Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Ernærings- og Måltidspolitik for Aalborg Universitetshospital

 

Baggrund

Ernærings- og Måltidspolitikken for Aalborg Universitetshospital tager afsæt i den regionale Ernærings- og Måltidspolitik, men er tilpasset de omstændigheder og visioner, som gør sig gældende for et Universitetshospital.

Som Universitetshospital påhviler der os en særlig forpligtelse til at fremstå som et flagskib i regionen, der er med til at fremme udvikling og forskning også indenfor ernæring og kostforplejning.

Desuden ønsker Aalborg Universitetshospital at være et hospital, som markerer sig nationalt og internationalt ift. ernæring og kostforplejning.

 

Ernærings- og Måltidspolitikken skal sikre, at såvel patienter som personale får det optimale måltidstilbud på Aalborg Universitetshospital.

 

Formål

 • • At patienter sikres optimal ernæring, som en vigtig del af det samlede behandlingsforløb.

 • • At patienter tilbydes individuel tilpasset ernæring til den aktuelle sygdomssituation

 • • At patienter oplever gode måltidsoplevelser under indlæggelsen som tilfredsstiller sanserne og tilgodeser deres kulturelle baggrund.

 • • At pårørende til indlagte patienter kan købe mad på hospitalet og kan spise sammen med patienten.

 • • At personalet oplever hospitalet som en arbejdsplads, der vil gøre det sunde måltidsvalg til det lette valg i arbejdstiden.

 • • At personalet har et attraktivt madtilbud baseret på sunde retter samt sikres gode rammer for indtagelse af dagens måltider.

 • • At madtilbuddet på hospitalet er baseret på råvarer, der i videst mulig omfang er fremstillet ud fra økologiske, regional oprindelse samt principper for klima og bæredygtighed.

 

Vision

At Aalborg Universitetshospital fremstår som et af de førende internationale hospitaler i relation til praksis, forskning og udviklingsarbejde indenfor klinisk ernæring, diætetik, kostforplejning og måltidsoplevelser for både patienter og personale. Aalborg Universitetshospital ønsker at understøtte ernæringsarbejdet som udføres i kommuner og praksissektor, så patienten oplever en sammenhængende ernæringsindsats på tværs af sektorer.

 

Overordnet ansvar

Ansvaret for kostforplejningen på regionens hospitaler påhviler Regionsrådet i samarbejde med Hospitalsledelserne.

 

På Aalborg Universitetshospital er der nedsat et Kost- og Ernæringsudvalg, som har til opgave at rådgive Hospitalsledelsen om ernærings- og kostforplejningsspørgsmål. Kost- og Ernæringsudvalget er tværfagligt sammensat udvalg med repræsentanter fra medicinske og kirurgiske specialer, køkkenfunktion, rengøring og servicefunktion samt udvalgte tillidsrepræsentanter for det ansatte personale. Kost- og Ernæringsudvalgets sammensætning afspejler, at ernæringsbehandling og kostforplejning er en tværfaglig opgave, som kræver høj grad af samarbejde og koordinering mellem de involverede funktioner.

 

Aalborg Universitetshospital udformer med denne ernæringspolitik en fælles målsætning om ernæringens betydning for forebyggelse, behandling og pleje af indlagte og ambulante patienter.

Desuden afspejles en fælles holdning til, at sund kost til personalet er en vigtig og nødvendig del af en sundhedsfremmende arbejdsplads.

 

Mål

Aalborg Universitetshospitals Ernærings- og Måltidspolitik skal sikre, at indlagte patienter:

Individuel ernæringsbehandling og pleje

  • Obligatorisk ernæringsscreening og vurdering ud fra bedste tilgængelige evidens

  • Tilbydes kostform/supplerende ernæring, der tilgodeser det individuelle ernæringsbehov samt kulturelle/religiøse hensyn

  • Får individuel diætbehandling ved klinisk diætist ved behov

  • Oplever en sammenhængende ernæringsbehandling fra indlæggelse og til udskrivelse samt ved behov sikres opfølgning ambulant i hospitalsregi eller ved overlevering til primær sektoren.

