Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Modtagelse og observation af kritisk syge børn

Beskrivelse1

Pædiatrisk intensiv terapi – behandling og pleje1

Melding og modtagelse af barn og forældre i Intensivt afsnit 1031

Før modtagelsen1

Væsentlige oplysninger ved meldingen/bookings1

Sygeplejerske 1’s ansvarsområder2

Sygeplejerske 2’s funktioner2

Sygeplejerske 3’s funktioner2

Ved modtagelsen2

Intensivlæge og sygeplejerske 12

Stamafdelingens læge3

Dokumentation3

Information til forældre3

Hvis børn dør3

Formål3

Definition af begreber4

Referencer4

Beskrivelse

Pædiatrisk intensiv terapi – behandling og pleje

Intensiv terapi er påkrævet hos børn med truende eller etableret reversibelt organsvigt som følge af enten akutte medicinske eller kirurgiske tilstande, eller som en forudselig fase i et velkendt behandlingsforløb. Der kan være flere årsager til, at livsvigtige funktioner svigter. Årsagerne kan f.eks. være ulykker, svære infektioner eller komplikationer i forbindelse med store operationer. Se Beskrivelse af akut udrykningshold til børnemodtagelse/børneafdeling.

Børn, der indlægges på intensivafdeling, kan groft inddeles i fire hovedgrupper:

 • • Børn der har gennemgået store abdominale eller neurokirurgiske indgreb

 • • Børn med øvre og nedre luftvejsproblemer, eksempelvis epiglottitis, pseudocroup, subglottisk stenose, astma, respiratorisk syncytial viruspneumoni eller bronkopulmonal dysplasi

 • • Kronisk syge børn, som er akut truede, fx i tilslutning til en banal infektion

 • • Akut syge børn med svære infektioner, fx meningitis eller sepsis

Melding og modtagelse af barn og forældre i Intensivt afsnit 103

Før modtagelsen

 • • Patienten meldes til Intensivlægen af stamafdelingens læge eller af den anæstesilæge, der har været involveret i et evt. akut forløb, se Beskrivelse af akut udrykningshold til børnemodtagelse/børneafdeling.

 • • Intensivlægen afgør om der er indikation for at modtage patienten og melder barnet til ansvarshavende / koordinerende sygeplejerske. De afgør i fællesskab, hvor patienten kan modtages.

 • • Ansvarshavende og koordinerende sygeplejerske giver besked til den sygeplejerske 1, der skal modtage patienten, og afklarer behov og muligheder for assisterende sygeplejerske(r).

 • • Stuen klargøres og relevant behandlings- og overvågningsudstyr findes frem – Standard opstilling

 • • Sygeplejerske 1 sikrer at der meldes klar til afgivende afdeling

Væsentlige oplysninger ved meldingen/bookings

 • • Navn og CPR nr.

 • • Aktuelle sygdomsforløb

 • • Tidligere sygdom

 • • Årsag til behov for intensiv terapi

 • • Respirator / CPAP / nCPAP

 • • Udstyr: pumper, medicin

 • • Behov for isolation

 • • Patientens højde og vægt

 • • Telefonnummer vi kan ringe tilbage på, når vi er klar til at modtage patienten

I kritiske situationer fx modtagelse af barn med svær sepsis modtages barnet af 2-3 sygeplejersker hvor deres ansvarsområder er som følger:

Sygeplejerske 1’s ansvarsområder

 • • Sygeplejerske 1 er den mest erfarne i gruppen

 • • Uddelegerer bestemte sygeplejeopgaver til navngivne personer (Sygeplejerske 2 og 3)

 • • Gøre stuen klar og finde relevant behandlings- og overvågningsudstyr – Standard opstilling

  • • indhente relevante oplysninger om barnet, alder, vægt, symptomer, tidl. indlæggelser primært fra vagthavende anæstesilæge, børnelæge eller stamafdeling

  • • relevant udstyr: respirator m. slanger og fugter, BT’s manchet, SaO2 måler, børneelektroder, A-kanyle med heparin blanding, vægt- og inotropiskema, relevant medicin; intubationsmedicin og intubationsbakke, inotropi, Human albumin

   • • monitor indstilles på barn eller neonatal

 • • Skal forblive ved sengen

 • • Lægen skal videregive ordinationer til Sygeplejerske 1

 • • Skal være den primære ved hjertestopbehandling

Sygeplejerske 2’s funktioner

 • • Modtage opgaver fra Sygeplejerske 1

 • • Skal primært være på stuen

 • • Sørge for identifikation af barnet

 • • Blande medicin og administrere denne (inotropi til børn og voksne)

 • • Skal føre værdier og given medicin på observationsskemaet og medicin - kan være i samarbejde med Sygeplejerske 3

Sygeplejerske 3’s funktioner

 • • Direkte reference til Sygeplejerske 1

 • • Er der ikke en Sygeplejerske 3, overgår funktionerne til Sygeplejerske 2

 • • Er i samarbejde med Sygeplejerske 2 ansvarlig for at føre observationsskemaet

 • • Er fortrinsvis den, der henter ting udenfor stuen, eksempelvis

   • • Procedurebakker (CVK bakke, KAD bakke, PICCO og dialysebakke)

   • • Medicin

   • • Blodprodukter

   • • Bestille og udføre blodprøver

   • • Tage sig af de pårørende og evt. vise tilrette i pårørenderummet

   • • Gøre dialyseapparatet klar

   • • Indkalde ekstra personale, hvis det skønnes nødvendigt

Vedr. behandling henvises til relevante instrukser herfor.

