Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Beskrivelse af akutte patientforløb OBS Covid-19 og positiv Covid-19

 

 

Beskrivelse

AMK melder alle patienter obs. Covid-19/positiv Covid-19
 

VISITATION

Patient (Sundhedspersonale), som selv kan sørge for transport, med milde symptomer eller i risikogruppe

 • • Visiteres til Drive-In test-telt alle dage kl. 9.00-18.00. Man podes, siddende i bilen, og kører hjem herefter. Patienten kan se test-svar på Sundhed.dk

Patient, som selv kan sørge for transport, med behov for test/klinisk vurdering

 • • Visiteres til pavillon med døgnåbent alle ugedage, hvor de vurderes af lægen med henblik på indlæggelse eller hjemsendelse.

 • • Alle patienter som ses i pavillon, bliver podet for Covid-19.

 • • Ved behov for indlæggelse foregår denne på Akutsengeafsnit 404 undtagen ved specialerelateret behov

 • • Lægen i (pavillon) melder patienten til den koordinerende på 404

Patienter, der ikke kan transportere sig til hospitalet, samt 112 opkald, og derfor ankommer med det præhospitale beredskab

 • • AMK har meldt patienten via Cetrea liste ”patienter på vej” til afsnit 402. Koordinerende i 402 melder patienten i 404 og aftaler det praktiske

 • • Patienten transporteres direkte i afsnit 404, hvis OBS eller bekræftet Covid 19 - dog undtaget:

  • • Hvis patienten er triageret ORANGE af det præhospitale beredskab mellem kl 16.00 - 08.00 (aften/nattevagten). I aften og nattevagt kl 16.00-08.00 skal ORANGE triagerede patienter til 402 uanset covid-status

  • • Hvis patienten er triageret RØD af det præhospitale beredskab, så vurderes og stabiliseres patienten i afsnit 402 uanset Covid-19 status, inden patienten kommer på 404 eller intensiv/IMA/CITA

 

AKUT SENGEAFSNIT 404 (OBS Covid-19 og PANDEMI-AFSNIT)

 • • 404 modtager GRØN og GUL triagerede patienter hele døgnet, OBS Covid-19 og Covid-19

 • • 404 modtager ORANGE triaggerede patienter i dagtid (kl. 8.00-16.00) OBS Covid-19/Covid-19

 • • 404 vurderer i de enkelte tilfælde, om der skal foretages podning for Covid-19.

 • • Lægen i 404 vurderer, om patienten er indlæggelseskrævende eller kan hjemsendes, og om OBS Covid-19 skal bibeholdes.

 • • OBS Covid-19 patienter skal forblive indlagt på 404, indtil svar foreligger på Covid-19 test.

 • • Ved negativ test-svar kan patienten flyttes til det relevante speciale, hvis indlæggelse stadig er nødvendig.

 • • Ved positiv Covid-19 forbliver patienten på 404’s pandemiafsnit, med undtagelse af patienter med særlig specialekrævende diagnose. Disse flyttes til relevant speciale.

 • • De specialer, som har patienter på pandemiafsnit, afholder dagligt stuegang på disse, og fremmøder her ved behov for tilsyn.

 

AKUT MODTAGELSE 402

 • • Akutmodtagelsen sikrer, at alle patienter triageres ved ankomst, hvis ikke det er foretaget triage af præhospital

 • • Akutte/traume patienter som triagerer RØD præhospitalt modtages på 402 hele døgnet uanset Covid-status.

 • • Akutte/traume patienter som triagerer ORANGE præhospitalt i aften og nattevagt kl 16.00-08.00 modtages på 402 uanset Covid-status

 • • Patienter, som ikke mistænkes og ikke har diagnose Covid-19 kan overflyttes til relevante speciale efter stabilisering/diagnostisk undersøgelse og journaloptag på 402.

 • • Opstår der mistanke, om patient alligevel har en Covid-19 diagnose konfereres med akutlæge/MV2. Hvis der er enighed om en OBS Covid-19, overflyttes patienten til 404 og podes for afklaring. Når svar foreligger tages stilling til relevant afsnit. Modtages en positiv Covid-19 i 402 konfererer specialerne (BV-BV) imellem, om patient er egnet til pandemi-afsnit eller om patient skal overflyttes til specialeafsnit i isolation.

 • • Afsnit 402 sikrer, at relevante observationer og screeninger (tryksår, KRAM, MRSA, TOKS mm) er udført og dokumenteret indenfor tidsgrænserne i EPJ inden overflytning til relevant speciale, især hvis patienter har et længerevarende ophold på 402, inden patienten kommer ud i stamafsnit. 402 bliver i denne situation er stedfortræder for handlinger, som normalt ville foregå på 404.

