i samarbejde mellem ambulatorier og Central Visitation under hensyntagen til samlet kapacitet (f.eks. mange sygemeldinger i ambulatorier eller sengeafsnit) og prioritering.

 

Ambulatorierne tager fortsat telefonisk kontakt til nyhenviste patienter som alternativ til vanlig udredning, hvor der foretages konkret faglig vurdering af, hvorvidt det findes forsvarligt at udskyde/aflyse udredning – og den endelige plan herfor laves ved den telefoniske kontakt.

 

I denne fase forventes kun ”kategori grøn patienter” aflyst.

 

Ved udsættelse/aflysning af kontakt gives altid mulighed for telefonisk kontakt.

 

I denne fase kan følgende tiltag iværksættes efter godkendt aftale:

 

 • • Begrænse psykoterapeutiske gruppeaktiviteter ved at undlade at igangsætte nye grupper, afslutte eksisterende grupper hurtigere end planlagt eller sænke mødefrekvensen

 • • Nedsætte besøgsfrekvensen i alle ambulatorier

 • • Enkelte aflysninger af ECT-behandlinger vil kunne forekomme

 • • Begrænse antallet af udredninger i børne- og ungdomspsykiatrien til at fokusere på patienter med henvisningsdiagnoser i spektret DF1 – DF5. (Børn og unge under mistanke for ADHD, autisme og personligheds- og udviklingsforstyrrelser udredes kun efter konkret vurdering, og hvis der er kapacitet til det)

 • • Nedbringe belægningen i sengeafsnit ved at udskrive hurtigere med mulighed for regelmæssig telefonisk kontakt

 • • Patienter, som er meldt færdigbehandlede til kommunerne, vil være blandt dem, som udskrives først

 

Øvrige handlinger:

Alle afdelinger begynder at planlægge overgangen til næste fase (fase C1) f.eks. ved at aftale med alle enheder, hvordan der bedst tages hånd om patienterne, når den ambulante aktivitet reduceres væsentligt, og patienter udskrives hurtigere end tidligere. Der skal f.eks. laves procedurer for telefonkontakt, henvisning til ambulante teams, beskrivelse af ambulante teams opgaver, informationsmateriale til patienter om, hvor de kan henvende sig i krisesituationer m.v. med henvisning til Psykiatriens retningslinje for krisehjælp. Desuden skal der udarbejdes en standardprocedure for kontakt til pårørende i forbindelse med neddrosling af psykiatriens kontakt til patienterne.

 

Fase C1: Omfattende aflysning af elektiv aktivitet, hurtigere udskrivninger og kun visitation af patienter med akutte tilstande

I denne fase skæres den ambulante aktivitet gradvis ned til det, der kan betegnes som ”akut”, og det forsøges at reducere belægningen på de åbne afsnit mest mulig med det formål at enkelte sengeafsnit i hver klinik kan lukkes. Begge dele skal frigøre personale til højere prioriterede formål.

 

I denne fase kan følgende tiltag iværksættes efter godkendt aftale:

 

 • • Ambulatorier med psykoterapeutiske tilbud aflyser al gruppeaktivitet og de fleste individuelle besøg. Det sikres, at patienter og pårørende ved, hvortil de skal ringe, hvis patientens psykiatriske tilstand forværres. Der tages ikke nye patienter ind

 • • Der laves aftaler med patienter fra alle ambulante enheder, som vil få færre eller ingen besøg, med henblik på at sikre, at de ved, hvor de skal henvende sig hvis, den psykiatriske tilstand forværres

 • • Alle ambulatorier varetager kun udredning og behandling af kategori rød patienter

 • • Patienter fra åbne sengeafsnit udskrives, når det vurderes sikkert. Om nødvendigt etableres kontakt til psykiatriske ambulatorier eller akutteams

 

Øvrige handlinger:

Alle enheder begynder at planlægge overgangen til næste fase (fase C2) f.eks. ved at beslutte, hvilke medarbejdere, der skal forblive i de enkelte ambulatorier, og hvilke sengeafsnit man vil stile mod at lukke.

 

Fase C2: Aflysning af al elektiv aktivitet, udskrivning af stort set alle patienter, som ikke er på intensive/ lukkede sengeafsnit, retspsykiatriske afsnit, sengeafsnit for patienter med spiseforstyrrelser, BU1 og akutmodtagelsen. Sammenlægning af funktioner

For at opretholde driften af de tilbageværende åbne sengeafsnit, intensive sengeafsnit og akutmodtagelser vil det blive nødvendigt at flytte personale fra ambulant aktivitet til sengeafsnit.

 

I denne fase kan følgende tiltag iværksættes efter godkendt aftale:

 

 • • Alle ambulatorier reducerer aktiviteten til et minimum (jfr. ovenfor)

 • • Alle indlæggelser vurderes dagligt med henblik på at udskrive flest mulige patienter

 • • Det vurderes løbende, om det er muligt at sammenlægge sengeafsnit

 

Fase D: Aflysning af alt som ikke er eller kunne være omfattet af psykiatrilovens bestemmelser om anvendelse af tvang eller omhandler retspsykiatrisk behandling

I denne fase koncentreres alle tilbageværende ressourcer på at opretholde akutmodtagelse, nødvendig retspsykiatrisk behandling og så mange intensive sengeafsnit som muligt.

 

Der fokuseres alene på patienter, som henvender sig i akutmodtagelserne og patienter, som er tvangsindlagte, tvangstilbageholdelige (herunder selvmordstruede og svært forpinte patienter) eller retslige patienter. I denne fase gælder som altid, at der kan gøres en konkret lægefaglig vurdering af indlæggelsesbehov.

 

Der opretholdes en akuttelefon i tilknytning til en akutmodtagelse.

 

I denne fase kan følgende tiltag iværksættes efter godkendt aftale:

 

 • • Alle ambulatorier lukkes og personale flyttes til akutmodtagelser, intensive sengeafsnit, retspsykiatriske afsnit og akuttelefon

 • • Der indlægges kun patienter, som er – eller kunne være - omfattet af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien eller er retslige