Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Screening for COVID-19 på Afdeling for Gynækologi, Graviditet og Fødsel

 

 

Formål

At beskrive procedurer for screening for COVID-19 blandt asymptomatiske gynækologiske og obstetriske patienter.

 

Nedenstående patientgrupper skal testes for SARS-CoV-2.

 1. 1. Alle i aktiv fødsel, p. p. med. podes dog ved p. p. med. start.

 2. 2. Alle patienter der skal gennemgå elektivt sectio.

 3. 3. Alle patienter der forventes indlagt >24 timer.

 4. 4. Alle dagkirurgiske patienter der skal have foretaget indgreb i generel anæstesi eller rusanæstesi.

 

Baggrund

Formålet med screening for COVID-19 blandt asymptomatiske patienter er at reducere nosokomiel smitte. Disse patienter skal håndteres som vanligt, og isolation sker først ved evt. positivt testsvar.

OBS – særligt for patienter som tidligere er testet positive!!!!:

For patienter som er testet positiv indenfor 8 uger inden indlæggelsen gælder dog, at disse skal isoleres ved indlæggelse, indtil negativt testsvar forligger – også selvom de er symptomfrie. Såfremt disse patienter er symptomfrie, skal de ikke isoleres ved ambulante besøg.

OBS – for patienter med tæt kontakt til mink!:

Patienter, med tæt kontakt til mink, skal også isoleres ved indlæggelse, indtil svar på podning forligger. Såfremt der foreligger en negativ podning indenfor 48 timer, kan patienten håndteres om vanligt uden isolation.

 

Generelt

 • Testen foretages i den afdeling, hvor den akutte patient modtages. Podning af patienter til planlagt kirurgi eller p. p. med. skal ske 2-3 dage før indgrebet i Pandemitelte.

 • Testmaterialet er E-swab. Alle prøver sendes til Klinisk Biokemisk Afdeling på 2. sal og sendes herfra videre til Klinisk Mikrobiologisk Afdeling med transport 5 gange i dagligt.

 • Svælgpodning foregår efter almindelige infektionshygiejniske forholdsregler. Dvs. at proceduren foregår uden brug af værnemidler. Hvis stænk og sprøjt ikke kan undgås, anvendes passende værnemidler.

 • Patienten skal ikke isoleres frem til svaret på testen foreligger.

 • Jordemoder, sygeplejersker eller læge foretager podningen.

 • Testsvar ses i afsnittenes opgavelister, som skal gennemgås dagligt.

 • Ved negativ test dikterer lægen i Mirsk: ”Pt. er testet negativ for Coronavirus. Rp standardbrev”.

 • Ved positiv test skal lægen orientere både relevante afdeling og patient. For håndtering af gravide og fødende med positiv podning se instruks ”Graviditet og Coronavirus, retningslinjer for håndtering af gravide” og for gynækologiske patienter se instruks ”Sengeafsnit for Gynækologi og Graviditet og coronavirus, retningslinier for håndtering af patienter”.

 • Sekretæren i relevante afsnit foretager kodning af procedure for podning og testresultat til epikrise.

 

Obstetrisk regi

 • Akutte patienter: Podes i FØMO/GODA.

 • Aktivt fødende kvinder: Podes på Fødegangen.

 • P. p. med.: Ved planlagt p. p. med. bestilles podning via pandemitest 1-2 dage før p. p. med. start. Ved akut p. p. med. podning ved p. p. med. start.

 • Elektivt sectio: Podning foretages i pandemitelte 2-3 dage før indgrebet.

 • Podning i pandemitelt skal rekvireres som test for SARS-CoV-2 via LABKA (og ikke KMA). Rekvisitionen lægges på hotel. Det er vigtigt at rekvisitionen lægges på hotellet via LABKA, så testteltene kan printe rekvisitionen. Patienten orienteres om, hvordan hun selv skal booke tid til podning i pandemiteltet.

 • Testsvarene skal alle gå til Fødegangens opgaveliste, hvor svarene gennemgås af fødegangsvagten både i dagvagt og aftenvagt.

 • Ved positiv test skal elektivt sectio som udgangspunkt ikke udsættes, men foretages med værnemidler og i isolationsregi. For generel håndtering af gravide og fødende med positiv podning se instruks om dette ”Graviditet og coronavirus, retningslinjer for håndtering af gravide”.

 • Ved manglende testsvar betragtes patienten som ikke smittet, og elektivt sectio eller p. p. med. udføres som vanligt, og evt. isolation af patienten udelukkende ved positivt svar.

