Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Midlertidig særaftale mellem de nordjyske kommuner og Region Nordjylland om udskrivning af patienter til kommunerne under COVID-19 epidemien. Opdateret 31.05 2021

Baggrund og formål

Som følge af COVID-19 epidemien, forventes et stort og længerevarende pres på alle dele af sundhedsvæsenet. Flere borgere vil blive indlagt med COVID-19, og som følge deraf kan hospitalerne på et tidspunkt få behov for at udskrive patienter i et bredere udskrivningsvindue, end Samarbejdsaftalen om indlæggelse og udskrivning giver mulighed for i dag.

Formålet med aftalen er, at sikre den bedst mulige udnyttelse af den samlede kapacitet på hospitaler og i kommunerne. Parterne indgår derfor denne midlertidige særaftale om udskrivning af patienter under COVID-19 epidemien. Aftalen skal anvendes med stor respekt og opmærksomhed på kapaciteten i sektorerne, med henblik på, at sikre patienten det bedste forløb, og under hensyntagen til at forebygge smittespredning.

Aftalen anvendes til at sikre tilstrækkelig behandlingskapacitet til COVID 19-patienter på hospitalerne og kan dermed ikke anvendes som en generel aflastning af hospitalerne.

Den eksisterende Samarbejdsaftale om indlæggelse og udskrivning er fortsat gældende med undtagelse af de fravigelser fra aftalen, der er beskrevet nedenfor.

 

Aftalens parter og varighed

Aftalen er indgået mellem Region Nordjylland og de nordjyske kommuner. Læsø Kommune står dog udenfor aftalen, idet situationen her håndteres bilateralt mellem Region Nordjylland og Læsø Kommune.

Aftalen udløber den 31. oktober 2021, med mulighed for at parterne i enighed kan forlænge aftalen ved fortsat behov.

 

Målgruppe for aftalen

Aftalen gælder for alle patienter, uanset om de er indlagt til behandling for COVID-19 eller indlagt med anden sygdom og såvel COVID-19 negative eller positive.

Der vil være COVID-19 positive og negative patienter, som udskrives fra andre afsnit end hospitalernes Pandemiafsnit grundet anden samtidig sygdom, som har krævet hospitalsbehandling på somatisk hospital eller i psykiatrien. Alle patienter, som er færdigbehandlet, udskrives jf. gældende aftaler om færdigbehandling. Det vil sige, når indlæggelse ikke længere er nødvendigt.

Patienter, som er almen påvirket og mistænkes for COVID-19, kan via praktiserende læge henvises til podning og efter konkret vurdering blive indlagt på pandemiafsnittet.

 

Udskrivning af borgere med og uden COVID-19

For patienter indlagt med behandlingskrævende COVID-19 gælder, at patienterne først udskrives, når patienten opfylder et af følgende kriterier:

 1. 1. Patienten har været symptomfri i 48 timer

 2. 2. Patienten er feberfri og i bedring, og der er gået mindst 10 dage siden sygdomsdebut.

 3. 3. Asymptomatiske patienter kan udskrives 7 dagen efter seneste positiv test-

 

Hospitalerne kan efter en konkret aftale med patientens hjemkommune fravige denne regel i særlige tilfælde.

 

For patienter indlagt med anden sygdom end COVID-19, som samtidig er konstateret COVID-19 positiv i ikke-behandlingskrævende grad, gælder, at disse patienter kan udskrives uden at have været symptomfri i 48 timer. Patienten kan udskrives til isolation i eget hjem, eller til det sted pågældendes hjemkommune anviser.

For patienter, der er indlagt med anden sygdom, som er testet negativ ved indlæggelsen eller, som ikke har symptomer på COVID-19, gælder at patienten kan udskrives til eget hjem uden der er foretaget fornyet test, også i de tilfælde hvor patienten får kommunal rengøring, omsorg og pleje.

For patenter, der er indlagt med anden sygdom, som er testet negativ ved indlæggelsen, og som skal udskrives til plejehjem eller anden kommunal institution gælder, at der skal foretages en fornyet test, såfremt den test, der blev foretaget ved indlæggelsen, er mere end 48 timer gammel. Testsvaret bør som udgangspunkt foreligge før udskrivelsen.

Såfremt patienten testes positiv og det er en patient, der allerede bor på plejehjem / kommunal institution udskrives patienten til isolation der.

Såfremt patienten testes positiv, og det er en patient, der står overfor indflytning på plejehjem/ institution anbefales det, at patienten, hvis muligt, udskrives til eget hjem og først flytter ind på plejehjemmet/institutionen når pågældende har været symptomfri i 48 timer og for asymptomatiske i 7 dage efter positiv test for COVID – 19. Alternativt udskrives patienten til isolation på plejehjem/institution.

