Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Instruks for optælling og kontrol af instrumenter ved kirurgiske procedurer

 

 

Formål:

At undgå at instrumenter utilsigtet efterlades i patienten i forbindelse med kirurgisk indgreb og derved forebygge komplikationer.

 

Definition af begreber:

Instrumenter ved mamma og plastikkirurgisk operationsafsnit defineres som løspakkede instrumenter samt instrumenter fra pakkede containere/bakker.

 

Beskrivelse:

Kontroloptælling af instrumenter foretages ved alle operative indgreb af den assisterende sygeplejerske. Kontrollen omfatter om antal af instrumenter stemmer overens med pakkelisten som findes i containeren/bakken. Afvigelser noteres på pakkelisten. Derudover tjekkes der, om instrumenterne er brugbare og intakte.

 

Præoperativt:

Den assisterende sygeplejerske tæller og kontrollerer 1. gang, at antallet af instrumenter angivet på pakkelisten, samt de instrumenter der findes i de enkelte containere/bakker stemmer overens. Ved uoverensstemmelse noterer usteril hjælper fejl eller mangler på pakkelisten. Ligeledes noteres løspakkede instrumenter på pakkelisten som ekstra udpakkede instrumenter. På samme måde noteres instrument containerens/bakkens nr. og løstpakkede instrumenter i Clinical Suite under punktet apparatur.

Evt. usterile instrumenter hænges op på servietstativet eller lægges i tilhørende container/bakke af usteril hjælper.

 

Peroperativt:

Den assisterende sygeplejerske og den usterile hjælper, sikrer sig løbende under hele operationen, at instrumenterne fra containeren/bakken, samt evt. løspakkede instrumenter stemmer overens med pakkelisten. Ingen instrumenter forlader stuen, før operationen er slut.

Ved påbegyndelse af lukning af operationssåret foretages 2. optælling af de anvendte instrumenter. Den usterile sygeplejerske meddeler antallet af evt. usterile instrumenter. Ved behov meddeles til den assisterende sygeplejerske, hvilke løspakkede instrumenter der er udpakket til operationen ifølge pakkelisten. Den assisterende sygeplejerske tæller de udpakkede instrumenter.

Hvis optællingen ikke stemmer, gøres OP-teamet opmærksom på dette, så manglende udstyr systematisk eftersøges, herunder i afdækning, affald eller OP-felt.

Ved afløsning af den assisterende sygeplejerske under operationen, optælles alle instrumenter af den assisterende sygeplejerske sammen med afløseren, på samme vis som tidligere beskrevet. Afløsningen dokumenteres i Clinical Suite.
 

Postoperativt:

Efter endt operation og inden patienten forlader stuen foretages 3. optælling af instrumenterne. Alle instrumenter skal stemme overens med pakkelisten, samt ekstra noterede løstpakkede instrumenter. Til slut dokumenteres for korrekt optælling og kontrol af instrumenter i Clinical Suite.

Ved fejl på udstyr/instrumenter skal dette noteres i Clinical Suite, samt på pakkelisten til den container/bakke det defekte instrument tilhører.

Ansvar:

Den assisterende sygeplejerske har ansvaret for, at de påbudte kontrolforanstaltninger udføres.

Hvis operatøren finder behov for afvigelser fra gældende regler og rutiner, har operatøren det fulde ansvar for kontrolforanstaltningerne.

 

Det skal i Clinical Suite fremgå, hvem der har været tilstede under operationen og derved deltaget i og overhørt optællingen af instrumenter.

Såfremt der konstateres uoverensstemmelse ved optællingen af instrumenterne, skal dette meddelelses operatøren, der er ansvarlig for at det videre fornødne foretages.

 

Referencer:

Vejledning om kontrolforanstaltninger ved anvendelse af servietter, tamponer, duge, instrumenter mv. i forbindelse med operationer – Sundhedsstyrelsen, Vejledning nr. 9091 af 13/03/2013: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=145713

Optælling og kontrol af anvendt materiale i forbindelse med kirurgiske og andre invasive procedure – PRI, regional retningslinje: https://pri.rn.dk/Sider/14844.aspx