Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Opbevaring og overdragelse af fund af medikamenter, rusmidler og farlige genstande

Beskrivelse

I Psykiatrien er der tidvist problemer med rusmidler og farlige genstande i sengeafsnittene, der skaber udfordringer, utryghed og potentielt farlige situationer. Patienter med stofmisbrug bliver mere uligevægtige og potentielt farlige, når de er påvirkede.

 

Af hensyn til sikkerheden for alle i sengeafsnittet og af hensyn til patientbehandlingen bør rusmidler og farlige genstande holdes ude af sengeafsnittene.

 

Det retlige grundlag for at søge efter medikamenter, rusmidler og farlige genstande

Et sygehus kan som en offentlig myndighed ikke gøre indgreb i patienters rettigheder uden et hjemmelsgrundlag. Grundlovens frihedsrettigheder kan kun fraviges, når særlige grunde gør det nødvendigt. Indlagte patienter har ret til selvbestemmelse og en behandling eller et indgreb, kan kun foretages mod patientens vilje, hvis der er det fornødne hjemmelsgrundlag.

 

Afsnit 1.1: Samtykke: patientens frivillige samtykke er det mindst indgribende

Afsnit 1.2: Husorden: regler i husorden kan begrunde visse mindre indgreb

Afsnit 1.3: Psykiatrilovens § 19 a (overlægen kan beslutte visse indgreb)

 

1.1 Patientens samtykke

Patienter over 15 år har som udgangspunkt fuld selvbestemmelsesret også under indlæggelse på sygehus. Sygehusindlæggelse og behandling, herunder de vilkår, hvorunder behandling ydes forudsætter patientens informerede samtykke jf. PRI instruks om Informeret samtykke til behandling.

 

Et gyldigt samtykke kræver, at personen er habil og har sin handleevne i behold – altså at patienten kan forstå situationen og kan overskue konsekvenserne af et samtykke.

 

Generelle krav til et samtykke er således:

  • • Afgivet af en habil patient

  • • Frivilligt - må ikke være opnået ved pression, svig eller tvang

  • • Informeret - dvs. baseret på tilstrækkelige oplysninger til at forstå konsekvens af samtykket

  • • Aktuelt - medfører, at hvis forholdene ændrer sig, skal det sikres, at patienten stadig samtykker

 

Et samtykke kan på et hvilket som helst tidspunkt kaldes tilbage.

 

Ved indlæggelse i Psykiatrien kan det være lovligt at oplyse patienten om en påtænkt anvendelse af tvang efter psykiatriloven med henblik på at få patienten til at acceptere behandling og vilkår for indlæggelsen - forudsat betingelserne for lovligt at anvende denne tvang er opfyldt. Det kan også være berettiget at oplyse patienten om eventuelle nødvendige restriktioner som følge af patientens tilsidesættelse af husregler.

 

Der skal altid være saglig grund til at foretage et indgreb, også selvom det er med samtykke.

 

1.2 Husorden – generelt og specifikt for Psykiatrien i Region Nordjylland

Der kan fastsættes regler i en husorden uden specifik hjemmel i en lov – det følger af institutionens oprettelse og drift. Meget indgribende restriktioner kan dog ikke fastsættes i en husorden men kræver en klar lovhjemmel. Husordensfastsatte regler kan opleves som forbud og begrænsninger for patienterne, men de er generelt fastsatte og gælder for alle og til alles fordel. Husordensregler skal være saglige set i forhold til sygehuset og dets virke. Husordensregler, som retter sig mod indlagte patienters adfærd, skal overholde principper om saglig begrundelse for et indgreb, lighed (at patienter ikke behandles forskelligt, medmindre der er en saglig begrundelse), proportionalitet (mindstemiddelsprincip).

 

Restriktioner og begrænsninger i en husorden må ikke benyttes som sanktion i forhold til en konkret patient. Der må således ikke gives restriktioner i fx udgang fra sengeafsnittet, begrænsning i anvendelse af telefon eller rygning på grund af en given adfærd fra patienten som fx manglende overholdelse af aftaler eller lignende.

