Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Smitteopsporing COVID-19 (4.8.2.3)

Tilfældigt fund af COVID-19 - Smitteopsporing

 • • Hvis en test for COVID-19 hos et personalemedlem eller en patient bliver positiv, så foretages der smitteopsporing uanset om personalemedlemmet eller patienten er symptomatisk eller asymptomatisk

 • • Smitteopsporingen skal foretages blandt nære kontakter fra 48 timer før symptomdebut og frem til selvisolation/isolation. For asymptomatiske skal smitteopsporingen foretages blandt nære kontakter fra 48 timer før testen blev taget og frem til tidspunktet for selvisolation/isolation

 • • Smitteopsporing skal desuden foretages blandt alle patienter på det pågældende afsnit og alt personale. Såfremt der er tale om en patient, der indenfor 48 timer forinden er overflyttet fra en anden afdeling eller indlagt fra en institution, bør tilsvarende håndtering iværksættes for den anden afdeling/institution. Der kan dog afviges fra dette, hvis en patient findes positiv for COVID-19 på baggrund af den screening, der foregår ved indlæggelsen.

  • • Patienter, der ikke identificeres som nære kontakter, skal ikke isoleres inden svar foreligger

  • • Personale, der ikke identificeres som nære kontakter, må møde på arbejde inden svar foreligger

 

Det er afdelingsledelsen i samarbejde med Infektionshygiejnen, der er ansvarlig for at foretage smitteopsporingen på afdelingen. Infektionshygiejnen er ansvarlige for at sikre, at samarbejdsafdelinger (røntgen, biokemi, rengøring, terapeuter m.fl.) bliver informeret.

 

Infektionshygiejnen træffes telefonisk mandag til fredag fra 7.30 til 15.00 og fredage fra 7.30 til 14.30 på 97665000, uden for dette tidsrum kontaktes vagthavende læge på Klinisk Mikrobiologisk Afdeling via omstillingen på Aalborg Universitetshospital. Fra kl. 22 til 7.30 henstilles der til, at der kun foretages akutte forespørgsler.

Nære kontakter

 • • Alle, der bor sammen med en, der har fået påvist ny coronavirus

 • • Alle, der har haft direkte fysisk kontakt (fx kram), medmindre der har været anvendt tilstrækkelige værnemidler

 • • Alle, der har haft direkte kontakt til smittefarlige sekreter (fx hoste eller nys) med en, der har fået påvist ny coronavirus, medmindre der har været anvendt tilstrækkelige værnemidler

 • • Alle, der har været inden for 2 meter i mere end 15 minutter (fx i samtale med personen) med en, der har fået påvist ny coronavirus, medmindre der har været anvendt tilstrækkelige værnemidler

 • • Alle, der har været inden for 2 meter med en person, der har fået påvist ny coronavirus, i en af nedenstående situationer, hvor der er øget risiko for smitte, med mindre, der er anvendt tilstrækkelige værnemidler:

  • • Aktiviteter med kraftig udånding som sang, høj tale eller råb

  • • Aktiviteter, der indebærer fysisk anstrengelse

  • • Ophold i lukkede rum med dårlig ventilation eller manglende udluftning

 

Med tilstrækkelige værnemidler menes de værnemidler, der anbefales i den givne situation fx ud fra den viden, der er på det aktuelle tidspunkt om smittestatus hos den pågældende patient.

 • • Ved direkte fysiske kontakt afbrydes smitten ved maske og håndhygiejne

 • • Ved udsættelse host og nys afbrydes smitten ved maske, visir og håndhygiejne

 • • Ved samtale afbrydes smitten ved maske og håndhygiejne

 

Visir giver ikke den samme beskyttelse af omgivelserne som mundbind. Hvis en person testes positiv for COVID-19 og vedkommende kun har anvendt visir, vil personer, som vedkommende har været i tæt kontakt med, betragtes som nære kontakter med mindre de har båret både maske og visir samt fuldt generelle regler for hygiejne.

