Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Funktionsbeskrivelse for Intern Medicinsk bagvagt (IMBV), Aalborg Universitetshospital

     •  

Baggrund

Sundhedsstyrelsen har siden udgivelsen i 2007 af ”anbefalinger for det akutte beredskab” stillet krav om tilstedeværelse af på hospitalet af speciallæger fra en række nøglespecialer, herunder en medicinsk speciallæge med intern medicinske kompetencer.

 

Formål

At beskrive arbejdsfunktionen for Intern medicinsk bagvagt (IMBV)

 

Praktiske forhold

Vagten tilrettelægges dagligt fra kl. 18.00 – 8.30.I vagten indgår speciallæger eller sidste års HU-læger.

 

Vagthavende løser primært opgaver i relation til sengeafsnittene i Medicinerhuset, men skal være tilgængelig i forhold til opgaver i ATC.

 

Vagten dækkes af læger fra hospitalets intern medicinske specialer. Det sker ved, at specialerne på skift skal have en læge i tilstedeværelse på hospitalet i ovennævnte tidsrum. Specialerne forpligter sig til at levere en læge efter et fast rul (1 dag pr. uge pr. speciale) og har ansvaret for at bemande de givne dage med udgangspunkt i de faglige krav, der er stillet til vagten.

 

Vagtoverdragelse

Vagtoverdragelse i kernen i Akutmodtagelsen kl. 18.00 med afgående og tiltrædende ABV. Desuden vagtoverdragelse med BV i eget speciale på det for specialet gældende tidspunkt.

 

Vagtfunktioner

IMBV er tilstedeværende intern medicinsk bagvagt for hele Aalborg UH og - hvis ABV ikke er special-læge - leder af vagtholdet i ATC.

 

IMBV har ansvar for patienter indlagt i eget sengeafsnit samt specialepatienter tilhørende eget speciale i AMA eller i lånesenge. IMBV har ansvaret for intern medicinske patientforløb på hospitalet og inddrages af FV ved akut opståede problemstillinger indtil egen specialebagvagt kan komme tilstede.

     •  

IMBV indgår i det samlede vagthold og deltager i den samlede opgaveløsning i vagten. I belastnings-situationer koordinerer de to bagvagter (ABV og IMBV) egne opgaver og vagtholdets samlede indsats med henblik på at sikre bedst mulige patientforløb. IMBV løser primært arbejdsopgaver i relation til sengeafsnittene i Medicinerhuset, men kan - som ovenfor beskrevet – involveres i opgaver i akutmodtagelsen af ABV.

 

Patientansvar

De medicinske patienter opdeles i to hovedgrupper:

 

Specialepatienter:

 • • Defineret som patienter med tilknytning til et speciales ambulatorium, og hvor den aktuelle kontakt har sammenhæng med tilstanden patienten følges for i specialeambulatoriet

 • • Ansvaret for disse patienter er placeret hos det relevante speciale uanset opholdssted.

 

Akutmedicinske patienter (AMP):

 • • Defineret som ikke-specialepatienter. En patient kan i et indlæggelsesforløb starte som AMP og senere overgå til at blive specialepatient, hvis problemstillingen entydigt tilhører et speciale. Eksempler herpå er diabetes debut, meningitis, nyopstået svær nyrefunktionsnedsættelse etc.

 • • Ansvaret for AMP er placeret hos ATC, mens patienten opholder sig i ATC. Jfr. ovenstående kan en AMP overgå til specialepatient ud fra faglige kriterier. Det vil også være tilfældet, hvis patienten udflyttes fra AMA, således at AMP ikke kan være indlagt uden for ATC.

 

Alle akutte patienter modtages i Akut- og Traumecentret (ATC)

Modtagelse i ATC sker hovedsageligt i Akutmodtagelsen. I situationer med stort indlæggelsespres kan patienter (tilhørende specialerne tilknyttet AMA) med gul eller grøn triagefarve videreflyttes fra Akutmodtagelsen til AMA til modtagelse der, såfremt pladssituationen i AMA tillader dette. Beslutning om flytning af modtagelse af den enkelte patient fra Akutmodtagelsen til AMA tages i samråd med koordinerende læge, der orienterer koordinerende sygeplejerske i AMA på tlf. 60458 om, at modtagelsen sker i AMA fremfor Akutmodtagelsen.

 

     •  Den akut indlagte medicinske patient møder som primære sengeafsnit et af følgende:
 • • AMA efter triagering eller modtagelse i Akutmodtagelse

 • • Den stabile patient kan efter modtagelse i Akutmodtagelsen visiteres direkte til sengeafsnit, hvis det drejer sig om en specialepatient, eller der forventes indlæggelse over 48 timer. Efter faglig vurdering visiteres til relevant specialeafsnit og patienten indlægges i dette speciale.

 

Definition af begreber

Bagvagt – funktionen er en tilstedeværelsesvagt som varetages af speciallæger eller sidste års HU-læger fra hospitalets intern medicinske specialer.

     •  

Målgruppe – modtagelse

Læger, intern medicinske afdelinger, Aalborg Universitetshospital

 

 

Gyldig til 01.09.23