 

Husordener i Psykiatrien i Region Nordjylland beskriver nogle adfærdsregler, der skal være med til at sikre, at afsnittet fungerer for både patienter, besøgende og personale, så der skabes det bedst mulige miljø til pleje og behandling (se Husordener https://pri.rn.dk/Sider/7546.aspx)

 

Husordenerne orienterer patienter og besøgende om de fastsatte regler, som forventes efterlevet. For en frivilligt indlagt patient kan manglende efterlevelse af den for sengeafsnittet gældende husorden føre til udskrivelse. For en frihedsberøvet eller en retslig patient giver husordenen ikke adgang til at gennemføre husordenens bestemmelser med magt

 

Ved behov for at sikre, at der ikke bringes rusmidler eller farlige genstande ind på afdelingen, kan plejepersonale foretage gennemsyn af patientens tasker/ejendele og kropsvisitation med patientens informerede samtykke jf. afsnit 1.1. Hvis patienten ikke samtykker til gennemsyn/kropsvisitation skal plejepersonale kontakte en overlæge, som vurderer og træffer eventuelt beslutning om tvangsmæssigt indgreb efter psykiatriloven § 19 a.

 

 

1.3 Psykiatrilovens § 19 a

Denne giver mulighed for at anvende følgende indgreb:

  • • At en patients post skal åbnes og kontrolleres

  • • At en patients stue og ejendele skal undersøges, eller

  • • At der skal foretages kropsvisitation af en patient

 

Formålet er at sikre behandling af patienterne og sikkerheden for såvel patienter som personale.

 

Det er overlægen, som har beslutningskompetencen. I overlægens fravær kan en anden læge træffe beslutning. Overlægen skal snarest muligt tage stilling til beslutningen. I dagtid forelægger og konfererer lægen med overlægen og i vagttid med bagvagten. Hvis bagvagten ikke er overlæge, skal beslutningen forelægges for overlæge ved førstkommende lejlighed, fx telefonisk og overlægens vurdering og beslutning journalføres.

 

Betingelsen for disse indgreb er mistanke om, at der er medikamenter, rusmidler eller farlige genstande i afdelingen. Kravet om mistanke betyder, at overlægen blot skal have en rimelig grund til at formode dette. Ved en sådan mistanke kan overlægen beslutte indgreb, hvis det vurderes nødvendigt for at sikre, at medikamenter, rusmidler eller farlige genstande ikke indføres eller vil blive forsøgt indført i afsnittet.

 

Mindstemiddelprincippet gælder. Den mindst indgribende foranstaltning skal anvendes og den tidsmæssige udstrækning skal begrænses til det absolut nødvendige. Kropsvisitation skal udføres så skånsomt som muligt og med størst mulig hensyntagen til patienten, så der ikke forvoldes unødig krænkelse.

 

Åbning og kontrol af patientens post og undersøgelse af patientens stue og ejendele skal så vidt muligt foretages i patientens nærvær og kan kun foretages uden patientens tilstedeværelse, hvis vedkommende ikke kan overvære kontrollen. Andre rent praktiske forhold som f.eks. at patienten ikke er tilstede på afdelingen på det tidspunkt, hvor kontrollen skal finde sted, må forsøges løst, så kontrollen f.eks. afventer patientens tilbagevenden til afsnittet.

 

Lægen orienterer patienten mundtligt og skriftlig om baggrund for og formålet med indgrebet, - og orienterer om klageadgang til sygehusmyndigheden.

 

Lægen tilfører journalnotat med begrundelse for beslutningen, herunder hvad mistanken beror på –samt forløb af indgrebet, om patienten overværende indgrebet og patientens holdning til indgrebet, herunder om patienten ønsker at klage. Det noteres, om der blev fundet medikamenter, rusmidler eller farlige genstand og håndteringen heraf.

 

Der kan ikke foretages rutinemæssige undersøgelse i forhold til alle eller en gruppe af indlagte patienter.

 

Håndtering/procedure ved fund af medikamenter, rusmidler og farlige genstande

Når personale står med fund, efter at patienten er visiteret efter gældende retningslinjer (Se her: ”Gennemsyn af patientens ejendele og kropsvisitation ved modtagelse og under indlæggelse i børne- og ungdomspsykiatri” og ”Gennemsyn af patientens ejendele og kropsvisitation ved modtagelse og under indlæggelse i voksenpsykiatrien”) eller patienten frivilligt har afleveret medikamenter, rusmidler og farlige genstande, så gælder følgende retningslinjer:

 

2.1 Vedr. fund af lovlige genstande gælder det, at personale tager fundene til opbevaring sammen med en registrering af, hvad der er taget til opbevaring, på arket ”Dokumentation for opbevaring af rusmidler, medikamenter og farlige genstande (Lovlige)”. Blanketten underskrives af to personaler og om muligt af patienten. Fundene lægges i en pose sammen med udfyldt blanket. Opbevaringen sker forsvarligt i enheden eller i klinikken, f.eks. i aflåst skab. Patienten kan få lovlige fund udleveret igen ved udskrivelse.

