Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Smitteopsporing COVID-19 (4.8.2.3)

Tilfældigt fund af COVID-19 - Smitteopsporing

 • • Hvis en test for COVID-19 hos et personalemedlem eller en patient bliver positiv, så foretages der smitteopsporing, uanset om personalemedlemmet eller patienten er symptomatisk eller asymptomatisk

 • • Smitteopsporingen skal foretages blandt nære kontakter fra 48 timer før symptomdebut og frem til selvisolation/isolation. For asymptomatiske skal smitteopsporingen foretages blandt nære kontakter fra 48 timer før testen blev taget og frem til tidspunktet for selvisolation/isolation

  • • Patienter, der identificeres som nære kontakter, se afsnittet nære kontakter, skal isoleres jf. retningslinjen Forholdsregler for håndtering af coronavirus (COVID-19) (4.8.2)

   • • Patienter, der er færdigvaccineret ≥ 14 dage siden og er asymptomatiske, skal ikke isoleres, men blot følge Strategi for testning

   • • Patienter, der er tidligere smittede indenfor 12 måneder dokumenteret ved PCR test, skal ikke isoleres, men blot følge Strategi for testning. Hvis det er mindre end 12 uger siden, den positive test blev foretaget, kan test undlades.

  • • Personale, der identificeres som nære kontakter, skal selvisoleres, se afsnittet nære kontakter.

   • • Personale, der er færdigvaccineret ≥ 14 dage siden og er asymptomatiske, kan undlade selvisolation.

   • • Personale, der er tidligere smittede indenfor 12 måneder dokumenteret ved PCR test, skal ikke isoleres, men blot følge Strategi for testning. Hvis det er mindre end 12 uger siden, den positive test blev foretaget, kan test undlades.

 • • Smitteopsporing skal desuden foretages blandt alle patienter på det pågældende afsnit og alt personale. Såfremt der er tale om en patient, der indenfor 48 timer forinden er overflyttet fra en anden afdeling eller indlagt fra en institution, bør tilsvarende håndtering iværksættes for den anden afdeling/institution. Der kan dog afviges fra dette, hvis en patient findes positiv for COVID-19 på baggrund af den screening, der foregår ved indlæggelsen.

Det er afdelingsledelsen i samarbejde med Infektionshygiejnen, der er ansvarlig for at foretage smitteopsporingen på afdelingen. Infektionshygiejnen er ansvarlige for at sikre, at samarbejdsafdelinger (røntgen, biokemi, rengøring, terapeuter m.fl.) bliver informeret.

 

Infektionshygiejnen træffes telefonisk mandag til fredag fra 7.30 til 15.00 og fredage fra 7.30 til 14.30 på tlf. 97665000. Uden for dette tidsrum kontaktes vagthavende læge på Klinisk Mikrobiologisk Afdeling via omstillingen på Aalborg Universitetshospital. Fra kl. 22.00 til 7.30 henstilles der til, at der kun foretages akutte forespørgsler.

Nære kontakter

 • • Alle, der bor sammen med en, der har fået påvist ny coronavirus

 • • Alle, der har haft direkte fysisk kontakt (fx kram)

 • • Alle, der har haft direkte kontakt til smittefarlige sekreter (fx hoste eller nys) med en, der har fået påvist ny coronavirus

 • • Alle, der har været inden for 1 meter i mere end 15 minutter (fx i samtale med personen) med en, der har fået påvist ny coronavirus

Nære kontakter, der er vaccineret

Vaccinerede personer, der identificeres som nære kontakter, kan undlade at gå i selvisolation, hvis de opfylder nedenstående kriterier:

 • • Er færdigvaccineret (dvs. 14 dage efter 2. vaccination)

 • • Er asymptomatiske (dvs. personen ikke har haft symptomer på COVID-19 siden eksponering)

Personen skal følge Strategi for testning

Såfremt den vaccinerede udvikler symptomer forenelige med COVID-19 inden for 14 dage efter eksponering, betragtes vedkommende som mistænkt smittet, og der skal tages de samme forholdsregler som ikke vaccinerede; dvs. at personen skal gå i selvisolation og testes. Hvis deres testsvar er negativt, kan de ophæve selvisolation, men skal fortsat testes dag 4 og dag 6.

Nære kontakter, der har haft COVID-19

Personer, der identificeres som nære kontakter, og som har haft COVID-19 inden for 12 måneder, kan undlade at gå i selvisolation, hvis de opfylder nedenstående kriterier:

 • • Mindre end 12 måneder siden den positive test blev foretaget

 • • Er asymptomatiske (dvs. personen ikke har haft symptomer på COVID-19 siden eksponering)

Personen skal følge Strategi for testning.

Personer, hvor det er mindre end 12 uger siden positiv test, kan undlade at lade sig teste.

Såfremt personen udvikler symptomer forenelige med COVID-19 inden for 14 dage efter eksponering, betragtes vedkommende som mistænkt smittet, og der skal tages de samme forholdsregler som ved personer, der ikke har haft COVID-19. Dvs. at personen skal gå i selvisolation og testes. Hvis deres testsvar er negativt, kan de ophæve selvisolation, men skal fortsat testes dag 4 og dag 6.