 

Kostforplejning og måltider

  • Tilbydes årstidsvarierede måltider af høj kulinarisk kvalitet

  • Kan indtage måltider i omgivelser, der tilgodeser krav om æstetik, ro og hygiejne

  • Sikres den nødvendige pleje samt hjælp i forbindelse med et måltid

  • Behandlings- og plejeopgaver tilrettelægges således, at fasteperioder og forstyrrelser under måltiderne mindskes mest muligt

 

Information om ernæring og kostforplejning

  • Får relevant og nødvendig information om ernæringens betydning for helbredet

  • Får relevant information om ernæringsstatus og plan for ernæring samt plan for evaluering

  • Får daglig information om dagens kosttilbud og alternative valgmuligheder i elektronisk form

 

Aalborg Universitetshospitals Ernærings- og Måltidspolitik skal sikre, at ambulante patienter:

 

Individuel ernæringsbehandling og pleje

  • Screening, behandling, monitorering og opfølgning svarende til Sundhedstyrelsens vejledning ift. ambulante patienter

  • Oplever en sammenhængende ernæringsbehandling i det ambulante behandlingsforløb samt ved behov sikres overlevering til primær sektoren.

  • Sikre patienter med lang transporttid mulighed for madpakke til hjemturen og tilbyde digitale ambulante konsultationer, hvor det er relevant.

 

Ambulant kosttilbud

  • Komponentbaseret kostkoncept, som tilpasses det enkelte ambulatorie

  • Mulighed for anvendelse af madbilleter, som kan indløses i hospitalets kantiner

 

Aalborg Universitetshospitals Ernærings- og Måltidspolitik skal sikre, at pårørende til indlagte patienter:

 • • At pårørende til indlagte patienter kan købe mad på hospitalet

 • • At pårørende kan spise sammen med patienten

 • • At der skabes rammer for et socialt måltid

 

 

Aalborg Universitetshospitals Ernærings- og Måltidspolitik skal sikre, at personalet:

 

Muligheder for sund kost på arbejdspladsen

  • Oplever sund mad som det lette og attraktive valg på arbejdspladsen, også ved mødeservering

  • Kosttilbuddet er attraktivt, sundt og lettilgængeligt tilbud uanset arbejdstider

  • Kosttilbuddet er baseret på årstidsvarierende retter af høj kulinarisk kvalitet

  • Kosttilbuddet er baseret på principperne for de officielle kostråd med fokus på økologi, klima og bæredygtighed. Principperne anvendes i videst mulig omfang. Har lettilgængelig adgang til information i forhold til sunde kostvalg.

 

Rammerne for måltiderne

  • Spisepauser skal prioriteres i den daglige arbejdstilrettelæggelse

  • Mulighed for at indtage måltiderne i omgivelser, der tilgodeser krav om æstetik, ro og hygiejne

  • Måltiderne skal ses som pauser i dagens gøremål

 

Ansvarsfordeling til effektivisering af Ernærings- og Måltidspolitikken

Nedenfor er beskrevet de overordnede ansvarsområder for de faggrupper/funktioner, som er involveret i patienters kost- og ernæringsrelaterede behandling og pleje.

 

Hospitalsledelsen

 • • Sikrer den ledelsesmæssige opbakning til kost og ernæring på hospitalet

 • • Sikrer at økonomien stemmer overens med mål og visioner

 • • Sikrer at hospitaler holder mål og visioner for kost og ernæringsarbejdet

 • • Sikrer at repræsentanter fra Ernæringsudvalget inddrages i arbejdsgrupper, som har berøring med ernæring og kostforplejning både lokalt samt regionalt.

 • • Forvalter ernæringspuljen ift. forskning og udviklingsarbejde.

 

 

Kost og ernæringsudvalget

Kost og ernæringsudvalget er ansvarlig for at:

 • • Rådgive Hospitalsledelsen i ernærings- og kostforplejningsspørgsmål

 • • Medvirke til at ernærings- og kostforplejningsspørgsmål fremmes i relation til hospitalets planlægning og drift

 • • Understøtte implementeringen af Ernærings- og Måltidspolitikken i sengeafsnit samt ambulante afsnit, der varetager patient forplejning og behandling

 • • Sikre at klinikledelserne bibeholder de tværfaglige ernæringsteams i hvert afsnit samt relevante ambulante afsnit.

 • • Ny viden om mad, måltider, kost og ernæring indarbejdes i hospitalets ernærings-, kost- og sundhedsfaglige praksis

 • • Sikre at personalet har relevant uddannelse om måltider, kost og ernæringens betydning for sundhedsfremme, sygdomsforebyggelse, behandling og pleje

 • • Sikre fortsat udvikling og forskning indenfor ernærings- og kostforplejningsområdet

 • • At der udføres audit og monitorering på kost og ernæringsindsatsen.

 

Udviklingskoordinator for ernæring

Udviklingskoordinator er ansvarlig for at:

 • • Klinikker, afsnit og ernæringsteams får kendskab til beslutninger vedtaget i Ernæringsudvalget

 • • Informere ernæringsudvalget om status, udvikling, behov og ønsker fra ernæringsteams på såvel klinik som afsnits samt ambulante niveau.

