Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Forholdsregler ved vold og truende adfærd fra patienter/pårørende i Børnemodtagelsen/Dagafsnittet/ Børneambulatorium

Problemstilling

Personalet kan være udsat for hændelser med vold og trusler fra patienter eller pårørende, der på grund af sygdom eller krise udviser uhensigtsmæssig krænkende eller truende adfærd, hvilket kan medføre en ekstrem belastning med fysiske og psykiske reaktioner for personalet gennem kortere og længere tid.

Defination af begreber

I denne PRI instruks bruges arbejdstilsynets definition af vold, da denne også indeholder trusler og krænkende adfærd:

“Ved arbejdsrelateret vold forstås, at borgere udsætter medarbejdere for angreb mod legemet, fremsætter trusler mod medarbejdere eller udøver anden krænkende adfærd, herunder chikane, over for medarbejdere. I denne vejledning benyttes begrebet ”vold” som fælles betegnelse for både fysisk vold og psykisk vold, herunder trusler og anden krænkende adfærd. ”

 

Målgruppe

Personalet i Børnemodtagelsen/Dagafsnittet/Børneambulatorium Aalborg Universitetshospital

 

Formål

 • • At forebygge og håndtere vold og truende adfærd

 • • At fremme tryghed og trivsel i personalegruppen

 • • At sikre fælles forståelse af og kendskab til hvordan vold og truende adfærd håndteres

 • • At sikre at personalet får hjælp efter voldelige episoder

Beskrivelse

 • • Viser en patient eller pårørende udad reagerende adfærd så vend ikke ryggen til, og vær sikker på du har en flugtvej.

 • • Kald flere kollegaer til – vær ikke alene med den aggressive person. Vurder om det provokerer mere når der er flere til stede. Evt. kan andre kollegaer stå uden for døren.

 • • Fjern alle genstande, der kan kastes med eller bruges som våben (f.eks. saks i brystlommen)

 • • Skærm den aggressive patient/pårørende fra andre. Det er en vurdering, hvor den udad reagerende patient/pårørende bedst placeres i afdelingen.

 • • Børnemodtagelsen: Benyt ACTAS trykoverfaldsalarm med akut tilkald af 2 portører. Tryk på begge knapper på en gang.

 • • Dagafsnit/ambulatorium: Tilkald evt. portørerne på tlf. 66060. Hvis der er tid oprettes opgaven i Columna Opgavesystemet.

 • • Hvis man som personale føler sig usikker eller får trusler kan vagten på ASN tilkaldes via informationen på 60000. Denne vagt er tilstede fra kl. 21 til kl. 05.

 • • Gå ikke for tæt på patienten/ den pårørende

 • • Hold kommunikationen i gang og forsøg at nedtrappe konflikten ved at være rolig, opmærksom, lyttende og tålmodig.

 • • Bliver situationen ekstrem eller helt uholdbar kan det blive nødvendigt at tilkalde politiet på 114.

 

Reaktioner efter hændelsen

Umiddelbare reaktioner:

 • • Fysiske reaktioner som hjertebanken, sveden, svimmelhed, rystelser eller kvalme

 • • Gråd, aggression eller latter

 • • Forvirring, irrationel tænkning samt en oplevelse af uvirkelighed og svækket tidsfornemmelse

 • • Træthed eller overdreven hyperaktivitet

 

Senere reaktioner i dagene og ugerne efter kan være:

 • • Fysiske reaktioner, som hovedpine, uro i kroppen el. spændinger

 • • Følelsesmæssig uligevægt, fx frustration, tristhed eller modløshed

 • • Følelsen af skyld, skam sorg og/eller vrede

 • • Koncentrations – og hukommelsesbesvær

 • • Angst

 • • Genoplevelse af hændelsen

 • • At have svært ved at magte simple, daglige gøremål

 • • Søvnproblemer

 

Handlinger og støtte efter hændelse

Umiddelbart efter hændelsen gives psykisk førstehjælp/omsorg fra dels leder, kollegaer og nærmeste familie/venner til den kollega der har været udsat for vold eller truende adfærd.

Dette gøres ved:

1.  At skabe ro og være nærværende og lyttende

2.  Vise omsorg

3.  Undgå at bagatellisere og analysere episoden

Hvis der er tale om vold med slag/spark tilses pågældende af læge.

Tilbud at kontakte pårørende, evt. kørsel hjem og andre praktiske opgaver.

For psykisk førstehjælp se folderen ”Hjælp efter traumatiske hændelser – sådan hjælper du en kollega”

Udlever folderen ”Hjælp efter traumatiske hændelser”

4.  Den afsnitsledende sygeplejerske informeres, og der vurderes om dette skal ske direkte eller skriftligt. Den afsnitsledende sygeplejerske følger op, og vurderer behovet for debriefing/ akutte krisesamtaler/individuelle samtaler med Hospitalspræsten. Anbefales udført indenfor 2-6 døgn.

Ved akut psykologhjælp kan afdelingsledelsen rekvirere dette døgnet rundt via Nordisk Krisekorps på tlf. 60 11 11 44. Se bilag ”Samarbejdsaftale for psykologisk kriseberedskab”. (OBS der er kun ledelsen der kan rekvirere dette).

Derudover er der mulighed for gruppesamtaler med Hospitalspræsten – enten med få medarbejdere eller hele afsnittet samt ”ikke akutte krisesamtaler” ved Arbejdspsykolog fra Arbejdsmiljø & Trivsel max 5 samtaler. Henvises af nærmeste leder (arbtrivsel@rn.dk)

 Anmeld altid hændelsen som en arbejdsulykke. Dette gøres ved at udfylde arbejdsskadeskema, som findes her.” Dette sendes til afsnitsledende sygeplejerske.

Ved behov for hjælp kontakt Arbejdsmiljørepræsentant.

Reference