 

Som vejledning kan bilaget ”Flowchart til nære kontakter i forbindelse med COVID-19” anvendes.

Personer, der er vaccineret, og bliver nær kontakt

Vaccinerede personer der identificeres som nære kontakter kan undlade at selvisolere, hvis de opfylder nedenstående kriterier:

 • •  Er færdigvaccineret, dvs. 14 dage efter 2. vaccination, uanset vaccine

 • •  Er asymptomatiske (dvs. personen ikke har haft symptomer på COVID-19 siden eksponering)

Personen skal følge Strategi for testning

Såfremt den vaccinerede udvikler symptomer forenelige med COVID-19 inden for 14 dage efter eksponering, betragtes vedkommende som mistænkt smittet, og der skal tages de samme foranstaltninger som normalt, herunder selvisolation og test. Hvis deres testsvar er negativt, kan de ophæve selvisolation, men skal fortsat testes dag 4 og dag 6.

 

Personer der har haft Covid-19 og bliver nær kontakt

Personer der identificeres som nære kontakter og som har haft Covid-19 inden for 8 måneder kan undlade at lade sig selvisolere hvis de opfylder nedenstående kriterie:

 • • Mindre end 12 uger siden, den positive test blev foretaget, kan test undlades

 • • Hvis det er mellem 12 uger og 8 måneder siden, den positvie test blev taget, kan selvisolation undlades, men man bør følge Strategi for testning

Såfremt personen udvikler symptomer efter eksponering som er forenelige med Covid-19, skal personen

betragtes som mistænkt smittet, og der børe tages de samme foranstaltninger som normalt, herunder

selvisolation.

Tidligere smittede personer, som bliver nære kontakter mere end 8 måneder efter den positive test følge retningslinjen for selvisolation og test

Personale, der ikke er nær kontakt, men har været tæt på en person, der siden viser sig at være smittet med COVID-19

Det er personale, der har været tættere end to meter i mere end 15 minutter, og som ikke har brugt øjenbeskyttelse og hvor patieten ikke har anvendt maske korrekt. Det forudsætter at personen ikke har været udsat for stænk og sprøjt. Disse personalemedlemmer følger nedenstående strategi for testning, og de må gerne gå på arbejde.

Strategi for testning

 • • Nære kontakter skal testes dag 0, dag 4 og dag 6 efter sidste eksponeringstidspunkt.

  • • Hvis eksponeringen først bliver erkendt på femte dagen, så testes der dag 5 og dag 7 efter sidste eksponeringstidspunkt.

  • • Hvis eksponeringen først bliver erkendt på sjette dagen, så testes der kun på dag 6 efter sidste eksponeringstidspunkt.

  • • Hvis man ved indlæggelsesprøven finder en patient positiv, så behøver man ikke at tage dag nul prøven hos nære kontakter

 • • Personer, der ikke opfylder kriterierne for at være nære kontakter, men dog har været tæt på en person, der siden viser sig, at have COVID-19 testes ud fra et forsigtighedsprincip dag 0, dag 4 og dag 6 efter sidste eksponeringstidpunkt.

 • • Øvrige indlagte patienter på det pågældende afsnit samt øvrige behandlings- og plejepersonale testes dag 0 og dag 7. Der kan dog afviges fra dette, hvis en patient findes positiv for COVID-19 på baggrund af den screening, der foregår ved indlæggelsen.

 • • Så længe der påvises nye tilfælde testes hver syvende dag. Såfremt der findes flere positive tilfælde kan udbrudshåndteringen udvides til at omfatte en bredere kreds af medarbejdere, der har haft funktioner af kortere varighed på afsnittet fx tilsynsgående læger, bioanalytikere, radiografer, anæstesipersonale, teknisk personale m.v.

 

Det anbefales ikke at genteste borgere eller personale med en positiv test med henblik på ophør af isolation eller raskmelding, da en person kan testes positiv over en længere periode efter symptomophør, uden at personen regnes for smittefarlig.

