Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Håndtering af patientens ejendele og værdigenstande i AMA

 

 

Beskrivelse

Gælder for alle indlagte patienter, som har ejendele og/eller værdigenstande med.

Hos bevidsthedssvækkede, og patienter, der er ukontaktbar, foregår optælling og registrering af værdigenstande sammen med to medarbejdere.

Vågne og bevidsthedsorienterede patienter er som udgangspunkt ansvarlig for egne medbragte værdigenstande og personlige ejendele.

 

Ved indlæggelse på AMA:

 • • Opfordres patienten til ikke at medbringe store værdier ved indlæggelsen, alternativt bede pårørende om at tage værdigenstande med hjem.

 • • Værdier kan opbevares aflåst i patientens skab – er patienten ude af afdelingen kan skabsnøglen opbevares af personalet, alternativt af patienten selv.

 • • Sikrer personalet sig, at patientens personlige ejendele eksempelvis mobiltelefon, pc, tablet m.mv. opbevares under aflåste forhold i de situationer, hvor patienten ikke selv er i stand til at tage vare på dem.

 • • Sikrer personalet sig, at øvrige værdigenstande er lagt i en plasticpose (depotvare 107 005), afleveres til Informationen, hvor de anbringes i en værdiboks så hurtigt som muligt efter indlæggelse.

 

Registrering af patientens ejendele ved ankomst

Ved modtagelse af en patient i AMA registreres patientens værdigenstande og personlige ejendele i EPJ, hvis det vurderes, at patienten ikke kan varetage det selv. Vælg kliniske oversigter herunder patientoplysninger-dialog - patientoplysninger og sociale forhold – funktionstasten i feltet medbragte ejendele vælges og medbragte ejendele åbnes.

I medbragte ejendele registreres værdigenstande (mulighed for registrering af kontrollanter), hjælpemidler, medicin, større pengebeløb og andre ejendele.

Der er mulighed for at registrere, hvilke ejendele, der er udleveret og til hvem.

Opbevares værdigenstande eller afleveres der værdier i sygehusets Information, skal der fortsat registreres på gennemslagsrekvisitioner. Opbevaringsposer samt rekvisitioner findes på 1. kontor i et af skabene på både AMA1 og AMA2.

Værdigenstande anbringes i zip plastikposer (ligger på kontoret på AMA1 og AMA2 i et af skabene) og posens indhold registreres på rekvisition – En fortegnelse over ejendele tilhørende (varenummer 080040) – rekvisitionen er påført fortløbende numre. Husk labels på alle tre sider (ved skrivning på hvid side gennemslag til gul og rød side):

Hvid side følger værdierne.

Gul side gives til patienten/værge eller lægges i patientens papirs journal i dueslaget.

Rød side opbevares hos AMA i værdibogen (altså man hiver ikke denne side ud af bogen).

 

OBS! Ved aflevering af værdierne i Informationen, skal hele værdibogen medbringes så der kan kvitteres på alle 3 sider.

 

 • • Patienten skal kvittere for aflevering af sine værdigenstande til afdelingen på hvid side. Er patienten ikke i stand til at kvittere gøres det af to medarbejdere.

 • • AMA skal kvittere for modtagelsen af værdigenstande på hvid side ved at påføre dato, navn, stilling og afdeling.

 • • Værdierne kan afleveres hele døgnet alle ugens dage. Sygehuset har bogføringspligt på kontantbeløb, hvorfor disse under ingen omstændigheder må opbevares på afsnittet.

 • • Hospitalets Information udskriver en ny kvittering for modtagelse af værdigenstande. Denne kvittering er grøn og kan videregives til patienten eller opbevares i patientens papirjournal (hvis en sådan forefindes og hvis patienten ikke selv er i stand til at modtage kvitteringen).

 

Bemærk: Når det handler om patienter fra Skadestuen/Modtagelsen viderebringes den nye grønne kvittering fra sygehusets Information til patientens afdeling for at sikre, at kvitteringen følger patienten.

