Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Vagtinstruks for akut- og intern medicin (indeholder CPR-nøgle)

1. Organisation

Vagtinstruksen retter sig alene mod aktiviteterne på matrikel Syd og involverer specialer fra fire klinikker:

 

Klinik Anæstesi, Børn, Kredsløb og Kvinder

Lungemedicinsk Afdeling

Klinik Hoved-Orto

Geriatrisk Afdeling

Klinik Kirurgi og Kræftbehandling

Hæmatologisk Afdeling

Klinik Medicin og Akut

 

 

2. Patientansvar

De medicinske patienter opdeles i tre hovedgrupper:

 • • Specialepatienter:

Defineret som patienter med tilknytning til et speciales ambulatorium, og hvor den aktuelle kontakt har sammenhæng med tilstanden patienten følges for i specialeambulatoriet

 

Ansvaret for disse patienter er placeret hos det relevante speciale uanset opholdssted.

 

 • • Akutmedicinske patienter (AMP):

Defineret som ikke-specialepatienter.

En patient kan i et indlæggelsesforløb starte som AMP og senere overgå til at blive specialepatient, hvis problemstillingen entydigt tilhører et speciale. Eksempler herpå er diabetes debut, meningitis, nyopstået svær nyrefunktionsnedsættelse etc.

 

Ansvaret for AMP er placeret hos ATC, mens patienten opholder sig i ATC. Jfr. ovenstående kan en AMP overgå til specialepatient ud fra faglige kriterier. Det vil også være tilfældet, hvis patienten udflyttes fra AMA, således at AMP ikke kan være indlagt uden for ATC.

 

 • •  COVID relaterede patienter

Defineret som patienter, hvor COVID infektion enten mistænkes eller allerede er påvist.

 

Ansvaret for COVID mistænkte patienter er under opholdet i akutmodtagelsen placeret hos ATC. Når patienter flyttes fra akutmodtagelsen til COVID observationsafsnit placeres behandlingsansvaret hos et af de medicinske specialer.

 

Ansvaret for allerede kendte COVID-positive patienter er placeret hos infektionsmedicinsk afdeling uanset opholdssted medmindre, der er tale om patienter indlagt i lungemedicinsk regi (eller hvis der er anden dominerende primær problematik hos patient, der samtidigt er COVID-positiv – fx AMI, akut abdomen

 

Alle akutte patienter modtages i Akut- og Traumecentret (ATC).

 

Modtagelse i ATC sker hovedsageligt i Akutmodtagelsen. I situationer med stort indlæggelsespres kan patienter (tilhørende specialerne tilknyttet AMA) med gul eller grøn triagefarve eller i samråd med ABV videreflyttes fra Akutmodtagelsen til AMA til modtagelse der, såfremt pladssituationen i AMA tillader dette. Beslutning om flytning af modtagelse af den enkelte patient fra Akutmodtagelsen til AMA tages i samråd med koordinerende læge, der orienterer koordinerende sygeplejerske i AMA på tlf. 60458 om, at modtagelsen sker i AMA fremfor Akutmodtagelsen samtidigt orienteres forvagten fra specialet, der skal modtage patienten i AMA.

 

Den akut indlagte medicinske patient møder som primære sengeafsnit et af følgende:

 • • AMA efter triagering eller modtagelse i Akutmodtagelsen

 • • Den stabile patient kan efter modtagelse i Akutmodtagelsen visiteres direkte til sengeafsnit, hvis det drejer sig om en specialepatient, eller der forventes indlæggelse over 48 timer. Efter faglig vurdering visiteres til relevant specialeafsnit og patienten indlægges i dette speciale (AMP indlægges ikke i specialeafsnit).

 

3. Vagtholdet

Vagtholdet udgøres af:

 • • En intern medicinsk bagvagt (IMBV)

 • • En akutmedicinsk bagvagt (ABV)

 • • En akutmedicinsk mellemvagt (AMV)

 • • Tre vagtsøjler med forvagter fra de medicinske afdelinger

 • • En medicinsk modtageforvagt (MMV)

 • • En ATC forvagt

 • • En eller flere pandemi-forvagter afhængig af beredskabstrin.

