Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Funktionsbeskrivelse for AMV i Akut- og Traumecentret (ATC)

Akut MellemVagten (AMV) i ATC er en døgndækket funktion, som dækket på følgende måde

 

Funktion

Mødetid

Kontaktes på

Specielt

AMV-dagtid

08.00 – 17.30

Kode 300

Opdaterer Cetrea-tavler og tildeler aftenstuegang

AMV-koordinering

15.30 - 08.30

Kontaktes på DECT-tlf

Opholder sig fysisk i akutmodtagelsen og primært i kernen

AMV-AMA

15.30 - 08.30

Kode 300

Skiftende opgaver i AMA og akutmodtagelse (springer)

 

Arbejdsfelter

AMV’erne løser opgaver i hele ATC’s område – det vil sige akutmodtagelse og AMA.

 

Kompetencer

Er læge med B-autoristation. Funktionen dækkes af introduktionslæger samt AP-læger i ATC.

 

Ansvarsområder

AMV har i akutmodtagelsen sammen med ABV ansvar for patientsikkerhed og -behandling samt ansvar for den logistiske del af patientens vej igennem akutmodtagelsen og videre til sengeafsnittene. Er mellemvagt(er) for forvagterne med opgaver i ATC

 

Arbejdsopgaver

Dagtid

AMV kl. 08.00-17.30

 • deltager i AMA formiddagsstuegang.

 • Har fokus på tidlige faste udflytninger/udskrivelser fra AMA

 • Sikrer ved middagskonference opdatering af CETREA-tavler i forhold til om patienten er

  • Stabil kl. 12 eller ej

  • Kan pt flyttes til Hobro

  • Kan ligge på gangen

  • Har et forventet indlæggelsesforløb over 48 timer (er stabil) og derfor kan flyttes til andet sengeafsnit

 • Fordeler kl. 15.30 og fortløbende frem til kl. 18 akutmedicinske stuegangspatienter imellem specialerne og opdaterer Cetrea-tavlerne, således fordelingen fremgår af disse.

Principperne for fordeling af stuegang er:

  • Patienter, der tidligere er gået stuegang på af et speciale, bevarer så vidt muligt stuegangstilknytningen til specialet.

  • Opgaverne i forbindelse med aftenstuegang forsøges ligeligt fordelt, således antallet af opgaver i AMA (stuegang og fastlæggelse af behandlingsplan) er ens imellem specialerne.

 • Følger i op på konferencebeslutninger og svar på undersøgelser i tiden frem til kl. 17.30, idet stuegangsgående læger inden deres dagstjeneste afsluttes overdrager ventende svar og opgaver

 • Deltager ikke i aftenstuegangen på AMA, der uændret forestås af speciale-bagvagterne

 • Modtager ved behov patienter i akutmodtagelsen.

 • Bærer personsøger kode 300

 

Aften-nattevagt

AMV-funktionen er delt mellem to personer med selvstændige opgaver:

 

AMV-koordinator kl. 15.30-08.30 (opholder sig fysisk i kernen i akutmodtagelsen)

 • Har i akutmodtagelsen (sammen med ABV) ansvar for patientsikkerhed og -behandling samt ansvar for den logistiske del af patientens vej igennem akutmodtagelsen og videre til sengeafsnittene.

 • Forestår prioritering og fordeling af arbejdsopgaverne i akutmodtagelsen. Opgaverne fordeles således, at de så vidt muligt deles ligeligt imellem vagtholdet. Specialepatienter visiteret til indlæggelse (og identificerede som sådanne ved AMK-visitationen og/eller koordinerende læge i akutmodtagelsen) modtages dog altid af FV fra specialet eller fra vagtsøjlen, hvori specialet indgår.

 • Arbejder i forhold til koordineringsopgaver tæt sammen med forløbskoordinatoren i akutmodtagelsen (og ABV).

 • Superviserer yngre læger

 • Deltager ved overleveringen mellem af- og tilgående ABV kl. 17.45 i kernen

 • Initierer og forestår (hvis ABV’en er forhindret) time-outs kl. 20 og 22, hvor ABV, AMV’er samt alle FV med funktioner i ATC deltager. Mødested oasen.