Der henvises til Sundhedsstyrelsens retningslinjer for COVID -19, som løbende opdateres, herunder gældende retningslinjer for vaccinerede patienter”

 

Midlertidig aftale om varsling og udskrivning for det somatiske og psykiatriske område.

I tabel 1 nedenfor er vist forskellige belastningsgrader med tilhørende forskellige aftaler omkring udskrivningstidspunkter og udskrivningsvarsling.

 

Aktivering af belastningsgrader

Belastningsgraderne aktiveres afhængig af udviklingen i antal COVID-indlæggelser eller forventninger til denne udvikling. Såfremt den samlede viden om udviklingen i antallet af indlæggelser fra ex. Sundhedsstyrelsens COVID – Task Force for sygehuskapacitet, Statens Seruminstitut samt regionens egne vurderinger og prognoser viser behov for at ændre belastningsgraden (jf. indlæggelsesniveauerne i tabel 1), aftales dette på de ugentlige møder i direktørkredsen for COVID-samarbejdet med efterfølgende mail til kommunernes sundhedsdirektører og sundhedschefer. Aftaler om justering af belastningsgraderne sker under gensidig hensyntagen til kapaciteten i sektorerne og med fokus på at sikre patienterne det bedst mulige behandlingsforløb.

Aktivering af en ny belastningsgrad sker som udgangspunkt med 5 dages varsel, så der sikres en hensigtsmæssig forberedelsestid i den respektive kommune. Såfremt der skulle opstå en ekstraordinær situation med hurtig udvikling i sygdomsbilledet er parterne indstillet på hurtigt at træde sammen og afklare konkrete handlemuligheder. Det gælder ligeledes ved lokale smitteudbrud, hvor en stor andel af det relevante kommunale personale evt. midlertidigt er hjemsendt og derfor ikke kan varetage ekstraordinære udskrivninger i det aftalte omfang; her aftaler de(n) pågældende kommune(r) og regionen bilateralt eller klyngevis hvordan situationen håndteres; dette sker med gensidig hensyntagen til kapaciteten i sektorerne.

 

Beskrivelse af belastningsgraderne

Ved lav belastningsgrad gælder den eksisterende Samarbejdsaftale om indlæggelse og udskrivning, hvor der varsles på hverdage inden kl. 12 (kl. 14 i Aalborg) til udskrivelse dagen efter. Dog kan hospitalernes pandemiafsnit lave en konkret aftale med hjemkommunen om, at en patient, der kan komme hjem til plejebolig/botilbud og vanlig hjælp kan varsles hjem alle ugens dage til udskrivelse dagen efter.

Ved middel belastningsgrad gælder også den eksisterende Samarbejdsaftale om indlæggelse og udskrivning. Dog kan alle hospitalsafdelinger lave en konkret aftale med hjemkommune om, at en patient, der kan komme hjem til plejebolig eller botilbud og til vanlig hjælp kan varsles hjem alle ugens dage til udskrivelse dagen efter.

Ved høj belastningsgrad har alle hospitalsafsnit mulighed for at udskrive patienter alle dage i tidsrummet kl. 8.00-18.00. Udskrivninger skal varsles senest kl. 16.00 dagen inden udskrivelse.

Såfremt situationen bevæger sig ind i belastningsniveau ”høj” vil der blive etableret daglige orienteringer mellem kommuner og region med henblik på at følge situationens udvikling tæt.

På det tidspunkt hvor belastningsgraden vurderes at være stabilt faldende varsles nedskalering fra et beredskabsniveau til et lavere niveau, så snart det er muligt.

Lægefagligt ansvar:

Såfremt der i tillæg til belastningsniveau høj skulle vise sig et behov for at aftale udskrivning af patienter, der ikke er færdigbehandlede i hospitalsregi, forbliver det lægefaglige ansvar på hospitalet – med mindre der kan opnås en aftale med de praktiserende læger. Der henvises til Forståelsespapir, der er indgået mellem KL og Danske Regioner om det lægefaglige ansvar. Der udarbejdes en beskrivelse af hospitalernes konkrete håndtering af dette.

 

Aftaler og opmærksomhedspunkter i forbindelse med udskrivninger i COVID-19 perioden

Epikrisen indeholder:

 • • Status vedrørende COVID-19 positiv/negativ test

 • • Symptomfri 48 timer – ja / nej

 • • I øvrigt skrives epikrisen jf. instruks

Epikrisen skrives og medsendes ved udskrivelsen. Epikrisen medsendes ligeledes elektronisk til kommunen, hvis der er kontakt til hjemmesygeplejen.

 

E-breve:

Særligt vedrørende COVID-19:

 • • Ved mistanke eller påvist smitte med COVID-19 underrettes kommunen både telefonisk og i e-breve (Plejeforløbsplanen: PFP) forud for udskrivelsen.