Strategi for testning

 • • Nære kontakter skal testes dag 0, dag 4 og dag 6 efter sidste eksponeringstidspunkt.

  • • Hvis eksponeringen først bliver erkendt på femte dagen, så testes der dag 5 og dag 7 efter sidste eksponeringstidspunkt.

  • • Hvis eksponeringen først bliver erkendt på sjette dagen, så testes der kun på dag 6 efter sidste eksponeringstidspunkt.

  • • Hvis man ved indlæggelsesprøven finder en patient positiv, så behøver man ikke at tage dag 0 prøven hos nære kontakter.

 • • Øvrige indlagte patienter på det pågældende afsnit samt øvrige behandlings- og plejepersonale testes dag 0 og dag 7. Der kan dog afviges fra dette, hvis en patient findes positiv for COVID-19 på baggrund af den screening, der foregår ved indlæggelsen.

 • • Så længe der påvises nye tilfælde, testes hver syvende dag. Såfremt der findes flere positive tilfælde kan udbrudshåndteringen udvides til at omfatte en bredere kreds af medarbejdere, der har haft funktioner af kortere varighed på afsnittet, fx tilsynsgående læger, bioanalytikere, radiografer, anæstesipersonale, teknisk personale m.v.

 

Det anbefales ikke at genteste borgere eller personale med en positiv test med henblik på ophør af isolation eller raskmelding.

Praktik vedrørende test

For patienter

Indlagte patienter isoleres, se retningslinjen Forholdsregler for håndtering af coronavirus (COVID-19) (4.8.2) og podes på afdelingen.

For udskrevne patienter gælder følgende i henhold til SST’s vejledning For patienter, der under indlæggelse har været nære kontakter til anden patient med bekræftet COVID19, påhviler der sundhedspersonalet en særlig pligt til at informere eventuelt berørte patienter.”

For personale

Personalet kan testes i enten Aalborg, Hjørring eller Thisted. Svar på personalets test sker via sundhed.dk.

For at lette arbejdet ved test af større grupper i P0 i Aalborg, bør P0 orienteres på tlf. 30323419. Åbningstiderne er alle dag kl. 8.00-17.30.

Ophævelse af selvisolation/isolation

Selvisolation/isolation kan for de nære kontakter ophæves, når svaret på testen taget dag 6 er negativt.

Hvis en asymptomatisk person testes positiv for ny coronavirus, skal personen iværksætte selvinitieret isolation i 7 dage efter positiv test.

Ved mild – moderat sygdomsforløb kan personen betragtes som smittefrie, hvis ét af følgende scenarier er opfyldt:

 • • Symptomophør ≥ 48 timer

eller

 • • Fra dag 10 efter symptomdebut, forudsat 48 timers feberfrihed (uden febernedsættende medicin) og betydelig klinisk bedring, og dermed kun mildere grad af tilbageværende symptomer, i form af hoste, tab af smags-og/eller lugtesans, hovedpine, træthed mv.

Udskrivelse fra afdeling til plejehjem, bosted, specialsektoren

 • • Ved udskrivelse fra en afdeling på hospital med et igangværende udbrud med COVID-19, bør borgeren ud fra et forsigtighedsprincip ved indflytning på f.eks. plejecentre og botilbud, håndteres som en nær kontakt.

 • • Det betyder, at borgeren efter udskrivelse fra hospitalet skal isoleres. Borgeren testes på dag 4 og 6 efter udskrivelse fra hospitalet. Borgeren isoleres indtil negativt svar på testen taget dag 6 efter sidste eksponering.

 • • Hvis borgeren er færdigvaccineret, er isolation ikke nødvendig, men der bør stadig foretages test på 4 og 6 dagen efter sidste kontakt med sygehuset.

Hospitalets opgaver ved udskrivelse

 • • Via Korrespondancemeddelelse informere plejecenter, botilbud mv. om, at patienten udskrives fra en afdeling med et igangværende udbrud.

 • • Via Plejeforløbsplan informere plejecenter, botilbud mv. om, at patienten udskrives fra en afdeling med et igangværende udbrud, og at egen læge er informeret om at skulle oprette rekvisition til test på dag 4 og 6.

 • • Via rød epikrise informeres patientens egen læge om, at patienten udskrives fra en afdeling med et igangværende udbrud, og at egen læge skal lave to rekvisitioner til test af borgeren på hhv. dag 4 og 6. Det er vigtigt, at egen læge henviser til test i sundhedssporet, således at institutionen efterfølgende kan rekvirere paramedicinerordningen til at foretage testen.

Informationsmateriale

Informationsmateriale til personer, som er testet positiv for ny coronavirus

Sundhedsstyrelsens informationsmateriale til nære kontakter

Referencer

SST: COVID-19: Opsporing og håndtering af nære kontakter -tilgået d. 6 juli 2021.

SST: Vejledning om forebyggelse af smitte med COVID 19 på plejecentre, bosteder og andre institutioner tilgået d. 6 juli 2021

SST: Retningslinje forhåndtering af COVID-19 i sundhedsvæsenet tilgået d. 6. juli 2021

SST: Anbefalinger for vaccinerede personer tilgået d. 6 juli 2021