Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Midlertidig særaftale mellem de nordjyske kommuner og Region Nordjylland om udskrivning af patienter til kommunerne under COVID-19 epidemi. 01.07.2020

Beskrivelse

Baggrund og formål

Som følge af COVID-19 epidemien, forventes et stort og længerevarende pres på alle dele af sundhedsvæsenet. Flere borgere vil blive indlagt med COVID-19, og som følge deraf kan hospitalerne på et tidspunkt få behov for at udskrive patienter i et bredere udskrivningsvindue, end Samarbejdsaftalen om indlæggelse og udskrivning giver mulighed for i dag.

Formålet med aftalen er, at sikre den bedst mulige udnyttelse af den samlede kapacitet på hospitaler og i kommunerne. Parterne indgår derfor denne midlertidige særaftale om udskrivning af patienter under COVID-19 epidemien. Aftalen skal anvendes med stor respekt og opmærksomhed på kapaciteten i sektorerne, med henblik på, at sikre patienten det bedste forløb, og under hensyntagen til at forebygge smittespredning.

Aftalen anvendes til at sikre tilstrækkelig behandlingskapacitet til COVID 19-patienter på hospitalerne og kan dermed ikke anvendes som en generel aflastning af hospitalerne.

Den eksisterende Samarbejdsaftale om indlæggelse og udskrivning er fortsat gældende med undtagelse af de fravigelser fra aftalen, der er beskrevet nedenfor.

 

Aftalens parter og varighed

Aftalen er indgået mellem Region Nordjylland og de nordjyske kommuner. Læsø Kommune står dog udenfor aftalen, idet situationen her håndteres bilateralt mellem Region Nordjylland og Læsø Kommune.

Aftalen udløber den 31. december 2020, med mulighed for at parterne i enighed kan forlænge aftalen ved fortsat behov.

 

Målgruppe for aftalen

Aftalen gælder for alle patienter, uanset om de er indlagt til behandling for COVID-19 eller indlagt med anden sygdom og såvel COVID-19 negative eller positive.

Der vil være COVID-19 positive og negative patienter, som udskrives fra andre afsnit end hospitalernes Pandemiafsnit grundet anden samtidig sygdom, som har krævet hospitalsbehandling på somatisk hospital eller i psykiatrien. Alle patienter, som er færdigbehandlet, udskrives jf. gældende aftaler om færdigbehandling. Det vil sige, når indlæggelse ikke længere er nødvendigt.

Patienter, som er almen påvirket og mistænkes for COVID-19, kan via praktiserende læge henvises til podning og efter konkret vurdering blive indlagt på pandemiafsnittet.

 

Udskrivning af borgere med og uden COVID-19

For patienter indlagt med behandlingskrævende COVID-19 gælder, at patienterne først udskrives, når patienten har været symptomfri i 48 timer. Hospitalerne kan efter en konkret aftale med patientens hjemkommune fravige denne regel i særlige tilfælde.

 

For patienter indlagt med anden sygdom end COVID-19, som samtidig er konstateret COVID-19 positiv i ikke-behandlingskrævende grad, gælder, at disse patienter kan udskrives uden at have været symptomfri i 48 timer. Patienten kan udskrives til isolation i eget hjem, eller til det sted pågældendes hjemkommune anviser.

For patienter, der er indlagt med anden sygdom, som er testet negativ eller, som har ikke symptomer på COVID-19, gælder at patienten kan udskrives til eget hjem, kommunale midlertidige pladser eller vanlig plejebolig uden isolation.

 

Midlertidig aftale om varsling og udskrivning for det somatiske og psykiatriske område.

I tabel 1 nedenfor er vist forskellige belastningsgrader med tilhørende forskellige aftaler omkring udskrivningstidspunkter og udskrivningsvarsling.

Ved lav belastningsgrad gælder den eksisterende Samarbejdsaftale om indlæggelse og udskrivning, hvor der varsles på hverdage inden kl. 12 (kl. 14 i Aalborg) til udskrivelse dagen efter. Dog kan hospitalernes pandemiafsnit lave en konkret aftale med hjemkommunen om, at en patient, der kan komme hjem til plejebolig/botilbud og vanlig hjælp kan varsles hjem alle ugens dage til udskrivelse dagen efter.

