Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Stuegang i Døgnafsnittet, almene team

Forberede stuegang (07.30, weekend og helligdage kl. 08.00)

 

Ansvarlig:Ansvarshavende sygeplejerske

Deltagere:Bagvagt og ansvarshavende sygeplejerske

Sted:Døgnafsnittet, kontor på 1. etage

 

Agenda

 • • Dårlige, komplekse patienter og patienter med speciallægebehov prioriteres til stuegang (se evt Toks)

 • • Bagvagt medbringer belægningsseddel og overdrager relevant information til lægernes morgenkonference.

 

Beskrivelse

KL. 07.30 mødes bagvagt og koordinerende/ansvarshavende sygeplejerske på døgnafsnittes kontor (1. etage). Prioritering af stuegang opdateres ved behov og med de nye patienter, der er kommet i løbet af natten.

 

Lægerne får en opdateret dagsseddel med af den ansvarshavende sygeplejerske til brug på lægekonferencen kl. 08:00

Weekend og helligdage er mødetiden kl. 08:00, og dagsorden den samme.

 

Prioriteringsguidelines

For at opnå et kontinuerligt flow i stuegangen er der sammensat en prioriteringsguideline:

 

Først prioriteres de sygeste og patienterne med specielle behov, herunder behov for speciallægetilsyn, tværfagligt. Herefter prioriteres resten af patienterne.

Når øvrige prioritering /rækkefølge bestemmes, bør der tages stilling til nedenstående punkter:

 

 • • Patienter med behov for stuegang tildeles en stuegangslæge ud fra vagtskema

 • • Patienter, der afventer prøve- eller undersøgelsessvar, prioriteres, så svar er tilgængeligt

 • • Patienter, der skal udskrives, prioriteres tidligt, så stuen frigives

 

Morgenkonference (kl. 08:00, Weekend og helligdag kl. 08.30)

 

AnsvarligStuegangsgående speciallæge

DeltagereNattevagt, stuegangslæger, andre læger

StedKonferencerum

 

Agenda

 • • Generel overlevering af patienter fra nattevagten til stuegangslæger

 • • Tilretning af lægenavne ved fravær/ændringer

 • • Er der patienter, der har behov for en patientansvarlig læge (kontaktlæge)?

 • • Ikke stuegangsgående læger, der skal tilse patient, aftales med navn og tid

 

Beskrivelse

Lægerne mødes til konference kl. 08:00, hvor nattevagt overleverer patienterne til de stuegangsgående læger (alle læger på konferencen overværer dette).

I tilfælde af fravær eller ændringer tilrettes lægenavne ved patienterne.

Hvis en patient skal tilses af en læge, der ikke går stuegang, aftales tidspunkt og lægenavn på morgenkonferencen. Denne information videregives af stuegangslægerne til de relevante sygeplejersker.

Lørdage og søndage er mødetiden kl. 08:30, og dagsorden den samme.

Stuegang (kl. 09.05)

 

AnsvarligStuegangsgående speciallæge

DeltagereStuegangslæger, koordinerende/ansvarshavende sygeplejerske,

StedDøgnafsnittet, kontor 1. etage

 

Agenda

 • • Stuegangstavlen opdateres med evt. ændringer

 • • Udvælgelse af dagens patient

 • • Tværfagligt læringsforum

 

Beskrivelse

Kl. 09:05 mødes stuegangsgående læger, supervisor og koordinerende/ansvarshavende sygeplejerske på Døgnafsnittet.

Eventuelt ændringer påføres stuegangstavlen og der laves kompetencematch. Kompetencematch påføres Cetrea tavlen. Dagens patient udvælges.

Der afholdes tværfagligt læringsforum med deltagelse af de stuegangsgående læger samt supervisor. Alle er dog velkomne til at deltage, hvis arbejdsopgaver og tid tillader det.

Den stuegangsgående speciallæge er ansvarlig for afholdelse af det tværfaglige læringsforum og kan hente inspiration i agenda for tværfagligt læringsforum.

Herefter starter stuegang kl. 09:20 – planlagte sygeplejersker og læger er klar til første patient på dette tidspunkt.

 

Agenda for tværfagligt læringsforum

Hovedindholdet i de gyldne 15 minutter er læring forankret i de indlagte patienter. Dette er i tråd med ambitionen om læring i forbindelse med Dagens Patient, som ses/drøftes med ældre læge/supervisor.

