Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Funktionsbeskrivelse for ABV i Akut- og Traumecentret (ATC)

Beskrivelse

Arbejdsfelt

 • • Opholder sig primært i ”Kernen” i akutmodtagelsen og fungerer som bagvagt i hele ATC’s område, det vil sige akutmodtagelse og AMA.

 • • Fungerer som faglig vejleder og arbejdsleder i hele ATC’s område.

 • • Kan udløse tilsyn fra alle specialer. Tilsynene er at betragte som uopsættelige.

 • • Har på hele matriklen Aalborg Universitetshospital kompetence til uden forudgående tilsyn eller supplerende undersøgelser at afgøre, hvilket speciale en patient i ATC visiteres eller udflyttes til ud fra kliniske og diagnostiske fund.

 

Kompetencer

Er speciallæge eller i sidste år af hoveduddannelse i akutmedicin. Indtil fuld bemanding ved akutmedicinere etableres en overgangsordning*

 

* Overgangsordning:

Funktionen dækkes i tidsrummet kl. 18.00 – 08.30 af intern medicinske læger. I vagten indgår speciallæger eller læger i hoveduddannelse. Vagthavende læge har faglig reference til ATC på dagen. Alle læger, som indgår i vagten, skal have gennemgået et introduktionsprogram i Akutafdelingen, herunder have deltaget i en følgevagt.

 

Ansvarsområder

ABV har i akutmodtagelsen ansvar for patientsikkerhed og -behandling samt ansvar for den logistiske del af patientens vej igennem akutmodtagelsen og videre til sengeafsnittene.

 

Ansvar for patientbehandling

Patienterne i akutmodtagelsen kan opdeles i to hovedgrupper:

 • • Patienter, der allerede forud for ankomsten, er visiteret til modtagelse i et speciale efter en forudgående kontakt fra en læge.

 • • Patienter, der selv henvender sig i skadestuen eller indbringes dertil i tilknytning til en 112-kørsel samt patienter, der ikke er visiteret til et speciale i forbindelse med indlæggende læges kontakt til AMK.

 

Visiterede patienter

Ansvaret for en patient, der allerede er visiteret til et speciale, er placeret hos specialets læger. Ved modtagelse af visiterede patienter, som triageres til rødt eller orange spor, er såvel specialets vagthavende som ABV tilstede ved den primære modtagelse af patienten. I tilfælde, hvor specialets vagthavende ikke er tilstede ved patientens ankomst, overtager ABV midlertidigt behandlingsansvaret for de nævnte triagekategorier. ABVs deltagelse i disse situationer fritager ikke specialerne for umiddelbart at tilse visiterede patienter.

Hvis det speciale, patienten er visiteret til, ikke mener, at patientens sygdomsbillede henhører under specialet, konfereres (mens patienten er i skadestue/modtagelsen) med ABV. ABV træffer efterfølgende beslutning, om hvilket speciale, der ud fra de tilgængelige oplysninger og fund, er mest relevant modtager patienten.

 

Selvhenvendere og 112-indbragte samt akutmedicinske patienter

ABV har ansvaret ved modtagelse af patienter visiteret af AMK som akutmedicinske patienter (AMP) samt selvhenvendende og 112-indbragte patienter - fraset patienter med kirurgiske småskader og traumepatienter - frem til, at patienten ud fra de primære fund og undersøgelser tilknyttes en given specialafdeling. AMP med forventede indlæggelsesforløb udover 48 timer tilknyttes et speciale i forbindelse flytning fra Akutmodtagelsen til specialesengeafsnittet eller senest ved udflytning fra AMA (hvis patienten ikke kan modtages i specialesengeafsnittet fra akutmodtagelsen).

 

ABV har ligeledes ansvaret i forbindelse med modtagelse af kritisk syge ikke-medicinske patienter frem til specialet selv kan være tilstede i akutmodtagelsen. Opgaven for ABV er i disse tilfælde at stabilisere patienten og starte initial behandling og udredning.

 

Tilsynsfunktion i akutmodtagelsen

Hvis der er tvivl om, hvordan behandlings- og udredningsforløbet planlægges mest hensigtsmæssigt for patienten, involveres ABV og træffer beslutningen.

I stedet for tilsyn allokerer ABV patienten til det relevante speciale. Praktisk foregår det ved, at patientansvaret overdrages til specialet og samtidig ændres tilhørsforholdet på Cetrea-tavlerne, således det fremgår hvilket speciale, der er ansvarlig for patientforløbet (vurderer og hjemsender patienten medmindre specialet indlægger patienten).

 

Traumepatienter og kirurgiske småskader (blåt triagespor)

Ansvaret for patienter med kirurgiske småskader og traumepatienter er placeret i Ortopædkirurgisk afdeling.

