Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Optælling og registrering af sterile materialer og instrumenter i forbindelse med operationer på AKO - sygeplejeopgaver

Beskrivelse
 

Præoperativ kontrol

Usteril hjælper kontrollere ved udpakning steriliteten af instrumenter samt det øvrigt sterile materiale som benyttes til operationen.

 

Før påbegyndelsen af operationen skal assisterende operationssygeplejerske og usteril hjælper sammen optælle og godkende antal af alt fremtaget materiale servietter, tork, m.m.

Den samme procedure er også gældende, når yderligere materiale tages i brug under operationen.

Optællingen må ikke baseres på emballagens talangivelser alene, idet fejlleverancer er forekommet.

Assisterende operationssygeplejerske og usteril hjælper får hver et kontrolmærkat fra det optalte materiale.

Mærkaterne og materiale skal opbevares sikkert og skal være tydeligt adskilt fra det øvrige optørrende materiale.

 

Assisterende operationssygeplejerske optæller instrument fra container og kontrollerer, at det stemmer overens med instrument seddel.

 

Når Præ. Operativ optællingen af instrumenter stemmer:

Giver assisterende sygeplejerske den usterile hjælper besked om, at skrive dato, stue, kl. og initialer på instrument seddel

 

Når der er uoverensstemmelse ved den præ. Operative optælling af instrumenter:

Den assisterende operationssygeplejerske beder usterile hjælper om at notere dette på instrument sedlen

 

Enkeltpakket instrumenter tælles ligeledes og kontrolmærkat lægges ved instrument container.

 

Peroperativ kontrol

Afløsning under operationen – kontroloptælling

Hvis assisterende operationssygeplejerske afløses inden operationens afslutning,

skal der foretages en kontroloptælling af alle fremtagne, såvel brugte som ubrugte, servietter, duge, tamponer mv.

Afløsningen må først foretages, når kontroloptællingen er gennemført tilfredsstillende.

Når der er foretaget »borttælling« af servietter, skal afløseren oplyses om antallet af poser med servietter og servietmærker.

 

Borttælling af materiale under operation

Assisterende operationssygeplejerske og usteril hjælper optæller og kontrollere sammen materialets røntgenmarkering. Det optalte materiale kommes i klar pose og der påsættes mærkat svarende til posens indhold og antal

Posen med servietterne og servietmærket opbevares på stuen til operationen er slut, og indgår i de efterfølgende optællinger.

Poser med borttalt materiale holdes adskilt fra øvrige affaldsposer på stuen

Alle fremtagne såvel brugte som ubrugte servietter, duge, tamponer, nåle samt instrumenter mv. indgår i optælling

 

Der optælles min. 2 gange peroperativt

 

 1. 1. Før operatøren påbegynder lukning af sår

 2. 2. Inden lukning af hud

 

Personalet skal tale højt og tydeligt når der tælles.

Alle ud-pakkede instrumenter tælles af assisterende sygeplejerske
 

Eks. på Optælling af servietter

 • • Assisterende operationssygeplejerske beder om et tal.

 • • Usterile hjælper optæller sine servietter og mærkater og siger eks:” Jeg har 10 servietter af 15! ”

 • • Den Assisterende operationssygeplejerske kontrollere sine mærkater og tæller sine servietter 11, 12, 13. Og siger til operatøren:” 2 servietter på lejet! ”

 • • Operatør bekræfter dette højt og tydeligt. Dette for at tydeliggøre optællingen og øge patientsikkerheden

 • • Assisterende operationssygeplejerske bekræfter højt og tydeligt: ”servietter stemmer! ”

 • • Usterile påbegynder kontroloptælling af det næste materiale ex. tork

 

Når alt er optalt og stemmer meddeler Assisterende operationssygeplejerske til operatøren at:” Servietter, tork, nåle og instrumenter m.m. stemmer! ” Operatøren kan herefter påbegynde lukningen af operationssåret.

 

Postoperativ kontrol

 

Alle fremtagne såvel brugte som ubrugte servietter, duge, tamponer, nåle samt instrumenter tælles af assisterende sygeplejerske når såret er lukket og inden patienten er vækket og har forladt stuen.

 

Uoverensstemmelse ved optælling

Optællingsproceduren gentages -- Det manglende eftersøges --- Proceduren gentages indtil antallet stemmer

 

Såfremt der konstateres uoverensstemmelse ved optællingerne, skal dette meddeles operatøren, der er ansvarlig for, at det videre fornødne foretages.

 

Dokumentation

Den assisterede operationssygeplejerske som er ansvarlig for instrumenteringen og kontroloptælling:

Er dokumenteret i Nord-EPJ. Dokumenteret under ”Perioperativ dokumentation” - under indgrebet.

 

Container samt enkeltpakkede instrument:

Skal dokumenteres i T-DOC.

 

Dokumentation for overholdelse af retningslinjer i forbindelse med optælling samt registrering af materialer/instrumenter i forbindelse med operationen:

Dokumenteres under den ”Perioperative dokumentation” - efter indgrebet.

 

Brug af Ikke-røntgenfast optørringsmateriale ved kirurgi-minor  

Der kan anvendes ikke-røntgenfast optørringsmateriale ved de indgreb hvor kaviteten er så lille, at materialet ikke kan være deri.  

 

Brugen af ikke-røntgenfast optørringsmateriale kan være gældende for nedenstående indgreb: 

 • • Fjernelse af lipom i lokal anæstesi  

 • • Fjernelse af glandel i lokal anæstesi  

 • • Incision af abces  

 • • Skiftning af abces  

 

Ikke- røntgenfast optørringsmateriale, nåle og instrumenter tælles i fællesskab af assisterende sygeplejerske og usteril hjælper ved den sterile udpakning, inden såret lukkes og inden patienten forlader stuen.  

Definition af begreber
 

Instrument seddel: Seddel som ligger pakket sammen med instrumenterne i containeren. På sedlen er der dokumentation for dato, indhold, antal samt initialer på den pakkeansvarlige fra sterilcentralen.

 

Enkeltpakkede instrumenter: Steril pakke med løse instrumenter som er markeret med kontrolmærkat.

 

Baggrund

Sundhedsstyrelsen stiller krav om, at der på afdelinger, hvor der udføres operative indgreb, skal foreligge en detaljeret instruks angående kontrolforanstaltninger ved anvendelse af optørringsmateriale, instrumenter mv. i forbindelse med operationer.
 

Forholdsregler

Servietter, duge og tamponer m.m. skal være forsynet med røntgenfast materiale.

På operationslejet skal tamponer, nåle og lignende altid være monteret på instrument.

Brugte kontaminerede servietter m.m. lægges straks i fad, så de ikke kontaminere de sterile borde.

 

Kontrolansvarlig

Den assisterende operationssygeplejerske som er ansvarlig for instrumenteringen, er tillige ansvarlig for korrekt optælling af antal duge, servietter, tamponer, instrumenter m.v. Den assisterende operationssygeplejerske har ansvaret for at de påbudte kontrolforanstaltninger udføres.

Såfremt operatøren i forbindelse med en operation finder behov for afvigelser fra afsnittes gældende regler, rutiner og instrukser påhviler det fulde ansvar operatøren.

Formål

Sikring af optælling og registrering af sterile materialer og instrumenter i forbindelse med operationer, og derved undgå at materiale og instrumenter utilsigtet efterlades i operationsfelt

 

Referencer

Vejledning om kontrolforanstaltninger ved anvendelse af servietter, tamponer, duge, instrumenter mv. i forbindelse med operationer https://www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/2013/9091