 

 

IMA OG INTENSIVT AFSNIT (ITA og CITA)

 • • OBS-Covid-19 patienter, med behov for intermediær eller intensiv behandling flyttes i isolation til test-svar foreligger på 104 IMA eller ITA

 • • Positiv Covid-19 patienter med intensiv behandlingsbehov flyttes på CITA (Covid – Intensivt afsnit).

 • • CITA er fra 17.04.20 integreret på nuværende intensivt afsnit (ITA) og betegner, at der er positiv covid-19 patient på ITA

 

KIRURGISK AFDELING 107/108

 • • Akutte KIR-patienter vil i de fleste tilfælde komme ind via 402 uanset Covid-19-status

 • • Kirurgiske patienter uden symptomer på Covid-19 med almen kirurgiske problemstillinger uden behov for akut operation (feks konservativ behandling/observation) kan indlægges direkte på 107/108 via 402

 • • Terminale patienter med ÅBEN indlæggelse på 107/108 går direkte på 107/108 uanset Covid-19 status (OBS, bekræftet, afkræftet).

UOPSÆTTELIGE KIRURGISKE PATIENTER (AHA-patienter, AHA med tarmresektion, blødende ulcus, pancreatit, traumatisk pneumothorax med pleuradræn)

 • • OBS Covid-19 kir-patienter præ-OP-optimeres på IMA (i isolation), hvis der ikke er ledig operationsstue inden for kort tid. Hvis der undtagelsesvis ikke er plads på IMA, må patienten håndteres på 404 under anæstesiens varetagelse. Post-OP- på opvågning i isolation, derefter flyttes OBS Covid-19 patient til enten stamafdeling eller IMA/ITA i isolation, alt efter behandlingsbehov.

 • • Positive Covid-19 kir patienter præ-OP-optimeres på IMA (i isolation), hvis der ikke er ledig operationsstue inden for kort tid. Hvis der undtagelsesvist ikke er plads på IMA, må patienten håndteres på 404 under anæstesiens varetagelse.  Post-OP på opvågning i isolation, derefter flyttes positiv Covid-19 patient, alt efter den kirurgisk problemstilling, til pandemi afsnit, stamafdeling eller CITA, alt efter behandlingsbehov.

 

HJERTEMEDICINSK OG ENDOKRINOLOGISK AFDELING

Ved koronalt syndrom (AKS)

Hvis AKS diagnosen opretholdes efter 2 hold markører, og patienten er:

 • • COVID-19 negativ patient, flyttes patient til Hjertemedicinsk sengeafsnit 202a

 • • COVID-19 positiv patient, tager Kard BV RHN kontakt til Kard BV AaUH mhp muligheden for KAG. Kan patient ikke modtages til dette i AaUH, afgør Kard BV RHN, om patient skal på 202a eller kan indlægges på Pandemi afsnit, og der planlægges subakut KAG.

 • • Det er den kardiologiske læge, der har behandlingsansvaret for patient med OBS AKS på pandemiafsnit.

 • • Kardiologen varetager stuegang og kan kontaktes døgnet rundt på telefon 4 08 32 ved behov.

 

Hvis AKS diagnosen afkræftes efter 2 hold markører, og patienten er:

 • • COVID-19 negativ og ikke indlæggelseskrævende, udskrives patient. Kardiologen kontaktes mhp. behov for videre kardiologisk udredning.

 • • COVID-19 positiv og ikke indlæggelseskrævende, udskrives patient. Hjertemedicinsk afdeling har ansvar for opfølgning på COVID-19 prøvesvar.

 • • COVID-19 negativ og indlæggelseskrævende af anden årsag, indlægges patient på afsnit, hvor det fagligt giver mest mening.

 • • COVID-19 positiv og indlæggelseskrævende, indlægges patient på det pandemi-afsnit i Regionen, hvor det fagligt giver mest mening. Kard. BV RHN har ansvaret for at få dette arrangeret.


Kardiologisk eller endokrinologisk diagnose og uanset OBS- eller bekræftet Covid-19

Patienter med nedenstående diagnoser flyttes direkte på Hjertemedicinsk Afdeling afsnit 202a i isolation på stue 12 eller 13

 • • Patient med ketoascidose.

 • • Patient med højtrykslungeødem

 • • Patient med lavtryks lungeødem eller kardiogent shock, som ikke skal videre til AAUH.

 • • Patient med hæmodynamisk betydende arytmi, som ikke skal videre til AAUH.

 • • Patient med hæmodynamisk betydende lungeemboli.

 • • Patient med ny opdaget svær hjertesvigt, som kræver tæt overvågning og behandling.

