Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Vestimulation med syntocinondrop

Beskrivelse

Diagnosticering af dystoci (manglende progression/vesvækkelse)
Diagnosen dystoci kan ikke stilles før orificium er dilateret mindst 4 cm.

 

Udvidningsfasen, aktiv fase

Når der er regelmæssig veaktivitet (varighed, regelmæssighed, interval og styrke), som medfører dilatation af orificium. Der er tale om aktiv fødsel når veerne er regelmæssige og orificium er dilateret mindst 4 cm.
Førstegangsfødende
Der er tale om manglende progression, når orificium dilaterer mindre end ½ cm pr. time vurderet over 4 timer, i den aktive fase.
Flergangsfødende
Der er tale om manglende progression, når orificium dilaterer mindre end 1 cm pr. time, vurderet over 4 timer, i den aktive fase.

 

Uddrivelsesfasen

Starter når orificium er fuldt dilateret og slutter ved barnets fødsel. Består af nedtrængningsfasen og pressefasen.
Nedtrængningsfasen
Varer fra orificium er fuldt dilateret, og indtil kvinden føler kraftig og uimodståelig pressetrang, som får hende til at presse spontant under det meste af veen. Dette vil ofte ske, når ledende fosterdel når bækkenbunden.
Der er tale om manglende progression, når denne fase tager over 3 timer. Der skelnes ikke mellem om kvinden har epiduralblokade eller ej.

Pressefasen
Varer fra kvinden presser aktivt med under ve, og indtil barnet er født.
I pressefasen bør der være fremgang hele tiden, forsøg evt. med forskellige stillinger, presseteknikker, tømning af blære. Der er tale om manglende progression, hvis pressefasen overskrider 2 timer. Når kvinden har presset aktivt i 1 time, konfereres med gynækologisk forvagt, for sammen at lave plan for videre forløb.

 

Indikation for S-drop

 1. 1. Vesvækkelse med utilstrækkelig progression

 2. 2. Afkortning af fødselsvarigheden. Fx pga. temperaturforhøjelse

 3. 3. Led i PP MED

 

Kontraindiktationer

 1. 1. Oplagte tegn på mekanisk misforhold

 2. 2. Tidligere klassisk sectio eller operationer der kan sidestilles hermed

 3. 3. Placenta prævia

 4. 4. Mistanke om abruptio placentae

 5. 5. Tværleje

 

OBS! Afvigende/patologisk CTG. Konferer med gynækologisk forvagt mhp. fødselsplan

 

 

 

 

Komplikationer

 1. 1. Hyperstimulation med eller uden asfyksi. Der er tale om hyperstimulation når der ses mere end 5 veer på 10 min.

 2. 2. Uterusruptur

 3. 3. Post partum blødning

 

 

Metode

Der er enkelte krav der skal være opfyldt før s-drop må opstartes.

 

 

CTG

 1. 1. 30 minutter CTG før opsætning af S-drop i udvidelsesfasen, mindst 10 minutter i presseperioden. Kan CTG’et ikke klassificeres som normal efter 30 min. skal der konfereres med gynækologisk forvagt, inden der opsættes s-drop. Anvend gerne intern registrering.

 2. 2. Ved afvigende/patologisk CTG er en normal skalp-laktat en forudsætning. STAN tilkobles.

 3. 3. Kontinuerlig CTG når der er tilkoblet S-drop.

 

Status og journalføring

Det er en forudsætning at S-droppakken i EPJ udfyldes og følges, når S-drop er tilkoblet.

Orificiums dilatation samt caputs stand og rotation beskrives og sættes ind i partogrammet. Beskriv også hvis der er tegn på mekanisk misforhold.

 

S-drop dosis

Droppet blandes med følgende: 10 IE Oxytocin i 1000 ml NaCl.
Droppet infunderes med pumpe. Start på 20 ml/time.

OBS! Opmærksomhed omkring mangegangsfødende, se afsnit længere nede.

Udvidelsesperioden
Dosisøgning med 20 ml/t. hvert 20. minut til effekt på veerne og progressionen, maximalt 180 ml/time. Droppet skal ikke konsekvent øges til 180 ml/time. Indikator for infusionshastigheden er progressionen. S-droppet øges til der er 5
effektive veer på 10 minutter. Dvs. s-droppet må gerne øges selvom der er 5 veer på 10 minutter, hvis veerne ikke er kraftige nok. Ved hyperstimulation sænkes infusionshastigheden.

Er der ikke effekt af Syntocinon-drop efter 4 timer på max dosis, seponeres Syntocinon-droppet. Der lægges i disse tilfælde plan sammen med gynækologisk forvagt.

 

Uddrivelsesperioden
Dosisøgning med 20 ml/t. hvert 10. minut, til 5
effektive veer på 10 minutter. Maximalt 180 ml/time.
Maximal dosis oxytocin 40 IE alt i alt pr. døgn.

Oxytocin i navlevenen til at fremme placentas fødsel tæller ikke med, da der kun går meget små mængder over i moderens blod.

Ved intravenøs infusion af oxytocin indtræder effekten gradvis. Steady state efter 20-40 minutter.

Ved gode veer og progression bør dosis reduceres. Samme metode som beskrevet ovenfor.

Effekten observeres. Dosis øges ved behov.

Ved tegn på asfyksi: Ændring i afvigende/patologisk CTG-mønster, patologisk skalp-laktat eller STAN-event: konferer med forvagt, sluk evt. s-drop.

Ved hyperstimulation: Sluk drop. Ved normal CTG kan stimulation med s-drop genoptages, hvis indikationen fortsat er til stede.

Varighed af effekt efter ophør med s-drop ca. 20 minutter.

 

Hyperstimulation

 1. 1. Asfyksi kan være tegn på hyperstimulation. Sluk derfor S-drop

 2. 2. Der må maximalt være 5 veer på 10 min.

 3. 3. Der skal være en pause på 1-2 minutter mellem veerne

 4. 4. Behandling: Seponer S-drop.  Er dette ikke nok, da inj. ventoline 0,25 mg IM eller 0,1 mg IV

S-drop og anden stimulation

 1. 1. Der skal gå 2 timer mellem HSP og s-drop

 2. 2. Der skal gå 2 timer mellem spontan vandafgang og s-drop

 3. 3. Der skal gå 4 timer mellem tablet Angusta og s-drop

 4. 4. Der skal gå 6-8 timer mellem vagitorier minprostin og s-drop

 

Bemyndigelse

Jordemoderen kan uden lægeordination opsætte s-drop, så længe ovenstående procedure overholdes.

Ved tvivl konferer da med gynækologisk forvagt

Sectio antea

Kvinder der tidligere har fået lavet sectio har en øget risiko for uterusruptur under vestimulation.

Mangegangsfødende: mere end, eller lig med femtegangsfødende

Har større risiko for uterusruptur, også uden cicatice i uters. Ved vesvækkelse afventes om veerne rejser sig selv i løbet af et par timer. S-drop kan opsættes. Men øges kun til 80 ml/timen, dosisøgning hvert 30. minut. Behov for yderligere dosisøgning, konferer med gynækologisk forvagt.

Efter barnets fødsel kan s-drop anvendes på lige fod som ved andre fødende.

Målgruppe – modtagelse

Læger og jordemødre med tilknytning til fødegangen på Regionshospital Nordjylland, Hjørring.

Formål

Behandling af dystoci med oxytocindrop (S-drop) i fødslens aktive fase, uden at udløse hyperstimulation. Eller som led i PP MED forløb.

Referencer

DSOG 2015: Dystoci

DSOG 2013: Syntocinon

Promedicin.dk søgeord: Angusta, Minprostin