 • • Arrangere relevant undervisning i klinisk ernæring for medlemmer af ernæringsteams samt tværsektorielle samarbejdspartnere i Region Nordjylland.

 • • Vejlede og støtte ernæringsteams til at planlægge og udføre udviklings- og forskningsprojekter i klinisk ernæring

 • • Bistå klinikker, afsnit og ernæringsteams i at udvikle, implementere og kvalitetssikre kliniske retningslinjer og instrukser i relation til ernæringsrelateret behandling og pleje

 • • Vejlede klinikkerne til optimering på baggrund af audit resultater

 • • Ansvarlig for at vejledende instrukser omhandlende klinsik ernæring er opdateret og følger bedste tilgængelig evidens.

 • • Ansvarlig for udvikling af arbejdsredskaber som fremmer arbejdsgange ift. ernæring og kostforplejning

 • • Ansvarlig for implementering samt kontaktperson ift. hospitalsudbud indenfor klinisk ernæring og sondeernæringsremedier.

 

Ansvarsfordeling i patientkøkkenet

Cheføkonomaen

Cheføkonomaen er ansvarlig for at:

  • • Kulinarisk kvalitet af de færdigtilberedte måltider til såvel patienter som personale

  • • Der skabes mulighed for indbydende servering af hvert enkelt måltid

  • • Årstidens friske råvarer anvendes

  • • Indkøb af klimavenlige, økologiske og regionale fødevarer prioriteres

  • • Der sker udvikling i forhold til nye kostkoncepter i forhold til kostforplejning

  • • Maden er næringsberegnet

  • • Spild reduceres

  • • Maden produceres efter gældende hygiejniske, arbejdsmiljømæssige og øvrige lovmæssige forhold

  • • At der arbejdes ud fra principperne for de officielle kostråd i videst mulig omfang.

  • • Medvirke til forskningsaktiviteter indenfor klinisk ernæring

Kostkonsulent

Kostkonsulenten er ansvarlig for at:

 • • Rådgive, vejlede og undervise plejepersonale samt serviceassistenter i anretter - og afdelingskøkkener i patientkøkkenets kosttilbud, kostkomponenters anvendelse, indbydende servering, rekvisition og opbevaring

 • • Vejlede i reduktion af spild i forbindelse med rekvisition samt anretning og servering

 • • Deltage i udviklings og undervisningsaktiviteter

 

Kulinarium

Kulinarium er ansvarlig for at:

 • • Udvikle og forske i nye kostkoncepter der støtter den medicinske behandling af indlagte patienter

 • • Udvikle fødevarer med særlige sundhedsmæssige egenskaber, både i relation til behandling og forebyggelse af sygdom

 • • Bistå med rådgivning og sparring til interne samt eksterne samarbejdspartner

 • • Medvirke til igangsættelse af tværfaglige ernæringsindsatser

 • • Levere viden og komplette fødevarer løsninger til patientkøkkenet

 • • Formidle resultater og viden gennem kongresser, symposier og faglige fora

 

Elektroniske arbejdsredskaber ift. ernæring og kostforplejning

Der anvendes elektroniske beregnings- og monitoreringsredskaber til at vurdere patientens

ernæringsindtag på hospitalet.

Information til patienterne om dagens måltider og køkkenets ekstra tilbud foregår elektronisk.

 • • Alle patientens ernæringsdata, som findes i patientjournalen, danner grundlag for at præsentere patienten for et relevant og varieret kosttilbud illustreret i tekst og billeder.

 • • Patienter, som ikke selv kan sammensætte egen menu, bestiller mad via dialog med relevant personale

 • • Patientens kostindtag registreres og data overføres elektronisk til patientjournalen.

 • • Patienten kan med samtykke få overført data til primærsektoren med henblik på opfølgning.

Ansvarsfordeling i Rengøring og Serviceafdelingen

Ledere i Rengørings og serviceafdelingen er ansvarlig for at

  • • Maden tilberedes, færdiggøres, anrettes og serveres efter gældende retningslinier

  • • Mad og andre fødevarer rekvireres i forhold til det konkrete behov i afdelingen.

  • • Medarbejderen har relevant viden indenfor færdigtilberedning, ernæring, anretning, servering - samt fødevarehygiejne og den anvendes i praksis

  • • Medarbejderen har godt kendskab til egenkontrolprogrammer og de udføres efter gældende regler.