Under ledelse af ældste læge/supervisor gennemgås dagssedlen. Den ældre læge/supervisor kan knytte ’guldkorn’ til de enkelte patienter med henblik på læring samt at klæde den yngre læge bedre på til afvikling af stuegang med høj kvalitet.

Hvis tiden tillader det, drøftes under ledelse af ældre læge/supervisor ’standardscenarier’ for de enkelte patientgrupper med udgangspunkt i de indlagte børn.

Eksempel: Hvordan håndterer man et småbarn med hvæsen, en 10-årig med pyelonephritis, et førstegangs, afebrilt krampeanfald, et obs. battered child, barnet med dårlig trivsel, mavesmerter osv.

 

15 minutter er kort tid til ’state of the art’, men forankret i en konkret indlagt patient giver det mening for læring og behandlingskvalitet.

 

Forstuegang

 

Ansvarlig:Stuegangsgående læge

Deltagere:Stuegangsgående læge og sygeplejerske

Sted:Døgnafsnittet, Kontor på 1. etage og/eller 2. etage

 

Agenda

 • • Forberedelse, læge og sygeplejerske (se bagside for indhold)

 • • Dialog om patienten

 • • Dialog om plan for besøg ”Hos patienten” (se bagside for indhold)

 

Formål

Formålet er at forberede stuegang og sikre, at forudsætningerne er til stede. Forstuegangen er tværfaglig og skal sikre en fælles og nuanceret forståelse af patienten.

 

Forudsætninger

For at gennemføre en struktureret stuegang med høj kvalitet skal forudsætningerne være opfyldt før stuegangen påbegyndes.

Vigtige forudsætninger til forstuegang er, at fremmødet er sikret, så personalets ventetid minimeres, at der findes en computer med en fungerende MIRSK-diktafon og internetforbindelse i rolige omgivelser. Derudover bør prøvesvar og relevante vitale værdier, inklusiv vægt, være dokumenteret og til rådighed.

 

Forberedelse, læge og sygeplejerske

Når læge og sygeplejerske mødes, forbereder de sig hver især om patientens tilstand. Nedenstående skal man minimum orientere sig om:

 

Læge:

 • • Journalnotater

 • • Prøvesvar

 • • Vitale værdier, TOKS

 • • Biokemi

 • • Mikrobiologi

 • • Billeddiagnostik

 • • Medicin

 

Sygeplejerske:

 • • Journalnotater/sygeplejenotater

 • • Vitale værdier inklusiv vægt

 • • Almen tilstand

 • • Intervention / effekt

 • • Andre relevante observationer

Dialog om patienten

Sygeplejersken fortæller om patientens tilstand, og lægen supplerer, så der bliver skabt en fælles forståelse.

Patientens medicin vurderes, og der tages stilling til TOKS – hvor ofte det skal udføres, eller om det skal udføres.

 

Dialog om plan for besøg ’Hos patienten’

Som afslutning, inden patienten ses, er der en kort dialog om, hvad om patientstatus og hvad der skal ske hos patienten. Dele af denne dialog kan anvendes i den gensidige afstemning af planen hos patienten.

 

Forslag til indhold:

 • • Hvilke informationer skal patienten have

 • • Resultater af prøver/undersøgelser

 • • Yderligere udredning

 • • Behandling

 • • Opgavefordeling læge/sygeplejerske/pårørende

 • • Videre forløb for patienten

 • • Udskrivningsdato

 

Hos patienten

Ansvarlig:Stuegangsgående læge

Deltagere:Stuegangsgående læge og sygeplejerske

Sted:Hos patienten

 

Agenda

 • • Introduktion og dialog

 • • Objektiv vurdering

 • • Konklusion og plan

Formål

Formålet er at tilse patienten og i dialog med patient og pårørende skabe en gensidig forståelse af forløb ind til nu, patientens tilstand og plan fremadrettet.

 

Forudsætninger

Pårørende er vigtige for stuegang, hvorfor deres fremmøde skal være koordineret. Samme er gældende hvis en tolk skal anvendes.

For at undgå unødige afbrydelser bør personalet om muligt ikke tage deres telefon med ind til patienten på stuen.

Nødvendigt udstyr og instrumenter skal være til stede og funktionsdygtige. Stuegang på orlovspatienter, skal finde sted i et passende lokale/stue.

