Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Retningslinje for opslag og brug af patientdata i Billeddiagnostisk afsnit Frederikshavn

 

Målgruppe

 

Alle sundhedspersoner - uanset faglig baggrund – der anvender oplysninger i/fra patientjournalen og tilhørende elektroniske systemer (EasyViz) i forbindelse med varetagelse af deres arbejdsopgaver.

 

Sundhedspersoner med autorisation (læger, radiografer og røntgensygeplejersker).

Sundhedspersoner uden autorisation (lægesekretærer).

 

Studerende må under en sundhedspersons ansvar indhente oplysninger til brug for patientbehandling i samme omfang som sundhedspersonen selv. Se særskilt afsnit nederst.

 

 

 

Betingelser for indhentning af oplysninger i forbindelse med aktuel patientbehandling.

 

 

Gældende for læger, lægesekretærer, radiografer og røntgensygeplejersker.

 

 

 1. 1. Der skal være en aktuel patient-behandler relation (i vores afsnit starter patient-behandlerrelationen, når vi modtager en henvisning indtil epikrise er sendt til henvisende instans. Det er afsnittet, som har en patient-behandlerrelation og ikke den enkelte medarbejder).

 

 1. 2. Ind i mellem kan der være en behandler relation uden at afsnittet har behandlerretten fx opringning fra en patient eller læge uden at der er en aktuel henvisning eller i konferencesituationer. Dette sidestilles med en patient-behandler relation.

 

 1. 3. Der indhentes kun oplysninger i fornødent omfang (vi må hente de oplysninger, som der er nødvendige for, at vi kan udføre vores arbejdsopgaver sikkert og optimalt - både historiske og aktuelle – i alle dele af patientjournalen, fra egen og andre specialer/afdelinger og hospitaler, hvis det er nødvendigt som led i behandlingen).

 

 

https://danskelove.dk/sundhedsloven/42a

 

 

 

 

 

Betingelser for indhentning af oplysninger til andre formål end behandling - uden patientens samtykke.

 

 

Kvalitetsarbejde samt behandling af UTH og kliniske lovpligtige audits fx i forbindelse med BEK nr. 669 af 01/07/2019.

Opfølgning på krav fra centrale myndigheder fx opgørelse på Nationale kvalitetsmål, ventetidsgaranti, udredningsret samt overholdelse af kræftpakker.

 

 

 1. 4. Medarbejderen skal være ansat i Billeddiagnostisk afsnit Frederikshavn eller udføre opgaver for afsnittet.

 

 1. 5. Afsnitsledelsen har truffet beslutning om, hvilke medarbejdere, der må slå op i elektroniske systemer.

 

 1. 6. Patienten må ikke have udnyttet sin ret til at frabede sig, at sundhedspersonen indhenter oplysningerne (kontrolleres i Clinical Suite, at patienten ikke har frabedt sig retten til deltagelse i kvalitetsarbejde) – gælder ikke behandling af UTH, lovpligtige audits samt administrative opgaver.

 

Add. 2) Der foreligger ledergodkendelse, som beskriver hvilke medarbejdere, der må indhente oplysninger til andre formål end behandling. Ledergodkendelsen er arkiveret i eDoc under Kvalitetsarbejde og den aktuelle sag fx UTH eller audit.

 

 

 

Sundhedsloven § 42 d

 

 

 

 

Betingelser for indhentning af oplysninger i patientjournalen og andre elektroniske journaler i forbindelse med udarbejdelse af materiale til brug for undervisning.

 

 

Gældende for læger, lægesekretærer, radiografer og røntgensygeplejersker.

 

 

 1. 7. Indhentning foretages af en person underlagt tavshedspligt. Data må gerne anvendes til videreformidling.

 

 1. 8. Der foretages anonymisering hurtigst muligt.

 

 1. 9. Hvis anonymisering ikke er mulig, skal patienten give samtykke.

 

Add. 1) Der foreligger en løbende ledergodkendelse for medarbejdere ansat i Billeddiagnostisk afsnit, Frederikshavn og med opgaver indenfor undervisning. Ledergodkendelsen er arkiveret i eDoc under Undervisning.