  • • Lægevikar eller præ-KBU i dagtid 08-18

  • • Yderligere pandemi-forvagter dækkes af ”fællesskabet” via særskilte beredskabsvagter

 

Vagtholdets hovedfunktioner beskrives under hver vagttype nedenfor, men vagtholdet er forpligtiget til indbyrdes at bidrage til løsning af de samlede opgaver. Vagtholdet ledes af ABV. Hvis denne ikke er speciallæge ledes det i stedet af IMBV. Hvis IMBV er i sidste år af hoveduddannelse konfererer denne ved behov med ATC beredskabsvagt.

 

4. Forvagter


4.1 Vagttilrettelæggelse

Forvagterne er dækket således:

 

Forvagt

Mødetid

Antal

Opgaver

Specielt

Medicinske afdelinger

08.00 - 16.00

6 vagtspor (en vagthavende fra hvert speciale)

Indlæggelser og 1-1-2 patienter

 

16.00 - 17.30

3 vagtspor (en vagthavende fra hver vagtsøjle)

Indlæggelser, 1-1-2 patienter og AMA

Opholder sig fysisk i ATC*

15.30 - 08.30

3 vagtspor (en fra hver vagtsøjle)

Indlæggelser; 1-1-2 patienter samt opgaver i sengeafsnittene og AMA

 

Medicinsk Modtageforvagt (MMV) Deles mellem de medicinske afd.

Indlæggelser, 1-1-2 patienter og AMA

Opholder sig fysisk i ATC

ATC

08.00 - 17.30

2 vagtspor

Indlæggelser og 1-1-2 patienter

Opholder sig fysisk i ATC

15.30 - 08.30

1 vagtspor

Indlæggelser, 1-1-2 patienter og AMA

Opholder sig fysisk i ATC

 

Pandemi

08.00 – 18.00

1 vagtspor (ATC/infektionsmedicin)

Indlæggelser og 1-1-2 patienter

Opholder sig fysisk i ATC

17.30 - 08.30

1 vagtspor fra COVID beredskab

Indlæggelser, 1-1-2 patienter og AMA samt COVID-sengeafsnit

Opholder sig fysisk i ATC

 

Reumatologisk afsnit 8Ø dækkes af egen tilstedeværelsesvagt 8.00 – 18.00 på hverdage og 9.00 – 15.00 i weekends og på helligdage. Udenfor dette tidsrum dækkes afsnittet af 8Ø-vagthavende. Reumatologisk vagthavende informerer 8Ø-forvagt om evt. problemer inden matriklen forlades.

 

Der er vagtfællesskab mellem:

 • • Endokrinologisk, Nyremedicinsk, Reumatologisk og Geriatrisk Afdeling

 • • Hæmatologisk og Infektionsmedicinsk Afdeling

 • • Medicinsk Gastroenterologisk og Lungemedicinsk Afdeling

 • • ATC og alle 8 medicinske specialer

 • • Pandemi-vagter er organisatorisk placerede i ATC


 

4.2 Vagtoverdragelse

 

Hverdage (morgen): kl. 8.00 – 8.30:

Akutmedicinske patienter afkonfereres til ATC morgenkonference kl. 8.00 på AMA2. Specialepatienter på specialemorgenkonference eller alternativt kontaktes specialebagvagten telefonisk og orienteres. Konferencen ledes af mødende ABV.

MMV er tilstede.

 

Hverdage (eftermiddag): kl. 15.30 – 16.00:

Deltagere:Afgående forvagter og den tilgående forvagt fra hvert af de 3 vagtfællesskaber mhp. videregivelse af ikke afsluttede patienter i akutmodtagelsen samt information til AMV vedr. patienter indlagt i AMA. Ledes af AMV

Sted: Oasen

 

Weekend (morgen): kl. 9.00 – 9.30:

Deltagere: Af- og tilgående forvagter fra hvert af de 3 vagtfællesskaber samt tilgående bagvagter

Sted: Kontor 2 (midt på gangen) i AMA2 eller konferencerum i specialet

 

Weekend (eftermiddag): kl. 15.30 – 16.00:

Deltagere: Afgående forvagter og den tilgående forvagt fra hvert af de 3 vagtfællesskaber mhp. videregivelse af ikke afsluttede patienter i akutmodtagelsen samt information til AMV vedr. patienter indlagt i AMA. Ledes af AMV

Sted: Oasen

 

4.3 Vagtfunktioner

Forvagterne forventes at yde hinanden gensidig hjælp fagligt og arbejdsmæssigt, således arbejdsbelastningen fordeles ligeligt. Desuden forventes tæt kommunikation mellem forvagt, mellem- og bagvagt.

