Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

SOP hjælp til indlæggelse og registrering i KoorInt på P2:

Indlæggelse af patienten i KoorInt:

Når patienten skal indlægges, skal man stå på forsiden i KoorInt. Tryk evt. ”Intensive Afsnit” i øverste linie

 • • Patientens CPR nummer skrives i feltet ”Ny patient, CPR:” og tryk ”Søg”

Billede 28

 

 • • Følgende billede fremkommer med patientens data (hvis dette billede ikke kommer frem, hvis patienten ikke er indlagt endnu, er der en mulighed for at trykke ”opret patienten”, så får vi patienten i KoorInt)

Billede 29

 

 • • Ved "placering" vælges det afsnit patienten er indlagt på, for P2 er det ”1. Beredskabsafdeling”

 • • Ved "pladstype" vælges ”booking” hvis patienten ikke er kommet endnu eller ”permanent” hvis patienten er i afsnittet.

 • • Tryk ”Gem CPR-Data” for at få patienten i.

 

I nedenstående billede indtastes:

 • • Transportmetode”: Vælg den der passer (oftest med portør og ledsagelse)

 • • Flyttet fra”: Vælg der hvor patienten kommer fra

 • • Tilknyttes stamafdeling”: Vælg det stamafsnit patienten får

 • • Indlæggelsesmåde/patientkategori”: Vælg om patienten er medicinsk (oftest på P2) eller kirurgisk

 • • Kontaktperson”: Vælg altid Jacob Madsen, læge.

 • • Der fremkommer mulighed for ”dato” (tryk ”d” i feltet, for pågældende dato, eller skriv den relevante dato) og ”klokkeslæt” (tryk ”k” for det pågældende tidspunktet, eller skriv det relevante tidspunkt)

Billede 23

 • • Intensiv diagnose”: Vælg den pågældende diagnose patienten indlægges med (oftest ”Respirationsinsufficiens”)

 • • Specialekrævende”: Vælg ”nej”

 • • Forventet indlæggelsestid”: Vælg den der på pågældende tidspunkt virker relevant (oftest ”midtimellem”)

 • • Tryk ”Gem CPR-Data”

Billede 30

Så skal der oprettes DRG koder:

 • • I første omgang en observationskode (NABE). Skriv klokkeslettet for indlæggelsen (skal svare til indlæggelsestidspunkt i afsnittet eller efter, ellers vil den ikke samarbejde).

 • • Tryk ”Gem DRG kode”

 • • Herefter følger flere muligheder, se listen herunder.

DRG kode områder:

CNS:

 • • INTENSIV DELIR/POSITIV CAM-ICU SCORING Denne kode skal tidsstemples. Intensiv delir koden tildeles når patienten er positiv i sin CAM-ICU scoring. Koden skal ikke slettes, men ophøre når patienten ikke længere er i delir (ikke når patienten bare veksler i sin delir)

 • • De øvrige benyttes kun til patienter med ICP-måling eller drænage (ofte NOTIA-patienter)

 

Billede 1

 

Ernæring:

 • • Alle patienter skal have en DRG kode for BMI

 • • Patienten der får TPN, tildeles denne kode

 • • Patienten tildeles en tidskode når den får lavet FEES.

 • • Patienten tildeles en tidskode når den får lavet en synkefunktionsundersøgelse af en sygeplejerske, ikke ergo.

Billede 2

Farmaka:

 • • Benyttes når patienten får nogle af de pågældende typer farmaka.

 • • Kun hvis patientens kredsløb behandles med Metylenblåt, tildeles denne kode.

 • • Behandling med antiarytmikum er når patienten får fx Cordarone, Adenosin (IKKE Digoxin, IKKE

β-blokker, IKKE Calcium Antagonist).

 • • Calcium Antagonist, har egen kode.

 • • Medicingivning ved intraspinal injektion er ikke bedøvelse, kan fx være kemo (yderst sjældent anvendt).

 • • (Dobbelt kode, når patienten får både vasoaktiv (kode 93 som fx Noradrenalin og Adrenalin) OG hjertestimulerende (kode 92 som fx dobutrex) tildeles automatisk, og står under system).

 

Billede 13

 

Infektion-immunologi:

 • • Podning ved Pandemi, når patienten podes i afsnittet.

