Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Anvendelse af el-kirurgi/diatermi på AKO - sygeplejeopgaver

Beskrivelse

Operatøren benytter el-kirurgien under en operation til henholdsvis at skære i patienten og til at koagulere eventuelle blodkar, der kan sive under operationsforløbet

El-kirurgi - eller diatermi foretages med et apparat, der sender en strøm igennem patienten ved hjælp af 2 poler, en minus-pol og en plus-pol.

Man kan enten bruge monopolar eller bipolar strøm.
 

Monopolar strøm: Til monopolar diatermi anvendes håndtag/el-kniv med røgsug eller slynge til endoskopi. Røgsuget på el-kniven fjerner eventuelle skadelige røgpartikler, som kan opstår ved brugen af monopolærdiatermi.

Udgøres af plus-polen af en el-kniv, som operatøren benytter, og minus-polen af en neutralplade, der er påsat patienten. Strømmen løber således fra el-kniven igennem patienten og tilbage til apparatet via neutralpladen.
 

Bipolar strøm: Udgøres af begge poler af det bipolare instrument f.eks. pincet eller saks. Her løber strømmen kun igennem det område, som instrumentet berører. Der er således ikke brug for neutralelektrode, når bipolar strøm benyttes. Strømmen løber både til og fra apparatet igennem det bipolare instrument.

Dette er specielt egnet til børn og patienter med pacemaker eller kirurgi i axil.

 

Forløb

Præoperativt

Sygeplejersken sikrer sig:

 

  • • At der forefindes diatermiapparat på operationsstuen.

  • • At apparatet er funktionelt, og at forvalget for koagulering og skærestrøm er korrekt indstillet ud fra de lokale retningslinjer.

  • • At der forefindes neutralplader med dobbeltelektrode (splitplade).

  • • At ekstraudstyr såsom adapter, fodpedal og neutralpladeledning er anvendelig.

  • • At patienten ikke har fysiske/motoriske vanskeligheder, protese, pacemaker og eller handicap, der skal tages specielle hensyn til ved el-kirurgi.

  • • At sikre, at hårfjernelse er gjort korrekt.

  • • At patienten er isoleret fra operationsbordet for at undgå, at der opstår uønskede strømveje.

 

Placering af neutralplade

Neutralpladen skal anbringes et sted, hvor der er god vaskularitet, som f.eks. de store muskler på lår eller overarm.

 

Det er en god ide at anbringe neutralpladen tæt ved operationsstedet, så strømvejen bliver så kort som mulig.

 

Afdelingens el-kirurgiapparater er beregnet til dobbeltelektroder. Dobbeltelektroder er sikre at anvende, fordi de registrerer, om elektroden er fastgjort til patienten.

 

H:\My Pictures\neutralplade 1.png

 

 

 

H:\My Pictures\neutralplade 2.png

 

 

 

 

Undgå placering

 Benede eller ujævne overflader

 Områder som dækker implantater

 Områder med tykt lag fedt

 Arvæv

 

Hår

Hår er isolerende, og strøm kan derfor ikke passere igennem.

Det er vigtigt, at håret fjernes fra det sted, hvor neutralpladen anbringes.

Man kan ikke opsætte regler for, hvor lidt eller hvor meget hår, der er acceptabelt. Derfor anbefales det altid at barbere hår væk.

Kommer man til at lave hul i huden under barberingen, må neutralpladen ikke anbringes ovenpå hullet, da det vil virke som en våd plet.

 

Sørg for god kontakt

Anbring altid neutralpladen på oversiden. På den måde sikrer man sig, at neutralpladeledningen ikke rykker neutralpladen af undervejs.

Vent med at anbringe neutralpladen til patienten er færdiglejret, hvis det er muligt.

Hvis man undervejs i operationen har behov for at flytte patienten, bør man kontrollere, at pladen ikke er gået løs eller er faldet af.

Hvis pladen er løs eller faldet af, bør man sætte en ny på, idet limen kun er beregnet til engangsbrug, og derfor ikke klæber så godt anden gang.

 

Sørg for at elektroden er tør

Der må ikke være våde pletter på pladen. Vand leder strømmen bedre end gelen, og derfor vil strømtætheden på den våde plet blive for stor, med risiko for forbrænding.

Hvis pladen er anbragt på undersiden, er der stor risiko for, at væsker eller sved løber ned på pladen. Derfor bør pladen anbringes på oversiden.

 

Uønskede strømveje

Ifølge bestemmelserne skal operationsborde være jordforbundne for at beskytte personalet mod læk-strømme.

