Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Krav til den diagnostiske arbejdsplads

 

1. Formål

 

Instruksen fastsætter gældende krav og anbefalinger til indretning og brug af IT arbejdspladser, der anvendes til billeddiagnostik inden for det radiologiske område, hvor der træffes en beslutning ud fra det betragtede, og dette har en aktiv eller passiv konsekvens.

 

Denne instruks implementerer Sundhedsstyrelsens krav og anbefalinger til diagnostiske monitorer1.

 

 

2. Definition af begreber

 

Rumindretning

Lysmæssige forhold i det rum diagnostikken udføres.

 

Diagnostisk monitor

Monitor, der anvendes til billeddiagnostik indenfor det radiologiske område, hvor der træffes en beslutning ud fra det betragtede, og hvor dette har en aktiv eller passiv konsekvens. Diagnosen og/eller beslutningen skal protokolleres som beskrivelse eller i journal.

 

Diagnostisk PC

Computer bestykket med grafikkort der opfylder kravene til diagnostik

 

Diagnostisk arbejdsstation

Diagnostisk PC inklusiv diagnostisk(e) monitorer

 

Diagnostisk arbejdsplads

Består af en diagnostiske arbejdsstation med tilhørende netværksforbindelse til et billedlager (f.eks. PACS) samt rumindretningen.

 

 

3. Rumindretning
 

Det anbefales at afstanden fra øje til betragtningsskærm er mindst 50 cm. Diagnostikmonitorer skal placeres, så der ikke opstår uønskede reflekser på betragtningsfladen. Gulv, vægge og lofter og bordplader skal have matte overflader, ligesom tavler, spejle eller andre glatte, lyse overflader bør undgås i et beskrivelsesmiljø.

 

Alle diagnostikmonitorer skal placeres væk fra vinduespartier, så modlys herfra undgås.

Hvis ikke dette er muligt, skal der etableres lysdæmpende foranstaltninger, så de anbefalede illuminanskrav kan opnås under alle forhold, f.eks. ved hjælp af gardiner, skodder eller lignende, der kan dæmpe lyset.

 

Arbejdspladsen må ikke forstyrres af refleksioner fra andre nærliggende arbejdspladser. Har man et beskrivermiljø med flere arbejdspladser, kan man evt. vælge en løsning, hvor monitorerne står ryg mod ryg.

 

Der anbefales et indirekte belysningssystem uden synlige lyskilder, så man får en jævn belysningsflade i rummet, f.eks. skærmede lysarmaturer eller opadrettet belysning. Eventuelle bordlamper skal være forsynet med lysdæmper så refleksioner herfra ned mod bordpladen kan reduceres til et minimum.

 

 

4. Tabsfri netværksforbindelse

 

Transport af billeder fra billedlageret (f.eks. PACS) til den diagnostiske arbejdsplads skal ske uden tab af billedkvalitet. Dette er opfyldt ved standard login på en af Region Nordjyllands matrikler.

 

På hjemmearbejdspladser sikres tabsfri gengivelse af billeder med en VPN-forbindelse.

 

Logges der på via ESA uanset på eller udenfor en regionsmatrikel nedskaleres billedkvaliteten på de sendte billeder, hvorved billederne ikke kan anvendes til diagnostik.

 

Der gælder derfor følgende retningslinje:

ESA-login = INGEN DIAGNOSTIK

 

 

5. EasyViz klient

 

Tynd klient (Enterprise)

Kan anvendes på regionsmatrikel samt på hjemmearbejdsplads, dog kan der max arbejdes med 2 stk. 3Mp diagnostiske monitorer samt 1 almindelig monitor.

 

Tyk klient (Workstation)

Kan anvendes på regionsmatrikel samt på hjemmearbejdsplads. Kan anvendes til al diagnostik.

 

Ved begrænset båndbredde kan der på hjemmearbejdspladsen med fordel installeres en tyk klient, der forbindes til billedlageret (f.eks. PACS) via en tabsfri VPN-forbindelse. Derved hentes hele undersøgelsen til hjemmearbejdsstationen før diagnosticeringen, hvorefter arbejdet foregår flydende og tabsfrit.

 

 

6. Diagnostiske monitorer

 

Diagnostiske monitorer i Region Nordjylland mærkes fysisk med en label placeret ovenpå monitorrammen med en klassifikation, der angiver hvad monitoren må anvendes til:


 

Klasse A

MAMMOGRAFI

Samt klasse B og C billeder

 

Klasse B

KONVENTIONELLE RØNTGENBILLEDER

Samt klasse C billeder

 

Klasse C

CT, MR, Ultralyd, SPECT og PET m.m.
 

 

Øvrige monitorer mærkes ikke, og må IKKE anvendes til diagnostik, typisk:

  • • standard kontor PC monitorer

  • • bærbare PC’ere

  • • tablets

  • • smartphones

  • • konference monitorer

 

Der gælder derfor følgende retningslinje:
 

INGEN LABEL = INGEN DIAGNOSTIK

 

 

 

7. Diagnostisk pc

 

Den anvendte PC skal opfylde kravene i bilag A.

 

Dette opfyldes typisk af en - af Region Nordjyllands IT-afdeling - godkendt diagnostisk PC [EVASDIAGxxxxx], hvilket derfor anbefales som valg af diagnostisk PC.

 

 

8. Kvalitetssikring

 

  • • Ibrugtagning af en diagnostisk arbejdsplads må ikke ske, før Røntgenfysik har godkendt en modtagekontrol samt registreret arbejdsstationen.

 

  • • Udskiftes en diagnostisk PC, et grafikkort eller en diagnostisk monitor, må udstyret ikke tages i brug før Røntgenfysik har godkendt en modtagekontrol samt registreret de udskiftede dele.