 • • Pandemi koder. Negativ og positiv efter udfald af podning. Er patienten positiv, skal også huskes isolationskode, de skal have to koder.

 • • Hvis patienten får trombocytter, tildeles koden, da de (næsten) altid er bestrålet.

 • • Kun hvis patienten får kryopræcipitatdepleteret og bestrålet plasma (ikke bare bestrålet). En behandling ofte brugt til TTP (trombotisk trombocytopenisk purpura) pt.

 • • Behandling med højdosis immunglobulin er fx Privigen som vi giver af og til.

 • • Ved influenza, skal også huskes isolationskode, de skal have to koder.

 • • Ved isolation (alle isolationer)

 • • Septisk shock (koden tildeles når patienten ordineres Noradrenalin i forbindelse med sin sepsis, og ikke kun får Noradrenalin på baggrund af sedationshypotension. Koden afsluttes igen, når patienten er ude af Noradrenalin). (hvis patienten ankommer med septisk shock, så tildeles koden ved ankomst, indlæggelsestidspunkt)

 

Billede 10

Kredsløb:

 • • Hvis vi har givet patienten hjertemassage vælges 2 koder. Både koden for hjertemassage og så en kode for hvilken måde patienten får hjertemassage på, her er det oftest ekstern hjertemassage.

 • • Epoprostenol inhalationsbehandling er når patienten får Flolan som inhalation (ikke en behandling der benyttes mere).

 • • Ved kølepatienter efter hjertestop, hypotermibehandling

 • • Ellers er mange af koderne for TIA-patienter, med forskellige devices.

Billede 3

Nyre:

 • • Hæmodialyse og peritonealdialyse ikke aktuelt for P2

 • • Hvis patienten er i kontinuerlig dialyse (CVVH)

 • • Hvis patienten har forceret diurese, benyttes kun hvis patienten har noget der skal udvaskes, fx myoglobin. Det er når patienten får både diuretika og væske for at skubbe timediureser op over 100 ml/t. Det er IKKE når vi giver Furix for at nå en døgndiurese på fx 2400.

Billede 16

 

Pacemaker:

 • • Når evt eksterne pacemaker fjernes igen (Ekstraktion af transvenøs paceelektrode)

Billede 4

 

Plasmaferese:

 • • Hvis patienten er i Plasmaferese-behandling. Spørg til den der behandler hvilken type det er.

Billede 22

Procedurer:

 • • Når vi anlægger CVK/dialysekateter/Swan Ganz/epiduralkateter/PICC-line (koden sluttes umiddelbart efter indgreb, og skal gentages hvis patienten får anlagt nyt kateter eller får det skiftet, en kode for hver procedure). OBS! de forskellige anlæggelsessteder.

 • • Når vi anlægger Swan Ganz sluttes koden først når kateteret seponeres.

 • • Epidural elektrode er en smerteelektrode, ikke et kateter til medicinindgift.

 • • Ingen koder for EV1000 da det er en monitor der tilsluttes en allerede anlagt adgang.

Billede 18

Respiration:

 • • Ved anlæggelse af dilationstracheostomi (her gælder det samme som ovenstående, koden sluttes umiddelbart efter indgreb, og skal gentages hvis patienten skulle få anlagt ny dilationstracheostomi, en kode for hver procedure). (hvis patienten får skiftet tube, skal de ikke tildeles en kode)

 • • Bronkoskopi/BAL gives når disse procedurer udføres.

 • • Bugleje, benyttes under hele behandlingsperioden. Sluttes først når patienten ikke lægges i bugleje mere.

 • • Respiratorbehandling tildeles patienter i respirator. Ophøres først når de ikke har behov for respiratorbehandling mere.

 • • High-flow tildeles patienter i High-flow behandling.

 • • CPAP (alle 3 via simpel vægudtag). Disse koder benyttes når man benytter anden måde at give CPAP på end over respiratoren. CPAP benyttes ikke på P2.

 • • Non-invasiv ventilation (NIV) koden benyttes når respiratoren bruges til at give CPAP eller NIV. NIV og CPAP benyttes ikke til patienter på P2

 

Billede 5

 

SAPS:

 • • Alle patienter skal have en SAPS score for indlæggelsen, også selv om de har en fra en tidligere indlæggelse. Laves af lægen på de dårligste værdier patienten frembryder 1 time inden indlæggelse og 1 time efter indlæggelsen på intensivt afsnit.