For at undgå, at der opstår strømveje gennem operationsbordet ved brug af el-kirurgi, skal man sikre, at patienten isoleres fra operationsbordet.

Husk at madrasser er antistatiske, hvilket betyder, at de leder strømmen. Det er derfor ikke nok at have gode madrasser, der skal være et isolerende materiale mellem patienten og madrassen.

Undgå at patienten rører ved metaldele på operationsbordet.

 

Hofteproteser og ekstern fiktion

Indopererede hofteproteser vil normalt ikke udgøre et problem i forbindelse med brug af el-kirurgi.

Hvis patienten er meget mager, og der kun er meget lidt væv omkring protesen, bør man ikke anbringe neutralpladen på det ben, hvor protesen sidder.

Har patienten ekstern fiktion monteret, bør metaldelene isoleres, når der anvendes el-kirurgi.

 

Brændbare væsker

Anvendes rensemidler, der indeholder brandbare væsker (Klorhexidin), skal man passe meget på, inden man anvender el-kirurgi.

Dampene fra de brandbare væsker skal have tid til at forsvinde, inden man aktiverer el-kirurgien.
Vær opmærksom på, at væskerester, der ligger gemt under afdækningen, kan antænde senere eller ligefrem selvantænde under operationen.

 

Tryklæsioner
 

Anbringer man neutralpladen under patienten, er der stor risiko for, at patienten kommer til at ligge på klemmen på neutralkablet, og derved pådrager sig en tryklæsion.

 

Pacemaker

Hvis patienten har en pacemaker, skal kirurg/ endoskopør ordinerer hvilken type diatermi som skal benyttes under indgrebet, og indgrebet skal foregå på stor stue med narkose.

Hvis der skal benyttes monopolar diatermi, skal man sikre, at strømmen ikke passerer gennem pacemakeren.

  • • Neutralplade placeres med størst mulig afstand til pacemaker.

  • • Strømmen skal ledes væk fra pacemaker. Og operatøren skal bruge korte sekvenser (mindre end 10 sek. af gangen).

  • • Brug af diatermi bør ikke ske i umiddelbar nærhed af pacemaker (10 cm).

 

Hvis der både benyttes bipolar- og monopolar diatermi skal ledningerne til disse placeres med størst mulig afstand frahinanden. Derved undgås overførelse af strøm mellem ledningerne (kapacitiv kobling).

 

Peroperativt

Når patienten er bedøvet eller når endoskopøren har ordineret polypfjernelse placeres neutralelektroden på patienten.

Stedet for neutralelektrodens placering markeres i EPJ.eller på Skopidokumentation

Herefter monteres neutralelektrodeledning på neutralpladen og kobles til diatermiapparatet. Lampen ”Nessi” skal lyse grønt!

Hvis fodpedal skal bruges, placeres denne i nærheden af operatør.

Steril diatermikniv, mono- og eller bipolær, monteres på diatermiapparat

Assisterende operations-/endoskopisygeplejerske og operatør/endoskopør sikrer sig, at der ikke forefindes brændbart ved operationsfeltet, inden el-kirurgien påbegyndes.

Specielt sikres det, at alkoholbaserede væsker der benyttet i forbindelse med huddesinfektion er fordampet.

Under operationen sikres det, at neutralelektroden opretholder placering, og at væsker ikke kommer i nærheden heraf.

Bliver der på noget tidspunkt ændret på nogen af forvalgene for skære- og koagulationsværdierne, ændres disse tilbage til forvalget, når man har sikret sig, at operatør er færdig med at anvende de ændrede værdier.

 

Postoperativt

Diatermiapparatet afbrydes og neutralelektroden fjernes fra patienten.

Sygeplejersken sikrer sig, at der ikke er sket skade på patienten i forbindelse med anvendelse af el-kirurgien.

Er dette tilfældet, kontaktes operatør og eventuelt afsnitsledende sygeplejerske.

Se også http://www.dpsd.dk/.

Formål

At sikre at el-kirurgi og diatermi-apparater anvendes efter gældende anvisninger, således at patienter og personale ikke lider skade under eller efter anvendelse heraf.

At sikre ensartet introduktion og oplæring

 

Referencer

El-kirurgi- Fra fabrikant https://pri.rn.dk/Assets/19850/El_kirurgi.pdf

 

Sundhedsstyrelsen officiel meddelelse om diatermi https://pri.rn.dk/Assets/19850/officiel_meddelelse_diatermi.pdf

 

Diatermi: https://pri.rn.dk/Assets/19850/Diatermi.pdf