 

 

https://danskelove.dk/sundhedsloven/194

 

 

 

 

Betingelser for indhentning af oplysninger i patientjournalen og andre elektroniske journaler i forbindelse med egen læring - uden patientens samtykke.

 

 

Gældende for læger og radiografer med specielt ansvar for diagnostik fx beskrivende radiografer

og radiografer, som beskriver CT kolografi undersøgelser.

 

Der foreligger en ledergodkendelse for relevante medarbejdere. Ledergodkendelsen er arkiveret i eDoc under Egen læring.

 

 

 

 1. 10. Det skal være nødvendigt og relevant for evalueringen af egen indsats og kun omfatte oplysninger, som knytter sig til det konkrete behandlingsforløb.

 1. 11. Opslag skal ske i umiddelbar forlængelse af behandlingsforløbet og senest seks måneder efter afslutningen af behandlingsforløbet.

 

 1. 12. Indhentningen skal ske under hensyntagen til patientens interesse og behov.

 

 1. 13. Indhentning af oplysninger skal om muligt indhentes via Clinical Suite.

 1. 14. Patienten kan frabede sig at den pågældende indhenter oplysningerne.

 

Add 4) Dette gælder ikke oplysninger tilgængelige i EasyViz- herunder henvisninger og beskrivelser.

 

 

 

Sundhedsloven § 42 d

 

 

 

 

 

Betingelser for indhentning af oplysninger i patientjournalen og andre elektroniske journaler - studerende

 

 

Skema over studerendes opslag

 

 

 

Dokumentation af opslag

 

Der ligger en mappe i medicinskabet, hvorpå der skal noteres dato, cpr, formål og navn på den medarbejder, som har foretaget opslaget. Dokumentationen vil løbende blive overført til eDoc under relevant sag.

 

Personrelateret data i forbindelse med undervisning/kompetenceudvikling må opbevares i 5 år.

Ved anonymiserede data er der ingen grænse.

 

Yderligere oplysninger kan hentes på:

Adgang til oplysninger (generelt)

Adgang til helbredsoplysninger i patientjournalen og andre elektroniske systemer

 

 

Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling

 

 

Betingelser for udførelse af kvalitetssikring og kvalitetsudvikling.

 

 

Ansøgningsskema sendes til hospitalsledelsen, som godkender det projekt, som de opslag, som medarbejderen skal foretage, hører under.

 

Når projektet er godkendt, skal alle opslag dokumenteres under relevante projekt i eDoc.

 

 

Adgang til helbredsoplysninger i forbindelse med kvalitetsarbejde

 

Herunder:

 

 1. 1. Kriterier for godkendelse af kvalitetsarbejde med opslag i patientoplysninger.

 

 1. 2. Ledelsesgodkendelse af opgaver med opslag i patientoplysninger til brug for kvalitetsarbejde.

 

 1. 3. Dokumentation af opslag i patientoplysninger i andre elektroniske systemer end EPJ (Clinical Suite)

 

 

https://danskelove.dk/sundhedsloven/42d

 

 

 

Afslutning – konsekvenser af overtrædelse

Hvis der foretages opslag i strid med denne retningslinjer, kan det få ansættelsesretlige konsekvenser, og i særlige tilfælde vil der ske politianmeldelse.

Endvidere har patienter til enhver tid mulighed for at klage til Styrelsen for Patientklager, hvis der sker overtrædelse af reglerne i sundhedsloven eller klage til Datatilsynet, hvis patienten er utilfreds med den måde regionen behandler dennes personoplysninger på.

 

Personfølsomme oplysninger

 

Makulering af personfølsomme oplysninger

Når afdelingen forlades tømmes makuleringsbakker i blå container i kælderen.

 

Opbevaring af personfølsomme oplysninger

Der må ikke efterlades personfølsomme

data i tomt rum.

Alle cpr fjernes fra skriveborde og opbevares i aflåst rum.

 

Mails indeholdende CPR på patienter

 

Mails med CPR skal slettes efter 1 mdr.