 

Erstatningspligt

Personalet må ikke tage stilling til et erstatningskrav overfor patient/pårørende. Afgørelsen om anerkendelse eller afslag på erstatning træffes alene af regionens forsikringskontor, og foretages ud fra en vurdering af hver enkelt sag.

Ved nødret yder regionen som udgangspunkt ikke erstatning for personlige ejendele og værdigenstande, som måtte blive beskadiget i forbindelse med akut behandling eksempelvis afklippet tøj og smykker m.v.

 

Udlevering af værdigenstande

 • • Ved hel eller delvis udlevering af værdigenstande skal patienten medbringe den nye grønne kvittering til sygehusets Information. Dette kan ske hele døgnet og uden varsel. Ved delvis udlevering af kontantbeløb afskrives beløbet på patientens grønne kvittering. Når alt er udleveret kvitteres der på den grønne kvittering, som sendes til kassen.

 • • Er patienten ikke i stand til at møde frem i sygehusets Information, men ønsker sine værdigenstande udleveret, kan patienten udstede fuldmagt til anden person (må gerne være et personale). Blanket til udfærdigelse af fuldmagt udskrives, alternativt hentes i sygehusets Information.

 • • Er patienten ikke i stand til at udstede en fuldmagt til anden person, skal to vidner skrive under på, at det er patientens hensigt at få værdierne udleveret (eksempelvis ved overflytning af patient til andet sygehus, til hjemland eller andet).

 

Afdøde patienters effekter på AMA

Værdier så som eventuelle kontanter, bankkort, smykker, nøgler og mobiltelefoner udleverer plejepersonalet kun til ægtefælle/registreret partner.

Værdigenstande afleveres i Informationen, hvis ovenstående ikke er tilstede.

 

Ægtefællen kan få udleveret effekterne mod forevisning af legitimation og en kvittering.
Andre arvinger skal forevise Skifteretsattest samt eventuel fuldmagt.

Personlige ejendele så som tøj, briller og toiletsager udleverer plejepersonalet til nære pårørende.
Hvis det ikke straks udleveres, skal det følge afdøde til kapellet med kontaktoplysninger på pårørende, således kapellet kan udlevere det til bedemand med instruks om, hvem der skal have ejendelene udleveret.

Da det er AMAs ansvar, at alle værdier afleveres til Informationen, er det meget vigtigt, at I gennemgår tøj m.m. meget grundigt for at sikre, at disse ikke sendes med til kapellet.

 

Håndtering af glemte værdigenstande/personlige ejendele (hittegods)

Glemte værdigenstande/personlige ejendele skal afleveres i Informationen så hurtigt som muligt, herunder også fundne høreapparater. Institut for Syn, Hørelse og Døvblindhed kan identificere ejeren af et offentlig lånt høreapparat ud fra serienummer/CPR nummer, som typisk står, hvor batteriet sidder.

Patienter, pårørende og personalet opfordres til at tage kontakt med Informationen, inden personalet udarbejder en skadeanmeldelse til Forsikringskontoret med henblik på en vurdering af sagen. Informationen opbevarer værdigenstande/personlige ejendele ind til det overlades til politiet inden for aftalte deadlines.

Andre personlige ejendele så som tøj og sko opbevares i affaldsrummet på henholdsvis AMA1 og AMA2 i minimum 30 dage. Herefter kasseres det. Husk derfor dato og eventuelt navn på tingene.

 

Hvis patienten mister værdigenstande/personlige ejendele

Hvis en patient mister værdigenstande eller ejendele i AMA, så spørg som det første nede i Informationen.

Derudover kontakt nærmeste leder med henblik på videre plan.

 

Der henvises til PRI dokument

Hospitalets generelle instruks: Håndtering af patienters personlige ejendele og værdigenstande

Aalborg: Tandskade opstået i forbindelse med bedøvelse

De andre matrikler: Tandskade opstået i forbindelse med bedøvelse

 

Formål

Sikre at patienter ikke mister ejendele og værdigenstande i AMA.

 

Referencer

Håndtering af patienters personlige ejendele og værdigenstande