 

Billede 20

 

System og øvrige systemgrupper:

 • • Hjernedød, under system, benyttes og tidsstemples når patienten erklæres hjernedød. Angiv ikke ophørstidspunkt, da det følger tidspunktet når patienten forlader afsnittet.

 • • Ellers benyttes disse koder ikke her (de benyttes andet sted når vi indlægger eller udskriver patienten)

 • • Dobbeltkode tildeles automatisk nu. Det er når patienten får både vasoaktiv (kode 93 som fx Noradrenalin og Adrenalin) OG hjertestimulerende (kode 92 som fx Dobutrex). Her skal patienten have både en kode 92 og en kode 93 OG en kode for kombinationsbehandling (3 koder i alt).

 • • SAPS uoplyst er på patienter under 15 år eller patienter hvor det ikke er relevant, tildeles automatisk til børn under 15 år.

 

Billede 21

 

Flytning/udskrivelse af patienten i KoorInt:

Når patienten skal udskrives, skal man stå på forsiden i KoorInt. Tryk evt. ”Intensive Afsnit” i øverste linie

 • • Vælg det relevante intensive afsnit, her ”1. Beredskabsafdeling”

 • • Ud for den relevante patients cpr-nummer trykkes på pilen og ”Flytning” vælges

Billede 36

 

Derefter fremkommer et flyttebillede under afsnittets patientliste:

Billede 37

 • • Vælg den flytteårsag der passer, tildel stamafsnit, dato og klokkeslæt. Hvis patienten er morset, vælges ”Død i intensivt regi”

 • • Tryk ”udskriv/flyt” (kan fortryde ved at trykke på ”Fortryd flyt”)

 • • Tryk ”ok”

 • • Der fremkommer nu et ”pop-up billede” med en oversigt over forløb og koder. Denne printes og lægges til sekretærerne

Mulighed for at printe DRG oversigten efter udskrivelse af patienten eller hvis udprint mislykkedes:

 • • Åbn KoorInt

 • • Skriv patientens cpr-nummer, som når vi indlægger (obs. patienten bliver IKKE indlagt ved det).

 • • Når patienten kommer frem, trykkes lige under ”patientdata” i højre side på ”tidligere indlæggelser, klik her”

 • • Klik på den relevante indlæggelse.

 • • Tryk på ”Forløbsregistrering” for at få oversigten og tryk ”print”

Ændring af afsnitstilknytning:

Alle sygeplejersker har i denne pandemiperiode fået tildelt superbruger-status, dette for at de selv kan ændre afsnitstilknytning, hvis de flyttes rundt. Det gøres på følgende måde.

 • • Man kan KUN være koblet til ÉT afsnit i KoorInt af gangen.

 • • Når man veksler mellem afsnit skal man være opmærksom på HVOR man er registreret FØR man indlægger og udskriver patienter. Så de ikke bliver indlagt på et forkert afsnit.

 • • Vær tålmodig med KoorInt, det arbejder langsomt

 • • Tryk på ”administration” i øverste linie

Billede 12

 • • Tryk på ”Brugere” i fold ud menuen, så åbnes en side med alle brugere

 • • Tryk ”Ctrl og F” på tastaturet samtidig, der fremkommer en søgelinie øverst under browser linien.

Billede 15

 

 • • Skriv enten dit brugernavn eller hele navn og tryk ”enter

 • • Find og tryk på dit navn (ofte helt nederst på siden), der fremkommer et vindue med Brugeradministration

 • • 

  Tryk på Afdeling/Afsnit pilen og vælg det afsnit du skal tilkobles følgende vagt. (P2 hedder 1.beredskabsafdeling(Aalborg)) Billede 25

 

 • • Tryk ”gem”

 • • Tryk ”afslut”

Billede 26

 • • SÅ er du ændret ☺

Ændring af status som kontaktperson:

Hvis du i dit afsnit står som ”kontaktperson”, så skal det slettes (og selvfølgelig ændres tilbage når du kommer ”hjem” igen).

Hvis rubrikken er krydset af (IKKE i ovenstående brugeradministration (her kan du ikke ændret det), men på siden med alle brugere).

Billede 27

Så slet krydset og gå i bunden af siden for at trykke ”opdater”