Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Registrering og indberetning af tvang til Sundhedsdatastyrelsen i Klinik Psykiatri Syd

 

Beskrivelse

 

Ansvar for registrering og indberetning

1. Registrering af tvang i tvangsprotokollen (læge):

 • • Ordinerende læge registrerer påbegyndelse af tvangsforanstaltninger på de relevante tvangsprotokoller. Af hensyn til korrekt indberetning er det vigtigt, at alle relevante rubrikker i tvangsprotokollerne er korrekt udfyldt. HUSK dato, tidsrum og korrekt afsnit

 • • Vagthavende læge/stuegangsgående læge registrerer / afslutter tvangsforanstaltningerne på de relevante tvangsprotokoller.

 • • Først kommende hverdag gennemgår stuegangsgående læge de udfyldte tvangsprotokoller for fejl og mangler, og er ansvarlig for, ved behov at tilrette tvangsprotokollerne. Herunder at sikre, at overlæge stillingtagen er noteret i tvangsprotokol og journal

 • • Registrering af tvang ift. børn og unge i Psykiatrisk Skadestue og Modtagelse varetages af Klinik Psykiatri Syds læger i vagttiden og af læger fra børne- og ungdompsykiatrien i dag-tiden.

2. Formidling af tvangsprotokoller på hverdage til elektronisk registrering og indberetning 2-3 gange ugentligt (afsnittets sygeplejesekretær/plejepersonale, sekretær):

 • • På Brandevej i afsnit S1 og S2 tjekker sekretæren tvangsmappen én gang ugentligt i forhold til, om der er igangværende tvang. Det vil sige, at sekretæren afhenter tvangsprotokollerne og returnerer tvangsprotokollerne efter registrering til afsnittet. Når tvangen er ophørt afleveres tvangsprotokollen umiddelbart efter til sekretærerne som færdigregistrerer.

 • • På Mølleparkvej i afsnit S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10 og BU1 tjekker sekretæren tvangsmappen i forhold til, om der er igangværende tvang. Det vil sige, at sekretæren afhenter tvangsprotokollerne i afsnittet og returnerer tvangsprotokollerne efter registrering til afsnittet. Når tvangen er ophørt afleveres tvangsprotokollen umiddelbart efter til sekretærerne som færdigregistrerer.

3. Elektronisk registrering og indberetning af tvangsprotokoller (indberettende sekretær):

 • • Al tvang skal senest indberettes til SEI førstkommende hverdag i efterfølgende måned.

 • • 2-3 ugentligt (ikke på faste dage) registrerer og indberetter elektronisk alle tvangsforanstaltninger i SEI – systemet på baggrund af den manuelle registrering på tvangsprotokollerne.

 • • Sekretæren tjekker at tidspunkterne på notat og protokol er samstemmende. Sekretæren giver ved manglende eller forkerte oplysninger på tvangsprotokollerne afsnittet besked, med henblik på at få disse rettet eller tilføjet.

Når tvangen er færdigregistreret og indberettet, makulerer sekretærerne tvangsskemaerne efterfølgende.

 

Særligt i forhold til tvangsfiksering / fastholdelse:

 • • OBS hvis patienten overflyttes under tvangsfiksering, skal tvangsfikseringen registreres på det afsnit, hvor tvangen er startet.

 • • OBS hvis patienten er overflyttet til nyt afsnit siden sidste tvangsfiksering / fastholdelse, skal der oprettes nyt skema, så tvangsfikseringen / fastholdelsen bliver registreret på det korrekte afsnit.

4. Særlige forhold vedrørende tvang på dobbeltindlagte patienter

 • • Den læge, som ordinerer eller revurderer tvang på dobbeltindlagte patienter, sikrer at de originale tvangsprotokoller forbliver hos patienten på somatisk afdeling. ”Papirerne følger patienten”. (S6 har samlet og medbringer alle tvangsprotokol-skemaer i en mappe).

 • • Den læge, som ophæver tvangen, medbringer de originale udfyldte tvangsprotokoller til det afsnit i Klinik Psykiatri Syd, hvor patienten er indlagt.

 • • Indberettende sekretær registrerer og indberetter som under pkt. 3.

 

Målgruppe

Medarbejdere, der registrerer og indberetter tvang til Sundhedsdatastyrelsen

 

Formål
At tvang efter Psykiatrilovens bestemmelser registreres og indberettes korrekt og rettidigt

 

Referencer


 
Bekendtgørelse nr. 1079 af 27/10 2019 om tvangsprotokoller og optegnelser samt registrering og indberetning af tvang samt udskrivningsaftaler og koordinationsplaner på psykiatriske afdelinger

 

Vejledning 9798 om udfyldelse af tvangsprotokoller (registrering af anvendelse af tvang i psykiatrien) samt registrering af anvendelse af udskrivningsaftaler/koordinationsplaner - nr. 9798 af 16. august 2016

 

Instruks om frihedsberøvelse og anden tvang i Psykiatrien