Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Familiecentreret sygepleje i Døgnafsnittet i Børneafdelingen AUH

Beskrivelse

Denne retningslinje om familiecentreret sygepleje omfatter samarbejde med familien i forløb fra det komplicerede intensive til det ukomplicerede forløb. I denne retningslinje beskrives handlinger og værdier for samarbejdet med familierne. Den konkrete praksissituation vil altid være kontekstafhængig baseret på situationens karakter og den enkelte families ressourcer og præferencer.

 

Retningslinjen sigter mod

 • At beskrive hvordan personalet i Døgnafsnittet involverer forældre og familie i barnets pleje- og behandling og betragter dem som en del af behandlingsteamet.

 • At beskrive, hvordan vi i Døgnafsnittet søger at styrke forældres selvtillid og velvære i varetagelse af forældrerollen under indlæggelsen og efter udskrivelse, så barnet støttes bedst muligt

 • At beskrive Døgnafsnittets grundlæggende syn på og konkrete handlinger i samarbejdet med det enkelte barn og familien

 

Problemstilling

Barnets/den unges indlæggelse på børneafdelingen sætter familien i en særlig sårbar situation. Forældre rollen ændres og de kan opleve et tab af kontrol. Forældrene er afhængig af tæt samarbejde med sundhedsprofessionelle og kan have vanskeligheder med at få familielivet til at hænge sammen. For barnet er forældrene de vigtigste omsorgspersoner, men under indlæggelse kan de opleve usikkerhed i forhold til at aflæse, passe og pleje deres syge barn. Forældrene er derfor afhængig af sygeplejerskens viden, støtte og vejledning, for at varetage forældrerollen.

 

Samarbejde med forældre

Det daglige samarbejde med familierne formes af den måde, vi møder familierne på:

 • • Vis ydmyghed overfor det rum og den situation, du går ind i på stuen – f.eks. ved at banke på døren fysisk eller symbolsk, hvor man med sin attitude viser respekt for familien

 • • Præsenter dig selv, så familierne ved, hvem du er og hvad de kan forvente af dig

 • • Vær opsøgende og tilgængelig

 • • Prøv så vidt det er muligt at skabe forudsigelighed for familien

 

Velkomst

Vi modtager alle børn og forældre som æresgæster!

Familierne modtages ud fra velkomstpjece (in press), hvor der i detaljer beskrives alle praktiske ting ifm afdelingen og stuen, måltider, døgnrytme, husregler. Instruksen har til formål at klæde forældrene på til varetagelse af forældrerollen under indlæggelsen og til at opnå den nødvendige viden til at navigere i afdelingen.

Alle familier tilknyttes en plejeansvarlig sygeplejerske for vagten og dette synliggøres verbalt og på tavlen.

Vi tilstræber at skabe fysiske forhold som tilgodeser hele familien og tager individuel stilling til flere forældresenge, måltider til alle mm.

Vi har åbne besøgstider og alle familiemedlemmer er velkomne og ses som en ressource for barnet.

.

 

Kommunikation

Familierne og barnet behandles med værdighed og åbenhed, og de anerkendes som eksperter i barnets liv.

Der tales med god tone og en bevidsthed om kropssprogets signaler f.eks. i forhold til travlhed.

Alle patientgrupper er velkommen uanset diagnose og der tages udgangspunkt i familiens situation her og nu.

Der skabes rum for hyppigere tolkesamtaler også med sygeplejefaglige spørgsmål.

Psykosociale forhold og samtaler dokumenteres og der laves samtalebeskrivelse af indhold, aftaler og konklusioner.

 

Information

Gennem løbende dialog og information sikres barnet/den unge og dennes familie viden om barnet/den unges forløb, sygdom og behandling. De sikres adgang til information på den for dem individuelle og bedste måde.

 

Fælles beslutningstagen

Forældrenes observationer integreres i den daglige vurdering af barnet og de deltager aktivt i stuegang. Barnets pleje og behandling drøftes og hvor det er relevant træffes beslutninger i fællesskab. Fælles beslutninger kan træffes ved at efterspørge forældres spørgsmål til den information der er givet og ved at spørge ind til den enkelte families særlige viden/erfaringer og præferencer for at finde de bedste løsninger. Derved forsøges at undgå fastholdelse af barnet /unge i størst mulig omfang.

