Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

MgSO4 som neuroprotektion ved præterm fødsel

 

 

Indholdsfortegnelse

Formål

Baggrund

Indikation

Overflytning

Kontraindikationer

Forsigtighed

Procedure

Overvågning

Bivirkninger

Overdosering

Behandling af overdosering

Patientinformation

Referencer

 

Formål

At ensrette behandlingen med Magnesiumsulfat ved truende for tidlig fødsel.

 

Baggrund

Præterm fødsel øger risikoen for neurologiske skader hos den nyfødte.

MgSO4-behandling til den gravide mindsker risikoen for cerebral parese uden at øge risikoen for perinatal død hos det ufødte foster.

 

Indikation

GA 24 + 0 - 31 + 6

Forventet fødsel indenfor 24 timer. F.eks. præterme kontraktioner og forventet fødsel indenfor 24 timer.

PPROM med kontraktioner og forventet fødsel indenfor 24 timer.

Elektiv forløsning indenfor 24 timer.

 

GA 23 + 0 - 23 + 6

Ved forventet fødsel indenfor 24 timer af levedygtigt foster i gestationsalder 23 + 0 til 23 + 6 kan behandling overvejes efter konference med neonatolog og i samråd med forældrene. Det vil i så tilfælde også være indiceret at give Betapred.

 

OBS: Der kan forventes effekt allerede efter bolus, hvorfor behandlingen opstartes, hvis blot denne forventes at kunne nå at løbe ind. Effekten forventes dog at tiltage jo længere tid MgSO4 løber, og aftage jo længere tid, der går mellem infusion og fødsel. Så timing er vigtig.

 

Overflytning

Ved overflytning til/fra anden afdeling vurderes behov for MgSO4-behandling mellem de involverede bagvagter.

 

Kontraindikationer

Maternelle:

 • • Myastenia Gravis.

 • • AV-blok.

Føtale:

 • • Kendt overledningsforstyrrelse hos foster.

 

Forsigtighed

Ved nyrepåvirkning er der risiko for magnesium-overdosering. Derfor skal der tages væsketal ved behandlings start. Bolus kan gives straks uden at afvente blodprøvesvar, med mindre der er kendt nyreinsufficiens. Vedligeholdelsesdosis afhænger af nyrefunktionen.

Ved GFR ≤30 eller oligo-/anuri, der gives udelukkende bolus.

Ved 30 <GFR <90, der startes vedligeholdelsesdosis og herefter kontrol af s-Mg efter 4 timer (normal værdi s-Mg 2 - 3,5 mmol/l).

 

Procedure

Bolus 5 g MgSO4 over 30 minutter (200 ml/time).

Vedligeholdelsesdosis MgSO4 1 g/time (20 ml/time) indtil fødslen eller max. 24 timer.

MgSO4 findes i forud blandede ”fisk” af 100 ml indeholdende 5 g sv.t. 20 mmol MgSO4.

Der anvendes samme blanding (men forskellig infusionshastighed) til bolus og vedligehold. (Samme blanding og dosering som ved krampeprofylakse i forbindelse med præeklampsi).

Ikke rutinemæssigt indikation for re-bolus, kun efter konference.

 

Overvågning

Bolus gives altid på Fødegangen, og vedligeholdelsesdosis iværksættes der. Herefter kan den gravide flyttes til OBSE, eller forblive på Fødegangen afhængig af behovet for overvågning i øvrigt. Hvis patienten flyttes til OBSE, kan dette tidligst være efter 1 time og normal først TOKS. Det er lægen, som afgør, hvor patienten skal være indlagt under magnesiumsulfatbehandling. Hvis den gravide overflyttes til OBSE, medgives magnesiumsulfatblandingen i ”fisk” fra Fødegang.

 

Moderen:

 • • TOKS og +/- diurese vurderes, forud for bolus, efter 1 time og herefter hver 4. time.

 • • Væsketal (uopsætteligt). Bolus kan opsættes inden disse tages, kun i tilfælde af kendt nyresygdom skal vedligeholdelsesdosis afvente svaret. Skal godkendes af læge, inden patienten evt. flyttes fra Fødegang til OBSE.

