Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

 

Sygeplejeinstruks for behandling med anti-CGRP-antistof til forebyggende behandling af kronisk migræne

 

Beskrivelse

 

Patienter med kronisk migræne, som har oplevet behandlingssvigt på tidligere forebyggende behandlinger med mindst ét antihypertensivum og ét antiepileptikum visiteres via Hovedpineambulatoriet, Neurologisk Afdeling af den patientansvarlige hovedpinelæge til behandling med anti-CGRP-antistof.

 

Kronisk migræne defineres ved 15 eller flere hovedpine anfald pr. måned eller 8 dage med migræne anfald pr. måned med en varighed på 4 timer pr. dag. Desuden skal tilstanden været tilstede i minimum 3 måneder.

Behandlingssvigt defineres som ikke tilstrækkelig effekt eller væsentlig toksicitet.

Hovedpine forårsaget af medicinoverforbrug (MOH) skal være saneret.

Eventuel behandling med Botox skal seponeres. For patienter i behandling med Botox skal der gå mindst fire måneder efter sidste behandling med Botox inden behandling med anti-CGRP-antistof. Dette gælder dog ikke, hvis der ikke har været effekt af Botox.

 

Oplæring i injektionsteknik, udlevering af medicin samt de efterfølgende kontroller varetages af hovedpinesygeplejerske.

Virkningsmekanisme af anti-CGRP-antistof behandling

 

 

Migræne kendetegnes ved anfaldsvis hovedpine. Lidelsen er sandsynligvis genetisk disponeret og involverer både nerver og blodkar i hovedet. Calcitonin genrelateret protein [CGRP] menes at spille en væsentlig rolle og er muligvis årsag til sygdommen.

Anti-CGRP-antistof er et monoklonalt antistof, der forhindrer det vasodilaterende neuropeptid calcitonin genrelaterede peptid (CGRP) i at binde til CGRP-receptoren, hvilket hæmmer den CGRP-inducerede karudvidelse, reducerer den neurologisk medierede immunreaktion, og hæmmer smertesignaler.

 

Pånuværende tidspunkt er der godkendt følgende lægemidler af medicinrådet, Danmark

 

Erenumab, som administreres subcutant hver måned via injektionspen

Fremanezumab administreres subkutant og indgives månedligt eller kvartalsvis via forfyldt injektionssprøjte.

 

 

 

Ambulant behandling

 

 

Oplæring i injektionsteknik, udlevering af medicin samt de efterfølgende kontroller ved behandling med anti-CGRP-antistof foregår oftest i Neurologisk Ambulatorium, 4.sal, Reberbansgade 15.

Patienterne indkaldes og tilsendes skriftligt informationsmateriale vedrørende behandlingen.

 

Ved første ambulante behandling optages sygeplejeanamnese og patientens hovedpinekalender gennemgåes. Kriterierne for behandling valideres og kontraindikationer/bivirkningerne gennemgåes.

Der gives skriftlig og mundtlig information til paitenten vedrørende Anti-CGRP-behandling og spørgsmål herom besvares.

Vejledning samt oplæring i injektionsteknik samt selvadministration gennemgåes med patienten.

Patienten vejledes i korrekt medicinopbevaring til/fra og i hjemmet. Patienten placeres siddende på behandlerstol eller liggende på behandlingsleje og første injektion administreres af patienten.

Det sikres, at patienten føler sig tryg og velinformeret under behandlingen.

 

Efter injektionsbehandlingen vurderes patientens tilstand især rettet mod bivirkninger og anafylaksi samt patientens mestring af injektionerne.

 

Patienten orienteres om, at vedkommende fremover skal føre hovedpinekalender fast med angivelse af antal dage med migræne, spændingshovedpine og kraftig migræne/hovedpine og dage med indtag af anfaldsmedicin. Dette er en betingelse for, at medicinen kan udleveres.

 

Der udleveres teamkontaktkort med kontakttelefonnummer til hovedpineambulatoriets sygeplejersker, som træffes stort set dagligt.

Ved alvorlige akutte reaktioner på medicinen anmodes patienterne om at kontakte vagtlæge udenfor ambulatoriets åbningstid.

Der skrives journalnotal i den elektroniske patientjournal.

 

 

Patienten medgives ny behandlingstid med et behandlingsinterval på maximum 3 måneder. Der udleveres medicin i køleboks til selvadministration i hjemmet indtil næste kontrol.

 

Sygeplejersken varetager de efterfølgende behandlingskontroller med et interval på 3 måneder, hvor følgende procedurer er inkluderet:

 

Kontrol af behandlingsindikation

hovedpinedagbog/kalender gennemgåes sammen med patienten

Mestring af selvadministration i hjemmet

Dokumentation af effekt samt evt. bivirkninger

Ved Erenumab kan dosering øges ved utilstrækkelig effekt

Udlevering af medicin

Journalnotat i den elektroniske patientjournal.