Ved modtagelsen

Patienter ledsages af personale fra stamafdelingen med relevant kompetence.

Intensivlæge og sygeplejerske 1

 • • Tilkaldes, så de er på stuen, når patienten kommer

 • • Hilser på patienten og danner sig et hurtigt overblik over patientens tilstand

 • • Indstiller respirator, hvis patienten ankommer intuberet

 • • Orienteres af ledsagende personale

  • • Længden af orienteringen afpasses patientens tilstand og tages om nødvendigt på stuen

 • • Hvis der er behov for det, foretages i fællesskab en initel ABCDE-vurdering

 • • Sikre sig væsentlige oplysninger ved modtagelsen

  • • Navn og CPR

  • • Aktuelle sygdomsforløb

  • • Restriktioner: lejring? faste?

  • • Indikationen for intensiv terapi

 • • Tidligere sygdom

 • • Allergier registreres i Medicinmodulet og på medicinskemaet

 • • Medicin ordineres efter gældende retningslinjer

 • • Behandling givet indtil nu, herunder væske, medicininfusioner, SAGM, FFP, respirationsstøtte, m.m.

 • • Plan for den videre medicinske/kirurgiske behandlingen

 • • Foretager gennemgang af patienten og lægger plan for den intensive terapi

 • • Intensivlægen og stamafdelingens læge aftaler eventuelle begrænsninger i behandlingen

 • • EPI føres efter tjekliste

 • • Forældrene informeres om behandlingsplan og der indhentes informeret samtykke

  • • Det dokumenters i EPI hvilken information, der er givet og om der er givet samtykke til behandlingen

Stamafdelingens læge

Forventning til stamafdelingens læge:

 • • Udfærdige indlæggelsesjournal /ajourfører EPI, som er tilgængelig for sygeplejerskerne

 • • Ajourfører i medicin modul

Dokumentation

Observationer dokumenteres på observationsskemaet hver 15 minut de første 2-3 timer ved modtagelsen.

Herefter dokumenteres observationer og handlinger på observationsskemaet eller i Clinical Suite som vanligt – se instruksen Administrative opgaver og dokumentation i intensivt regi.

Det dokumenters i EPJ hvilken information der er givet til forældrene og om der er givet samtykke til behandlingen.

Medicinafstemning ved indlæggelsen dokumenteres i EPJ.

Information til forældre

Løbende vil forældrene blive informeret om deres barns tilstand og om behandlingsplanen. Det kan være svært at huske alle informationer. Derfor vil vi opfordre dem til at spørge, hvis der er noget, de ønsker at få uddybet og gentaget.

Der kan være behov for:

 • • Socialrådgiver der er behjælpelig med afklaring af de økonomiske problemstillinger ved indlæggelsen

 • • Psykolog

 • • Hospitalspræst

Hvis børn dør

Der henvises til instruksen Omsorg for afdøde patienter

Formål

 • • At optimere modtagelsen af akut syge børn, specielt de kritisk syge, således at børnene hurtigt får relevant behandling

 • • At sikrer et velkoordineret patientforløb med højest mulig grad af kontinuitet og kvalitet

 • • At forberede og tilrettelægge modtagelsen af det akutte barn så overskueligt og hensigtsmæssigt som muligt

 • • Vores mål er, at barnet og familien bliver mødt med høj faglig kompetence, respekt, forståelse, omsorg og oplever tryghed og kontinuitet. Familien skal føle sig velkomne

Definition af begreber

Pædiatrisk intensiv terapi omfatter intensiv terapi til alle børn 15 år

Ansvarshavende og koordinerende sygeplejerske:

Den sygeplejerske der er udpeget til at varetage denne funktion i aktuelle vagt på intensiv

Ansvarlig sygeplejerske:

Den sygeplejerske der er udpeget til at skulle passe patienten i aktuelle vagt

Anæstesi/Intensivlægen:

Vagthavende læge på intensiv

Stamafdelingens læge:

Den læge fra stamafdelingen, der ønsker patienten indlagt på intensiv

RS-virus:

Respiratory Syncytial Virus

Pseudocroup:

En viral sygdom, der ses hos børn i alderen 6 mdr. til 10 år med maks. omkring de 2 år. Er en akut tilstand karakteriseret ved en gøende hoste, inspiratorisk stridor, hæshed og dyspnoe

Epiglottitis acuta:

Akut strubelågsbetændelse, en livsfarlig infektionssygdom forårsaget af bakterien Haemophilus Infuenzae

ØNH:

Øre-Næse-Hals

SaO2:

Oxygen Saturation / iltmætning Hæmoglobinets mætningsgrad

CPAP:

Continuous Positive Airway Pressure

Referencer

Profylakse og hygiejniske forholdsregler ved visse infektions-sygdomme. Statens Serums Institut (SSI) EPI–NYT 2002; uge 24.

Mlinari-Galinovi G, Varda-Brki D.Diagnostic. (Virology) Nosocomial respiratory syncytial virus infections in children’s wards. Microbiology and Infectious Disease 2000; 37:237-246.

Zoorob RJ, Campbell JS. Acute dyspnea in the office. Am Fam Physician 2003; 68: 1803-10.

Jespersen BA, Salomonsen A, Riis Rasmussen T. Symptomlindring ved dyspnø. Ugeskr Læger 2007; 169: 3756.

Dansk Selskab for Patientsikkerhed ISBAR.