 

BØRN OG UNGEAFDELING

 • • OBS Covid-19 Børn, der kun skal podes, går i feber-teltet. Børneafdelingens personale assisterer (via tilkald) med podning af børn i feber-telt, hvis der er behov.

 • • Børn Covid-19 positiv eller OBS Covid-19, hvor egen læge/ vagtlæge udbeder sig en vurdering af barnet indlægges direkte på børneafdelingen 505

 • • OBS Covid-Børn, der IKKE er indlæggelseskrævende, skal tilgå test-svar via egen læge.

 • • Børn, der kommer med 112 (traume mm), stabiliseres på 402 inden overflytning til 505, uanset Covid-19 status.

 

AFDELING FOR KVINDESYGDOMME, GRAVIDITET OG FØDSEL

Obstetriske patienter

 • • Obstetriske patienter i fødsel (OBS Covid-19 / bekræftede Covid-19) går direkte på 504 og her i isolation på fødegangen

 • • Andre obstetriske patienter (OBS Covid-19 / bekræftede Covid-19) podes og/eller indlægges i isolation direkte på 504 indtil svar (udenom 404). Dette med begrundelse i, at det kan være gravide med svære obstetriske komplikationer f.eks præ-eklampsi, truende for tidlig fødsel mm.

 • • Barselspatienter (OBS Covid-19 / bekræftede Covid-19) indlægges også på 504 i isolation. Dette med baggrund i, at de har et nyfødt barn med. Nyfødte skal ikke observeres/være medindlagt på 404.

Gynækologiske patienter OBS Covid-19 eller bekræftet Covid-10 modtages på 402/404

 • • Hvis OBS Covid-19, (uden dette står i henvisning), flyttes de til 404 til svar på podning, og derefter på pandemiafsnit, hvis Covid-19 bekræftes og er primær sygdom.

 • • Gynækologiske patienter, med specialistkrævende diagnoser (f.eks. truende aborter med større vaginal blødning, ekstrauterin graviditeter) går direkte til 504, uanset Covid-19-status. Bagvagtsbeslutning tages fra gang til gang, om GYN patienten skal på 404 eller i isolation på 504.

 • • Afsnit 108 kan afhjælpe 504 med at have alm. GYN patienter indlagt (2 patienter)

 

ORTOPÆDKIRURGISK AFDELING 109

 • • Hvis patient har Covid-19 (bekræftet) som den dominerende lidelse behandlingsmæssigt, vil den ortopædkirurgiske lidelse altid være underordnet, og patienten indlægges på pandemiafsnit eller CITA med ortopædkirurgisk tilsyn/stuegang.

 • • Hvis Covid-19 (bekræftet) symptomerne er lette til moderate, vil det være patientens ortopæd-kirurgiske lidelse og/eller øvrig comorbiditet, der afgør, hvor rette seng er: pandemiafsnit / sengeafsnit 109.

 • • OBS Covid-19 patient, ortopædkirurgisk som primær lidelse, flyttes på 404 efter operation, indtil test-svar foreligger.

 • • Ved traumepatienter som modtages i 402, hvor traumesituationen er overstået, og der opstår mistanke om Covid-19, konfereres patient med medicinsk bagvagt. Hvis man er enige om, at patient er OBS covid-19 patient, flyttes denne til IMA til PRÆ-OP-Optimering (hvis operations-krævende), alternativt til 404 som OBS – Covid-19 patient.

 • • Positiv COVID-19 patient, som afventer operation, kan PRÆ-OP optimeres på pandemiafsnit. Efter OP kan patienten igen flyttes til pandemi-afsnit.

 • • Afsnit 109 beholder amputations/sårpatienter, hvor dette er primære lidelse. Har patienten Covid-19 som sekundær sygdom på 109, rekvireres tilsyn fra medicinsk (pandemi) læge ift covid-19 problematik. Hvis amputation/sår er den sekundære lidelse, og Covid-19 den primære, så indlægges patienten på pandemi-afsnit, hvor ortopædisk tilsyn/stuegang gennemføres og evt. tilsyn fra ortopædiens sårsygeplejersker.

 • • Afsnit 109 modtager post-OP akutte patienter fra Ålborg. Er en af disse OBS Covid-19 eller bekræftet Covid-19 patient, forbliver patienten i Ålborg i POST-OP forløbet.

 

FLOWCHART
 

 

 

Billede 1

 

 

Referencer

Sundhedsstyrelsen -  Retningslinjer for håndtering af COVID-19

SSI.dk – Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer (NIR) om supplerende forholdsregler ved infektioner og bærertilstand i sundhedssektoren.

SSI.dk - Notat: Midlertidige anbefalinger for prioriteret brug af ansigtsmasker samt andre værnemidler med fokus på Covid-19 tilfælde. Version 2, 24.3.2020.

SST.dk