 

  • • Flyttes en diagnostisk PC eller en diagnostisk monitor, må udstyret ikke tages i brug før Røntgenfysik har vurderet om en modtagekontrol er nødvendig og dernæst har godkendt en evt. nødvendig modtagekontrol, samt evt. registreret de flyttede dele.

 

  • • Nedtages en diagnostisk PC eller en diagnostisk monitor, skal Røntgenfysik straks informeres. Røntgenfysik afregistrerer det nedtagne udstyr i Røntgenfysiks kvalitetsstyringssystem.

 

  • • Årlig statuskontrol af arbejdspladsen skal godkendes af Røntgenfysik.

 

 

9. Referencer
 

1. SIS vejledning (2018): Kontrol af diagnostiske røntgen-monitorer

https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2018/Kontrol-af-monitorer-til-roentgendiagnostik.ashx?la=da&hash=7F63392176CE7D36C8E597DE23027E57D2A046C6

 

BILAG A: KRAV TIL DEN DIAGNOSTISKE ARBEJDSPLADS

 

Tekniske krav til rumindretningen

Parameter

Krav

Rumbelysning ved klasse A diagnostik [lux]

≤10

Rumbelysning ved klasse B og C diagnostik [lux]

≤50

Lyskilder og overflader

Kun diffuse lyskilder, ingen reflekterende overflader

 

Tekniske krav til netværksforbindelsen og software

Parameter

Krav

På RN matrikel

Standard login (IKKE ESA)

Hjemme

VPN (IKKE ESA)

Tynd EasyViz klient

Max 3Mp monitorer, max 2 stk diagnostiske monitorer + 1 stk. betjeningsmonitor

Tyk EasyViz klient

Ingen krav, kan anvendes til al diagnostik

 

Tekniske anbefalinger til Diagnostiske Monitorer

Parameter

Klasse A

Klasse B

Klasse C

DICOM-kalibreret lysstyrke [cd/m2]

450

400

400

Lav reflektionskoefficient

≤0,005

≤0,005

≤0,005

 

Tekniske krav til Diagnostiske Monitorer

Parameter

Klasse A

Klasse B

Klasse C

Opløsning[Mpix]

5

3

2

DICOM kalibrering tolerance [%]

15

15

20

Kontrastforhold L’max/L’min inkl. reflekteret lys Lamb

≥250

 

≥250

≥250

Forhold mellem Lmin (sort) og reflekteret lys Lamb

≥1,5

≥1,5

≥1,5

Homogenitet [%]

15

15

15

Monitor LUT

Indbygget

Indbygget

Indbygget

Min. gråtone bitdybde i monitor

10

10

10

Interface mellem monitor og grafikkort

Digitalt

Digitalt

Digitalt

 

Tekniske krav til en Diagnostisk PC

Parameter

Krav

Min. gråtone bitdybde i grafikkort

10

Interface mellem monitor og grafikkort

Digitalt (tabsfrit)

Opløsning

Opløsning af grafikkortet skal indstilles til at modsvare opløsningen af den diagnostiske monitor

 

Krav til kvalitetssikring

Parameter

Krav

Købe, nedtage eller flytte en diagnostisk monitor eller arbejdsstation

Besked til Røntgenfysik

Nødvendig modtagekontrol godkendes af Røntgenfysik

Registrering ajourføres.

Årlig statuskontrol

Godkendes af Røntgenfysik

 

BILAG B: Indretning af den diagnostiske arbejdsplads (for leder)

 

1. RUMINDRETNING

 

a.

Rumbelysningen skal på alle tidspunkter af døgnet kunne dæmpes til max 50 lux – helst lavere. Max 10 lux ved mammografi

 

b.

Ingen generende reflekser i monitoren - kun diffuse lyskilder og matte overflader i rummet.

 

2. NETVÆRKSFORBINDELSEN

 

a.

VPN (IKKE ESA) – udenfor regionsmatrikler

 

b.

Alm login (IKKE ESA) – på regionsmatrikler
 

3. MONITOR

 

a.

Følg krav til monitor i forhold til anvendelsen (REF)

 

4. PC

 

a.

Følg krav til PC i forhold til anvendelsen (REF)

 

5. KVALITETSSIKRING

 

a.

Arbejdspladsen skal godkendes af Røntgenfysik inden den må tages i brug

 

b.

Årlig statuskontrol af arbejdspladsen skal godkendes af Røntgenfysik.

 

c.

Leder er ansvarlig for at følge op på Røntgenfysiks krav og anbefalinger

 

 

 

BILAG C: BRUG AF DEN DIAGNOSTISKE ARBEJDSPLADS (FOR LÆGEN)

 

Lægen skal inden brug af en diagnostisk arbejdsplads følgende nedenstående krav:


 

1. RUMINDRETNING

 

a.

Dæmp rumbelysningen til max 50 lux. Max 10 lux ved mammografi.

 

b.

Undgå generende reflekser i monitoren – anvend kun diffuse lyskilder.

 

2. NETVÆRKSFORBINDELSEN

 

a.

VPN (IKKE ESA) – udenfor regionsmatrikler

 

b.

Alm login (IKKE ESA) – på regionsmatrikler

 

3. MONITOR

 

 

a.

Check klassifikationslabel på monitoren – skal modsvare anvendelse:

 

Billede 3

i.

KLASSE A – Mammografi

ii.

KLASSE B – Konventionel Røntgen

iii.

KLASSE C – CT, MR UL, PET, SPECT

 

iv.

INGEN LABEL – INGEN DIAGNOSTIK