 

Ansvar for den logistiske del af forløbet i fælles akutmodtagelsen

ABV kan træffe beslutninger om i hvilken rækkefølge ABC-stabile patienter modtages samt hvornår de flyttes fra akutmodtagelsen.

ABV træffer endvidere beslutning om oplagte eller mulige isolationspatienter modtages i Akutmodtagelsen eller direkte i AMA/pandemimodtagelse. Patienter med orange eller rød triagefarve modtages som udgangspunkt altid i akutmodtagelsen.

 

Arbejdsopgaver

Koordinering af vagtholdet:

 • • ABV prioriterer og fordeler arbejdsopgaverne i Akutmodtagelsen. Opgaverne fordeles således, at de så vidt muligt deles ligeligt imellem vagtholdet. Specialepatienter visiteret til indlæggelse (og identificerede som sådanne ved AMK-visitationen og koordinerende læge i akutmodtagelsen) modtages dog altid af FV fra specialet eller fra vagtsøjlen, hvori specialet indgår.

 • • ABV arbejder i forhold til koordineringsopgaver tæt sammen med forløbskoordinatoren i akutmod-tagelsen og AMV.

 • • Det tilstræbes, at alle vagthavende får 3 timers hvile i vagtperioden. ABV og vagtholdet aftaler omkring kl. 24 fordelingen af hviletiden. Når ABV’en hviler sig, er vedkommende forpligtiget til forinden at lægge en plan for fordelingen af de næste patienter, og informere sygepleje-forløbskoordinatoren og AMV herom. Forløbskoordinatoren eller AMV kontakter de enkelte læger under ABV’ens hvileperiode efter denne plan eller i fravær af en plan i stedet ABV’en. ABV og AMV kan ikke have hviletid samtidigt.

 

Hviletid kan IKKE igangsættes eller respekteres, hvis der er mere end 2 ventende (ikke-kritisk syge) patienter pr. ikke-hvilende forvagt. Kritisk syge patienter skal tilses umiddelbart og om nødvendigt afbrydes igangværende hviletid.

 

Arbejdsfunktionerne omfatter endvidere:

 • • Teamleder ved modtagelsen af kritisk syge ikke-traumepatienter. Funktionen kan uddelegeres til AMV eller anden læge med rette kvalifikationer.

 • • Konsulteres af forvagterne i akutmodtagelsen i situationer vedrørende patienter, hvor der er tvivl om, hvordan patienten udredes og/eller behandles (behandlingsplan).

 • • Konsulteres hvis en visiteret patient ønskes omvisiteret til et andet speciale i forhold til AMK-visitationen.

 • • Er ansvarlig for flowet igennem akutmodtagelsen, og kan som sådan komme med anvisninger omkring prioriteringen af patientmodtagelse og behandling.

 • • Vejledning og uddannelse af yngre læger ved Aalborg Universitetshospital, Syd gennem udnyttelse af 1:1 læringssituationer.

 • • Er bagvagt for forvagterne med opgaver i ATC samt AMV.

 • • Tilser, på foranledning af AMV, patienter med pludselig opstået kritisk sygdom i AMA.

 • • Journalfører behandlingsmæssige og diagnostiske tiltag, overvejelser samt en eventuel behandlingsplan. I situationer, hvor patienter vurderes og/eller behandles sammen med en yngre læge, foretager denne dokumentationen.

 • • Kan i spidsbelastningssituationer prioritere patientmodtagelse og behandling i akutmodtagelsen ud fra en vurdering af patienternes hastegrad.

 • • Giver faglig vejledning og feedback til de tilstedeværende forvagter fra alle afdelinger i akutmodtagelsen i de tilfælde, hvor der opstår læringssituationer.

 • • Kan i tvivlstilfælde om en patients tilhørsforhold visitere patienten til det speciale, som ud fra de tilgængelige oplysninger og fund findes mest hensigtsmæssigt.

 • • Patienter, der skal eller potentielt bør isoleres, vurderes af ABV i ambulance med henblik på om patienten med fordel kan modtages i AMA/pandemimodtagelse i stedet for akutmodtagelsen med henblik på at undgå smittespredning og behov for rengøring af flere modtagestuer.

Uanset dette modtages røde og orange patienter som udgangspunkt dog altid i akutmodtagelsen.

 • • I tilfælde, hvor det er nødvendigt med tilsyn fra andre specialer med henblik på at afklare patienter yderligere i SkM, kan ABV udbede uopsætteligt tilsyn af patienter i SkM fra alle specialer.

 

Målgruppe

Læger, intern medicinske afdelinger, Aalborg Universitetshospital.

 

Formål

At beskrive arbejdsfunktionen for den Akutmedicinske Bagvagt (ABV).