 • Ved negativ test dikterer lægen i Mirsk: ”Patienten er testet negativ for coronavirus. Rp standardbrev”.

 • Fødegangens sekretær følger op på alle podesvar fra fødende og sikrer, at svaret er set og håndteret.

 

 

 

Gynækologisk regi

 • Sekretær på 3. sal som booker patienten, rekvirerer test for COVID-19 via. LABKA (og ikke KMA) og lægger rekvisitionen på hotel. Det er vigtigt at rekvisitionen lægges på hotellet via LABKA, så testteltene kan printe rekvisitionen. Prøvesvaret vil tilgå den rekvirerende afdeling.

 • Patienten tilsendes et informationsbrev via eboks. Af brevet fremgår, hvor hun skal testes og hvordan hun booker tid hertil. Patienten skal testes 2-3 dage før operationen.

 • Testsvarene går til den afdeling/afsnit, hvor patienten er tilhørende. Testsvarene skal i afsnittets opgaveliste og gennemgås hver dag af den tilknyttede læge.

 • Ved negativ test dikterer lægen i Mirsk: ”Patienten er testet negativ for coronavirus. Rp. standardbrev”.

 • Ved positiv test giver lægen relevante afdelinger besked. Patienten orienteres telefonisk/skriftlig, og om muligt udsættes patientens operation i minimum 7 dage. Patienten informeres endvidere om, at såfremt der opstår symptomer i isolationsperioden, skal patienten forblive i isolation til 48 timer efter symptomophør.

 • Lægen sørger for, at der ved udsættelse af operationen bliver booket en ny tid til operation.

 • Hvis patienten skal opereres, trods positiv test for COVID-19, skal dette ske i isolationsberedskab som beskrevet i instruksen om COVID-19 positive gynækologiske patienter. Se instruks ”Sengeafsnit for Gynækologi og Graviditet og coronavirus, retningslinjer for håndtering af patienter”.

 • Sekretær i afsnittet foretager kodning, procedure og testresultat til epikrise.

 

 

Procedure ved positiv test

Såfremt der kommer positiv podning, skal den asymptomatiske patient isoleres i 7 dage – dette kan evt. være selv-isolering i hjemmet. Hvis der opstår symptomer, skal isolation dog foregå indtil 48 timer efter symptomophør. Om muligt skal indgreb udsættes indtil isolationsophør. Hvis ikke indgrebet kan udsættes f.eks. elektivt sectio, så skal patienten indlægges i isolation, og indgrebet skal udføres med værnemidler.

Ved positiv test skal der foretages smitteopsporing blandt nære kontakter fra 48 timer før symptomdebut til isolations tidspunktet. Ved asymptomatisk smittede gælder smitteopsporing fra 48 timer før positiv test til isolationstidspunktet. Se instruks ”Smitteopsporing COVID-19 (4.8.2.3)”.

Nær kontakter defineres som følgende:

 • • Personer fra samme husstand

 • • Personer med direkte fysisk kontakt f.eks. ved kram.

 • • Personer som har haft direkte kontakt med smittefarlige sekreter f.eks. lommetørklæde.

 • • Personer med tæt kontakt “ansigt-til-ansigt” inden for 1 meter i mere end 15 minutter.

 • • Sundhedspersonale, og andre som har deltaget i plejen af en patient med COVID-19, og ikke har benyttet værnemidler på de foreskrevne måder.

 

 

Håndtering af eksponeret personale

For personale, som har haft tæt kontakt med en person, som er COVID-positiv gælder, at de skal testes for COVID-19 på 0., 4. og 6. dagen efter eksponering. Personalet skal isoleres, indtil svaret på testen på 4. dagen foreligger. Ved negativ test kan personalet møde på arbejdet, men skal fortsat have lavet test på 6. dagen. Ved positiv test skal personalet isoleres i 7 dage, og der skal foretages smitteopsporing, som skitseret ovenfor. Desuden kontaktes Infektionshygiejnen i dagtid på telefon 97665000 mhp. smitteopsporing. Ved behov for støtte i vagttid kan der ringes til vagthavende læge på Klinisk Mikrobiologisk Afdeling.

Asymptomatiske personaler kan selv bestille tid til svælgpodning online via hjemmesiden www.coronaprover.dk

 

 

Referencer

Sundhedsstyrelsens retningslinjer for håndtering af COVID-19 i sundhedsvæsnet (Opdateret 06.07.2020)

https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Retningslinjer/Retningslinjer-for-haandtering-af-COVID-19.ashx?la=da&hash=BE6BE868AA53E335DD6F7003AD134D5E5D8AD122