 

Sygeplejersken er tovholder i relation til pausering af medicin fra uge 52 samt planlægning af efterfølgende lægekontrol ca. uge 60.

 

 

Anti-CGRP-antistof

Behand-ling

Visitering

Medicinopstart

Uge 12

Uge 24

Uge 36

Uge 52

Uge 60

Hver 12. uge efter uge 60

Speciallæge vurdering

X

 

 

 

 

 

X

 

Kontrol af behandlingsindikation

X

X

X

X

X

 

X

X

Hovedpinekalender

X

X

X

X

X

 

X

X

Kontrol af effekt samt bivirkningsregistrering

X

X

X

X

X

 

X

X

medicinudlevering

 

X

X

X

X

Pause

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Administrationsvejledning:

 

Patienten oplæres i selvadministation af et af nedenstående præparater. Medicinen forefindes i køleskab i medicinrummet på 4. sal.

 

Erenumab(Aimovig,Novartis) Den anbefalede dosis er 70 mg subkutant hver 4. uge, men nogle patienter har gavn af 140 mg (2 x 70 mg) hver 4. uge. Patienten kan efter oplæring selv tage Erenumab med pen.

 

Fremanezumab(Ajovy,Teva). Den månedlige dosering er 225 mg, mens den kvartalsvise dosering er 675 mg (3 x 225 mg). Medicinen gives subkutant og administreres i forfyldt sprøjte.

 

Injektioner kan gives i lår, overarm, eller mave.

Remedier til brug er: spritswaps, medicin, sterile gazekompress, kanyleboks.

 

Effekt af behandlingen er defineret som mindst 30% reduktion i antallet af dage med hovedpine af svær intensitet.

Hvis en patient ikke opnår mindst 30 % reduktion i antallet af dage med hovedpine af svær intensitet, skal behandlingen intensiveres eller seponeres.

 

Rammeaftale for hovedpinesygeplejerske

 

Hovedpineansvarlig læge i Hovedpine Ambulatoriet har ordineret Anti-CGRP-antistof behandling i den elektroniske patientjournal. Ordinationen fremgår af medicinmodulet.

 

I en række situationer vil der være behov for behandlingsintensivering eller seponering i h.h.t. administrationsvejledningen, og det vil i nogle situationer være svært i praksis at få kontakt med den ansvarlige læge for Hovedpine Ambulatoriet.

 

Fra 1. marts 2020 gælder det, at hvis patienten har ønske om dosisændring i op- eller nedadgående retning, samt opfylder ovenstående kriterier for dette og sygeplejersken er enig i, at der er indikation for dette, kan dosis ændres, uden foregående kontakt til lægen. Der skrives journalnotat og beskrivelse i opgavelisten mhp. godkendelse, lægeordination, samt ajourføring i medicinmodulet.

 

 

 

 

 

Definition af begreber

CGRPcalcitonin genrelaterede peptid

MOHMedicinoverforbrugs hovedpine kan forekomme ved forbrug af almindelig smertestillende medicin i minimum 15 dage pr. måned - eller

migræne-medicin (fx triptaner) i 10 dage eller mere pr. måned.

Målgruppe – modtagelse

Hovedpinesygeplejersker

Formål

Sygeplejeinstruks for opstart, opfølgning og seponering ved behandling med anti-CGRP-antistof til forebyggende behandling af kronisk migræne, hvor der tilstræbes et ensartet høj klinisk niveau indenfor fastlagte rammer.

 

Metode

Der har været vidensdeling med Novartis, Teva i relation til Administrationsvejledning

Der er anvendt viden fra medicinrådets anbefaling i anvendelse af erenumab og fremanezumap til kronisk migræne 

 

Links

https://medicinraadet.dk/anbefalinger-og-vejledninger/laegemidler-og-indikationsudvidelser/e-h/erenumab-aimovig-migraene

 

https://medicinraadet.dk/anbefalinger-og-vejledninger/laegemidler-og-indikationsudvidelser/e-h/fremanezumab-ajovy-migraene

http://dokumentcenter.rn.dk/pub/PDFCenter2/Aalborg%20UH/Ydelsesinformation/HOOA21-115_HOOA21-115.pdf?Web=1

 

http://dokumentcenter.rn.dk/pub/PDFCenter2/Aalborg%20UH/Ydelsesinformation/HOOA21-152_HOOA21-152.pdf?Web=1

 

Refencer

Henvisning til referencer

https://neuro.dk/wordpress/nnbv/