 

Hvis forvagten er studentervikar, konfereres alle patienter, som vedkommende ser i Skadestuen.

Specialepatienter konfereres med det relevante speciale. Øvrige patienter konfereres med AMV eller ABV.

 

Alle forvagter har under hele vagten ansvar og opfølgningspligt på de patienter, de har skrevet journal på, herunder at vurdere ordinerede undersøgelser (røntgen, ekg, blodprøver etc.) samt vurdere effekten af iværksat behandling. Allerede indlagte patienter konfereres med relevante bagvagt (ABV/AMV eller specialebagvagt). Akutmedicinske patienter i AMA eller grønt spor (allerede indlagte patienter) konfereres primært med AMV.
 

Særligt vedrørende funktion som pandemi-forvagter

Funktionen er midlertidig og afhængig af COVID-aktiviteten på hospitalet. Læger/lægevikarer tilknyttet COVID modtagefunktionen i akutmodtagelsen indgår i som en del af lægekollegiet i akutmodtagelsen. Lægerne/lægevikarerne involveres primært i upåvirkede COVID relaterede indlæggelser og -vurderinger. De fungerer under ledelse af akut bagvagt (ABV) og akut mellemvagt (AMV) i akutmodtagelsen, ligesom de konfererer patienter med de samme.

 

Ved behov indgår læger/lægevikarer endvidere i den almindelige opgaveløsning i akutmodtagelsen og kan således involveres i ikke-COVID patienter på foranledning af ABV/AMV.

 

Pandemi-forvagten (PFV) kan i aften-nattevagt tilkaldes til COVID-sengeafsnit (fraset 7Ø og 6V som henholdvist infektionsmedicinsk- og lungemedicinsk forvagt dækker) med henblik på at tilse COVID-positive patienter. Ved behov for at konferere COVID-positive patienter sker dette med infektionsmedicinsk bagvagt med mindre patienten har anden specialetilknytning.

 

COVID-Vurderingsklinikken

Er flyttet til akutmodtagelsen. Patienter henvist til vurdering (med mistanke om COVID) modtages som øvrige patienter i akutmodtagelsen.

Funktionen er midlertidig og afhængig af COVID-aktiviteten i samfundet. Lægevikarer tilknyttet COVID -Vurderingsklinikken i akutmodtagelsen indgår i som en del af lægekollegiet i akutmodtagelsen og løser opgaver på lige fod med Pandemi-forvagter (se beskrivelse ovenfor).

Lægevikarerne tilknyttet Vurderingsklinikken (V-FV) er oplært i blodprøvetagning samt EKG-optagelser og løser i særlige situationer opgaver i tilknytning hertil.

Studentervikarer og læger uden ret til selvstændigt virke er forpligtigede til at konferere alle patienter med ABV/AMV inden hjemsendelse eller indlæggelse. Samtidigt følges de overordnede retningslinjer – specielt vedrørende ansvar og opfølgningspligt - for forvagter i akutmodtagelsen som beskrevet i denne vagtinstruks

 

Særlige funktioner:

 • • Forvagterne bærer hjertestops-koden og kaldes til hjertestop i Skadestuen og på de medicinske afdelinger (kode 350)

 • • I tidsrummet 8.00-15.30 på hverdage varetages funktionen af ATC’s vagtsøjle mens de øvrige vagtsøjler varetager forpligtigelsen 15.30 - 8.00 på hverdage samt hele døgnet i weekends (må ikke være en studentervikar). Hjertestopkoden går altid fra hånd til hånd

 

Særlige forhold:

 • • Arbejdsopgaverne i Akutmodtagelsen (1-1-2 patienter, AMP, specialepatienter og COVID patienter), fordeles af ABV ligeligt blandt de tilstedeværende forvagter. Ved fordelingen tages hensyn til at eventuelle specialepatienter tilknyttes det relevante speciale/vagtsøjle. Ved indlæggelser orienteres bagvagten fra det modtagende speciale og modtagende sengeafsnit altid om patienterne. Modtagende sengeafsnit orienteres telefonisk om behandlingsplan samt observationsniveau

 • • Uafsluttede og ikke påbegyndte patienter overdrages ved vagtens ophør til forvagten fra det relevante speciale

 • • Patienter konfereres ved behov med ABV

 

Dødsfald:

Den læge der konstaterer dødsfaldet laver journalnotatet og udfylder tå-seddel. Lægen afklarer sektionsspørgsmål med de pårørende og journalfører dette. Hvis der skal udføres sektion, udfyldes sektionsbegæringen. Sektionsbegæring skal foreligge inden kl. 8.15.