 

2.2 Vedr. fund af ulovlige genstande gælder det, at personale tager fundene til opbevaring sammen med en registrering af, hvad der er taget til opbevaring, på arket ”Dokumentation for opbevaring af rusmidler, medikamenter og farlige genstande (Ulovlige)”. Blanketten udfyldes og underskrives af to personaler og om muligt af patienten. Fundene lægges i en pose sammen med udfyldt blanket. Opbevaringen sker forsvarligt i enheden eller i klinikken, f.eks. i aflåst skab, indtil det ulovlige fund overdrages til politiet, hvilket Psykiatriens er forpligtet til jf. Psykiatriloven § 19a, stk. 7 (uanset størrelse, mængde, farlighed mv.). Overlægen eller leder skal overdrage fund til politiet.

 

Ovennævnte gælder såvel fund ved selv-udlevering, visitation og ved en hitte-situation.

 

Vedr. hitte situationer f.eks. fund på en stue eller på fællesareal: Der kan man ikke nødvendigvis vide, hvem der har båret/ejer fundet, og dermed kan navn ikke dokumenteres, men resten af blanketten udfyldes.

2.3 Rettidighed vedr. at overdrage ulovlige fund til politiet

Ifølge Psykiatriloven skal fund overdrages til politiet. Proceduren vil være, at det er en ledelsesmæssig opgave at kontakte politiet og overdrage ulovlige fund, bilagt dokumentation med navn og fund bilagt dokumentation uden navn.

 

Proceduren for aftale om afhentning af fund ved politiet er:

Mailen går til sagscentret ved Nordjyllands/Midt- og Vestjyllands Politi, som opretter en opgave, som der vil blive sendt en bil til.

 

2.4 Udlevering af fund til politiet

Ulovlige fund overdrages altid til politiet jf. afsnit 2.3. Det følger heraf, at personale ikke destruerer eller hjælper til at destruere fund.

 

Det er politiet, der herefter afgør den eventuel videre sagsgang, herunder om der eventuelt efterforskes og rejses sigtelse.

 

Det er en konkret vurdering ud fra alvorligheden af kriminaliteten, om der eventuelt foretages en anmeldelse til politiet. Det afgøres ud fra en konkret afvejning af hensyn (sundhedslovens § 43 stk. 2 nr. 2).

Se bl.a. Politianmeldelse af voldsepisoder med bilag i den administrative håndbog.

 

 

2.5 Dokumentation af fund i journalen

Alle fund dokumenteres i patientjournalen af personale i afsnittet. Hvis fundet er gjort efter §19a, så er det overlægen, der dokumenterer. Hvis det er andre ulovlige fund, foretages dokumentationen af personale i sengeafsnittet. Dokumentationen sker i patientjournalen, dels i skabelon vedr. ”Visitering” og ved yderligere behov udarbejdes der evt. et journalnotat.

 

Målgruppe – modtagelse

Psykiatriens personale i sengeafsnit er målgruppe for retningslinjen. Målgruppe for retningslinjens ind-hold er patienter, der indlægges eller er indlagte på sengeafsnit, såvel B&U som Voksenpsykiatrien.

 

Formål

Formålet med instruksen er at sikre patienternes behandlingsmuligheder og sikkerheden for såvel patienter som personale. Endvidere er et formål med instruksen at sikre handlingsanvisende arbejdsgange omkring medikamenter, rusmidler og farlige genstande, således at det ikke er et personales personlige vurdering af en situation, der bestemmer indgreb og håndtering.

 

Problemstilling

Af hensyn til sikkerheden for alle i sengeafsnittet og af hensyn til patientbehandlingen bør rusmidler og farlige genstande aktivt holdes ude af sengeafsnittene.

 

Referencer