Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Funktionsbeskrivelse for AMV i Akut- og Traumecentret (ATC)

Arbejdsfelt

AMV løser opgaver i hele ATC’s område – det vil sigs akutmodtagelse og AMA.

 • • Fungerer som faglig vejleder for forvagterne og samarbejder med akut-bagvagten (ABV) i forhold til opgaver i hele ATC’s område.

 • • Bistår kapacitetskoordinatorerne i AMA ved tvivlsspørgsmål, når akutmedicinske patienter udflyttes fra AMA.

 • • Opholder sig mellem kl. 15.30-18.00 (-20.00) primært i ”Kernen” i akutmodtagelsen, idet aftenstuegangsfunktion i AMA løses af læger fra specialerne.

 • • Mellem kl. 18.00-08.30 har AMV som hovedopgave, at bistå forvagterne ved problemstillinger i forhold til akutmedicinske patienter (AMP) i AMA.

 

Kompetencer

Er læge med B-autoristation. Funktionen dækkes af introduktionslæger samt AP-læger.

 

Ansvarsområder

AMV har i akutmodtagelsen sammen med ABV ansvar for patientsikkerhed og -behandling samt ansvar for den logistiske del af patientens vej igennem akutmodtagelsen og videre til sengeafsnittene.

 

Ansvar for patientbehandling

 • • Mellem kl. 18.00-08.30 har AMV som hovedopgave, at bistå forvagterne ved problemstillinger i forhold til akutmedicinske patienter (AMP) i AMA og indlagte patienter, der opholder sig i Grønt spor.

Bistår kapacitetskoordinatorerne i AMA ved tvivlsspørgsmål, når akutmedicinske patienter udflyttes til sengeafsnit fra AMA under iagttagelse af principperne i Sikkert patientflow.

 

AMV konfererer i tvivlsspørgsmål med ABV.

 

Fordeling af stuegang

AMV fordeler kl. 15.30 og fortløbende frem til kl. 18 akutmedicinske stuegangspatienter imellem specialerne og opdaterer Cetrea-tavlerne, således fordelingen fremgår af disse. Fordelingen gentages kl. 07.45 og på dette tidspunkt inkluderes ATC i fordelingen.

 

Principperne for fordeling af stuegang er:

 • • Patienter, der tidligere er gået stuegang på af et speciale, bevarer så vidt muligt stuegangstilknytningen til specialet.

 • • Opgaverne i forbindelse med aftenstuegang forsøges ligeligt fordelt, således antallet af opgaver i AMA (stuegang og fastlæggelse af behandlingsplan) er ens imellem specialerne.

 

Arbejdsopgaver

AMV deltager på foranledning af ABV i koordinering af vagtholdet:

 • • AMV deltager på ABV’s foranledning i prioritering og fordeling af arbejdsopgaverne i akutmodtagelsen. Opgaverne fordeles således, at de så vidt muligt deles ligeligt imellem vagtholdet. Specialepatienter visiteret til indlæggelse (og identificerede som sådanne ved AMK-visitationen og koordinerende læge i akutmodtagelsen) modtages dog altid af FV fra specialet eller fra vagtsøjlen, hvori specialet indgår.

 • • AMV arbejder i forhold til koordineringsopgaver tæt sammen med forløbskoordinatoren i akutmodtagelsen og ABV.

 • • Det tilstræbes, at alle vagthavende får 3 timers hvile i vagtperioden. AMV og vagtholdet aftaler omkring kl. 24 fordelingen af hviletiden. Når AMV’en hviler sig, er vedkommende forpligtiget til forinden at lægge en plan for fordelingen af de næste patienter, og informere sygepleje-forløbskoordinatoren og AMV herom. Forløbskoordinatoren eller AMV kontakter de enkelte læger under AMV’ens hvileperiode efter denne plan eller i fravær af en plan i stedet AMV’en. AMV og ABV kan ikke have hviletid samtidigt.

 

Hviletid kan IKKE igangsættes eller respekteres, hvis der er mere end 2 ventende (ikke-kritisk syge) patienter pr. ikke-hvilende forvagt. Kritisk syge patienter skal tilses umiddelbart, og om nødvendigt afbrydes igangværende hviletid.

 

Arbejdsfunktionerne omfatter endvidere:

 • • Teamleder ved modtagelsen af kritisk syge ikke-traumepatienter på foranledning af ABV.

 • • Konsulteres af forvagterne i akutmodtagelsen i situationer vedrørende patienter, hvor der er tvivl om, hvordan patienten udredes og/eller behandles (behandlingsplan).

 • • Vejledning og uddannelse af yngre læger ved Aalborg Universitetshospital, Syd gennem udnyttelse af 1:1 læringssituationer.

 • • Er mellemvagt for forvagterne med opgaver i ATC.

 • • Tilser patienter med pludselig opstået kritisk sygdom i AMA.

 • • Journalfører behandlingsmæssige- og diagnostiske tiltag og overvejelser samt en eventuel behandlingsplan. I situationer, hvor patienter vurderes og/eller behandles sammen med en yngre læge, foretager denne dokumentationen.

 • • Kan i spidsbelastningssituationer prioritere patientmodtagelse og behandling i akutmodtagelsen ud fra en vurdering af patienternes hastegrad i samarbejde med det øvrige koordinationsteam (ABV og forløbskoordinator).

 • • Giver faglig vejledning og feedback til de tilstedeværende forvagter fra alle afdelinger i akutmodtagelsen i de tilfælde, hvor der opstår læringssituationer.

 • • Patienter, der skal eller potentielt bør isoleres, vurderes af ABV i ambulance med henblik på om patienten med fordel kan modtages i AMA/pandemimodtagelse i stedet for akutmodtagelsen mhp at undgå smittespredning og behov for rengøring af flere modtagestuer.

Uanset dette modtages røde og orange patienter som udgangspunkt dog altid i akutmodtagelsen.

 

Målgruppe

Læger, intern medicinske afdelinger, Aalborg Universitetshospital.

 

Formål

At beskrive arbejdsfunktionen for den Akutmedicinske Mellemvagt (AMV).