Ved middel belastningsgrad gælder også den eksisterende Samarbejdsaftale om indlæggelse og udskrivning. Dog kan alle hospitalsafdelinger lave en konkret aftale med hjemkommune om, at en patient, der kan komme hjem til plejebolig eller botilbud og til vanlig hjælp kan varsles hjem alle ugens dage til udskrivelse dagen efter.

Ved høj belastningsgrad har alle hospitalsafsnit mulighed for at udskrive patienter alle dage i tidsrummet kl. 8.00-18.00. Udskrivninger skal varsles senest kl. 16.00 dagen inden udskrivelse.

Aktivering af belastningsgraden ”middel” varsles af den regionale krisestab som udgangspunkt til kommunerne med 5 dages varsel, så der sikres en hensigtsmæssig forberedelsestid i den respektive kommune. Varsling vil ske pr. mail til kommunernes sundhedsdirektører og sundhedschefer.

Aktivering af belastningsgraden ”høj” aftales konkret i den samlede regionale og kommunale direktørkreds.

Såfremt der skulle opstå en ekstraordinær situation med hurtig udvikling i sygdomsbilledet er parterne indstillet på hurtigt at træde sammen og afklare konkrete handlemuligheder

Såfremt situationen bevæger sig ind i belastningsniveau ”høj” vil der blive etableret daglige orienteringer mellem kommuner og region med henblik på at følge situationens udvikling tæt.

 

Aftaler og opmærksomhedspunkter i forbindelse med udskrivninger i COVID-19 perioden

Epikrisen indeholder:

 • Status vedrørende COVID-19 positiv/negativ test

 • Symptomfri 48 timer – ja / nej

 • I øvrigt skrives epikrisen jf. instruks

Epikrisen skrives og medsendes ved udskrivelsen. Epikrisen medsendes ligeledes elektronisk til kommunen, hvis der er kontakt til hjemmesygeplejen.

 

E-breve:

Særligt vedrørende COVID-19:

 • Ved mistanke eller påvist smitte med COVID-19 underrettes kommunen både telefonisk og i e-breve (Plejeforløbsplanen: PFP) forud for udskrivelsen.

 • Der informeres om, hvorvidt patienten har været symptomfri i 48 timer i plejeforløbsplanen.

 

Hjælpemidler i weekender og helligdage:

 • Patientnære hjælpemidler (f.eks. badebænk, rollator, gangstativ, stok, kørestol) kan medsendes fra hospitalet, hvis kommunen ikke kan levere.

 • APV-hjælpemidler kan hospitalet IKKE levere (eksempelvis seng). Såfremt borger har behov for sådanne hjælpemidler, skal der inden udskrivelse være dialog mellem hospital og kommune om kommunens mulighed for at stille disse hjælpemidler til rådighed; ved behov må udskrivningstidspunkt tilpasses afhængig af kommunens mulighed for at stille nødvendige hjælpemidler til rådighed.

 

Medicin: Borgeren medgives ved udskrivelse medicin, så borgeren kan klare sig indtil medicin kan udbringes eller medicin kan afhentes på apotek. Opmærksomhed på dette er særligt vigtigt ved udskrivninger i forbindelse med weekend/helligdage.

 

Adgang til blodprøver: Der er lavet en midlertidig regionalt dækkende aftale om mobil blodprøvetagning (akutte og subakutte blodprøver) under COVID_19-epidemien: https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/information-til-praksis/nordjylland/almen-praksis/coronavirus/mobil-blodproevetagning/

Regionen kan endvidere stille EKG prøvetagning til rådighed efter nærmere aftale.

 

Lægefagligt ansvar: Såfremt hospitalerne i COVID–19 perioden udskriver patienter, der ikke er færdigbehandlede i hospitalsregi, forbliver det lægefaglige ansvar på hospitalet – med mindre der kan opnås en aftale med de praktiserende læger. Der henvises til Forståelsespapir, der er indgået mellem KL og Danske Regioner om det lægefaglige ansvar. Der udarbejdes en beskrivelse af hospitalernes konkrete håndtering af dette.

 

Ekstra kommunale midlertidige pladser

Alle kommuner har i forbindelse med COVID-19 epidemien oprettet ekstra midlertidige pladser, eller har planer om oprettelse af sådanne. Aktivering af disse pladser kan ske med 5 dages varsel efter nærmere aftale i direktørkredsen for COVID–19.