 

Ved eventuel behov for medikolegalt ligsyn kontaktes Politiet af lægen.

 

Ved vagtskifte informeres den tilgående forvagt om dødsfaldet mhp. ligsyn og udfyldelse af dødsattest. Det tilstræbes at afdøde opholder sig kortest muligt i 6-timers stuen (der henvises i øvrigt til instruksen om procedure ved Omsorg for afdøde patient). Hvis forvagten er en studentervikar, udfærdiges ligsyn og dødsattest af læge fra specialet før kl. 20.00 og derefter forvagten med kode 350. Efter kl. 20.00 varetager AMV eventuelle ligsyn i ATC medmindre modtagende læge fortsat er i vagt.

5. Akutmedicinsk mellemvagt (AMV)

Er læge med B-autorisation

 

5.1 Vagttilrettelæggelse

Dagligt kl. 15.30 - 8.30

 

5.2 Vagtoverdragelse

Ved vagtstart i Oasen i Akutmodtagelsen med afgående forvagter med videregivelse af oplysninger om patienter indlagt i AMA ved start af vagten og i AMA2 ved afslutning af tjenesten.

 

5.3 Vagtfunktioner

AMV har opgaver indenfor hele ATC’s område og har som hovedopgave at bistå FV ved spørgsmål i forbindelse med allerede modtagne AMP indenfor ATC (grønt spor og AMA) samt opgaver på AMA. AMV inddrages endvidere af kapacitetskoordinatorerne i AMA ved eventuelle tvivlsspørgsmål, når akutmedicinske patienter udflyttes fra AMA.

 

AMV fordeler umiddelbart efter at være mødt og derefter fortløbende frem til kl. 18.00 patienter til aftenstuegang blandt specialerne og opdaterer Cetrea-tavlerne, således fordelingen fremgår af disse. Principperne for fordeling er:

 • • Patienter, der tidligere er gået stuegang på af et speciale, bevarer stuegangstilknytningen til specialet

 • • Opgaverne i forbindelse med aftenstuegang forsøges ligeligt fordelt, således antallet af opgaver i AMA (stuegang og fastlæggelse af behandlingsplan) er ens imellem specialerne.

 

AMV bistår derefter, mens de medicinske læger går aftenstuegang i AMA (frem til kl. 18-20) primært ABV i akutmodtagelsen med koordinationsopgaver, akutte kald og vejledning af FV og derefter som ovenfor anført.

 

AMV konfererer i tvivlsspørgsmål med ABV.

 

6. Akutmedicinsk bagvagt (ABV)

Er speciallæge eller i sidste år af hoveduddannelse i akutmedicin. Indtil fuld bemanding ved akutmedicinere etableres en overgangsordning*

 

* Overgangsordning:

Funktionen dækkes i tidsrummet 18.00 – 8.30 af intern medicinske læger. I vagten indgår speciallæger eller læger i hoveduddannelse. Vagthavende læge har faglig reference til ATC på dagen. Alle læger, som indgår i vagten, skal have gennemgået et introduktionsprogram i Akutafdelingen, herunder have deltaget i en følgevagt.

 

Akutmedicinske speciallæger inddrages, så snart antallet tillader det. ATC har aktuelt 4,5 speciallæge. Afdelingen kan deltage i 1/7 af vagten fra det tidspunkt, hvor der er 6,5 speciallæger. Derefter overtages yderligere 1/7 per ekstra læge, som ansættes. Dermed sker en gradvis overgang til fuld bemanding med speciallæger i akutmedicin, som helt har overtaget vagten, når der er ansat 12,5 speciallæge/læge i sidste år af hoveduddannelse.

 

6.1 Vagttilrettelæggelse

Dagligt kl. 8.00 – 18.00 og kl. 18.00 – 8.30 (jf. overgangsordning*)

 

6.2 Vagtoverdragelse

Hverdage kl. 8.00 – 8.15 på kontor 2, AMA2. I weekends kl. 8.00 i Akutmodtagelsen.

