Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Samarbejdsaftale mellem Anæstesiologisk Afdeling Syd, Klinik ABK, Aalborg Universitetshospital (AaUH) og Intensiv Afdeling Øst, Aarhus Universitetshospital (AUH)

 

Aftalen dækker behandling med ekstracorporeal CardioPulmonary Resuscitation (eCPR) i forbindelse med refraktært hjertestop samt cardiopulmonalt support (VA-ECMO) ved reversibelt hjertesvigt henholdt til specialvejledningen i anæstesiologi fra februar 2019.

 

Aalborg Universitetshospital ved

Carl-Otto Gøtzsche, Klinikchef Klinik ABK

Michael Schmidt, Cheflæge, Aalborg Universitetshospital

Morten Freundlich, Ledende Overlæge, Anæstesiologisk Afdeling Syd

Sisse Thomassen, Overlæge, Thoraxanæstesiologi

 

Århus Universitetshospital ved

Hans Skriver Jørgensen, Ledende Overlæge, Intensiv Afdeling Øst

Karsten Hindsholm, Ledende Overlæge, Operation Øst

Dorte B. Keld, Funktionsledende Overlæge

Lars Ilkjær, Ledende Overlæge, Thoraxkirurgisk Afdeling

 

 

 

Definition og afgrænsning af patientgruppe, herunder eventuelt afgrænsning af de dele af patientforløbet, samarbejdsaftalen omhandler

Indikation

Ekstracorporeal CardioPulmonary Resuscitation (eCPR) overvejes ved

  • vedvarende hjertestop (manglende return of spontaneous circulation (ROSC)) efter 15 minutter

Cardiopulmonal support (VA-ECMO) overvejes ved hjertesvigt

  • High risk procedure (revaskularisering i Kard. Lab, trombolyse ved lungeemboli)

  • Akut hjertesvigt af potentielt reversibel årsag

  • Behandlingsrefraktært recidiverende arytmi (VT-storm)

og accidentiel hypotermi

 

Principper for visitation, samt indikationer for udredning og behandling

 

Der henvises til

”Actionscard for behandlingsrefraktært hjertestop – Aalborg UH Syd” samt ”CPS-protokol” fra Thoraxanæstesiologisk Afsnit og Perfusions Afsnit, AaUH

 

Kliniske retningslinjer

 

Der henvises til vedhæftet ”CPS-protokol” med detaljeret beskrivelse af samtlige procedurer ifm. anlæggelse af VA-ECMO/eCPR.

 

Man tilstræber en ensartethed i håndteringen af disse patienter.

 

Samarbejdende specialer ved varetagelsen af funktionen

Man arbejder i Heart-team funktion.

I teamet indgår

  • Kardiologi

  • Thoraxkirurgi

  • Thoraxanæstesiologi

De ovennævnte specialer er i 24/7 vagtfunktion.

Endvidere er der døgndækket tilkaldefunktion af perfundør. Ved længerevarende forløb (>48 timer) er der indgået aftale med perfundørassistance fra AUH/Thoraxkirurgisk Afdeling.

 

Bemanding af funktionen på det samarbejdende sygehus, herunder beskrivelse af personalets kompetencer og erfaring

Begge sygehuse er etableret med højtspecialiserede afdelinger indenfor kardiologi, thoraxkirurgi og thoraxanæstesiologi/intensiv medicin. Alle afdelinger har speciallæger i vagt.

 

Vagtberedskab

 

Døgnbemandet – gælder også transport imellem AaUH og AUH.

 

Det faglige samarbejde mellem sygehusene

 

Ændringer i gældende protokoller, udveksling af erfaring og nye teknikker diskuteres og besluttes i fællesskab de to hospitaler imellem.

En gang årligt afholdes der ”Morbiditet og Mortalitet”-konference med udvalgte patient-cases.

 

Samarbejde om kvalitetssikring og -udvikling

 

Aktuelt arbejdes der på etablering af en national database for eCPR i Vestdansk Hjertedatabase.

”Morbiditet og Mortalitet”-konference samt udvikling af simulations trænings seancer i eCPR årligt i AaUH-regi.

 

Uddannelse/udveksling af personale

 

Subspecialisering som thoraxanæstesiolog

SSAI uddannelse.

Perfundørudveksling imellem de to centre mhp. udvikling og fastholdelse af kompetencer.

 

Kapacitets- og aktivitetsniveau for de samarbejdende sygehuse

 

AUH/SKS VV-ECMO center – større kapacitet – skal aflaste AaUH ved stor belastning.

AaUH: Perfundører passer mekaniske pumpesystemer. Med baggrund i lille stab af faste perfundører, kan AaUH maksimalt have to patienter på VA-ECMO på samme tid.

 

Eventuelt beskrivelse af transport mellem sygehuse ved akut eller elektiv overflytning af patienter

 

Alle patienter på VA-ECMO flyttes af AUH/SKS.

Tilbageflytninger af patienter der har været lagt på VA-ECMO på AaUH, og hvor VA-ECMO er afviklet på AUH, tilbageflyttes/afhentes til AaUH af Thoraxanæstesiologisk Afsnit/AaUH.

 

Samarbejde omkring forskning og udvikling inden for de pågældende funktioner

 

Ved forskning, hvor begge centre leverer patientmateriale/data, skal begge have medforfatterskab.

Økonomiske forhold og sponserede projekter skal være klart defineret.

Nationalt kan udviklingsbehov faciliteteres gennem DASAIM’s thoraxanæstesiologisk udvalg.

 

Samarbejde omkring uddannelse, herunder efter- og videreuddannelse

 

SSAI.

Udveksling ifm. opnåelse af subspecialisering i thoraxanæstesiologi.

ECMO certificering: 2 dages kursus.

 

Andre relevante samarbejdsområder

 

Ovenstående aftale gælder specifikt VA-ECMO, men pga. ønsket om volumen ift. drift af et mindre thoraxanæstesiologisk center kan andre mekaniske devices også komme på tale f.eks. Impella.

 

Evaluering, varighed og tidshorisont

 

Aftalen er gældende 3 år, hvorefter revidering og fornyelse diskuteres centrene imellem.

 

Bilag

CPS protokol, Thoraxanæstesiologisk Afsnit og Perfusions Afsnit, AaUH (CPS).