 

Ansvarsfordeling i de kliniske afsnit

Klinikledelsen

Klinikledelsen er ansvarlig for at:

  • • Tværfaglige ernæringsteams bibeholdes i alle kliniske afsnit samt relevante ambulante afsnit samt at der afholdes statusmøder mellem ernæringsteams og udviklingskoordinator for ernæring

  • • Ernæringen prioriteres, som en vigtig og nødvendig del af pleje og behandling

  • • At drøfte i medarbejderudvalg, hvordan der i planlægningen i de enkelte afsnit kan tages højde for at personalets spisepause får en høj prioritet.

 

Afsnitsledende sygeplejerske

Afsnitsledende sygeplejerske er ansvarlig for at:

  • • Patienten i praksis kan tilbydes mad og drikke 24 timer i døgnet

  • • Arbejdet tilrettelægges således at hjælp til patienten i forbindelse med måltiderne prioriteres og anden aktivitet hos og med patienten mindskes i måltidsperioderne

  • • At ernæringssygepleje italesættes og prioriteres i arbejdet med, og dokumentationen af plejen

  • • Sikre at ernæringsteamet i afdelingen får mulighed for at være ajourført indenfor ernæringsområdet

  • • At relevant forskning og udvikling indenfor patientgruppens ernæringstilstand og sygeplejens virkeområde prioriteres i rimeligt omfang forskningsarbejdet

  • • Rekvisition, servering og spisemiljø prioriteres højt

  • • De gældende egenkontrolprogrammer overholdes i sengeafsnittet

  • • Madspild reduceres mest mulig i afdelingen

  • • Implementering af IT i fremtiden i forhold til elektronisk bestilling af mad

  • • At personalets spisepause får en høj prioritering i den daglige planlægning i afsnit og ambulatorie

 

Ernæringsteam

Ernæringsteams er ansvarlige for at:

 • • Informere og undervise kollegaer i eget afsnit om ernæringens betydning for behandling og pleje

 • • Medvirke til at udarbejde og revidere evidensbaserede kliniske retningslinjer og instrukser for kost og ernæring af relevans for afsnittets patientgrupper

 • • Holde sig ajour med køkkenets kosttilbud til indlagte samt ambulante patienter

 • • Holde sig ajour om viden om klinisk ernæring og kosttilbud af relevans for afsnittets patienter

 • • Forholde sig til audit på ernæringsområdet og deltage i aktiviteter til forbedring af resultaterne

 • • Medvirke til at italesætte forsknings- og udviklingsarbejdet for ernæring i afsnittene

 

 

Den ledende overlæge

Den ledende overlæge er ansvarlig for at:

 • • Ernæringen medtænkes, som en del af det samlede behandlings- og plejeforløb

 • • Vurdere og ordinere individuel ernæringsplan for patienten på baggrund af screeningsresultat

 • • Tage stilling til behov for yderligere ernæringsvurdering på baggrund af screeningsresultat

 • • Tage stilling til og ordinere sonde- og/eller parenteral ernæring ved behov

 • • Tage stilling til samt henvise svært ernæringstruede patienter til ambulant ernæringsopfølgning efter udskrivelse, evt. ved hjælp af Center for Ernæring og Tarm sygdomme.

 

Den kliniske diætist

Den kliniske diætist er ansvarlig for at:

 • • Udarbejde og varetage den ordinerede diætbehandlingi samarbejde med læge

 • • Indgå som en del af det tværfaglige team omkring individuelle ernæringsterapiforløb

 • • Vejlede og/eller undervise patienter og pårørende om ernæring og dennes betydning for behandlingsforløbet

 • • Opsøge og ajourføre viden om kost, ernæring og diætetik i relation til behandling, pleje sundhedsfremme og forebyggelse.

 • • Rådgive og undervise personale på de kliniske afsnit om ernæringsscreening, kost, diætetik og ernæring.

 • • Medvirke til forskning indenfor klinisk ernæring og kostforplejning.

 

Bilag

 • • Forskning indenfor ernæring og kostforplejning

 • • Ordination af ernæringspræperater – uddelegering til klinisk diætister

 

 

Referencer

Ernæringsscreening og ernæringsplan. Regional klinisk retningslinje.

Ernæringsrisiko, ernæringsterapi, monitorering og opfølgning, klinisk instruks. Aalborg

Screenning og behandling af patienter i ernæringsmæssig risiko. Sundhedsstyrelsen 2008

Ernærings og måltidspolitik for sygehussektoren Region Nordjylland.

Anbefalinger for den danske institutionskost. Fødevarestyrelsen 2009

Den Nationale Kosthåndbog: www.kostforum.dk

Center for Ernæring og Tarmsygdomme. Aalborg Universitetshospital.