 

6.3 Vagtfunktioner

ABV er bagvagt for hele ATC og hvis vedkommende er speciallæge leder af vagtholdet.

 

Har ansvar i forbindelse med modtagelse af patienter visiteret af AMK som akutmedicinske patienter (AMP) samt selvhenvendende og 1-1-2-indbragte patienter frem til, at patienten ud fra de primære fund og undersøgelser tilknyttes en given specialafdeling. AMP med forventede indlæggelsesforløb udover 48 timer tilknyttes et speciale i forbindelse flytning fra Akutmodtagelsen til specialesengeafsnittet eller senest ved udflytning fra AMA (hvis patienten ikke kan modtages i specialesengeafsnittet fra akutmodtagelsen).

ABV har ligeledes ansvar for COVID mistænkte patienter frem til de flyttes til COVID observationsafsnit og sørger i forbindelse hermed for, at patienten allokeres til et relevant medicinsk speciale.

 

ABV har ligeledes ansvaret i forbindelse med modtagelse af kritisk syge ikke-medicinske patienter frem til specialet selv kan være tilstede i akutmodtagelsen. Opgaven for ABV er i disse tilfælde at stabilisere patienten og starte initial behandling og udredning.

 

Specialerne har samtidigt en forpligtigelse til hurtigst muligt at give møde i akutmodtagelsen. Hvis det tilstedeværende vagthold på matriklen ikke kan frigøres fra igangværende operation (eller andet akut arbejde) indkaldes i stedet specialets bag- eller beredskabsvagt.

 

Når stabile patienter af ABV visiteres til et specifikt ikke-medicinsk speciale overgår udredning og behandling til modtagende speciale fra det tidspunkt overdragelsen er foretaget.

 

ABV er ansvarlig for og deltager i modtagelsen af kritisk syge patienter eller uddelegerer dette til læge med tilstrækkelige og relevante kompetencer.

 

ABV har ledelseskompetence til at styre patientflowet i området, hvilket betyder at:

 

ABV har på hele matriklen Aalborg Universitetshospital kompetence til uden forudgående tilsyn eller supplerende undersøgelser at afgøre, hvilket speciale en patient i ATC visiteres eller udflyttes til ud fra kliniske og diagnostiske fund. 

 

ABV har et særligt ansvar for koordinering og prioritering af arbejdet i Akutmodtagelsen og er tilstede i kernen medmindre vedkommende hviler (i vagttid) eller er på AMA.

 

Koordinering af vagtholdet:

 • • ABV prioriterer og fordeler arbejdsopgaverne i Akutmodtagelsen. Opgaverne fordeles således, at de så vidt muligt deles ligeligt imellem vagtholdet. Specialepatienter visiteret til indlæggelse (og identificerede som sådanne ved AMK-visitationen og koordinerende læge i akutmodtagelsen) modtages dog altid af FV fra specialet eller fra vagtsøjlen, hvori specialet indgår.

 • • ABV arbejder i forhold til koordineringsopgaver tæt sammen med forløbskoordinatoren i akutmodtagelsen og AMV

 • • Det tilstræbes, at alle vagthavende får 3 timers hvile i vagtperioden. ABV og vagtholdet aftaler omkring kl. 24 fordelingen af hviletiden. Når ABV’en hviler sig, er vedkommende forpligtiget til forinden at lægge en plan for fordelingen af de næste patienter og informere sygepleje-forløbskoordinatoren og AMV herom. Forløbskoordinatoren eller AMV kontakter de enkelte læger under ABV’ens hvileperiode efter denne plan eller i fravær af en plan i stedet ABV’en. ABV og AMV kan ikke have hviletid samtidigt.

 

Hviletid kan IKKE igangsættes eller respekteres, hvis der er mere end 2 ventende (ikke-kritisk syge) patienter pr. ikke-hvilende forvagt

 

Arbejdsfunktionerne omfatter:

 • • Teamleder ved modtagelsen af kritisk syge ikke-traumepatienter. Funktionen kan uddelegeres til AMV eller anden læge med rette kvalifikationer

 • • Konsulteres af forvagterne i Akutmodtagelsen i situationer vedr. patienter, hvor der er tvivl om, hvordan patienten udredes og/eller behandles (behandlingsplan)

 • • Konsulteres hvis en visiteret patient ønskes omvisiteret til et andet speciale i fh.t. AMK-visitationen.