 

For eksempel hvis barnet/den unge skal igennem en smertefuld eller angstfremkaldende procedurer så som venflon, sondeanlæggelse eller lignende, spørger de sundhedsprofessionelle ind til familiens tidligere erfaringer, informerer om de forskellige muligheder og sammen tages beslutning om procedurens forløb.

 

Varetagelse af forældrerollen

Forældrene skal støttes og klædes på til at varetage observation, pleje og behandling af barnet/den unge i det omfang de kan og vil. Vi skal have fokus på at forældrenes ønske om og evne til at deltage i plejeopgaverne, kan ændres under indlæggelsesperioden afhængig af barnets og forældrenes tilstand.

 

Støtte

Under barnets/den unges indlæggelse har forældrene mulighed for støtte i håndtering af krisereaktioner samt støtte til forældrerollen med et syg barn via samtale med psykologen, der er tilknyttet afdelingen.

Socialrådgiveren kan støtte familien med råd og vejledning om praktiske/økonomiske spørgsmål.

Familien opmuntres til at søge støtte i den øvrige familie og netværk, når familielivet udfordres ved indlæggelse.

Vi tilstræber at give plads til hele familien og se/høre og give omsorg til søskende, bedsteforældre mm.

 

Målgruppe – modtagelse

Det sundhedsfaglige personale i Døgnafsnittet

Formål

At skabe en kultur så personalet i Døgnafsnittet arbejder ensartet ud fra en familiecentreret tilgang.

Metode

Retningslinjen er udarbejdet på baggrund af en fælles temadag samt læsning af litteratur og andre hospitalers instrukser omhandlende familiecentreret sygepleje.

Udover selve retningslinjen er der udarbejdet en praksismodel for konkrete handlinger og tilgang til samarbejde med familier baseret på teorien om familiecentreret sygepleje.

Se bilag

Definition af begreber

Familiecentreret sygepleje er et begreb/referenceramme som har mange definitioner. Vi har i denne instruks valgt at arbejde ud fra nedenstående:

 

Institute for Patient and Family-Centered Care (IPFCC) har formuleret principper for familie-centreret omsorg således:

Respekt og værdighed

Sundhedsprofessionelle lytter til og anerkender familiens perspektiver og valg. Familiens viden, værdier, tro og kulturelle baggrund integreres i planlægning og udførelse af pleje og behandling

 

Deling af information

Sundhedsprofessionelle kommunikerer og deler klar og objektiv information med familien på måder, der er støttende og anvendelige for familien. Familierne oplever at få udtømmende og præcis information på rette tidspunkt, så de kan deltage i omsorg og beslutningstagning.

 

Deltagelse

Familier opfordres til og støttes i at deltage i pleje, behandling og beslutningstagning under hensyntagen til den enkelte families ressourcer og præferencer

 

Samarbejde

Patienter og familier inddrages også på et overordnet organisatorisk niveau. IPFCC anbefaler også, at ledere i sundhedsvæsnet samarbejder med patienter og familier med henblik på udvikling, implementering og evaluering af programmer og politikker; design af faciliteter i sundhedsvæsnet; og i uddannelse af professionelle, såvel som udførelse af omsorg

 

 

Referencer

 • • Samarbejde med familier - struktur (KIDS CARE!) instruks fra Neonatalklinikken på RH, læst og downloaded d 6/11-18

 

 • • Familie-integreret pleje og behandling instruks fra Neonatalklinikken på RH, læst og downloaded d 6/11-18

 

 • • Merrigan K, Steinmiller EA, Figueroa-Altmann A, Davis KF. KIDS CARE: A Behavioral Model To Strengthen Patient and Family Partnerships. Pediatric Nursing 42: pp 89 – 94; 2016

 

 • • Familiecentreret sygepleje i pædiatrien -en begrebsanalyse af Gitte Mikkelsen