 • Forestår udfærdigelsen af arbejdslisten, der styrer fordelingen af arbejdsopgaverne i akutmodtagelsen og muligheden for vagthavende læger kan hvile.

Det tilstræbes, at alle vagthavende får 3 timers hvile i vagtperioden. AMV og vagtholdet aftaler i forbindelse med time-out kl. 22 fordelingen af hviletiden. Når ABV’en hviler sig, har de to AMV’er ikke samtidig hviletid ligesom de to AMV’er ikke har hviletid samtidigt. ABV’en kaldes til Akut-kald under sin hviletid; men øvrige opgaver søges under ABV-hviletiden løst af AMV’erne.

Hviletid kan IKKE igangsættes eller respekteres, hvis der er mere end 2 ventende (ikke-kritisk syge) patienter pr. ikke-hvilende forvagt. Kritisk syge patienter skal tilses umiddelbart, og om nødvendigt afbrydes igangværende hviletid.

AMV har dialog med AMA ift ustabile patienter inden hvile påbegyndes

 

 

AMV-AMA kl. 15.30-08.30 (har opgaver både i AMA og Akutmodtagelsen)

 • Bistår i tidsrummet kl. 18.00-08.30 forvagterne ved problemstillinger i forhold til akutmedicinske patienter (AMP) i AMA og indlagte patienter, der eventuelt opholder sig i Grønt spor. AMV konfererer i tvivlsspørgsmål med ABV.

 • Bistår kapacitetskoordinatorerne i AMA ved tvivlsspørgsmål, når akutmedicinske patienter udflyttes til sengeafsnit fra AMA under iagttagelse af principperne i Sikkert patientflow.

 • Tilser patienter med pludselig opstået kritisk sygdom i AMA.

 • Har ”springer-funktion” indenfor ATC’s område

 • Modtager ved behov patienter i akutmodtagelsen.

 • Opdaterer Cetrea-tavler i AMA kl. 07.45, således fordelingen af stuegang i dagtiden fremgår af disse.

 • Bærer personsøger kode 300

 • Har fokus på udpegning af patienter til tidlig fast udflytning/udskrivelse fra AMA

 

 

Arbejdsfunktionerne omfatter endvidere (fælles for AMV-K og AMV-AMA):

 • • Teamleder ved modtagelsen af kritisk syge ikke-traumepatienter på foranledning af ABV.

 • • Konsulteres af forvagterne i akutmodtagelsen eller AMA i situationer vedrørende patienter, hvor der er tvivl om, hvordan patienten udredes og/eller behandles (behandlingsplan).

 • • Vejledning og uddannelse af yngre læger ved Aalborg Universitetshospital, Syd gennem udnyttelse af 1:1 læringssituationer.

 • • Journalfører behandlingsmæssige- og diagnostiske tiltag og overvejelser samt en eventuel behandlingsplan. I situationer, hvor patienter vurderes og/eller behandles sammen med en yngre læge, foretager denne dokumentationen.

 • • Kan i spidsbelastningssituationer prioritere patientmodtagelse og behandling i akutmodtagelsen ud fra en vurdering af patienternes hastegrad i samarbejde med det øvrige koordinationsteam (ABV og forløbskoordinator).

 • • Giver faglig vejledning og feedback til de tilstedeværende forvagter fra alle afdelinger i akutmodtagelsen i de tilfælde, hvor der opstår læringssituationer.

 • • Patienter, der skal eller potentielt bør isoleres, vurderes af læge fra koordinationsteamet (AMV eller ABV) i ambulance med henblik på om patienten med fordel kan modtages i AMA/ i stedet for akutmodtagelsen mhp at undgå smittespredning og behov for rengøring af flere modtagestuer.

Uanset dette modtages røde og orange patienter som udgangspunkt dog altid i akutmodtagelsen.

 

Målgruppe

Læger, intern medicinske afdelinger, Aalborg Universitetshospital.

 

Formål

At beskrive arbejdsfunktionen for den Akutmedicinske Mellemvagt (AMV).