 • • Er ansvarlig for flowet igennem Akutmodtagelsen og kan som sådan komme med anvisninger omkring prioriteringen af patientmodtagelse og behandling

 • • Vejledning og uddannelse af yngre læger ved Aalborg Universitetshospital, Syd gennem udnyttelse af 1:1 læringssituationer

 • • Er bagvagt for forvagterne med opgaver i ATC samt AMV

 • • Tilser, på foranledning af AMV, patienter med pludselig opstået kritisk sygdom i AMA

 

7. Intern Medicinsk bagvagt (IMBV)

Er speciallæge eller i sidste år af hoveduddannelse i et af de intern medicinske specialer.

 

7.1 Vagttilrettelæggelse

Dagligt kl. 18.00 - 8.30

 

7.2 Vagtoverdragelse

Vagtoverdragelse i kernen i Akutmodtagelsen kl. 18.00 med afgående og tiltrædende ABV. Desuden vagtoverdragelse med BV i eget speciale på det for specialet gældende tidspunkt.

 

7.3 Vagtfunktioner

IMBV er tilstedeværende intern medicinsk bagvagt for hele Aalborg UH og - hvis ABV ikke er speciallæge - leder af vagtholdet i ATC.

 

IMBV har ansvar for patienter indlagt i eget sengeafsnit samt specialepatienter tilhørende eget speciale i AMA eller i lånesenge. IMBV har ansvaret for intern medicinske patientforløb på hospitalet og inddrages af FV ved akut opståede problemstillinger indtil egen specialebagvagt kan komme tilstede.

 

IMBV indgår i det samlede vagthold og deltager i den samlede opgaveløsning i vagten. I belastningssituationer koordinerer de to bagvagter (ABV og IMBV) egne opgaver og vagtholdets samlede indsats med henblik på at sikre bedst mulige patientforløb. IMBV løser primært arbejdsopgaver i relation til sengeafsnittene i Medicinerhuset, men kan - som ovenfor beskrevet – involveres i opgaver i akutmodtagelsen af ABV.

 

8. Medicinske tilsyn

Specialebagvagterne foretager alle akutte medicinske tilsyn på Aalborg Universitetshospital samt Aalborg Psykiatriske Hospital. De specialerelaterede tilsyn foretages af den relevante afdeling. De ikke-specialerelaterede tilsyn fordeles efter nedenstående CPR-nøgle.

 

Husk: Patienter, der eventuelt uden tilsyn ønskes overflyttes som AMP, skal ikke meldes via AMK-visitationen men i stedet modtages direkte i modtagende afdeling. Hvis der er tale om ABC-ustabile patienter eller patienter med mistanke om forgiftning eller meningitis, kan patienten modtages i akutmodtagelsen.

 

Tilsynsnøgle for ikke specialerelaterede patienter/AMP ud fra CPR-nummer (2 første cifre):

Afdeling

2 første cifre i CPR nr.

Hæmatologisk

01 - 05

Nyremedicinsk

06 – 10

Endokrinologisk

11 – 15

Lungemedicinsk

16 – 20

Gstroenterologisk

21 – 25

Infektionsmedicinsk

26 – 31

 

 

Gyldig til 01.09.23

9. Personsøger oversigt

 

 

Personsøger

Hjertestop (går altid fra hånd til hånd)

350 #

Skadevagt

158 #

Akutmedicinsk bagvagt

150 #

Akutmedicinsk mellemvagt

300 #

Tilstedeværende intern medicinske bagvagt

325#

Endokrinologisk forvagt

315

Endokrinologisk bagvagt

317

Hæmatologisk forvagt

326 #

Hæmatologisk bagvagt

327

Infektionsmedicinsk forvagt

365

Infektionsmedicinsk bagvagt

666

Lungemedicinsk forvagt

381

Lungemedicinsk bagvagt

382

Medicinsk Gastroenterologisk forvagt

346 #

Medicinsk Gastroenterologisk bagvagt

345

Nyremedicinsk forvagt

336 #

Nyremedicinsk bagvagt

335

# betyder aktiv persons