 

Introduktion og dialog

Personalet præsenterer sig selv og spørger om patientens navn for at sikre korrekt patient. Med fokus på at familien bliver hørt, startes der en åben dialog med patienten og de pårørende. Lægen resumerer sygehistorien inklusive prøve- og undersøgelsessvar, som suppleres af sygeplejersken.

 

Objektiv vurdering

Patientens tilstand vurderes, og hvis relevant udføres en problembaseret, objektiv undersøgelse af patienten.

 

Konklusion og plan

Lægen fortæller sin konklusion og suppleres eventuelt af sygeplejersken.

Planen for det videre forløb fortælles og der udføres en gensidig afstemning af plan i et for patienten og de pårørende forståeligt sprog. (se bagside for indhold)

Det sikres, at alle har forstået deres opgaver og planen. Det kan ske ved, at de pårørende gentager deres opgaver og planen. (Closed Loop princippet)

Som afslutning åbnes der op for spørgsmål fra patienten og de pårørende.

 

Forslag til indhold i Konklusion og plan:

 • • Status

 • • Behandling/prøver/undersøgelser

 • • Hvad skal der ske frem til næste revurdering

 • • Udskrivelsesstatus, evt. dato, hvis den er kendt

 • • Opgavefordeling mellem læge, sygeplejerske og forældre på kort og lang sigt, herunder opgavefordeling efter udskrivelse

 

 

Hygiejne

Både personalets, patientens og de pårørendes forståelse for hygiejne er vigtig for at undgå infektioner og smitte.

Det er derfor vigtigt, at håndhygiejne udføres i henhold til instrukser, og at patienterne er informeret om, hvordan det udføres og konsekvensen, hvis det ikke udføres.

Dette gælder specielt ved isolationsregime.

 

Effektuering

 

Ansvarlig:Stuegangsgående læge

Deltagere:Stuegangsgående læge og sygeplejerske

Sted:Døgnafsnittet, Kontor på 1. etage og/eller 2. etage

 

Agenda

 • • Afstemning af plan

 • • Opgaver

 • • Afslutning

 

Formål

Formålet er at sikre en gensidig forståelse af plan og opgavefordeling samt at udføre aftalte opgaver.

 

Forudsætninger

Forudsætninger for at kunne udføre effektueringen er, at der findes en computer med en fungerende MIRSK-diktafon og internetforbindelse i rolige omgivelser. En vigtig forudsætning for stuegangens flow er, at fremmødet til næste patient er sikret, så personalets ventetid minimeres.

 

Afstemning af plan

Læge og sygeplejerske afstemmer planen, og de patientrelaterede opgaver fordeles og udføres.

Næste sygeplejerske adviseres i så god tid som muligt for at sikre et koordineret fremmøde, og at unødig ventetid undgås.

Før weekend og helligdage skal den plan, der lægges om muligt omfatte weekend/helligdage.

 

Opgaver

Det tilstræbes, at lægen og sygeplejerskens opgaver udføres parallelt og sammen, så opgavetjeklisten kan gennemgås umiddelbart efter opgaveudførsel.

 

Opgavetjekliste

Læge:

Ordination af medicin

Ordination af blodprøver og andet

Ændring af TOKS

Henvisninger

Diktering af journalnotat

Vurdering af isolationsregime

Godkende patientopgaveliste i EPJ

Sygeplejerske:

Effektuering af akutte tiltag

Advisere næste sygeplejerske, hvis nødvendigt

Medicin administration

Bestilling af prøver

Koordinering af undersøgelser og prøver

Ajourføre stuegangstavlen

Skrive rapport

 

Yderligere opgaver ved udskrivelse

Læge:

Skrive epikrise

Skrive recepter

Medicin afstemning i FMK

Henvisning til ambulatorium

Sygeplejerske:

Udlevering af afstemt medicinliste

Udlevering af udskrivelsespapirer

Evt. advisere sundhedsplejerske

Forlængelse af barsel

Information om videre forløb

 

 

Afslutning

Læge og sygeplejerske udfører opgavetjekliste i samarbejde for at sikre, at alle opgaver er udført som aftalt, og samtidig deles eventuelle problemstillinger opstået under udførslen af opgaverne.

Når patientens stuegang er færdig, ajourfører sygeplejersken stuegangstavlen.