Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Fysioterapi i Psykiatri til ambulante patienter

Beskrivelse

Procedure for henvisning af ambulante patienter på regionsfunktionsniveau til fysioterapeutisk udredning, undersøgelse og behandling. Ligeledes beskrives, hvilke patienter og problemstillinger, der kan henvises til fysioterapi.

 

Hvilke patienter og/eller problemstillinger kan henvises

Ambulante patienter i Psykiatrien har mulighed for at blive henvist til fysioterapeutisk behandling, på baggrund af konkrete kropslige problemstillinger, der knytter sig til den psykiatriske lidelse.

Eksempler på kropslige problemstillinger:

 • • Afvigelser i kropsholdning

 • • Rigidt/anspændt kropsligt handlingsrepertoire

 • • Psykomotoriks uro

 • • Passivitet og træthed

 • • Sanseforstyrrelser/uvirkelighedsfornemmelse/forstyrret kropsoplevelse

 • • Svigtende fornemmelse af kropslige kompetencer/nedsat stabilitet, balance og koordination

 • • Vejrtrækningsproblemer, kvælningsfornemmelser, synkebesvær

 • • Smerter

 • • Selvskadende adfærd

 • • Somatisering

 • • Følger efter overgreb eller andre traumer

 

Den fysioterapeutiske undersøgelse kan bidrage med vigtig information om patienten og understøtte samt supplere andre faggruppers undersøgelser og derved bidrage til diagnosticering.

 

Henvisning og samarbejde

Henvisning til fysioterapeutisk undersøgelse/behandling drøftes og besluttes på tværfaglige koordinerings- eller behandlingsmøder. Der er endvidere mulighed for at rette personlig henvendelse til fysioterapiafdelingen og/eller ledende terapeut. Henvisningen udarbejdes på baggrund af en lægefaglig vurdering. Henvisningen skal journaliseres og sendes pr. mail til:

Klinik Psykiatri Syd: psyk-fys.syd@rn.dk

Klinik Psykiatri Nord: psyk-fys.nord@rn.dk

Af henvisningen skal det fremgå:

 • • Patientens navn og cpr-nummer.

 • • Patientens kropslige problemstilling med begrundelse for henvisning, samt konkretisere formålet med henvisningen.

 • • Navn på behandlingsansvarlig læge

 • • Henvisende ambulatorie

 

Der gives tilbagemelding om udfaldet af undersøgelse til det henvisende ambulatorium.

Ved behov for drøftelse eller spørgsmål kan der rettes henvendelse pr. mail eller telefon:

 

Psykiatriens fysioterapi, Klinik Psykiatri Syd, tlf. 97 64 36 80 psyk-fys.syd@rn.dk
Psykiatriens fysioterapi, Klinik Psykiatri Nord,
psyk-fys.nord@rn.dk:
Brønderslev, tlf. 51 21 26 82
Thisted, tlf. 97 64 41 20

Indledning til undersøgelse og behandling

Fysioterapeuten kontakter ambulatoriet hurtigst muligt efter modtagelse af henvisning. Patienten indkaldes til undersøgelse i fysioterapiafdelingen. Patientkontakten kan have en varighed på maksimalt 50 minutter, afhængig af patientens tilstand og problemstilling. Undersøgelsen indledes med en samtale der har til formål at afdække patientens egen oplevelse af og forhold til kroppen.

Derefter påbegyndes den kliniske kropsundersøgelse og/eller funktionsvurdering med udgangspunkt i patientens spontane kropslige udtryk og bevægemønstre og -måder. På baggrund af samtale og den kliniske undersøgelse og/eller funktionsvurdering tilrettelægges den specifikke behandling som kan foregå i fysioterapiafdelingen.

 

Fysioterapeutisk undersøgelse

 • • Klinisk kropsundersøgelse

 • • Funktionsundersøgelse /-vurdering

 • • Specifikke fysioterapeutiske undersøgelser og test

 

Behandling iværksættes altid ud fra den enkelte patients kropsdiagnosticerede behov. Formålet med behandlingen kan være støttende, samlende, angstdæmpende eller være mere omstillende med henblik på at ændre hæmmende og begrænsende være- og handlemåder samt reaktionsmønstre, som støtte til udvikling af nuanceret og fleksibelt handlingsrepertoire.

 

Patienter med skrøbeligt beredskab og begrænsede udviklingsmuligheder forefindes indenfor langt overvejende alle diagnosekomplekser, dog primært i forbindelse med psykotiske eller psykosenære tilstande. Disse behandles overvejende med støttende, stimulerende, afgrænsende og angstdæmpende metoder. Såfremt der i undersøgelsen er fund der viser udviklingspotentiale tilbydes et forløb efter principperne i norsk psykomotorisk fysioterapi (NPMF).

 

Definition af begreber

Klinisk kropsundersøgelse efter principperne i norsk psykomotorisk fysioterapi (NPMF): Undersøgelsen omfatter følgende:

 • • Undersøgelse af kropsholdning og –udtryk

 • • Undersøgelse af bevægelse og bevægelighed

 • • Undersøgelse af muskulaturen

 • • Opmærksomhed på respiration og reaktioner under hele undersøgelsen

 

Igennem hele undersøgelsen er der opmærksomhed på at prøve/udfordre patientens mulighed for at ændre på de spontane kropslige udtryk og forhold.

 

Funktionsundersøgelse/-vurdering

Undersøgelsen har til formål at anskue sekvenser af handlinger og personens bevægelsesfærdigheder i forskellige kontekster, eksempelvis forflytninger. Der ses i øvrigt på hvilke kropslige strukturer der hæmmer patienten i forskellige bevægelser og bevægelsesmønstre.

 • • Stabilitet

 • • Balance

 • • Koordination

 • • Kraft/Styrke

 • • Bevægelighed

 • • Evne til at bearbejde perception

 

Undersøgelsen danner grundlag for vurdering af patientens funktionsniveau og mod afslutning af forløbet vurderes om der skal udarbejdes en genoptræningsplan iht. Sundhedsloven.

 

Referencer

Bekendtgørelse om genoptræningsplaner og om patienters valg af genoptræningstilbud efter udskrivning fra sygehus (https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2018/918)

Bunkan, BH (2008): Kropp, respirasjon og kroppsbilde. Oslo: Gyldendal Akademisk

Bunkan, BH (2003): Den omfattende kroppsundersøkelsen: manual. Oslo: Gyldendal Akademisk

Gretland, A (2007): Den relasjonelle kroppen. Bergen: Fagbokforlaget

Kirkengen, AL (2009): Hvordan krenkede barn bliver psyke voksne. Oslo: Universitetsforlaget

Kirkengen, AL, Getz, L, Ulvestad, E (2011): Menneskets biologi – mettet med erfaring. Tidsskr Nor Legeforen

Thornquist, E, Bunkan, BH (1986): Hva er psykomotorisk behandling? Oslo: Gyldendal

nr. 7, 2011; 131: 683-7

Thornquist, E, Lungefysioterapi – Funksjonsvurderinger og klinsk arbeid, Gyldendal Akedemisk, 2. udg., 2001