 • • Der informeres om, hvorvidt patienten har været symptomfri i 48 timer i plejeforløbsplanen.

 

Hjælpemidler i weekender og helligdage:

 • • Patientnære hjælpemidler (f.eks. badebænk, rollator, gangstativ, stok, kørestol) kan medsendes fra hospitalet, hvis kommunen ikke kan levere.

 • • APV-hjælpemidler kan hospitalet IKKE levere (eksempelvis seng). Såfremt borger har behov for sådanne hjælpemidler, skal der inden udskrivelse være dialog mellem hospital og kommune om kommunens mulighed for at stille disse hjælpemidler til rådighed; ved behov må udskrivningstidspunkt tilpasses afhængig af kommunens mulighed for at stille nødvendige hjælpemidler til rådighed.

 

Medicin: Borgeren medgives ved udskrivelse medicin, så borgeren kan klare sig indtil medicin kan udbringes eller medicin kan afhentes på apotek. Opmærksomhed på dette er særligt vigtigt ved udskrivninger i forbindelse med weekend/helligdage.

 

Adgang til blodprøver: Der er lavet en midlertidig regionalt dækkende aftale om mobil blodprøvetagning (akutte og subakutte blodprøver) under COVID_19-epidemien: https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/information-til-praksis/nordjylland/almen-praksis/coronavirus/mobil-blodproevetagning/

Regionen kan endvidere stille EKG prøvetagning til rådighed efter nærmere aftale.

 

Kapacitetsoverblik

Efter behov kan det aftales at regionen på daglig basis informerer kommunerne om indlæggelsesstatus som supplement til det virtuelle Dash Board Statens Seruminstitut udarbejder på daglig basis.

 

Referencer

 • • Retningslinjer for håndtering af COVID – 19 i sundhedsvæsenet. Sundhedsstyrelsen -

 • • Forståelsespapir mellem KL og Danske Regioner vedr. udskrivelser af COVID-19-patienter

 

 

Tabel 1. Midlertidige aftaler om varsling og udskrivelse tilpasset faser i belægning med COVID-19 patienter på hospitalerne i Region Nordjylland.

 

BELASTNING

 

 

Forventet indlæggelsesniveau

 

 

 

UDSKRIVNINGSVARSEL OG UDSKRIVNINGSTIDSPUNKT

 

SÆRLIGE AFTALER OM UDSKRIVNING AF PATIENTER

 

KAPACITET TVÆRSEKTORIELT

 

LAV

 

 

 

Op til 44 indlæggelser

Samme udskrivningsvarsel som i eksisterende Samarbejdsaftale om Indlæggelse og udskrivning, dvs. hverdage inden kl. 12.00 og kl. 14.00 i Aalborg Kommune til udskrivelse dagen efter.

 

Pandemiafsnittene kan i særlige situationer og efter konkret aftale med hjemkommunen om den enkelte patient udskrive alle ugens dage for borgere i plejebolig og botilbud til vanlig hjælp.

Efter behov daglig status på antal patienter indlagt opgjort for hver kommune i Region Nordjylland.

 

Varsling til MIDDEL niveau skal aftales i Direktørkredsen for COVID-19 samarbejdet

 

MIDDEL

 

 

 

Op til 70 indlæggelser

Samme udskrivningsvarsel som i eksisterende Samarbejdsaftale om Indlæggelse og udskrivning, dvs. hverdage inden kl. 12.00 og kl. 14.00 i Aalborg kommune til udskrivelse dagen efter.

Alle hospitalsafdelinger kan i særlige situationer og efter konkret aftale med hjemkommunen om den enkelte patient udskrive alle ugens dage for borgere i plejebolig og botilbud til vanlig hjælp.

Efter behov daglig status på antal patienter indlagt opgjort for hver kommune i Region Nordjylland.

 

Varsling til HØJT niveau skal aftales i Direktørkredsen for COVID-19 samarbejdet.

 

HØJ

 

 

Over 70

indlæggelser

 1. 1) Varsling på hverdage inden kl. 12.00 og kl. 14.00 i Aalborg kommune

 2. 2) Udenfor varslingstidspunktet kontaktes kommunernes vagttelefon, vedr. eventuel mulighed for udskrivning.

 3. 3) Udskrivelse alle ugedage inkl. Weekender og helligdage, forudsat varsling jfr. punkt 1 og 2, kan ske i tidsrummet kl. 8.00 – 18.00 både til sundhedslovs- og servicelovsydelser.

Der afholdes daglige briefinger i Direktørkredsen for COVID – 19

Efter behov daglig status på antal patienter indlagt opgjort for hver kommune i Region Nordjylland.

talen er godkendt på fælles direktørmøde for COVID – 19, mandag den 4. maj 2020, revideret 26 oktober 2020, 7. december og senest den 31. maj 2021.