Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Instruks for oprettelse og revision af instrukser

Formål

Formålet med instrukser er at sikre, at udredning, undersøgelse og behandling i Klinisk Genetisk regi foregår ensartet og i overensstemmelse med gældende retningslinjer/guidelines på området. Ofte vil en instruks beskrive administrative forhold eller lokal implementering af nationale guidelines.

Formålet med denne instruks er også at sikre kvaliteten af afdelingens instruksarbejde, herunder at afdelingens instrukser er vedkommende, opdaterede og tilgængelige i PRI.


Faggrupper for hvem denne instruks er relevant

Læger, genetiske sygeplejersker og sekretærer på Klinisk Genetisk Afdeling.

Afdelingens instrukser

Alle gældende instrukser for afdelingen bør forefindes i PRI og være oprettet i dokumentsamlingen for instrukser i Klinisk Genetisk Afdeling.

Instrukser under udarbejdelse eller revision kan i tidsbegrænset periode lægge på afdelingens drev: ”Instrukser til revision ell. under udarbejdelse”.
K:\AUH-KLINGEN-FAELLES\Instrukser og retningslinjer\Instrukser til revision ell under udarbejdelse.

Oprettelse af ny instruks

 1. 1. Nye instrukser kan initieres af alle ansatte på afdelingen. Ved opstart af arbejdet med ny instruks orienteres afdelingens kvalitetsudvalg via afdelingens PRI-redaktør.

 2. 2. Ved udarbejdelse af ny instruks anvendes afdelingens skabelon for dette, se bilag.

 3. 3. Det er tovholders ansvar at sikre, at en ny instruks ikke modsiger gældende instrukser i afdelingen og løbende at afstemme med relevante interessenter i eller uden for afdelingen.

 4. 4. Færdige instrukser sendes til afdelingens PRI-redaktør, som tager den med til næstkommende kvalitetsmøde mhp. godkendelse.

 • Ved behov for tilretninger kontaktes tovholder af afdelingens PRI-redaktør og der lægges plan for disse.

 • Når en instruks er godkendt formidler tovholder instruksen til afdelingens personale ved næstkommende personalemøde, alternativt per mail hvis kommende personalemøde er aflyst.

 1. 5. Afdelingens PRI-redaktør overfører herefter instruksen til PRI og tilføjer den til afdelingens dokumentsamling, hvorefter den er gældende.

 

Revision af gældende instrukser

Revision af afdelingens instrukser foregår løbende ved behov. Alle instrukser vurderes systematisk efter 3 år uden revision. 3 måneder før udløb af gældende instruks, tages der i kvalitetsudvalget stilling til hvem der er relevant tovholder, og denne kontaktes mhp. at gennemlæse instruks og tage stilling til evt. revision. Herefter meldes tilbage til kvalitetsudvalget med en plan for dette.

 1. 6. Ved revision af instruks sendes ændringerne på mail til afdelingens PRI-redaktør.

 • Ved mindre ændringer gennemgås disse mellem kvalitetsansvarlig overlæge og PRI-redaktør forud for overførsel til PRI.

 • Ved større ændringer gennemgås instruksen på ny ved næstkommende kvalitetsmøde inden overførsel til PRI.

 1. 7. Ved revision af en instruks ændres versionsnummer samt dato.
   

Ansvarlig for denne instruks

Kvalitetsansvarlig overlæge Charlotte Kvist Lautrup og PRI-redaktør Charlotte Andersen.