 • • 30 <GFR <90 mmol/l kontrol s-Mg efter 4 timer.

 • • GFR≥90 mmol/l ingen indikation for monitorering af s-Mg.

 

Fostret:

 • • MgSO4 er ikke i sig selv indikation for CTG.

 • • MgSO4 kan give nedsat variabilitet på CTG.

 

Terapeutisk niveau for s-Mg:

2 – 3,5 mmol/l (værdier under 2 skal ikke føre til ændring af infusionshastigheden).

 

Bivirkninger

Ved bolusindgift opleves hyppigt ubehag i form af varmefornemmelse, kvalme/opkastning, svimmelhed, mundtørhed, hjertebanken, træthed samt irritation ved dropstedet. Dette bør ikke føre til seponering af behandlingen.

 

Overdosering

 • • Nedsat respirationsfrekvens.

 • • Maternel bradykardi.

 • • Hypotension (mindre BT-fald normalt).

 • • Ophævede patellarreflekser (obs. epidural).

 • • Konfusion.

Svære symptomer i form af muskelparalyse, somnolens, apnø, koma, EKG-forandringer og hjertestop er ekstremt sjældne, og ses ikke ved normal nyrefunktion.

 

Behandling af overdosering

 • • Seponer MgSO4.

 • • Kald læge.

 • • Ved vedvarende eller svære symptomer gives calciumgluconat i samarbejde med anæstesiologisk vagthavende og under intensiv overvågning på Opvågningen eller Intensiv.

Dosering: Calciumgluconat 1000 mg svarende til 10 ml (2,26 mmol calcium). Bør gives langsomt i.v. over fem minutter.

 

Patientinformation

Bilag 1

Referencer

Obstetrisk Guideline 2020 ”MgSO4 som neuroprotektion ved præterm fødsel”

https://static1.squarespace.com/static/5467abcce4b056d72594db79/t/5ead56c5f238824757ec2907/1588418248981/200423+Magnesium+sulfat+final+guideline.pdf

 

 

Patientinformation

 

Hvorfor skal jeg behandles med magnesiumsulfat?

Magnesiumsulfat indgår som en del af den standardbehandling, man tilbyder kvinder i truende for tidlig fødsel før uge 32. Når man bliver født for tidligt, er der større risiko for at udvikle en hjerneskade, end hvis man bliver født til termin. Flere undersøgelser har vist, at magnesiumsulfat kan nedsætte risikoen for udvikling af spasticitet som følge af en hjerneskade hos de for tidlig fødte børn.

 

Hvem bliver tilbudt behandling?

Kvinder i truende for tidlig fødsel før uge 32 tilbydes behandling med magnesiumsulfat, medmindre der er sygdomme hos kvinden, der umuliggør behandlingen.

 

Hvordan foregår behandlingen?

Behandlingen med magnesiumsulfat gives i et drop i en blodåre i hånden eller armen. Behandlingen varer 24 timer, eller indtil du har født. Hvis du alligevel ikke føder indenfor 24 timer, afbrydes behandlingen.

 

Hvordan virker magnesiumsulfat?

Magnesiumsulfat transporteres fra dit blod videre til moderkagen og derfra videre til dit ufødte barn gennem navlesnoren. Magnesiumsulfat virker på det ufødte barns hjerne gennem påvirkning af hjernecellerne.

 

Er der bivirkninger ved behandlingen?

Der er risiko for, at du vil opleve bivirkninger i form af varmefornemmelse, kvalme og opkastning, svimmelhed, hjertebanken, mundtørhed, træthed samt kortvarige smerter i armen, når medicinen løber ind i droppet. Dette kan være generende, men det er ikke farligt, og alle gener forsvinder, når behandlingen afsluttes.

Der er en lille risiko for, at du kan få vejrtrækningsbesvær og for lavt blodtryk. Du vil derfor få målt puls, blodtryk, iltmætning i blodet samt evt. få undersøgt reflekser en eller flere gange i løbet af behandlingen.

 

Er det farligt for barnet?

Nej. Intet tyder på, at behandlingen er farlig for barnet. Tværtimod gives behandlingen for at sikre dit barn den bedste prognose.