Praktik vedrørende test

For patienter

Indlagte patienter isoleres se retningslinjen Forholdsregler for håndtering af coronavirus (COVID-19) (4.8.2) og podes på afdelingen.

Udskrevne patienter gælder følgende i henhold til SST’s vejledning For patienter, der under indlæggelse har været nære kontakter til anden patient med bekræftet COVID19, påhviler der sundhedspersonalet en særlig pligt til at informere eventuelt berørte patienter.”

For personale

Personalet følger beskrivelse på Region Nordjyllands hjemmeside. Personalet kan testes i enten Aalborg, Hjørring eller Thisted. Svar på personalets test sker via sundhed.dk.

 

For Aalborg gælder at for at lette arbejdet i P0 bør P0 orienteres til P0 sekretær på tlf. 29 16 82 70.

Her aftales det, at der sendes en liste over medarbejderne. Åbningstiderne er 8:00-17:30 (hverdage) og 8:00-15:30 (weekend).

Ophævelse af selvisolation/isolation

Selvisolation/isolation kan for de nære kontakter ophæves, når svaret på testen taget dag 6 er negativ.

Hvis en asymptomatisk person testes positiv for ny coronavirus (SARS-CoV-2), skal personen iværksætte selvinitieret isolation i 7 dage efter positiv test.

Ved mild – moderat sygdomsforløb kan personen betragtes som smittefrie hvis ét af følgende scenarier er opfyldt:

 • • Symptomophør ≥ 48 timer

eller

 • • Fra dag 10 efter symptomdebut, forudsat 48 timers feberfrihed (uden febernedsættende medicin) og betydelig klinisk bedring, og dermed kun mildere grad af tilbageværende symptomer, i form af hoste, tab af smags-og/eller lugtesans, hovedpine, træthed mv.

 

Udskrivelse fra afdeling til plejehjem, bosted, specialsektoren

Ved udskrivelse fra en afdeling på hospital med et igangværende udbrud med COVID-19, bør borgeren ud fra et forsigtighedsprincip, ved indflytning på f.eks. plejecentre og botilbud, håndteres som en nær kontakt.

Det betyder, at borgeren efter udskrivelse fra hospitalet skal isoleres. Borgeren testes på dag 4 og 6 efter udskrivelse fra hospitalet. Borgeren isoleres indtil negativt svar på testen taget dag 6 efter sidste eksponering.

Hvis borgeren er færdigvaccineret er isolation ikke nødvendig, men der bør stadig foretages test på 4 og 6 dagen efter sidste kontakt med sygehuset.

 

Hospitalets opgaver ved udskrivelse

 • • Via Korrespondancemeddelelse informere plejecenter, botilbud mv. om, at patienten udskrives fra en afdeling med et igangværende udbrud.

 • • Via Plejeforløbsplan informere plejecenter, botilbud mv. om, at patienten udskrives fra en afdeling med et igangværende udbrud og at egen læge er informeret om at skulle oprette rekvisition til test på dag 4 og 6.

 • • Via rød epikrise informeres patientens egen læge om, at patienten udskrives fra en afdeling med et igangværende udbrud og at egen læge skal lave to rekvisitioner til test af borgeren på hhv. dag 4 og 6. Det er vigtigt at egen læge henviser til test i sundhedssporet, således at institutionen efterfølgende kan rekvirere paramedicinerordningen til at foretage testen.

Informationsmateriale

Informationsmateriale til personer, som er testet positiv for ny coronavirus

Sundhedsstyrelsens informationsmateriale til nære kontakter

Referencer

SST: COVID-19: Opsporing og håndtering af nære kontakter - tilgået d. 6. april 2021.

SST: Vejledning om forebyggelse af smitte med COVID 19 på plejecentre, bosteder og andre institutioner tilgået d. 26. januar 2021

SST: Retningslinjer for håndtering af COVID-19 i sundhedsvæsenet – tilgået d. 27. maj 2021

SST: Anbefalinger for vaccinerede personer tilgået d. 22. marts 2021