Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Skizofreni og andre psykoser hos voksne – udredning og behandling

Beskrivelse

Udredning

Udredningen tager udgangspunkt i en grunding anamneseoptagelse, herunder mulige oplysninger fra pårørende og andre, og diagnosen stilles på baggrund af bedømmelse af psykopatologien samt på udelukkelse af organisk ætiologi. Der bør ved udredningen anvendes PSE.

 

Anamnese

Ud over en fyldestgørende anamneseoptagelse bør der ved udredningen være særligt fokus på:

 

 • • Debut, udvikling, varighed og karakter af prodromal-symptomer

 • • Præmorbidt funktionsniveau

 • • Opvækst, udvikling, skole- og indlæringsvanskeligheder, adfærdsforstyrrelser samt sociale vanskeligheder

 • • Psykosociale belastninger og traumer

 • • Tidligere- og nuværende psykiatriske behandlingsforløb

 • • Tidligere- og nuværende somatiske sygdomme

 • • Grundig udredning af tidligere- og nuværende misbrug

 

Somatisk- og neurologisk undersøgelse

Alle patienter skal i forbindelse med udredningen have foretaget en somatisk vurdering ved læge, inkluderende grundig somatisk anamnese samt somatisk- og neurologisk lægelig undersøgelse med henblik på udelukkelse af organisk ætiologi.

 

Der anbefales ikke rutinemæssig henvisning til yderligere neurologisk undersøgelse, herunder EEG eller MR-scanning. Man bør dog ved såvel den somatiske undersøgelse som i det diagnostiske interview også være opmærksom på tilstedeværelsen af mere uspecifikke neurologiske symptomer, som evt. kræver nærmere udredning.

 

Værdier

Følgende vurderes som minimum:

 • • Rutine blodprøveprofil

 • • EKG

 • • Blodtryk og puls

 • • Vægt og højde (BMI)

 • • Taljemål

Se retningslinje om ”Fysisk helbredsvurdering, livsstil og forebyggelse hos mennesker, der behandles i Psykiatrien”: https://pri.rn.dk/Sider/19098.aspx

 

Psykologisk undersøgelse af kognitiv funktion

Ved incidente skizofreni-patienter bør der indenfor 12 måneder fra diagnosticering foretages en psykologisk undersøgelse af patientens kognitive ressourcer og deficit. Formålet er at bidrage til behandlingsplanlægning og at kvalificere dialog og rådgivning ift. uddannelse og arbejdsmarked.

 

Komplicerende differentialdiagnostik

Ved komplicerende somatisk lidelse, herunder fx neurologiske-, endokrinologiske- og kardiovaskulære tilstande, foretages vurdering af, om der er behov for særligt samarbejde med andre specialer.

 

Misbrug

Ved mistanke om misbrug eller konstatering heraf, bør det overvejes, hvilken betydning dette kan have for udrednings- og behandlingsforløbet. Mistanke om misbrug kan eventuelt undersøges ved urinscreening.

Ved erkendt misbrug henvises til relevant misbrugsbehandling i kommunalt regi, og der skal etableres et samarbejde mellem psykiatrien og de kommunale instanser.

Se retningslinje om Misbrugsanamnese i Psykiatrien her: https://pri.rn.dk/Sider/13511.aspx
 

Behandling

Grundlaget for en veltilrettelagt og velfungerende behandling er dels en grundig udredning og en korrekt diagnose, dels et nært samarbejde med patienten og dennes pårørende.

Der udarbejdes en individuel behandlingsplan jf. https://pri.rn.dk/Sider/18325.aspx.

Behandlingen tager udgangspunkt i en integration af biologiske-, sociale- og psykologiske behandlingsformer, hvorfor det ofte er nødvendigt med en tværfaglig indsats og en kombination af behandlingstiltagene, således at disse til svarer patientens problemstillinger.

 

Behandling af patienter med nydiagnosticeret skizofreni i alderen 18 til og med 35 år gennemføres manualiseret i et OPUS-team med en varighed på 2 år, jf. https://pri.rn.dk/Sider/19650.aspx

 

Ved indlæggelse er det er vigtigt, at der tilstræbes en koordinerende indsats i tæt samarbejde mellem ambulatorie og sengeafsnit.

Egen læge skal løbende orienteres om behandlingsforløbet.

 

Farmakologisk behandling

Medicinsk behandling af skizofreni er ofte årelang eller livslang. For flere af diagnoserne i ICD-10 F20-F29, herunder særligt akutte- og forbigående psykoser er behandlingsvarigheden dog væsentlig kortere. Behandlingsmålet er at opnå vedvarende remission med færrest mulige bivirkninger. Der henvises til retningslinje for farmakologisk behandling af skizofreni og andre psykoser.

 

Samtalebehandling

Samtalebehandlingen tilpasses individuelt afhængig af sygdomsfasen og udgøres af støttende samtaler med inddragelse af pårørende eller andre med henblik på at etablere alliance og sikre behandlingskontinuitet.

 

Den øvrige samtalebehandling tager primært udgangspunkt i kognitive adfærdsterapeutiske metoder. Der bør endvidere være fokus på neurokognitiv- og socialkognitiv træning hos patienter med betydelig funktionsnedsættelse.

 

Psykoedukation

Psykoedukation indebærer læring om sygdommen og indeholder elementer af både information, vejledning og undervisning. Psykoedukation tilpasses patientens situation, og kan foregå individuelt eller i grupper. Det anbefales, at psykoedukation uden for den akutte sygdomsfase foregår manualiseret, jf. https://pri.rn.dk/Sider/5956.aspx. I alle faser af sygdommen er det vigtigt, at pårørende også inddrages. Psykoedukationen kan evt. være brugerstyret eller inddrage peers.

 

Øvrige psykosociale interventioner

Patienter med skizofreni og andre psykoser har som hovedregel behov for rehabilitering og social støtte indenfor et eller flere af følgende områder: Hverdagsliv og varetagelse af almindelige praktiske daglige gøremål, beskæftigelse og uddannelse, bolig, økonomi, etc.

 

Ved tilrettelæggelsen af rehabiliteringsindsatsen skal der altid tages udgangspunkt i patientens individuelle ønsker, ressourcer og behov.

 

Det er kommunens ansvar at give patienten den nødvendige sociale støtte, mens det er regionspsykiatriens ansvar at tage den første kontakt til kommunen mhp. at etablere denne støtte. Det er væsentligt, at patienten sikres en koordineret og sammenhængende behandlings- og rehabiliteringsindsats på tværs af sektorgrænser og fagområder.

 

For at koordinere samarbejdet anbefales det, at der afholdes regelmæssige netværksmøder med deltagelse af patienten, dennes nærmeste pårørende og de relevante samarbejdspartnere. I forbindelse hermed skal det også overvejes, om der skal udarbejdes udskrivningsaftale/koordinationsplan, jf. https://pri.rn.dk/Sider/5606.aspx og genoptræningsplan, jf. https://pri.rn.dk/Sider/28574.aspx.

Ved nydiagnosticeret skizofreni sikres etablering af Patientens Team.

 

Definition af begreber

Skizofreni og andre psykoser omfatter diagnosegrupperne F20-F29 i ICD-10.

PSE (Present State Examination) er et semistruktureret diagnostisk interview.

 

Målgruppe – modtagelse

Patienter fra og med 18 år med skizofreni og andre psykoser.

Formål

Formålet med retningslinjen er at sikre, at patienter med skizofreni og andre psykoser tilbydes ensartede behandlingsforløb, der er af høj faglig kvalitet.og i overensstemmelse med bedste kliniske praksis.