Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Neurologisk sengeafsnit, 6. sal - Udskrivelse og overflytning af patienter

Beskrivelse

Udskrivelse:

Patienten udskrives af lægen. Det er vigtigt, at patient og pårørende informeres tilstrækkeligt for at fremme trygheden ved udskrivelsen.

Der skal arrangeres samtale mellem patient, pårørende og relevante fagpersoner med henblik på fremtiden.

Terapeuterne medgiver genoptræningsplan. Terapeuter står for bestilling af hjælpemidler til hjemmet.

Skal der bestilles sonderemedier, laves blebevilling m.m. Hvis dette er tilfældet, skal der medgives nok remedier til, at patienten selv får leveret.

Der udfyldes udskrivelsesark med aftaler om blodprøver, ambulant opfølgning osv., og dette udleveres til patienten.

Hvis patienten har hjemmepleje i forvejen eller har behov for det efter udskrivelse, skal kommunen kontaktes:

  • Dato for udskrivelse skal som hovedregel varsles i plejeforløbsplan senest kl. 12 (kl. 14 i Aalborg Kommune) dagen før udskrivelsen. Udskrivningsrapporten i e-breve sendes først den dag, patienten udskrives.

  • Vær opmærksom på, at de fra kommunens side har krav på udskrivningskonference (der henvises til vores PRI instruks om udskrivningskonference i højre side).

  • Såfremt patienten skal færdigmeldes i ventetiden på f.eks. en aflastningsplads eller oprustning af hjemmepleje i hjemmet, skal læge og sekretær dokumentere dette i henholdsvis journal og PAS. Datoen for færdigmelding skal samtidig sendes i e-brev til kommunen. Dokumentationen skal være med samme dato og tidspunkt.

  • Se i øvrigt PRI instruksen: ”Kommune- og tværsektorielt samarbejde - generelt” i højre side.

 

Medicin:

 • • I forbindelse med stuegang på udskrivelsesdagen, eventuelt dagen før, gennemgås medicinlisten. Det skal kontrolleres hvilken medicin, patienten fik ved indlæggelsen og hvilken medicin, patienten skal fortsætte med efter udskrivelse. Lægen skal ajourføre og frigive FMK.

 • • Lægen skal i FMK lave recepter på ny medicin. Her er det vigtigt, at lægen er informeret om, hvorvidt medicinen skal bringes ud til patientens adresse, eller patient/pårørende selv henter det på apoteket.

 • • I forhold til dosisdispenseret medicin henvises til PRI instruksen ”Medicinering - Håndtering af dosisdispenseret medicin i Region Nordjylland”.

 • • Udlevering af patientens egen medicin og værdigenstande, hvis det har været opbevaret under indlæggelsen.

 • • Hvis patienten skal have hjemmepleje til medicinadministration aftales det med hjemmeplejen hvor mange dage, der skal medgives doseret medicin til.

 

Kørselsforbud:

Lægen skal vurdere om den enkelte skal have kørselsforbud efter gældende regler.

 

Bestilling af transport:

 • • Vær opmærksom på om patienten er berettiget til hjemtransport. Se regler på Personalenet.

I dagstiden bestilles transport via befordringsseddel, der udfyldes med patientens navn, cpr nummer og klokkeslæt for hjemtransport. Derudover om det er siddende / liggende/ sengetransport. Sedlen gives til sekretær, som bestiller transport via kørselskontor.

Telefonnumre på bestilling af transport er på sygeplejekontor – obs. forskellige numre i forhold til hvornår på døgnet der bestilles transport.

 

Overflytning til anden afdeling/sygehus:

 • • Vagthavende læge tilser patient og aftaler overflytning med relevante afdelings læger. Årsag til overflytning samt plan for patientens indlæggelse dokumenteres i patientens journal.

 • • Plejepersonale aftaler med pågældende afdeling, hvornår overflytning skal ske. Der laves en advis til afdelingen på Cetrea, hvis dette er muligt.

 • • Patient og pårørende informeres om overflytning.

 • • Ved overflytning til andre sengeafsnit laver plejepersonalet et overflytningsstatus i elektronisk patientjournal. I Region Nordjylland har alle sengeafsnit adgang til elektronisk patientjournal og kan tilgå det der.. I de andre regioner skal dette printes og følge med patienten.

Praktiske opgaver:

 • • Seng tømmes for sengetøj, skab og sengebord tømmes, hovedtelefon til tv samt alt andet engangsmateriale til ilt og sug bortkastes (hvis det har været i brug). Nyt ilt og sug opsættes.

 • • Al flergangsmateriale, samt evt. dropstativer og pumper tages ud af stuen og rengøres.

 • • Sengekort med navn fjernes fra seng og skab.

 • • Sengetøj lægges i snavsetøjspose, dyner lægges i stativ til snavsede linnedposer i urent skyllerum.

 • • Der bestilles rengøring af sengen over Columna Opgavesystem.

 • • Hjælpemidler, der skal afbestilles, skal stilles i nederste indhak på gangen og afbestilles ved hjælpemiddelkontoret.

 • • Køkkenet gives besked om afbestilling af evt. specialkost.

 • • Det noteres i sygeplejedokumentation, at patient er udskrevet, hvornår afhentes og hvilken transportmåde, samt hvilke aftaler, der er indgået.

 • • Patienten udskrives i systemet i dagstiden ved sekretær, resten af døgnet af plejepersonalet.

 

Formål

 • • Sikre at patient, pårørende og evt. samarbejdspartnere, har bedst mulige betingelser efter udskrivelse/overflytning fra Neurologisk sengeafsnit

 • • Sikre at dokumentation omkring patienten er udført

 • • Sikre at de administrative opgaver omkring patientens udskrivelse/overflytning udføres

 • • Sikre at de praktiske opgaver omkring patientens udskrivelse/overflytning udføres