Kapacitetsoverblik

Med henblik på at give kommunerne et samlet overblik over indlagte COVID-19 patienter, udarbejder Region Nordjylland på daglig basis en status over antal indlagte COVID-19 patienter. Overblikket suppleres med information om hvilken kommune patienter bor i. Yderligere gives et overblik over antallet af testede COVID-19 positive borgere fordelt pr. kommune. Overblikket sendes dagligt til kommunerne inden kl. 10.00 til de kommunale sundhedsdirektører.

Hospitalerne er tilgængelige dagligt i tidsrummet kl. 10.30-11.30 for yderligere oplysninger ved:

 • • Aalborg Universitetshospital: Lise Søndergaard, tlf. 29 63 16 07

 • • Regionshospital Nordjylland: Jette Hjorthede Christoffersen, tlf. 51 24 89 63

 • • Psykiatrien Nordjylland: Tine Blach, tlf. 41 71 17 04

 

Ved den daglige status på, hvor mange COVID-19 positive patienter den enkelte kommune har indlagt, vil kommunen have mulighed for at følge udviklingen og afklare, om de har behov for yderligere kapacitet for at modtage patienter, der udskrives fra hospitalet.

Referencer

 • Håndtering af COVID-19: Personer der udskrives til eget hjem, hjemmepleje, plejebolig, plejecenter, midlertidig plads, botilbud eller anden kommunal hjælp. SST, udsendt den 27. marts 2020 link

 

 • Forståelsespapir mellem KL og Danske Regioner vedr. udskrivelser af COVID-19-patienter

 

 • Central aftale mellem Danske Regioner og PLO (Afventer)

 

 

Tabel 1. Midlertidige aftaler om varsling og udskrivelse tilpasset faser i belægning med COVID-19 patienter på hospitalerne i Region Nordjylland.

 

BELASTNING

 

 

ANTAL SENGE (INKL. INTENSIV) JFR. ESKALERINGSPLAN

 

 

UDSKRIVNINGSVARSEL OG UDSKRIVNINGSTIDSPUNKT

 

SÆRLIGE AFTALER OM UDSKRIVNING AF PATIENTER

 

KAPACITET TVÆRSEKTORIELT

 

LAV

 

 

 

Op til 44 senge

Samme udskrivningsvarsel som i eksisterende Samarbejdsaftale om Indlæggelse og udskrivning, dvs. hverdage inden kl. 12.00 og kl. 14.00 i Aalborg Kommune til udskrivelse dagen efter.

 

Pandemiafsnittene kan i særlige situationer og efter konkret aftale med hjemkommunen om den enkelte patient udskrive alle ugens dage for borgere i plejebolig og botilbud til vanlig hjælp.

Daglig status på antal testede COVID-19 positive patienter udenfor hospitalet, samt antal patienter indlagt opgjort for hver kommune i Region Nordjylland.

 

Varsling til MIDDEL niveau skal varsles med 5 dage fra Region Nordjyllands Krisestab

 

MIDDEL

 

 

 

Op til 70 senge

Samme udskrivningsvarsel som i eksisterende Samarbejdsaftale om Indlæggelse og udskrivning, dvs. hverdage inden kl. 12.00 og kl. 14.00 i Aalborg kommune til udskrivelse dagen efter.

Alle hospitalsafdelinger kan i særlige situationer og efter konkret aftale med hjemkommunen om den enkelte patient udskrive alle ugens dage for borgere i plejebolig og botilbud til vanlig hjælp.

Daglig status på antal testede COVID-19 positive patienter udenfor hospitalet, samt antal patienter indlagt opgjort for hver kommune i Region Nordjylland.

 

Varsling til HØJT niveau skal aftales i Direktørkredsen for COVID-19 samarbejdet.

 

HØJ

 

 

Over 70 senge

Varsling alle ugens dage inden kl. 16.00 til udskrivning dagen efter.

 

Udskrivelse alle ugedage inkl. weekender og helligdage i tidsrummet kl. 8.00-18.00 både til sundhedslovs- og servicelovsydelser

 

Der afholdes daglige briefinger i Direktørkredsen for COVID - 19

Daglig status på antal testede COVID-19 positive patienter udenfor hospitalet, samt antal patienter indlagt opgjort for hver kommune i Region Nordjylland.

 

Aftalen er godkendt på fælles direktørmøde for COVID – 19, mandag den 4. maj 2020