Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Sygepleje til patienter, som indlægges på Kardiologisk sengeafsnit S2 til pausering af trombocythæmmende behandling

 

Formål

 

At sikre høj faglig kvalitet, omsorg og patientsikkerhed i sygeplejen til patienter som indlægges til pausering af trombocythæmmende behandling forud for operation, eller invasivt indgreb, hvor det er nødvendigt at pausere patientens sædvanlige antitrombotiske behandling på trods af HØJ tromboserisiko.

 

Se venligst Perioperativ håndtering af patienter i blodfortyndende behandling

Definition

 

'Bridging' er et udtryk, der refererer til brugen af korttidsvirkende antikoagulantia i en periode, under afbrydelse af patientens sædvanlige langtidsvirkende antitrombotiske behandling. Bridging med Fragmin under pausering af antitrombotisk behandling har tidligere været meget brugt, men anbefales generelt ikke længere pga. manglende effekt og øget blødningsrisiko.

 

Når patienten indlægges til pausering med antitrombotisk behandling, er det fordi de er opstartet antitrombotisk behandling pga. iskæmisk hjertesygdom, og indsættelse af koronar stent(s). Denne antitrombotiske behandling skal undertiden pauseres inden operation, eller et invasivt indgreb pga. blødningsrisiko. Når den antitrombotiske behandling pauseres er der risiko for instent-trombose.

 

Når patientens vanlige antitrombotiske medicin er pauseret er der, selv ved bridging, en risiko for koronar trombose, og dermed iskæmiudløst arytmi. Patienten skal derfor telemetreres.

 

Patienten får som regel Hjertemagnyl eller NOAK og en ADP-receptorer-hæmmer (Clopidogrel, Prasugrel eller Ticagrelor). Ved pausering opretholdes oftest Hjertemagnyl, men NOAK og ADP-receptor-hæmmer behandling pauseres.

 

Visitation og forberedelse

 

  • • Patienten indkaldes til operation, med besked om, at nærmere information omkring indlæggelse forud for operationen tilsendes fra S2.

  • • Kardiologisk sekretariat visiterer patienten og planlægger patienten til indlæggelse.

  • • Patienten bookes til indlæggelse på S2 3-5 dage før operationen, alt efter hvilken medicin der pauseres, og hvor lang pause der er nødvendig. Plan lægges af PCI operatør med støtte fra Tabel 10 fra PRAB retningslinjen – se nedenfor

  • • Patienten skrives i kalenderen.

Billede 2

Observation og overvågning

 

Patienten får ved ankomst påsat telemetri. Patienten informeres om, at det ikke er muligt at forlade sengeafsnittet, når hjerterytmen overvåges. Hvis patienten ønsker at forlade sengeafsnittet mod råd og vejledning, skal vedkommende underskrive dokument herpå og informeres om, at det skrives i journalen.

 

Hændelser på skop gennemgås og dokumenteres x 3 i hver vagt.

 

Information og medinddragelse

 

Patienten informeres om indlæggelsesforløbet frem til operationen. Dette indlæggelsesforløb kan være forskellig fra patient til patient alt efter hvilken operation eller indgreb, der skal foretages. Derfor er det vigtigt at patienten medbringer de papirer, som den opererende afdeling har tilsendt dem. Heri vil det fremgå, om patienten skal til yderligere undersøgelser inden operationen, evt. fasteregler, evt. medicinændringer op til operationen mm.

 

Det kan være en god ide at ringe til den opererende afdeling, for at høre om der er nogle bestemte forbehold, der skal tages forud for den planlagte operation/indgreb. Der kan også oftest fremsøges PRI-dokumenter for de enkelte operationer/indgreb.

 

Sygeplejersken KRAM + MRSA screener patienten ved ankomst og dokumentere. Derudover sikres det, at der er navn og tlf.nr. på pårørende samt samtykke til videregivelse af helbredsoplysninger.

 

Lægemiddeladministration

 

Ved indlæggelse fastlægges planen for den medicinering under indlæggelsen med særligt fokus på pausering af blodfortyndende behandling og dens genoptagelse.

 

Sygeplejersken indhenter oplysninger om patientens habituelle medicin, pårørende bedes hente evt. medicin, hvis patienten ikke har medbragt det.

Respiration/cirkulation

 

Patienten TOKSes efter afdelingens instruks to gange i døgnet, oftere ved behov. Ved score over 3 kan forvagten kontaktes og relevante interventioner sættes i gang. Høj TOKS score dokumenteres inklusiv begrundelsen for scoren, f.eks. skyldes høj puls patientens atrieflimren. Se instruks vedr. TOKS i S2.

 

Patienten observeres for ødemer, cyanose, dyspnø, hoste mm., og det dokumenteres. Vær opmærksom på, om det er habituelt for patienten, og dokumenter også dette, hvis det er tilfældet.

 

Blodprøver

 

Det er vigtigt at være opmærksom på, om der skal foreligge nye blodprøvesvar før operationen.

 

Ernæring

 

Patienten skal ernæringsscreenes ved indlæggelse over 48 timer i henhold til den lokale instruks.

Ved behov for proteindrik informeres patienten herom og tilbydes prøvesmagning for at finde frem til den variant, som falder bedst i patientens smag.

 

Patienten vejes ved ankomst, og derefter kun hvis det ordineres eller skønnes nødvendigt.

 

Det er vigtigt at være opmærksom på, om patienten skal faste til den planlagte operation eller indgrebet.

 

Hud og slimhinder

 

Patienten skal tryksårsscreenes indenfor de første 24 timer af indlæggelsen. Eventuel intervention igangsættes efter lokal instruks.

Vær opmærksom på, om det er nødvendigt at rasere områder på kroppen, eller om et grundigt bad er påkrævet før operationen/indgrebet.

 

Aktivitet

 

Patienten må gerne aftelemetreres for at tage brusebad. Telemetri tages af, mens patienten er i bad og koordinator informeres herom, så klokkeslæt kan noteres på skopet. Patienten informeres om at sige til ved brystubehag/hjertebanken, og sygeplejersken går til og fra patienten under badning. Telemetri påsættes, så snart badet er ovre.

 

Undervisning, viden og medinddragelse

 

Patient og pårørende orienteres løbende om behandlingsplanen samt det videre forløb, så de oplever medinddragelse og tryghed.

 

Referencer

 

Perioperativ håndtering af patienter i blodfortyndende behandling

 

https://www.cardio.dk/ak (Antikoagulationsbehandling)